Наукові праці викладачів Інституту у 2016 році

 

 1. Кулішов В.С. Economic principles of design and technological activity of pupils profile schools and vocational educational institutions / Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.897. – S. 732-738.
 2. Лукіянчук А.М. «Я-професійне» як психологічна умова фахового зростання педагогічних працівників ПНЗ / А.М. Лукіянчук // Міжнародний науковий журнал «SMART ANDYOUNG», 2016 - №3   - С 58-62. 
 3. Koval L. Individualization of professional development in masters of producing education by means of information technologies // Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce». - Sládkovičovo, Slovak Republic, 28–29 októbra 2016 r. – матеріали у друці.
 4. Клочко А.О.Теоретичні аспекти стратегічного управління діяльністю ВНЗ : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти», (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28–29 жовтня 2016 року). – матеріали у друці.
 5. Лукіянчук А.М Психолого-педагогічна компетентність педагогічного працівника ПТНЗ у системі неперервної професійної освіти / А.М. Лукіянчук //International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of socialsciences : Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: HolyCross University – Р. 32-35.
 6. Заславська С.І. Інноваційна діяльність педагога професійної школи в контексті ефективності освітньої системи. / С.І. Заславська // Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць «Педагогічні науки». - № 2 (31). – у друці.
 7. Ситніков О.П. Інноваційна модель діяльності керівника навчального закладу/ О.П. Ситніков // Вісник післядипломної освіти, 2016. - № 16 (29). – С.134-145.
 8. Клочко А.О. Упровадження системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців / Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип.36, Том VІІ (67) : Тематичний випуск "Вища освітаУкраїни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору . - К. : Гнозис, 2016. - С.196-204.
 9.  Коваль Л.Є. Методики дослідження професійного розвитку майстрів виробничого навчання професійних навчальних закладів / Лариса Коваль // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2016. – С. 80 – 83.
 10.  Коваль Л.Є. Психолого-педагогічні аспекти дослідження індивідуалізації професійного розвитку майстрів виробничого навчання / Л.Є. Коваль // Вісник післядипломної освіти, 2016. - № 16(29). – С. 73 – 82.
 11.  Лукіянчук А.М. Психологічний аспект мотивації професійної діяльності педагогів / А.М. Лукіянчук // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до  вип. 37, Том ІІ (70) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2016. – С 144-150. 
 12.  Сілаєва І.Є. Реалізація диференційованого підходу у системі післядипломної освіти педагогів професійної школи. / І.Є. Сілаєва // Імідж педагога. - № 6 (165). – 2016. - С. 8-11.
 13.  Слободяник О.В. Педагогічні умови організації виробничого навчання у вищих професійних училищах будівельного профілю / О.В. Слободяник // Молодий вчений. – 2016. – № 1. – С. 99–103.
 14. Соболєва С.В. Сутність і кваліфікаційні ознаки фальсифікації лікарських засобів/ Б.В.Гутний, І.Б.Смолинець, І.І.Харів. – Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2016.- Т.18.- №1 (65). – Ч.4.- С. 180-185.
 15.  Слободяник О.В. Методика організації виробничого навчання майбутніх столярів будівельних на засадах проектно технологічного підходу у вищих професійних училищах/ О.В. Слободяник // Вісник післядипломної освіти, 2016. - № 16(29). – С.146-157.
 16.  Слободяник О.В. Проектно технологічний підхід у організації виробничого навчання майбутніх столярів будівельних / О.В. Слободяник // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – Т.1. – С.105–107.
 17.  Шевчук С.С. Інновації у науково-методичної діяльності педагога професійної школи / Імідж педагога. - № 2. - 2016. - С. 14-17.
 18.  Харагірло В.Є.Умови розвитку професійної готовності педагогів ПТНЗ до інноваційної діяльності/ Віра Харагірло // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки.
Copyright © 2018. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates