Бібліотека інституту

Список літератури

 

 УДК

Інвентарний 

Автор і назва навчальної літератури К-сть примір.

Видавництво

Рік Сторінки
378 0073 Порядок подання навчально-методичної, науково-методичної, наукової літератури, підручників, навчальних посібників та монографій на розгляд науково-методичної ради Університету менеджменту освіти: методичні рекомендації 1 Київ 2011 104
378 0074 Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти. Колективна монографія. 1 Київ 2012 364
373 0075 Локшина О.І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ -  на початок ХХІ ст.): монографія. 1 Київ 2009 404
341 0076 Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: монографія. 1 Київ 2005 380
330 0077 Інноваційно-технологічний розвиток України:стан, проблеми, стратегічні перспективи. 1 Київ  2009 196
378 0078 Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць: Випуск 11 (24). 20 Київ 2014 352
378 0079 Ніколаєнко С.М. Освіта та наука:законодавчі та методологічні основи: навчальний посібник. 1 Київ 2004 280
374 0080 Наукова еліта у розвитку держави: зб. Матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 1 Київ 2012 399
371 0081 Освітній менеджмент:навч. посіб./За ред. Л.Даниленко 1 Київ 2003 400
330 0082 Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку. Навчальний посібник 1 Київ 2002 254
378 0083 Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології: наук. посібник. 1 Київ 2014 318
37 0084 Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. 3 Київ 2005 448
371 0085 \Професійна освіта:педагогіка і психологія.Польсько-укр.щорічник 2 Київ 2011 416
371 0086 Присяжнюк Ю.С. Методика викладання дисциплін гуманітарного циклу в умовах гуманізації освіти.Науково-методичний посібник. 1 Запоріжжя 2009 114
377 0087 Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб.наук.праць. 1 Київ 2011 252
379 0088 Віктимологія та агресологія. Навчальний посібник. 1 Рівне 2010 256
32 0089 Гусєв В.О.  Державна інноваційна політика: методологія формування та впровадження. Монографія. 1 Київ 2009 268
378 0090 Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць: Випуск 4 (17): наукове видання. 1 Київ 2011 264
159.9 0091 Максименко С.Д. Загальна психологія. Навчальний  посібник. 3 Київ 2008 272
159.9 0093 Максименко С.Д. Психологія та педагогіка. 1 Київ 2012 584
615 0094 Кривоніс Т.Г. Теорія та практика особистісної психотерапії. Монографія. 2 Київ 2012 280
159.9 0096 Максименко С.Д. Психологія особистості. Підручник. 1 Київ 2007 296
159.9 0097 Максименко С.Д. Генезис существования личности. Монография. 1 Київ 2006 240
159.9 0098 Максименко С.Д.  Генеза здійснення особистості. Наукова монографія. 1 Київ 2006 240
616 0100 Патопсихологія. Максименко С.Д. Навчальний посібник. 1 Київ 2010 208
159 0101 Основи загальної психології/за ред.С.Д. Максименка 1 Київ 2014 164
378 0102 Максименко С.Д. Педагогіка вищої медичної освіти. Підручник. 1 Київ 2007 360
159 0103 Практикум із групової психокорекції. Підручник / С.Д. Максименко. 1 Мелітополь 2015 412
37 0105 Ковальчук З. Генетико – психологічні засади оптимізації педагогічної взаємодії. Монографія. 1 Київ 2013 265
159.9 0106 Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико – моделюючий підхід. Монографія. 1 Київ 2013 592
373 0107 Теоретико – методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Монографія. 1 Київ 2012 220
651 0108 Паламар Л.М. Мова ділових паперів. 1 Київ 1993 192
37 0109 День професії/упор.О.Макаренко 1 Київ 2014 120
316 0111 Швачко О.В. Соціальна психологія. Навчальний посібник. 3 Київ 2002 111
371 0114 Клокар Н.І. Управління обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика. Науково – методичний посібник.  1 Київ 2004 218
378 0115 Одерій Л.П. Менеджмент якості вищої освіти. Методи і механізми. 1 Київ 1995 100
373 0116 Гільбук Ю.З. Як учитися і працювати ефективно. 2 Київ 1993 128
159.9 0118 Мельник Л.П. Психологія управління. Курс лекцій. 2 Київ 2002 176
159.9 0120 Зубалий Н.П. Основи психотерапии. 1 Київ 2001 160
37 0121 Основы педагогического мастерства /За ред.І.А.Зязюна 1 Киев 2001 210
4 0122 Інформатика .Базовий курс./В.В.  Лапінський 1 Київ 2009 260
371 0123   Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. Випуск  1. 1 Київ 2010 336
327 0124 Гасымлы М.Дж. Украинско – азербайджанские политические отношения: история и современность. 2 Київ 2012 160
373 0126 Формування дослідницької культури молодих науковців. Колективна монографія. 1 Київ 2007 133
372 0127 Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції./А.Погрібний 1 Київ 1997 149
373 0128 Гильбух Ю.З. Как учиться и работать эффективно 3 Київ 1993 128
316 0131 Карамушка Л.М. Психологія управління. 2 Київ 2003 344
37 0132 Занков Л.В. Избранные педагогические труды. 1  Київ 1990 185
159.9 0133 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. 1 Київ 1989 210
37 0134 Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. 1 Київ 1988 185
378 0135 Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти.\за заг ред.І.М.Гриценка  1 Київ 2012 364
373 0136 Теоретико – методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу./Єльникова Г.С. 1 Київ 2012 220
821 0137 Павличко Д. Вибрані твори у двох томах. Т.1. Вірші, поеми. 1 Київ 2008 604
821 0138 Павличко Д. Вибрані твори у двох томах. Т.2. Переклади. 1 Київ 2009 604
83 0139 Гете Й - В. Фауст. Лірика. 1 Київ 2001 478
82 0140 Боделан Р. Одесса – Петербург. 1 С-П 2007 56
340 0141 Правовая система Украины : история, состояние и перспективы. В пяти томах. Т. 1. Методологические и историко – теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины. 1 Харьков 2011 896
340 0142 Правовая система Украины : история, состояние и перспективы. В пяти томах Т.2. Конституционные основы правовой системы Украины и проблемы её совершенствования. 1 Харьков 2011 632
340 0143 Правовая система Украины : история, состояние и перспективы. В пяти томах Т.3. Гражданско – правовые науки. Частное право. 1 Харьков 2011 680
340 0144 Правовая система Украины : история, состояние и перспективы. В пяти томах. Т.4. Методологические основы развития экологического, земельного, аграрного и хозяйственного права. 1 Харьков 2011 480
340 0145 Правовая система Украины : история, состояние и перспективы. В пяти томах. Т.5. Уголовно – правовые науки. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Украине. 1 Харьков 2011 904
342 0146 Бюлетень моніторингу законодавства України./За заг ред.В.О.Зайчука  1 Київ 2012 198
34 0149 Законодавство України. Науково – практичний класифікатор. 4 Київ 2014 368
159.9 0151 Максименко С.Д. Психологічна допомога тяжким соматично хворим. 1 Ніжин 2007 115
371 0152 Якухно І.І. Наукові основи інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти. Монографія. 1 Житомир 2015 109
347 0153 Законодавство України у сфері інтелектуальної власності. Збірник законодавчих актів./Упор.  М,М.Шевченко 3 Київ 2013 704
37 0154 Педагогічна і психологічна наука в Україні. Т. 1. Загальна педагогіка та філософія освіти. 1 Київ 2012 368
37 0155 Педагогічна і психологічна наука в Україні.:зб. наук. праць. В 5-т Т. 2. Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. 1 Київ 2012 400
37 0156 Педагогічна і психологічна наука в Україні.:зб. наук. праць. В 5-т Т.3. Загальна середня освіта. 1 Київ 2012 432
37 0157 Педагогічна і психологічна наука в Україні.: збірник наук. праць. В 5-т Т.4. Прогресійна освіта і освіта дорослих.  1 Київ 2012 512
37 0158 Педагогічна і психологічна наука в Україні.: збірник наук. праць. В 5-т Т. 5. Вища школа. 1 Київ 2012 392
378 0159 Доктори наук, професори Кам'янець – Подільського національного університету ім. І. Огієнка. 1 Камянець-Подільськ 2013 512
371 0160 Якухно І.І. Теоретико – методичні основи управління інноваційним розвитком післядипломної педагогічної освіти регіону. Монографія. 1 Житомир 2011 536
342 0161 Конституційний процес в Україні : сучасний стан і стратегічні пріоритети. Матеріали науково – практичної конференції. 1 Київ 2013 245
159.9 0162 Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико – моделюючий підхід. Монографія. 1 Київ 2013 592
37 0163 Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 – 2002. Збірник наукових праць. 1 Харків 2002 640
371 0164 Якухно І.І. Післядипломна педагогічна освіта Житомирщини: історія становлення та розвитку.  1 Житомир 2011 376
378 0165 Вища освіта Європейський вимір та українські перспективи. Матеріали слухань. 1 Київ 2009 632
378 0166 Ніколаєнко С. Вища освіта – джерело соціально – економічного і культурного розвитку суспільства. 1 Київ 2005 319
378 0167 Журавський К.С. Вища освіта як фактор державоутворення і культури в Україні. 1 Київ 2003 416
378 0168 Слюсаренко О.М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації. Монографія. 1 Київ 2015 384
378 0169 Карамушка Л.М. Психологія організаційної культури вищого навчального закладу. Монографія. 1 Київ 2015 276
681.5 0170 Співаковський О. Управління ІТ- активами в контексті синхронізації управління іншими ключивими активами університету. 1 Херсон 2012 420
371 0171 Сорочан Т.М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика. 1 Луганськ 2005 384
338 0172 Основи захисту прав споживачів у сфері житлово – комунального господарства. 3 Київ 2001 233
616.12 0175  Нормализация артериального давления/В.Г. Передерий 1 Киїїв 2007 251
342 0176 Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання./За заг. ред. Є.В.Краснікова 1 Київ 2010 168
373.5 0177 Доступність та якість загальної середньої освіти : стан і шляхи поліпшення. Матеріали парламентських слухань. 3 Київ 2014 264
378 0180 Довідник.Чорноморський державний університет імені Петра Могили комплексу «Києво – Могилянська академія» 1 Миколаїв 2011 95
371.3 0181 ІІ Всеукраїнський з'їзд працівників освіти  7 – 9 жовтня 2001 року./Т.О.Наконечна 1 Київ 2001 229
378 0182 Підготовка науково – педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти : зміст, організаційні форми, технології./авт кол Є.Р.Чернишова 6 Київ 2014 318
16 0188 Конверський А.Є. Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів. 1  Київ 2012 336
374 0189 Позашкільна освіта в Україні (нормативно – правові акти)./Під ред.К.П. Вербицького 1 Київ 2002 304
1 0190 Законодавство України у сфері наукової, науково – технічної та інноваційної діяльності: збірник законодавчих актів./Упор.М.М.Шевченко 1 Київ 2013 400
34 0191 Устименко В.А. Конституційні засади економічної системи України. Монографія. 1 Київ 2011 243
342 0192 Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин. За ред. Литвина В.М. 1 Київ 2012 860
372.8 0193 Кириченко В.І. Зміст і методика навчання загальної хімії у вищій технічній школі. 1 Хмельницький 2004 315
371 0194 І спокій нам навіть не сниться... ( із досвіду становлення приватних загальноосвітніх шкіл в Україні). / за ред. Астахової. 1 Харків 2003 200
371.3 0195 Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація. Науково – методичний посібник./За заг ред.В.В.Олійника 1 Київ Міленіум 2003 204
37 0196 Жерносек І.П. Формування управлінської науково – методичної культури керівника ЗНЗ. 1 Харків Основа 2010 192
37.091 0197 Віднічук М. Освітні округи. 1 Київ 2010 128
37.091 0198 Бацмай С.А. Організаційна культура керівника: гендерний аспект . Навчальний посібник. 1 Рівне Дока центр 2012 135
316.2 0199 Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. 1 Київ Либідь 2003 376
159.9 0200 Слюсаревський М.М. Психологія міграції. Навчальний посібник. 1 Кіровоград 2013 214
378.14 0201 Загірняк М.В. Медіапедагогіка. Навчальний підручник. 1 Харків Мадрид 2015 232
378 0202 Посібник з підвищення кваліфікації в сфері дидактики  вищої школи. 1 Київ Фенікс 2012 218
37 0203 Національна  академія педагогічних наук  України . Інформаційний довідник 1 Київ  Пед.думка 2013 270
65 0204 Романовський О.О.Феномен підприємництва в університетах   світі. Монографія. 1 Вінниця 2012 504
378 0205 Педагогіка і психологія  професійної освіти : результати  досліджень і перспективи . Збірник наукових праць./За ред І.А. Зязюна 1 Київ 2003 680
1 0206 Анотовані результати науково – дослідної роботи інституту педагогіки за 2011 рік. 1 Київ 2012 376
1 0207 Анотовані  результати  науково-дослідної  роботи Інституту  педагогіки  за 2013 рік. 2 Київ 2013 320
378 0209 Вісник  післядипломної  освіти. Збірник  наукових праць . Випуск  5(18). 1 Київ 2011 366
373 0210 Горяна Л. Збалансоване та раціональне  харчування  як здоров'язбережувальна  технологія в освіті. 1 Київ 2013 298
378 0213 Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної  освіти./Авт.кол. Є.Р.Чернишова.  3 Київ ДВНЗ 2014 230
377 0214 Стойчик Т.І. Термінологічний  довідник для учнів та педагогічних працівників професійно-технічних  навчальних закладів. 2 Дніпропетровськ 2014 156
621 0216 Винахідницька діяльність Хмельницького національного університету за 2009-2012 роки./упор.М.Є. Скиба 1 Хмельницький 2012 337
37.09 0217 Про підсумки розвитку загальної, середньої,дошкільної та позашкільної освіти з 2008-2009 навчальних років./за ред.І.О.Вакарчука 1 Київ 2009 160
796.8 0218 Иванов АИ. Кикбоксинг. Учебное пособие. 1 Харків 2007 320
378 0219 Від контролю до культури якості : перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі./Заг.ред. С.Гришко 1 Львів 2014 168
378 0220 Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання/За заг.ред. А.Зайця 1 Київ 2001 950
378 0221 Гура О.І.  Психолого-на компетентність  викладача  вищого навчального закладу . Теоретико-методологічний аспект . Монографія. 1 Запоріжжя 2006 332
316 0222 Лякішева А.В. Соціальна поведінка і групова взаємодія. Монографія. 1 Київ 2014 256
159.9 0223 Туріщева Л.В. Організація психологічної  служби школи. 1 Київ 2014 198
37.02 0224 Дидактика  теорія і практика .Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції./ упор. С.В. Косянчук 1 Київ 2012 264
327 0225 Воронов І.О. Політична конфліктологія : діалектика  соціальних суперечностей і суспільної злагоди. 1 Київ Генеза 2005 320
94 0226 Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики. 2 Київ 2012 456
37 0228 Проблеми  якості освіти теоретичні і практичні аспекти. Матеріали методологічного семінару. 4 Київ 2007 336
378 0231 Освітні вимірювання - 2013 ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти. 1 Київ 2013 143
37 0232 Компетентнісний підхід в освіті : теоретичні засади і практика реалізації. Матеріали  метод. семінару. 1 Київ 2014 292
378 0234 Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах./За ред. В.І.Лугового 2 Київ 2014 234
378 0235 Наукові розробки Національної академії педагогічних наук України. Готові до впровадження. 1 Київ 2012 206
373 0236 «Освіта і доля нації» І.Кант  та Г.Сковорода уявний діалог  у сучасних соціокультурних контекстах.:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 1 Харків 2014 283
37.01 0237 Менеджмент якості освіти і новітні технології навчання у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору.Матеріали міжнародної науково-методич. Конференцііі/упор.Т,Т. Коломієць 1 Київ 2010 260
37 0238 Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання . Навчальний посібник /за заг. ред.  В.Пастухова. 1 Київ 1999 215
378 0239 МітрясоваО.П. Інтегрований підхід до навчання хімії студентів аграрного університету. 2 Миколаїв 2006 295
37 0241 Розвиток педагогічної майстерності вчителя у міжкурсовий період : теорія і практика./редк. М. Солдатенко 1 Київ 2013 176
1 0242 Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина.Освіта.Соціум. 3 Київ Грамота 2010 576
373 0244 Мадзигон В.М. Продуктивная педагогика. Политехнические основы с производительным трудом. 3 Київ 2004 324
37 0247 Кремень В.Г. Фисофия человекоцентризма в стратегиях образовательного пространства Монография. 2 Москва 2013 184
141.7 0248 Яковлева О.В. У лабіринтах багатомовності суспільства як регулятивний фактор освіти і виховання. 1 Київ КІМ 2011 252
378 0249 Інститут філософської освіти і науки: історія, сьогодення ,перспективи.За заг. Ред. В.П.Андрущенка 1 Вінниця 2015 440
378 0250 Видання навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень ужгородського національного університету . Довідник./Укл.І.В.Артюмов 1 Ужгород 2014 144
37 0251 Освітні та культурні ефекти критичного мислення від класичного формування до сучасності./матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 1 Київ 2014 162
35 0252 Застосування інтерактивних технологій у галузі знань.  Державне управління./За заг ред. М.М. Білинської 1  Київ 2014 200
378 0253 Національний освітній глосарій : вища освіта. / Уклад. І. Бабин 1 Київ 2011 100
930 0254 Збірка нормативн.: документів, що регламентують ведення діловодства  у відкритому міжнародному університеті розвитку людини. »Україна». 1 Київ 2003 128
811 0255 Культура  мовлення педагога : практикум з розвитку  україномовної компетентності педагогічних працівників у післядипломній освіті.  Навчальн..-метод  посіб /Л. Набока 1 Київ 2010 180
140 0256 Гудінг Д.Людина та її світогляд: у пошуках істини Т.1. 1 Львів 2008 416
140 0257 Гудінг Д. Людина та її світогляд у пошуках  істини  Т.2. 1 Київ 2008 376
140 0258 Гудінг  Д. Людина та її світогляд у пошуках істини Т.3. 1 Київ 2008 480
37 0259 Компетентнісно -  орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали науково-педагогічної  конференції у м. Донецьк. 1 Донецьк 2008 402
327 0260 Пуховська Л.П. Цінності педагогів у процесі інтеграції .Науково-методичні рекомендації. 1 Київ 2011 138
1 0261 Матеріали науково-практичної конференції. Філософія, людиноцентризму : методологія, теорія, практика. 1 Київ 2009 124
\37 0262 Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської  молоді: Збірник наукових праць Т.2. 1 Кіровоград 2014 488
37 0263 Теоретико-методичні проблеми виховання  дітей  та учнівської  молоді Т.1. 1 Кіровоград 2014 480
371 0264 Сисоєва С.О. Психологія та педагогіка. Підручник для студентів ВНЗ. 3 Київ Міленіум 2005 520
36.07 0265 Тилюшко Г.М. Менеджмент соціальної роботи. Навчальний посібник. 1 Ніжин  2011 308
372 0266 Методика проведення уроків з основ здоров'я у  5-9 кл. загальноосвітніх навчальних закладах. 1 Київ 2011 148
37 0267 Елсбрук Л.Правильне виховання характеру дітей. 1 Київ 2014 156
37 0268 Педагогічний словник  / За ред.дійсн. члена АПН М.Д. Ярмаченка  1 Київ 2001 516
37.01 0269 Європейські педагогічні студії Випуск 1-2./Ред.кол. В.П. Андрущенка 1 Київ 2012 256
37.01 0270 Європейські педагогічні студії Випуск  3-4./Ред.кол. В.П, Андрущенко 1 Київ 2014 236
37.01 0271 Європейські  педагогічні студії  Випуск 5-6./Ред. кол.В.П. Андрущенка 1 Київ 2015 224
311 0272 Статистичний збірник «Регіони України» 2013 Ч.1/За ред. Г.Осауленка  1 Київ 2012 311
32 0273 Інавгураційні промови Президентів США./ Перек. з анг. В.К. Горбатька 1 Харкув 2009 335
371 0274 Науково-організаційнї основи експертизи інноваційної освітньої  діяльності в регіоні. Науково-методичний посібник./Л.І.Даниленко  1 Київ Логос 2006 196
378 0275 Чернишова Є.Р. Кадровий потенціал системи післядипломної педагогічної освіти: організаційно технологічний аспект. 2 Київ 2011 208
371 0277 Ректор третього тисячоліття  .Довідково-бібліографічне видання .Випуск 1./В.Болгов  1 Київ 2012 147
37.09 0278 Гаркуша С.В. Формування  готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання  здоров'язбережувальних  технологій  теоретичний та методичний аспект. Монографія. 1 Чернігов 2014 392
371 0279 Основні документи про школу / упор.   Є.С.Березняк 1 Київ 1998 128
347 0280 Суд  честі. У полі зору читача унікальний проект літопису Україноутворення «Декларація ». 1 Луцьк 2013 474
342 0281 Депутат в Українському  парламенті : Науково-практичний посібник. 1  Київ 2013 260
37 0282 Вестник  Межпарламентской  Ассамблее  № 3. 1 С-П 2013 326
623 0283 Литвиненко О. Нормативно-правова безпека  у галузі безпеки і оборони України. Зміни та доповнення 2012-2014 роки. 1 Київ 2015 296
378 0284 Матеріали  ІІІ  Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. 1 Чернівці 2011 400
327 0285 Дипломатичний корпус . Довідник . Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. 1 Київ 2013 304
32 0286 Роханський А. Десять років в Парламентській асамблеї ради Європи. 1 Київ 2013 234
342 0287 Матеріали семінару завідувачів секретарів комітетів Верховної Ради України «Шляхи забезпечення відкритості роботи ВРУ» : досвід, проблеми, перспективи. 1 Київ 2009 136
366 0288 Споживча політика в системі державного управління. Навчально – методичний посібник./С.Д.Дубенко  1 Київ 2009 248
1 0289 Віче. Збірник наукових праць / ред .  В. І. Гусєв 2 Київ 2011 352
328 0291 Журавський В. Корупція в Україні – не політика. Монографія. 1 Київ 2007 408
159.9 0292 Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. 2 Київ 2004 521
373.3 0294 Сіданіг І.П. Збірник нормативно – правових актів і документів щодо запровадження предметів душевно – морального спрямування в системі освіти. 1 Київ 2013 168
37 0295 Творчий розвиток особистості засобами мистецтва.авчально-метод.посіб. /За рнед. Н.Г. Ничкало 1 Чернівці 2011 280
378 0296 Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади./О.Гузар 1 Київ 2014 100
37 0297 Хребтова Н. Мотиваційна спрямованість підручників для початкової школи. 1 .Київ 2012 235
821 0298 Сікорський П.І. Музей – садиба. М. Шашкевича у с. Нестаничі Радехівського р – ну. 1 Львів 2014 112
821 0301 Дерфи Л.Контрразведчик или операция. Кольчуга. Детективная повесть. 5 Київ 2009 292
371 0304 Технологія експертизи управління  освітнім  процесом у загальноосвітньому навчальному закладі /А.М. Єрмола 1 Харків 2000 260
316 0305 Діалог суспільства і влади : Європейські правові стандарти та досвід / За ред. В.М.Литвина  1 Київ 2011 480
37 0306 Третяк О.С. Теоретико - методологічні засади проведення соціальної та виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. Монографія. 1 Чернігів 2012 400
316 0307 На роздоріжжі: Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції / За ред. І. Маркова. 1 Львів 2009 248
342.4 0308 Конституція України: нові виклики .Матеріали круглого столу. 1 Київ 2007 156
339 0309 Мельник Т.М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції.  Монографія. 1 Київ 2007 234
342 0310 Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин. /За ред. В.В. Рибака 1 Київ  2012 860
342 0311 Парламентські слухання важливий чинник удосконалення національного законодавства./За ред. В.О. Зайчука 1 Київ 2002 269
342 0312 Питання парламентського права в актах конституційного суду України / За  заг. ред. А.П.Яценюка. 1 Київ 2010 187
930 0313 Мельниченко В.Україна на Арбаті ,9. 1 М.:ОЛМА 2003 255
347 0314 Петренко С.А. Охорона комп'ютерної програми як об'єкта інтелектуальної власності : теорія і практика. Монографія. 1 Київ 2011 172
113 0315 Дзвінчук Д. Освіта в історико-філософському вимірі : тенденції розвитку та управління. Монографія. 1 Київ 2006 378
378 0316 Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі : спільність, і розбіжності. Монографія. 1 Київ 1997 180
622 0317 СиротюкВ.Г.Гірничо-прохідницькі машини і комплекси. Підручник для учнів проф.-техніч. навчальних закладів. 1 Кривий Ріг 2013 232
337 0318 Стойчик    Т.І. Підготовка робітників гірничого профілю в умовах професійно-технічного навчального закладу. Методичні рекомендації. 1 Дніпропетровськ 2014 85
159.9 0319 Панок В.Г. Практична психологія теоретико -методологічні засади розвитку. Монографія. 1 Чернівці 2010 486
159.9 0320 Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстримальних умовах. Навчальний посібник 1 Київ Ніка 2009 580
655.1 0321 Норми української  науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої поліграфічної та пакувальної справи / П.М.Таланчук. 1 Львів 2006 664
4 0322 Науково- практичний  коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації». / За ред. Котляр Д. 1 Київ 2013 105
37 0323 Підручники і навчальні посібники  з гунітарних дисциплін для навчальних і середніх навч. закладів. Каталог./Упор.Н.Г. Мацибора 1 Київ 2014 376
35 0324 Лунячек В.Е. Державне управління освітою. Підручник для ВНЗ. 1 Харків 2010 288
821 0325 «Обніміться ж, брати мої » Збірка поезій. 1 Львів 2014 164
37 0326 Біла книга національної освіти України.  / За заг. ред. акад. В.Г. Кременя 2 Київ 2011 335
25 0327 Механізми державного  управління науково-технологічною сферою, світовий та вітчизняний досвід / Монографія. 1 Київ 2009 216
354 0328 Гари Букур –Марку Оборонный  менеджмент ознакомление. 1 Киев 2011 214
332 0329 Куценко В.І. Сталий розвиток : стратегія і тактика формування через призму соціогуманітарної сфери. 1 Київ 2012 168
374 0330 Оновлення змісту і форм діяльності     науково -методичних  установ в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого розвитку України./упор.А.Волосюк 1 Рівне 2013 316
341 0331 Акти європейського  права з питань регіональної політики  та місцевого самоврядування /За ред. В.М. Литвина. 1 Київ 2010 792
74 0332 Класичні університети –центри  квіти. науки і культури регіонів : традицій  та сучасність./Матеріали міжнародн. Науково-практичної конференції 1 Дніпропетровськ 2003 236
1 0333 Кушерець В. Самоцвіт України – Іван Пулюй /До 170 - річчя від дня народження. 1 Київ 2015 63
1 0334 Василь Григорович Кремень – філософ,учений, освітянин , державний діяч. Бібліографічний покажчик. 2 Київ 2008 168
378 0335 Наукові розробки Національної академії педагогічних наук України. Гот. до впровадження 1 Київ 2013 116
373.3 0336 Мельничук В.Г. Економіка . Підручник для 10 класу загально - освітніх навчальних закладів 1 Київ 2005 351
373.5 0337 Диференція навчання на різних ступенях загальної середньої освіти : теорія, практика, перспективи./Матеріали методологічного семінару 1 Київ 2009 188
378 0338 Глобализация  и конвергенция образования : технологичный аспект / Под общ. ред. Ю.Б. Рубина. 1 М. 2004 540
373.5 0339 Медіаосвіта та медіаграмотність .Підручник / Ред. упор. В.Ф. Іванов. 3 Київ 2013 352
373.3 0340 Основи економіки. Навчальний посібник для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій / За наук. Ред.  М. В. Вачевського. 1 Київ 2007 616
378.2 0341 Пономаренко В.С. Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні . Монографія. 1 Харків 2012 328
378 Київ Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку, Харківська обл./В.Г.Кремень  1 Київ 2009 431
378 0343 Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку, Черкаська обл./В.Г.Кремень  1 Київ 2010 351
378 0344 Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку, Чернігівська обл./Кремень В.Г. 1 Київ 2012 419
72 0345 Прогулянки Харковом фотоальбомом.\за ред. В.А. Оглобліна 1 Харків 2004 208
378 0346 Товажнянський Л. Политех сегодня. Издание, третье, дополненое. 1 Харьков 2013 296
28 0347 Владимир Лубенко.:общество стержневой истины 1 С.-П. 1999 303
349.2 0348 Тарахан – Береза 3. Святиня Науково – історичний літопис Тарасової гори. 1 Київ 1998 543
37.01 0349 Освіта дорослих. Енциклопедичний словник / За ред. В. Г. Кременя. 1 Київ Основа 2014 496
378.4 0350 Від учительського інституту до національного університету. 1 Миколаїв 2013 124
159.9 0351 Шевченко Н. Ф. Духовний потенціал сучасної молоді. Монографія. 1 Запоріжжя 2014 480
373.2 0352 Упровадження базового компонента дошкільної освіти. Збірник тренінгових занять . /  Упор. Н. Бабій. 1 Тернопіль 2014 136
159.9 0353 Карамушка Л.М. Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально – економічних змін. Монографія. 1 Київ 2013 254
353 0354 Бабінова О. Державна регіональна політика і регіональний розвиток : сучасні реалії України та Європейський досвід. 1 Київ 2011 268
37.01 0355 Анісімов М.В. Теоретико – методологічні основи прогнозування моделей у професійно – технічних навчальних закладах. Монографія. 1 Кіровоград 2011 462
342 0356 Богашева Н.В. Відносини держави і політичних партій в Україні: конституційно – правові аспекти. Монографія. 1 Київ 2012 446
342 0357 Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин Т.6 / За ред. О. В. Зайчука  1 Київ 2014 684
342 0358 Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин Т 5/ За ред. В.В. Рибака  2 Київ 2013 717
373 0359 Берека В. Є. Козацько – лицарське виховання в навчальних закладах. Навчально – методичний посібник. 1 Хмельницький 2015 341
378 0360 Інститут педагогіки погляд через роки ... До 75 річчя від дня заснування УНДІП. 1 Київ 2002 216
378 0361 Булах І. Є. Створюємо якісний тест. Навчальний посібник для викладачів, учителів, методистів. 2 Київ 2006 160
37.01 0363 Проблеми якості освіти теоретичні і практичні аспекти.  Матеріали методологічного семінару. 3 Київ 2007 336
331 0364 Навігатор українського мігранта країни Європейського Союзу та Росія. 1 Львів 2009 254
27 0365 Сіданіч І.Л. Основи християнського світогляду і моралі. Біблійна історія та християнська етика. Навчально – методичний посібник. 1 Київ 2014 288
378 0366 Жорнова О. Методична компетентність викладача ВНЗ. 1 Київ 2013 336
159.9 0367 Рибалка В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога. 1 Київ 2006 60
37.01 0368 Рибалка В.В. Психологія праці особистості. Навчально - методологічний посібник. 1 Київ 2010 128
343.4 0369 «Конституція – правне обличчя всієї країни» (нереалізовані сторінки сучасного конституційного процесу). 1 Київ 2013 1080
37.01 0370 Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи./Під.заг ред. О.В. Овчарук 2 Київ 2004 112
37 0371 177 новацій столичної освіти (2000 -2005 роки)/За  ред. Б.М. Жебровськоого 1 Київ 2006 128
37 0372 Біла книга національної освіти України / За ред. В. Г. Кременя. 2 Київ 2011 342
37 0373 Біла книга національної освіти України / За ред. В. Г. Кременя 1 Київ  2010 342
891 0374 Красюк В. Бой у кишлака Дури ( художественно – публицистическое повествование). 1 Киев 2007 400
37 0375 Становлення особистості 10 років праці : здобутки і перспективи. 1 Камянець-Подільський 2007 212
159.9 0376 Психологічний супровід як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. Методичний посібник / Д. Г. Кравченко. 1 Київ 2015 106
342 0377 Селіванов А.О. Наукові погляди на сучасні конституційні процеси. 1 Київ Логос 2014 132
378 0378 Зварич І.М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США. (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.. Монографія 2 Київ Фенікс 2014 344
167 0380 Самодрин А.П. Формування навчально – освітнього простору регіону. Монографія. 1 Кременчук 2006 456
342 0381 Парламентські слухання на тему : «Про сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. 1 Київ 2011 344
342 0382 Селиванов А.А. Вопросы теории конституционного правосудия в Украине 1  Київ 2010 272
37 0383 Павла Іванівна Рогова – вчений – бібліотекознавець, педагог, директор державної науково – педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Бібліографічний покажчик. 1 Київ 2012 268
37 0384 Наукова школа академіка Олександра Савченко / Упор. Я.П. Кодлюк. 1 Київ 2008 188
378 0385 Педагогика: учеб. Пособие для студентов пед. институтов / Ю.К. Бабанякою. 1 М. 1988 479
94 0386 Україна дипломатична науковий щорічник . Випуск 13./Гол. ред. А. Денисенко 1 Київ 2012 1087
75 0387 Шаров І. Художники України : сто видатних імен. 1 Київ 2007 480
37 0388 Курило В.М. Освіта України і науково – технічний та соціальний прогрес : історія, досвід, уроки. Монографія. 1 Київ 2006 432
37 0389 Наукові праці Державної науково – педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського.зб. наук.праць/ П.І. Рогова 1 Вінниця 2014 596
378 0390 Островерхова Н.М. Методологія аналізу якості уроку як педагогічної системи. Монографія. 1 Харків 2008 402
338 0391 Кириченко Б.Після  завтра  почалося  позавчора. 1 Корсунь-Шевченківський 2013 224
37 0392 Теорія і методика навчання  української  літератури : актуальні  проблеми. Збірник наукових праць. 1 Київ 2015 380
92.8 0393 Хто є хто в економіці , культурі , науці Києва. Довідкове    видання./ред.кол. Болгов В.В. 1 Київ 2001 462
929 0394 Стогній І.П. Шляхи життя Івана Стогнія : книга життєпису. 1 Переяслав-Хмельницький 2010 712
339.5 0395 Російсько-український зовнішньоторгівельний і зовнішньоекономічний словник  / Упор. Н.П. Башнякова 1 Київ 2004 735
37 0396 Календар знаменних і памятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2013 рік / Упор. Л.І. Ніколюк       1 К;иїв 2012 188
339 0397 Трудова міграція як інструмент інтернаціоналізації.Збірка матеріалів комплексного дослідження. 1 Львів 2010 380
378 0398 Гребельников Ю.С. Киммерийцы и скифы Степного Побужья {ХІ-ІІІ в.в. до н.э) 1 Николаев 2008 192
37 0399 Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2011 році. 1 Київ 2012 347
37 0400 Горбатюк О.В. Науково-методична спадщина Миколи Лисенка .Монографія. 1 Камянець-Подільський 2013 208
929 0401 Сергій Васильович Комісаренко. / Бібліографічний покажчик В.М. Данилова. 1 Київ 2013 144
37 0402 Науковий простір академіка Олександра Савченко / Упор. Я.П. Кодлюк 2 Київ 2012 312
373 0404 Жерносек І.П. Організація  науково-методичної роботи в школі. 1 Харків 2007 128
373 0405 Благодійність у школі. Практичний посібник / Упор. Н. Чиренко 1 Київ 2014 128
364 0406 Прозорість і  корупція в системі вищої освіти України. Збірник матеріалів конференції. 1 Київ 2003 308
37 0407 Андрущенко   В.  Учитель , якого чекають (польові педагогічні нотатки). 1 Київ 2015 132
37.01 0408 Педагогічний пошук. Публікації викладачів Чернівецького коледжу  дизайну та економіки./За ред. А.Д. Галей 1 Чернігів 2010 71
341 0409 Офіційна Україна сьогодні Інформація станом на  листопад   2005 року. 1 Київ 2005 832
32 0410 Наукові студії із соціальної та політичної психології. Збірник статей Вип.34(31)/Ред. М.М. Слюсаревський 1 Київ 2014 298
379 0411 Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих злоченів в сім»ях ,які вчиняють  по відношенню до неповнолітніх потерпілих /Н.Ю. Волянюк. 1 Рівне 2010 160
37 0412 Проблеми  сучасного підручника . Збірник наукових праць. Вип.9./Ред.В.М. Мадзігон 1 Київ 2009 664
34 0413 Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей.Упор.збір.Туркевич І.К. 1 Київ 2002 318
336 0414 Стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні. /   Упор. М.М. Шевченко. 1 Київ 2014 637
336 0415 Основи  споживчих знань  посібник   для  вищих   навчальних закладів. Авт.Ветера С.А. 2 Київ 2008 192
1 0418 Філософія  педагогічної майстерності .Збірник наукових праць інституту  педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України/Н.Г. Ничкало 2 Київ-Вінниця 2008 380
37 0419 Сірополко С. Історія освіти в Україні. 1 Київ 2001 912
821 0420 Белаш Б.Козьма Прутков в натуре : Стихотворения. 1 Донецьк 2013 252
346 0421 Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки. Науково-практичне видання /За ред. В.І.Сергієнка 1 Київ 2014 446
327 0422 Гулиев А. Украинско-азербайджанские отношения : право , политика, дипломатия Т.1. 1 Харьков 2014 656
373 0423 Свято першого дзвоника : Сценарії. О. Макаренко. 1 Київ 2013 128
373.2 0424 Куприна Н.Г. Народная педагогика в современном дошкольном воспитании. Учебное пособие. 1 .М. 2008 128
611 0425 Забродська Л.М. Сучасні  інформаційні технології в освіті. Навчально-методичний посібник. 1 Київ 2011 120
377 0426 Професійна освіта : педагогіка і психологія /За ред. Т. Девовицького 1 Харків 2009 472
371 0427 Проблеми сучасного  підручника.Зб наук. праць/ Гол. ред. О.М. Топугов 1 Київ 2014 866
311 0428 Україна у цифрах у 2003 році. Короткий статистичний довідник.\За ред. О.Г. Осауленка 1 Київ 2004 271
366 0429 Споживча політика в системі державного управління. Навчально-методичний посібник. /С.Д. Дербенко 2 Київ 2009 248
352 0430 Стан місцевого самоврядування України 2012 /За ред.М.В. Пітцика  1 Київ 2013 72
37 0431 Шкільний бюджет :  навчально-методичний посібник для керівників освіти. /В.  Мархлєвський  1 Київ 2011 156
94 0432 Сергійчук Б. На межі  двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині ХУІ-на початку ХХІ ст. 1 Київ 2001 320
378 0433 Романовська О.О. Досвід  вищої освіти Сполучених Штатів     Америки ХХ-ХХІ століття. 1 Вінниця 2010 272
371.1 0434 План конференции и Биография. 1 Киев 2010 97
94 0435 Cергійчук   В. Неусвідомлення України.Ставлення світу до Української державності погляд 1917-1921 роки з аналізом сьогодення. 1 Київ 2012 872
94 0436 Кремень В.Г. Україна  альтернативи простору (Критика історичного досвіду) 1 Київ 1996 793
378 0437 Матеріали ІІІ Всеукраїнського з´їзду працівників освіти. 1 Київ 2011 400
351 0438 Методичні рекомендації щодо організації роботи дільничих  інспекторів міліції з протидій насильству в сім´ї./Укл.А.В. Запорожець  1 Київ 2010 172
351 0439 Програма корекційної роботи з особами , які вчинили насильство в сім´ї та основні засади її реалізації./Т.Алієва  1 Київ 2010 125
82 0440 Ситар И. Смійтеся , смійте  з того, Русины! 1 Ужгород 2012 304
37.07 0441 Освіта України. Нормативно-правові документи (До ІІ Всеукраїнського з´їзду працівників освіти)/Гол.ред.В.Г.Кремень 1 Київ 2014 164
373 0442 Стрілько В. Родинна пам´ять. 1 Миронівка 2009 192
378 0443 Пономаренко В.С. Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні : Монографія. 3 Харьков 2012 328
37 0444 «Ми рівні – ми рівні « Основи культури гендерної рівності. Навчальний посібник./за ред. О .Семиколєнової 1 Київ К.І.С. 2007 176
159.9 0445 Панок В.Г. Психологічна служба . Навчальний посібник. 1 Камянець-Подільський 2013 328
373 0446 Номенклатурная документация общеобразовательного учреждения (канцелярия, учебно-воспитательная  работа , кадры/Г.Л.Фриш  1 М 1999 160
1 0447 Законодавство України у сфері наукової , науково-  технічної та інноваційної діяльності .Збірник законодавчих актів. 3 Київ 2013 400
349 0449 Селиванов А.А. Конституционные  проблемы  в  современной теории права. 1 Київ  2011 208
377 0450 Демченко В. Основи ландшафтного дизайну. 1 Київ 2015 120
371 0451 Управління    профільною  школою : З досвіду роботи             директора школи Ч.1. 1 Луганськ 2007 156
371 0452 Управління профільною школою .З досвіду роботи директорів загальноосвітніх навчальних закладів Ч.2. 1 Луганськ 2007 165
373.5 0453 Оржеховська В.М. Духовність – це здоров´я молодого покоління. 4 Тернопіль 2005 216
929 0457 Володимир  Іларіонович Луговий    -перший віце-президент НАПН України/Упор. Л.Самчук  1 Київ 2015 76
631 0459 Кириченко Б. Планида і Зоря Плютинського. 1 Корсунь-Шевченківський 2012 64
7 0460 Будівничий Храму науки і освіти (до 85 річчя від дня народження академіка В.В. Панасюка)./за ред. П.І Сікорського 1 Львів  2011 80
2 0461 Теоретико-технологічні аспекти об»єктивізації контролю навчальної діяльності (наукова школа)  Бібліографіяний покажчик В.1 1 Камянець-Подільський 2009 124
1 0462 Василь  Григорович  Кремень –філософ ,учений  , освітянин державний діяч Бібліографічний покажчик В.2 1 Київ 2012 295
37 0463 Навчальні плани школи / Упор. В.В. Григораш. 1 Харків 2012 144
378 0464 Архипов О.А. Біомеханічні технології у фізичній підготовці студентів . Монографії. 1 Київ 2012 520
551 0465 Клименюк О. Методологія та методи наукового дослідження. 1 Київ Міленіум 2005 186
821 0466 Олексій Романовський : віхи життя (до 90 річчя від дня народження). 1 Київ 2008 522
377 0467 Законодавство України у сфері  освіти та професійного навчання . Збірник законодавчих актів. 3 Київ 2013 376
396 0468 Науково-методичне  забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукраїнської (звітної) науково практичної конференції./за ред.      В.О. Радкевича 1 Київ 2013 260
347 0469 Закон України « Про безоплатну правову допомогу» Науково – практичний коментар . / За заг. ред. М.В.Оніщука  1 Київ 2012 100
373.5 0470 Випускний вечір ( сценарій / упоряд. В. І. Ковальчук. 1 Київ 2013 116
378 0473 Одерій Л.П. Кваліметрія вищої освіти : методологія та інструментарій. Монографія. 2 Київ 1996 264
821 0475 Березняк Є. Євген Березняк розповідає. Спогади майора Вихора. 1 Київ 2003 264
908 0476 Белоусов Г. Вторая Родина. 1 Житомир 2010 144
929 0477 Девять встреч. Татьяна Бахтеева : Женщина. Врач. Политик. 1 Киев 2008 240
37 0478 Мартинова Р.Ю. Цілесна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов.Монографія 1 Київ 2004 454
378.1 0479 Вища освіта і Болонський процес : підручник / Г.Ф. Пономарьова. 1 Харків 2010 304
159.9 0480 Збірник нормативно  - правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упор. В. Г, Панок. 2 Київ 2008 256
377 0482 Нормативно – правові документи ПТНЗ. 1 Київ 2014 128
346 0483 Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки : науково – практичне видання / За ред. В.І. Сергієнка. 2 .Київ 2014 446
342.1 0485 Законодавча діяльність Верховної Ради України шостого скликання в оцінках мас-медіа та соціальних мереж. 1 Київ 2012 281
821 0486 Пастушенко В.М. Щасливий той , хто гумор розуміє. Вірші та байки. 2 Київ 2013 120
1 0488 Севбо – Белецкая И.П. У порога иного бытия. 2 Київ 2008 488
327 0489 Ткаченко В. «Риболовля на блешню» по – російськи. 1 Київ 2015 63
913 0490 Лукашевич М.П. Соціологія туризму. Курс лекцій. 1 Ужгород 2008 340
373.5 0491 Стрілько В.В. Формування естетичних смаків старшокласників у роботі загальноосвітньої школи. 1 Харків 2011 252
891 0492 Спажук В. Дончанка путеводной красоты. 3 Донецьк 2008 232
371.1 0495 Всесвіт Івана Руснака / Упор. Ю.С. Гусар. 1 Вижниця 2014 280
377 0496 Бібліографічний покажчик праць науковців. Інституту професійно – технічної освіти НАПН Укр. Наукове видання. 1 Київ 2011 130
37 0497 Інститут професійно – технічної освіти національної академії педагогічних наук України . Інформаційний довідник. 1 Київ 2011 104
376 0498 Максименко Ю.П. В должности председателя УТОГ. 1 Київ 2014 166
378 0499 Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально – економічних змін. Навчальний посібник. 1 Київ 2008 100
37 0500 Освіта : творчий процес чи соціальна технологія. Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції. 1 Київ 2014 156
378 0501 Теоретичні та методичні засади  управління   підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентністного підходу в межах Європейської кредитно – трансферної системи. Монографія. 1 Київ 2014 338
378 0502 Реалізація Європейського досвіду компетентністного підходу у вищій школі України. Матеріали методологічного семінару. 1 Київ 2009 360
321 0503 Національний суверенітет України в умовах глобалізації. Національна доповідь. 1 Київ 2011 112
34 0504 Мінюков П.І. Правове регулювання трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти в умовах переходу до ринкової економіки. 1 Київ 1994 124
821 0505 Койнов В. Без пометок на календаре. 1 Київ 2008 456
378 0506 Національний освітній глосарій : вища освіта. 2 Київ 2011 100
37 0507 Освіта України. Збірник законів. Довідкове видання / За ред.С.О. Борисенка  1 Харків 2007 304
82 0508 Лучак Міля. Дикі коні. 2 Перемишль 2012 179
34 0510 Мінюков П.І. Правове забезпечення трудових відносин у закладах освіти в умовах переходу України до ринкової економіки. 1 Київ 1994 124
37 0511 Дорофєєв Віталій Степанович : керівник, науковець, викладач . Бібліографічний покажчик/ під ред. С.П. Мовчан. 1 Одеса 2012 100
373.3 0513 Основи економічних знань 10 -11 кл. : Підручник / За наук. ред. М. Вачевського. 1 Київ 2004 536
37 0514 Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання. Науково – практичне видання. / Упоряд. Є.В. Красняков. 1 Київ 2012 272
352 0520 Абетка з доступу до публічної інформації. Навчально – методичний посібник./за ред. Д.Слизьконіс 1 Київ 2012 88
331 0521 Чисельність наявного населення України на 1 січня 2013 року. 1 Київ 2013 111
331 0522 Чисельність наявного населення України на 1 січня 2012 року. 1 Київ 2012 111
314 0523 Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня 2011 року. Статистичний збірник. 1 Київ 2011 419
331 0524 Населення України за 2010 рік. Демографічний щорічник. 1 .Київ 2011 442
37 0525 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. /За  заг ред. В.С. Кременя. 1 Київ 2011 304
378 0526 Звіт про наукову діяльність Національної академії правових наук України у 2012 році./Д,В.Лукянов 1 Київ 2013 294
336 0527 Посібник зміцнення фінансового контролю у секторі безпеки/ Н. Массон. 1 Київ 2011 145
338 0528 Смыковский В.Н Мы честно исполнили долг.  1 Коростень 2010 176
371 0529 Живодьор В.Ф.З історії національного шкільництва.  1 Київ 1998 144
378 0530 Кафедра у системі управління навчальним процесом вищого навчального закладу. Збірник наукових праць міжкафедрального науково – практичного семінару. 1 Київ 2013 131
378 0531 Наукові розробки Національної академії педагогічних наук України,  готові до практичного застосування. Збірник анотованого переліку наукових розробок. 1 Київ 2013 116
338 0532 Вісник Житомирської обласної ради (офіційне видання)./Ред. І.М. Толочко 1 Житомир 2011 118
22 0535 Библия. Книга священного писания Ветхого и Нового Заветов. 1  Киев 2014 1134
22 0536 Біблія або книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту. 1 Київ 2014 1360
37 0537 Проблеми сучасного підручника. Збірник наукових праць. В – 11./Ред. Мадзігон М.В. 1 Київ 2009 664
331 0556 Зайчук В.А. Социально – педагогические основы творческого потенциала труда. 7 Киев 2001 319
342 0564 Реалізація Конституційним судом України юрисдикційних повноважень. 1 Київ Логос 2013 140
34 0565 Правова наука та законодавча практика : аналіз дисертаційних досліджень ( 2010 – 2011) Випуск  3 – 4./за ред.В.О. Зайчука 1 Київ 2012 155
342 0566 Селіванов А.О. Записки конституціоналіста.Досвід теоретичного осмислення  конституційних проблем 1 Київ Логос 2013 169
331 0567 Державна програма активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки. 1 Київ 2013 267
342.5 0570 Про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні. 1 Київ 2003 164
34 0571 Закон України. « Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». 1 Київ 2003 156
378 0572 Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2012 році. 1 Київ 2012 347
373 0573 Інститут педагогіки АПН України  80./ Гол.ред.Мадзігон В.М. 1 Київ 2006 458
37 0574 Національна академія педагогічних наук України. Інформаційний довідник. 2 Київ 2013 270
378.4 0575 Київський національний університет технологій та дизайну. 1 Київ 2015 504
371 0577 Професіограма директора загальноосвітньої школи – менеджера освіти. Методичні рекомендації./Упоряд.П.А.Маслєнніков 1 Харків 1997 84
17 0578 Коцюба О. Незалежна Україна залежна Руїна – 1989 – 2013 рр. 1 Київ 2013 90
373 0579 Збірник нормативних документів загальної середньої та дошкільної освіти. 1 Київ 2002 262
613 0580 .Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих збочень в сім'ях, які вчиняються по відношенню до неповнолітніх потерпілих./Авт. Н.Ю.Волянюк 1 Рівне 2010 160
34 0581 Конституція Фінляндії. 1 Ваммала 2001 188
331 0582 Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об'єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави. 2 Київ 2012 480
94 0584 Назарбаєв, Нурсултан в потоці історії. Казахстан 2030 : Процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців. 1 Київ Етнос 2006 392
821 0585 Генерал Петр Шкидченко.  Воспоминания современников и документы. 1 Київ 2012 480
94 0586 Олейников А.А. Страноведение. Россия . Хрестоматия.  1 Киев 2010 496
821 0587 Аблазов В.И. Афганская арена. Дипломаты и полководцы. 1 Киев 2012 768
94 0588 Партизанська і підпільна боротьба в Україні (1941 – 1944 рр.). Історія, люди, пам'ять. 1 Київ 2011 496
378 0589 З вірою в майбутнє. Документально – історичне видання./За заг.ред.А.М.Старєвої 1 Миколаїв 2014 330
371 0590 Ростимо юних патріотів України./ Упоряд.  П. Лосюк. 1 Косів 2015 238
37 0591 Міжнародні виставки. Сучасні заклади освіти – 2015. 1 Київ 2015 156
377 0593 Професійно – технічна освіта : інноваційний досвід, перспективи. Наук. мед. зб.  /Упоряд. Н.І.Бугай 1 Ужгород 2007 196
377 0594 Довідник професійно – технічних навчальних закладів України станом на 01.01.2006 р./Упор.Н.І Бугай  1 Київ 2006 512
7 0595 Брезвин А.И. Украинский хоккей с шайбой 1910 – 2010./ Под ред. Б.М.Ольшанецкого 1 Львов 2011 310
32 0596 Спілка українців Придністров'я 20 років шляхом відродження і становлення./ Ред, Л. Ткачук 1 Бендери 2011 119
378 0597 Єднаючись, перемагаємо! До 85 – річчя херсонського кооперативного економіко – правового коледжу./За ред.Л.М. Лімакової  1 Херсон 2014 64
33 0598 Збірник наукових праць. Міжнародної науково – практичної конференції « Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки». 1 Луцьк 2013 216
821 0599 Жадько В. Іду за Шевченком, від Києва до Канева. 1 Київ 2010 128
378 0600 Історія та сьогодення Новоград – Волинського медичного коледжу. 1 Новоград 2011 140
32 0601 Конгрес ділових жінок України./Авт. В.С. Шевченко 1 Київ 2012 103
378 0602 Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології./Гол. Ред. Андрущенко В. 1 Київ 2014 380
331 0603 Золотий фонд нації. Золота книга України./Автор. упор.В. Болгов 1 Київ 2012 496
331 0604 Золоте сузір'я України. Золотий фонд нації./Автор.упор. В.Болгов 1 .Київ 2011 591
331 0605 Чисельність наявного населення України/Відп. за вип. Г.М.Тимошенко  1 Київ 2013 111
811 0608 Венцковський А.М. Ділові папери – діловій людині. Навчальний  посібник. 1 Київ 2003 146
811 0610 Плахотник В.М. Университетский курс английского языка . Кн. 2. 1 Одесса 2002 298
811 0611 Плахотник В.М. Университетский курс английского языка . Кн.3. 1  Одесса 2002 137
811 0612 Плахотник В.М. Университетский курс английского языка .Кн1 1 Одесса 2202 280
811 0613 Плахотник В.М. Университетский курс английского языка .Кн.4 1 Одесса 2002 210
378 0614 Науково – методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій. Збірник наукових праць. 3 Київ 2014 276
377.3 0618 Словник термінів : матеріалознавство в машинобудуванні. /За ред. Л. Л. Сушенцева. 1 Кривий Ріг 2010 72
378 0619 Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції. Матеріали щорічної звітної Всеукраїнської науково – практичної конференції. 1 Донецьк 2007 388
159.9 0620 Свет А. Алхимия успеха. Метод управления ситуациями. 1 С-П 2000 128
81.1 0621 Серякова И. И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивных практиках. Монография. 1 Киев 2012 280
81 0622 Островский Б. С. Разговорные темы. Учеб. пособие по англ. языку. 1 3,00 3
81 0623 ШкутникЛ. ENGLISH FOR COMMUNICATION. 1 Варшава 1975 371
37.01 0624 Кушніренко І. Освітянська зоря Михайла Фоменка. Життя і творчість. 1 Запоріжжя 2014 314
37 0625 Освіта України – 2012 р. Інформаційно – аналітичний звіт про діяльність Міністерства освіти і науки./Уклад.О.А. Удод 1 Київ 2013 416
378 0627 Основні засади розвитку вищої освіти України. Частина 4/ за ред. І. О. Вакарчука. 1 Київ 2008 217
35 0628 Анотований бібліографічний список докторських і кандидатських дисертацій, захищених в Україні з державного управління ( 1997 – 2011 рр.). /Упор. О. В. Чмига. 1 Київ 2012 512
94 0629 Літопис досягнень сучасної України : « Успішні професіонали України »./ Гол. ред.Ю.А.  Шеремета   1 Київ 2011 112
61 0630 Літопис досягнень сучасної медицини :                « Сучасна медицина та охорона здоров'я  України ». /Гол. ред.Ю.А. Шеремета   2 Київ 2010 96
371 0632 Україна наукова Т. 1. випуск 2. /Упор. В.Болгов 1 Київ 2010 159
37 0633 Флагман освіти і науки України. Кращі освітяни та науковці України. Упор.Г.І. Захарченко   1 Київ 2009 343
373 0634 Флагман сучасної освіти України. / Гол. ред.Ю.А.  Шеремета 5 Київ 2008 191
37 0639 Матеріали до розробки концепції Кодексу законів про освіту./Г.Касьян 1 Київ 2009 136
342 0640 Конституційно – правові засади модернізації економіки України. 1 Київ 2013 216
342.5 0641 Актуальні проблеми перспективного планування законодавчої діяльності парламенту. 1 Київ 2013 109
378 0642 Матеріали ІІІ Всеукраїнського з 'їзду працівників освіти. 1 Київ,Чернівці 2011 400
658 0643 Вачевський М. В. Маркетинг формування професійної компетенції. : Підручник. 1 Київ 2005 512
316 0644 Кремень В. Україна : ідентичність у добу глобалізації ( начерки метадисциплінарного дослідження ). 3 Київ 2013 471
37 0645 Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики. / Під заг. ред.   О. В. Овчарука. 2 Київ 2004 112
801 0646 Димент А. Л. Тематические вечера на английском языке. Кн. для учителя.Из опыта работы. 1 М. 1988 159
801 0647 Книга для ежедневного чтения на английском языке. / Сост. М. И. Дубровин. 1 М. 1966 227
159.9 0648 Крутецкий В. А. Психология : Учебник для учащихся пед. Уч – щ.  4 М. 1986 336
53 0652 Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій.  /Гол. ред. А. Г. Наумовець.   1 Київ 2014 168
8 0653 Великий антикварний салон 2010./Керівн. проекту Н.Заболотна  1 Київ 2011 375
94 0654 Грищак В. Село моє – душа моя. Літопис Гориньград І та Гориньград ІІ Рівненського р-ну Рівненської обл. Історія. Факти. Сучасність. 1 Харків 2013 336
37 0655 Нариси з історії розвитку новаторських навчально – виховних закладів в Україні ( ХХ століття). Навчально – метод. посіб./ за ред. О. В. Сухомлинської. 1 Луганськ 2010 444
378 0656 Прокопенко І. Ф. Шляхами щастя тридцять років. ( До 30 – річчя діяльності І. Ф. Прокопенка на посаді ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди). 1 Харків 2011 252
354 0657 Міністерство внутрішніх справ України./Керів. проекту В.В. Дурдинець 1 Київ 2006 143
378 0658 Інформаційно – аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії. Міністерства освіти і науки « Мета реформ у вищій школі – якість і доступність  освіти»./Ю.Коровайченко 1 Київ 2009 102
8 0659 Мій Київ : навч. посібник ( 3 – тє  видання зі змінами)/Ю.С.  Комаров 1 Київ 2011 144
377 0660 Професійно – технічна освіта : інноваційний досвід, перспективи. Науково – методичний збірник. / Упоряд.Н. І. Бугай. 1 Ужгород 2007 196
589 0661 Бібліографічний покажчик праць співробітників. Університету менеджменту освіти ( 2008 – 2012 рр.)/За ред. В.В. Олійник 2 Київ 2012 141
37 0663 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. /За заг. ред. В. Г. Кременя. 1 Київ 2011 304
35 0664 Світові моделі державного управління : досвід для України . /За заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. 1 Київ 2012 612
32 0665 Кучма Л.Д. После майдана : Записки президента (2005 – 2006). 1 Киев 2008 688
32 0666 Кучма Л.Д. Украина не Россия. 1 М. 2003 560
342 0667 Котляревська Г.М. Конституційне право громадян на звернення до органів влади в Україні. ( Питання, теорія та практика). Монографія. 1 Киъв 2012 168
35 0668 Соловйов В. М. Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України : Монографія  1 Київ 2012 508
342 0669 Погорєлова А. І. Розвиток культури парламентаризму в Україні. 1 Київ 2012 248
349 0670 Ринок землі в Україні : законодавчі ініціативи та правові позиції / За ред. В. О. Зайчука. 1 Київ 2014 1192
34 0671 Проблеми законодавчої політики / За заг. ред. В. М. Литвина  1 Київ 2004 800
311 0672 Статистичний збірник « Регіони України » 2012. Ч. 1./ За  ред. О. Г. Осауленка. 1 Київ 2012 311
311 0673 Статистичний збірник « Регіони України » 2012. Ч. 2. /За  ред. О. Г. Осауленка. 1 Київ 2012 803
311 0674 Статистичний збірник « Регіони України » 2013. Ч. 2./ За  ред. О. Г. Осауленка. 1 Київ  2013 783
342 0675  Конституція України .Верховна Рада України:офіційне видання. 1 Київ 2006 158
947 0676 Литвин В. М. Україна – 2004. Події, документи, факти. Україна 3 – том. 1 Київ 2005 592
34 0677 Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології./ Укладач П.І.Рогова  1 Київ 2012 283
323 0678 Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення. / Ред. О. Барабаш. 1 Житомир 2010 868
378 0679 Международной асоциации академии наук – 20 лет / Под ред. В. Ф. Мичулина. 1 Київ 2013 316
37 0680 Науковці України – еліта держави : Довідково- бібліографічне видання./ Автор – упоряд. Я. Білейчук. 1 Київ 2010 273
338 0681 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне звернення Президента України до Верховної Ради України. 1 Київ 2013 576
370 0684 Модернізація системи управління освітою в Україні : дорожня карта реформ./За заг. ред. О.В.Горуненко  1 Київ 2014 84
314 0685 Розподіл постійного населення України за статтю та віком. Статистичний збірник./Відп. за вип.Г.М. Тимошенко 1 Київ 2013 413
373 0686 Чернуха В. Г. Дорога мудрості християнська етика в українській культурі. 1 Київ 2009 51
373 0687 Чернуха В. Г. Дорога мудрості християнська етика в українській культурі. 1 Київ 2008 142
27 0688 Огульчанський Б. Християнська етика в українській культурі. Дорога добра. 1 Київ 2009 96
37.01 0689 Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Збірник наукових праць серія « Педагогічні науки » В. 1. 46. (108)/Гол. ред. В.Д. Будак 1 Миколаїв 2014 184
373.2 0690 І Всеукраїнський з'їзд педагогічних працівників дошкільної освіти. Збірник матеріалів. 1 Харків 2011 136
371 0691 Освіта України 2006. Інформаційно – аналітичні матеріали діяльності міністерства освіти і науки України у 2006 році та головні завдання на 2007 рік./Укл.А.В. Кудін 1 Київ 2007 175
371 0692 Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації. Навч. посіб. / В. В. Олійник  1 Київ 2014 665
37 0693 Освіта дорослих : енциклопедичний словник/ за ред. В. Г. Кременя. 1 Київ 2014 496
323 0694 Кремень Т. В. Політична мобілізація в соціально – медійному вимірі : монографія. 2 Київ 2013 256
371 0696 Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства. Збірник наук. праць./ За ред. Р. П. Вдовиченка. 1 Київ 2008 400
378 0697 Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. 1 Київ 1998 560
37 0699 Спогади профтехосвітян Дніпропетровщини про ветеранів війни / Від за вип. В.М. Василенко  1 Дніпропетровськ 2015 222
215 0700 Заповідь про несення хреста як сенс існування людини та вектор її виховання. / За ред. В. Г. Вікторова. 1 Київ 2010 90
378 0701 Вінницький національний технічний університет 50 – років розвитку / ред. В. І. Мокін. 1 Вінниця 2015 312
371 0702 Клокар Н. І. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти. 1 Біла Церква 2008 664
37 0703 Химинець В. В. Науково – методичні основи підвищення кваліфікації вчителів. 1 Ужгород 2003 219
381 0704 Сисоєва С. О. Професійна підготовка викладача- тьютора : теорія і методика. 2 Київ 2011 280
378 0705 Підготовка керівника середнього закладу освіти / За ред. Л. І. Даниленко. 1 Київ 2004 272
377 0706 Сікорський П. І. Теорія і методика диференційованого навчання. 1 Львів 2000 421
378 0707 Чернишова Є. Р. Кадровий потенціал системи післядипломної педагогічної освіти. 1 Київ 2011 208
378 0708 Сапожников С. В. Педагогіка вищої школи  України та Болонський процес. 1 Дніпропетровськ 2010 358
374 0709 Клокар Н. І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на закладах диференційованого підходу. 1 Київ 2011 528
37 0711 Кремень В. Г. Синергетика в освіті : контекст людиноцентризму. 1 Київ 2012 368
371 0713 Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти : педагогічна майстерність, творчість, технологій. 1 Харків 2007 664
378 0714 Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності. 1 Київ 2009 380
657 0715 Збірник методичних напрацювань педагогічних працівників КВПУ./  ред.Саєнко С.В.       1 Київ 2013 226
371 0716 Нові технології навчання збірник наукових праць. Інститут інноваційних технологій і змісту МОНА. 1 Вінниця 2014 292
37 0717 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні./Авт.В.Г. Андрущенко  1 Київ 2011 304
37 0718 Фурман А.В.. Модульно – розвивальне навчання : принципи, умови, значення.Монографія 1 Київ 1997 340
622 0719 Левченко Ю. В. Охорона праці в гірничорудній галузі. 1 Дніпропетровськ 2014 236
1 0721 Кремень В. Г. Філософія. Підручник. 1 Київ 2012 248
378 0722 Рудишин С. Д. Біологічна підготовка майбутніх екологів : теорія і практика. 1  Вінниця 2009 394
37 0724 Омельяненко В.Л.Педагогічна мудрість віків: навч. посібник 1 Київ 2009 411
371 0725 Педагогічна майстерність: Підручник /І.Я.Зюзян 1 Київ 2004 422
37 0728 Розвиток професійної орієнтації в Україні:наук.- допом.бібліогр.покаж.АПН України  ДНПБ /Упор.Л.О.Пономаренко  1 Київ 2009 196
159.9 0733 Роменець  В.А. Історія психології:17 століття.Епоха Просвітництва:Навч. посібник. 1 Київ 2006 1000
37 0734 Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні-інноваційні аспекти.Стратегія.Реалізація. Результати. 2 Київ 2005 448
336.6 0737 Мистецька освіта в Україні: теорія і практика/О.П. Рудницька 1 Суми 2010 255
37 0738 Кушнір В.Теорія і практика профільного навчання в історії розвитку вітчизняної школи.(друга половина 19-20 ст)Монографія 1 Умань 2015 417
377 0739 Неперервна професійна освіта  у документах Європейського Союзу./Уклад .С.О.Сисоєва 1 Київ 2009 479
371 0740 Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка.Навч.посіб. 1 Суми 199 300
373 0741 НеживаЛ.Л.Українське літературне бароко, Культурологічний та мистецтвознавчий аспекти вивчення : навч. посіб. 1 Луганськ 2011 180
37 0742 Пелех Л.Р. Теорія і методика аксіологічної  освіти в Польщі : порівняльний аспект:монографія. 1 Рівне 2014 402
37 0743 Проблеми сучасної педагогічної освіти.Сер.:Педагогіка і психологія.Збірник статей.Вип.35 Ч. 1 1 Ялта 2012 252
821 0744 Васянович Г. Міфічні поезії 1 Луганськ 2016 216
37.01 0745 Джуринський А.Н. Педагогика:история педагогических идей:Учебное пособие. 1 М. 2000 352
613 0746 Валеологія:сучасний стан, напрямки та перспективи  розвитку:тези доповідей 13 між.науково- практичної конференції 1 Харків 2015 312
373.3 0747 Плохій З.П. Виховання екологічної культури  дошкільників.Методичний посібник 1 Київ 2002 173
378 0748 Семенова А. Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії:Монографія. 1 Одеса 2016 436
930 0749 Мельниченко В. Прапор України на Арбаті. 1 М. 2004 448
37 0750 Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті  процесів глобалізації та євроінтеграції :Зб.матеріалів Міжн. науково-практичної конференції. 1 Київ 2009 800
378 0751 Дмитриченко М.Ф. Вища освіта і Болонський процес:Навч.посіб.для студ.вищ. навч. закл. 1 Київ 2006 440
37 0752 Отич О.М. Розвиток творчої індивідуальності студентів  професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва: монографія. 1 Чернівці 2011 248
378 0753 Олексюк О.М. Музично-педагогічний процес у вищій школі 1 Київ 2009 123
378 0754 Вощевська О.В. Зміст і процес підготовки інженерів –аграрників у вищій школі США:монографія 1 Ніжин 2011 220
37 0755 Законодавство України про освіту.Збір.законів. 1 Київ 2002 159
37 0756 Освітологія :підготовка експертів у галузі освіти: навч.-метод. Посібник /За ред.. В.О. Огнев’юка. 1 Київ 2015 464
378 0757 Доброскок І. Теорія і практика організації навчальної діяльності майбутніх педагогів:моног. 1 Кривий Ріг 2010 336
37 0758 Гнедко Н.Методика використання засобів віртуальної наочності у навчальному процесі.Навч.-метод. посібник 1 Рівне 2014 308
378 0759 Безносюк О.О. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.Навч.-метод.посібник 1 Київ 2012 325
373 0760 Корнєєв В.П. Форми навчання географії в школі: Посібник для вчителя. 1 Камянець-Подільський 2004 224
378 0761 Реалізація  європейського досвіду компетнтнісного підходу у вищій школі України : матеріали методологічного семінару 1 Київ 2009 360
378 0762 Порев С.М. Університет і наука.Епістемологія ,методологія і педагогіка виробництв знань:монг. 1 Київ 2012 384
378 0763 Священник Евгений Шестун, Православная педагогика. 1 Самара 1998 576
378 0764 Максимчук Б.А. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до фізичного виховання учнів 1 Вінниця 2010 252
371 0765 Жуковський В.М. Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування 1 Острог 2013 364
37 0766 Лосюк П. Регіональний етнографічний компонент у сучасній школі:монографія 1 Київ 2007 160
371 0767 Козяр М.М. Науково-педагогічний словник 1  Львів 2011 216
378 0768 Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції ,,Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі. 1 Полтава 2015 262
378 0769 Педагогіка вищої школи: методологія , теорія, технології  Тематичний випуск Т.1/Гол. ред. В.Андрущенко  1 Київ 2014 380
1 0770 Філософія освіти : науковий часопис/Ін-т вищої освіти АПН України 1 Київ 2010 383
378 0771 Прокопенко І.Ф.Педагогічні технології: навч. пос. 1 Харків 2005 224
378 0772 Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб./С.У.Гончаренко 1 Київ 2003 323
37 0773 Педагогічна майстерність : виклики ХХ1 століття: портфолію кафед. пед.майстер/В.Зелюк  1 Полтава 2013 468
373.5 0774 Базелюк О.В.Поліхудожнє виховання старших підлітків мультимедійними засобами(Авторефер.) 1 Київ 2015 20
371.7 0775 Веліховська А.Б. Удосконалення системи професійної діяльності методистів(Авторефер) 1 Київ 2011 20
378 0776 Войцеховський М.Ф. Організаційно-педагогічні умови управління розвитком професій.(Автореф) 1 Київ 2013 20
378 0777 Гладкова В.М. Акмеологічні засади професійного самовдосконалення менеджерів(Автореферат) 1 Київ 2014 40
378 0778 Деркач Т.М.  Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх хімічних спец.(Авторефер) 1 Київ 2014 40
37 0779 Касьянова О.М. Педагогічна експертиза розвитку загальної середньої освіти регіону(Автореферат) 1 Київ 2012 44
37 0780 Клокар Н.І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності (Автореферат) 1 Київ 1997 19
37 0781 Клокарь Н.И. Управление повышением квалификации педагогических кадров(Автореф) 1 Київ 2011 48
378 0782 Любченко Н.В. Науково-організаційні засади координації науково-метод. діяльн.(Авторефер) 1 Київ 2012 20
378 0783 Москалець М.М. Формування умінь самоконтролю навчальної діяльності  студентів.(Автореф) 1 Київ 2014 20
330.1 0784 Панасюк Н.Л.Формування економічних знань в майбутніх інженерів-педагогів у професійній підготовці вищих технічних навчальних закладів.(Автореф) 1 Київ 2012 20
378.1 0785 Слюсаренко О.М. Розвиток  найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації :аналіз світового досвіду.(Автореф) 1 Київ 2015 36
330.1 0786 Основи  економічних знань/За ред.А.П.Павленка 1 Харків 2014 762
377 0787 Професійне навчання на виробництві:збірн.наук.праць/За ред.В.О. Радкевича 1 Київ 2015 200
37 0788 Збірник наукових праць Національної академії державного управління.при Президентові України/За заг. ред.Ю,В. Ковбасюка 1 Київ 2015 220
37 0789 Гетманец М.Ф. Истории как педагогика:Публицистика,история,педагогика,письма 1 Харків 2016 186
316 0790 Ліщитович Л.І.Основи геобіономіки  Т.1 1 Київ 2012 184
94 0791 Філіпчук Г. «Духа не вгашайте!» 1 Київ 2016 96
37 0792 Колот А.М.: біобібліографічний покажчик/укл.Т.Коноваленко 1 Київ 2015 160
377 0793 Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН  України (2011-2016рр.)/За ред. В.О. Радкевича 1 Київ 2016 142
371 0794 Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання:матеріали .Всеукр.наук.-прак.конференції./За заг ред. В.О. Радкевича 1 Київ  2016 177
94 0795 Вгору піднесімо серця : Науково-популярний нарис/Д.І. Дзвінчук 1 Івано-Франківськ 2015 80
37 0796 Самобутність Ярова : збірн.наук.попул.нарисів/за ред.Д.І.  Дзвінчука 1 Київ 2016 234
331 0797 Соціально-трудові відносини зайнятості : сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку :монографія./За ред. А.М.Колота 1 Київ КНЕУ 2015 295
159.9 0798 Волошко Н.І. Психологія становлення здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу.Монографія 1 КиЇв 2015 416
796 0799 Всесвітній антидопінговий кодекс. 1 Київ 2015 134
376 0800 Плекаєм обдарованість :наук.-метод.посіб./за ред..С.В.Уфімцевої 1 Київ 2014 128
376 0801 Домінанта майбутнього: наук.-метод.посіб./під ред.С.В. Уфімцевої 1 Київ 2011 168
796 0802 Петрочко Ж.В. Хортинг-школа сили і честі юного українця : метод.посібник 1 Київ 2016 544
373.5 0803 Природа дитинства у вимірах герменевтики і наративу: Практ. зорієнт. посіб./ред..Н.Чепелевої 1 Київ 2016 362
378 0804 Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців.Зб.наук.праць .Випуск 44 1  Київ 2016 414
613 0805 Гончаренко М.С. Валеопедагогіка   у схемах і таблицях : навчальний посібник 1 Харків 2013 264
378 0806 Худенко О.М.Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі  післядипломної освіти.Монографія 1 Херсон 2013 192
159.9 0807 Сергеева А.В. Психология интегральной идентичности .Монография. 1 Одесса 2013 316
378 0808 Чебикін О.Я. Психологічні основи тренінгових технологій.Монографія 1 Одеса 2013 229
373.1 0809 Слюсаренко Н.В. Вибрані наукові статті та фрагменти праць.У2-х ч. Ч.1 1 Херсон 2013 438
373.1 0810 Слюсаренко Н.В. Вибрані наукові статті та фрагменти праць. У 2-х ч. Ч.2 1 Херсон 2013 471
377.1 0811 Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців:Всеукраїнська науково-практична конференція (2013; Львів) 1 Львів 2013 410
15 0812 Українські бібліографи.Бібліографічні відомості, Професійна діяльність,Бібліографія./укл. Н.Жданова 1 Київ 2008 232
330 0813 Чорна Л.О. Історія економіки та економічної думки.Навчальний посібник. 1 Київ 2015 321
378 0814 Сліпіч Ю.В.Теоретико-методичні  основи професійного розвитку педагогів художньо-естетичного профілю.Монографія. 1 Херсон 2013 180
378 0815 Сорочан Т.М.  Освітня виставка : презентація педагогічних інновацій.Науково-методичний посібник 1 Луганськ 2013 102
37 0816 Освітологія:хрестоматія: Навч. посіб. для студентів вищих навчал.заклад./Укл.В.Огнев’юк  1 Київ 2013 744
37 0817 Аймедов  К.В. Загальна педагогіка та історія педагогіки: підручник. 1 Київ 2014 352
316 0818 Засади когнітивної психології  спілкування:монографія /за ред.В.Казміренко  1 Кіровоград 2013 390
371 0819 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах.:зб.наук.пр.№31(84)/ ред.Т.В.Сущенко  1 Запоріжжя 2013 604
371 0820 Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах .:зб.наук.пр№2(85)./ ред.Т.Сущенко  1 Запоріжжя 2013 596
94 0821 Мельниченко В. Арбат очима українця. 1 М. 2006 318
65 0822 Лазарєв М.І. Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей. Монографія. 1 Київ 2012 287
94 0825 Енциклопедія історії України :В5.т./Редкол.В.А.Смолій Т.1: А-В 1 Київ 2003 688
94 0826 Енциклопедія історії України: В 5т./Редкол.В.А. Смолій Т.2: Г-Д 1 Київ 2004 528
94 0827 Енциклопедія історії України В 5т./Редкол.В.А.Смолій Т.3  Е-Й 1 Київ 2005 672
94 0828 Енциклопедія історії України В 5т/Ред..В.А. Смолій .Т.4 Ка-Ком. 1 Київ 2007 528
94 0829 Енциклопедія історії України В5-т/Ред.В.А.Смолій Т.5 :Кон-Кю 1 Київ 2008 568
94 0830 Енциклопедія історії України :  У 10 т./ Редкол. : В.А. Смолій  Т.6 Ла-Мі 1 Київ 2009 784
94 0831 Енциклопедія історії україни : У 10 т./Редкол.В.А. Смолій  Т.7 Мл-О 1 Київ 2010 728
94 0832 Енциклопедія  історії України : У 10 т./Редкол.В.А.Смолій  Т 8 ПА-Прик 1 Київ 2011 520
94 0833 Енциклопедія історії України : У 10 т./Редкол.В.А. Смолій  Т.9  Прил-С 1 Київ 2012 944
94 0834 Енциклопедія історії України : У 10т./Редкол.В.А. Смолій  Т.10 Т-Я 1 Київ 2013 784
371 0835 Зубко  А.М. Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації педагогів у системі післядипломної освіти.Монографія 1 Херсон 2013 140
371 0836 Стребна О.В. Формування педагогічного інструментарію вчителя у контексті громадянського виховання:Монографія 1 Херсон 2013 220
159.9 0837 Психофізіологічне забезпечення становлення фахівців у професіях типу «людина-людина: монографія /За ред.. О.М. Кокуна 1 Кіровоград 2013 266
37 0838 Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія /авт. кол .Є.М.Хриков 1 Луганськ 2013 248
37 0839 Дорожко І.Родинне виховання у сучасних соціокультурних контекстах: філософсько-освітній аспект: монографія. 1 Харків 2013 364
378 0840 Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів та їх наукових підрозділів , що сприяє інноваційному розвитку України:монографія/С.В. Філіпова 1 Донецьк 2012 326
37 0841 Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України:Монографія/К.Є.Балабанова 1 Київ 2013 286
373 0842 Патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України. 1 Київ 2014 100
378 0843 Хрестоматія з педагогіки вищої школи:навчальний посібник /Укладачі В.І Лозова 1 Ужгород 2003 219
371 0844 Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи:метод.посіб./М.І.Піддячий  1 Київ 2013 144
378 0845 Сорочан Т.М.Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у  післідипломній педагогічній освіті регіонального рівня 1 Луганськ 2013 524
377 0846 Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві :психотехнології супроводу :монографія/За  ред..П.Д.Фролова 1 Київ 2013 321
378 0848 Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти : науково-методичний посіб./Л.М.Ващенко 1 Київ 2012 140
32 0849 Навчально-методичний посібник з курсу «Політологія»/Упоряд.О.Ю.Христосенко 1 Львів 2013 154
37 0850 Международный Крымский педагогический конгресс «Инновации в образовании»:Сб.науч. ст./Под. ред. А.Н. Рудякова 1 Симферополь 2010 252
373.5 0851 Мельник О.В. Зміст , форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання 1 Київ 2008 56
82 0852 Костенко Л. Річка Геракліта. 1 Київ 2011 288
373.5 0854 Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку: наук. допом. бібліогр. покажч. Вип.2/НАЕН України/Упор.П.О. Пономаренко  1 Київ 2010 362
27 0855 Санніков С.В. Популярна історія християнства. Двадцять століть у дорозі. 1 Київ 2012 480
330 0856 Формування інноваційної моделі розвитку нац..економ.України :моногр.:у2ч./ред.І.Каленюк 1 Чернігів 2009 592
378 0857 Слюсаренко О.М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації:монографія 1 Київ 2015 384
141 0859 Бех Ю.В. Філософія управління соціальними системами 1 Київ 2012 623
316 0860 Бех  Ю.В. Саморозгортання соціального світу 1 Київ 2007 248
355.1 0862 Баранівський В.Ф. Демократизація збройних сил України. 1 Київ 2001 112
323 0863 Цюрупа М.В. Основи загальної та воєнної політології. 1 Київ 2013 512
316 0864 Лукашевич М.П. Соціологія праці. 1 Київ 2004 440
1 0865 Бех Ю. Філософські проблеми сучасного управління складними системами: ідеї,приципи. 1 Київ 2012 341
1 0866 Кримець Л. Філософські аспекти влади в управлінні науково-освітнім простором. 1 Київ 2015 287
65 0867 Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента 1 Киев 2002 360
65 0868 Скороходов В.А. Етика та соціальна відповідальність менеджменту 1 Київ  2012 321
37 0869 Галаган В.Я. Основи психології і педагогіки 1 Київ 2005 354
159.9 0870 Хрестоматия по социальной психологии/Сост. Т.  Кутасова 1 М. 1994 222
159.9 0871 Психологическая диагностика детей и подростков /Под. ред.. К.М. Гуревича 1 М. 1995 360
159.9 0872 Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. 1 Воронеж 1996 384
159.9 0873 Сергій  Дмитрович Максименко – академік . український психолог.фундатор наукової школи генетичної психології:біобібліографіч.покажчик 1 Київ 2008 128
377 0874 Кругликов Г.И. Настольная книга мастера профессионального обучения 1 Киев 2008 267
37 0876 Педагогічна освіта і освіта дорослих :Європейський вимір:зб.наук.пр./За ред.І.А. Зязюна  2 Київ 2008 530
37 0877 Дубасенюк О.А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога 1 Київ 2005 342
37 0878 Трайнев В.А. Системы и методы стратегии повышения качества педагогического образования 1 М. 1998 291
378 0879 Козлакова Г.О. Комп’ютеризовані технології обробки ділової інформації 1 Київ 2001 233
94 0880 История южных и западнях славян. Курс лекций/За ред.Н.Сидорова 1 М. 1979 592
174 0881 Баранівський В.Ф. Етика бізнесу. 1 Київ 2009 182
94 0882 Коваленко С.Україна під булавою Богдана Хмельницького,Енциклопедія .Т.1 1 Київ 2007 376
82 0883 Культура і сучасність.Альманах/Ред.В.   Шинкарук  1 Київ 2013 264
378 0884 Дослідження якості конкурсного відбору студентів ВНЗ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. /За ред. В.В. Ковтунця 1 Київ 2015 160
37 0885 Релігієзнавство: освітньо-професійний комплекс:Навч.-метод. посібник /Упор. А.Є. Конверський 1 Київ 2006 359
321 0886 Основи демократії.Навч.посіб./Автор М.  Бессонова  2 Київ 2002 684
377 0888 Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності: зб. наук. праць. /За заг. ред.. І.А. Зязюна 1 Харків 2009 472
7 0889 Лобановський Б.Б. Українське мистецтво другої половини Х1Х-початку ХХ ст.. 3 Київ 1989 206
394 0892 Етнокультурні аспекти українського державотворен. : історія і сучасність/Ред. кол. В.П.Андрущенко 1 Мелітополь 2001 151
821 0893 Курс  лекцій до дистанційного курсу"Політичні процеси в умовах демократизації українського суспільсьва"/Укл. Т.М.Брус 5 Київ 2007 140
378 0898 Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді.Монографія./М.Михальченко 4 Київ 2012 320
32 0902 Іщенко М.П. Політологія.Навч.посібник 1 Черкаси 2004 388
61 0903 Минцер О.П. Методы обработки медицинской информации:Учебное пособие 1 Киев 1991 271
316 0904 Романенко О.В. Соціально-технологічні типи суспільства:філософсько-методологічний аспект дослідження економіки:монографія 1 Київ 2005 320
101 0905 Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвтку.У 3-х кн.Кн 2 /За заг ред.М.Михальченка  1 Київ 2009 244
321 0906 Сучасна українська політика:Політики і політологи про неї/ред. І.Ф. Курас 1 Київ 2002 212
338 0907 ТуленковМ Концептуальні засади організації сучасного менеджменту.Монографія 1 Київ 2006 312
2 0908 Абрамов В Духовність суспільства : методологія системного вивчення.Монографія 1 Київ 2004 236
32 0909 Історія українських політичних партій :Хрестоматія –посібник.КінецьХ1Хст.-1917р.Ч.1/Упор. Б.І. Корольов 1 Київ 2003 561
316 0910 Бех В. Соціальне управління у контексті саморегуляції  соціального організму країни.Монографія 1 Київ 2012 572
37 0911 Управління освітою /Мін.освіти і науки .Нац. пед..у-нт. Ім..М.П.Драгоманова/Ред.В.П.Бех  1 Київ 2013 546
378 0912 Педагогіка вищої школи: методологія , теорія , технології/Гол. ред.В.Андрущенко 1 Київ 2014 380
37 0913 Василюк А. Нариси з порівняльної педагогіки.Навчальний посібник 1 Ніжин 2002 119
101 0914 Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвиткуУ 3-х кн. Кн.3/За  ред. М.Михальченка 1 Київ 2009 244
37 0916 Уланова С.І. Нариси історії європейської музичної освіти і виховання.Від античності до поч..Х1Х ст.. 1 Київ 2002 326
113 0917 Дзвінчук Д. Освіта в історико-філософському вимірі:тенденції розвитку та управління,Монографія 1 Київ 2006 378
130.2 0918 Гоцалюк А.А. Неотрадиціоналізм в культурних практиках України.Монографія 1 Київ 2012 350
372 0919 Радіонова Н.В. Репрезентації філософії в освітньому просторі Слобожанщини у Х1Х ст.Монографія 1 Суми 2008 320
37 0920 Ягупов В.В. Педагогіка.Навчальний  посібник. 1 Київ 2008 342
72.03 0921 Гуляев Г.И. Очерки истории Екатеринослава(А так ли это было?)Книга1(1775-1886) 4 Днепропетровск 2007 201
856 0928 Гуляев Г.И. Очерки истории Екатеринослава(А так ли это было?)Книга2(1887-2006) 5 Днепропетровск 2007 209
378.2 0930 Пономаренко В.С. Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів України.Монографія 3 Харків 2012 328
7 0933 Мистецтво у розвитку особистості. Монографія. За редакцією Н.Г. Ничкало. 1 Чернівці 2006 224
378 0934 Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності ВНЗ післядипломної педагогічної освіти. /В.В.Олійник  2 Київ 2014 276
371 0936 Малафіїк І.В. Дидактика. Навчальний посібник. 1 10,00 2005 398
94 0937 Стародубов А.Ф.Записки очевидца (Дневник в 2-х книгах) Кн 1 4 Днепропетровск 2001 230
869 0941 Стародубов А.Ф. Записки очевидца(Дневник в 2-х книгах) Книга 2 4 Днепропетровск 2001 317
371 0945 Україна наукова.Т2 Національна академія педагогічних наук України /Упор.В. Болгов 1 Київ 2010 159
378 0946 Жиляєв І.Б. Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства. 1 Київ 2011 112
377 0947 Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи: Наук.-метод.зб./упор. Н.І Бугай 1 Ужгород 2007 196
37 0948 Технології розвитку критичного мислення учнів/А.Кроуфорд  1 Київ 2006 220
37 0949 Проблеми освіти : наук.зб./Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.Вип 78.Ч.2 1 Київ 2014 281
371.1 0950 Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями :Навчальний посібник. 1 Полтава 2005 201
94 0951 Талгіна Ю.С. Михайло Грушевський. 1 Київ 2014 128
Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates