Круглий стіл

«Напрями вдосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної школи»

15 вересня 2017р проведено науково-методичний захід «круглий стіл» на тему «Напрями вдосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної школи», у роботі якого прийняли участь науково-педагогічні працівники кафедр інституту. Модератор  заходу – Заславська Світлана Олександрівна, заступник директора з навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент.kollage1

Від кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін своє бачення даної проблеми  представляли зав.кафедри  Сілаєва Ірина Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент; Соболєва Світлана Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент та Шевчук Світлана Степанівна старший викладач. foto1

Сілаєва І.Є. відзначила, що дана тема є актуальною та досліджується науковцями кафедри тривалий час. Попередні дослідження свідчать, що одним із ефективних шляхів вирішення вишевизначеної проблеми є впровадження диференційованого підходу до змістового та процесуального компонентів навчального процесу підвищення кваліфікації педагогів професійних навчальних закладів у курсовий період у залежності від початкового рівня їх науково-методичної компетентності. У теперішній час  проводиться констатуючий  експеримент науково-дослідницької роботи з метою визначення  рівня здатності слухачів виконувати певні види навчальної та методичної роботи, готовності до здійснення інноваційної діяльності. Впроваджуються нові форми  організації навчального процесу на дистанційному етапі підвищення кваліфікації та у між курсовий період.

 

foto2

Шевчук С.С. рекомендувала використати минулий досвід інституту з формування груп індивідуального навчання на сучасному рівні, а саме – персоніфіковане (індивідуальне) підвищення кваліфікації для слухачів, які орієнтовані на інноваційну творчу діяльність.

foto3

Соболєва С.В. відмітила позитивність та перспективність пролонгованої (накопичувальної) моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яка буде функціональна тільки за умови розробки авторських навчальних курсів науковців інституту за потребою слухачів.

Від кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами виступили в.о. зав. кафедри Харагірло Віра Єгорівна, кандидат психологічних наук, доцент Торба Н.Г., кандидат психологічних наук, ст. викладач Лукіянчук А.М., ст. викладач Коваль Лариса Євгенівна.

foto4

Харагірло В.Є. повідомила, що питання вдосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної школи було розглянуто на засіданні методичної секції кафедри в рамках виконання науково-дослідної роботи за темою «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти». Також вона розповіла про європейські моделі підвищення кваліфікації педагогів. Особистісно-орієнтована модель пропонує зміщення акценту з передачі нормативного змісту на розвиток індивідуальної моделі професійної діяльності педагога. Каскадна (циклічна) модель підвищення кваліфікації включає передкурсовой період (вивчення рівня професіоналізму), теоретико-практичний курс і впроваджувальний період. Зроблено акцент на моделі варіативної форми підвищення кваліфікації педагогів, що забезпечує диференціацію, інтеграцію і координацію діяльності в системі неперервної освіти. Цікава також для нашого дослідження індикаторна модель (педагогічний індикатор) це вимірювач рівня психолого-педагогічної компетентності викладачів та майстрів після засвоєння кожного модуля.

Торба Н.Г. розкрила концептуальні засади впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної школи. Вона відзначила, що післядипломна педагогічна освіта стає необхідною умовою зростання професіоналізму педагогів, набуває загальнонаціонального значення, оскільки існує низка суперечностей між вимогами інформаційно-технологічного суспільства й непідготовленістю педагогів до професійної діяльності в нових умовах; між рівнем розвитку педагогічної науки, культури, соціальної сфери, виробництва і професійною кваліфікацією педагогів; між зростаючим обсягом науково-практичної інформації в педагогічній сфері й можливостями її засвоєння; між рівнем базової педагогічної освіти й новими постійно зростаючими вимогами до педагогічної діяльності.

Фото 5

Лукіянчук А.М. ознайомила присутніх з моделлю розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів професійної школи в рамках наукового дослідження кафедри. Вона підкреслила значення мотиваційного компоненту в процесі професійного розвитку педагога.

foto6

Коваль Л.Є. розповіла про моделі дистанційного навчання в підвищенні кваліфікації. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації педагогів вже не інноваційне, воно стало невід’ємною частиною різних форм навчання. Це асинхронна модель, що базується на двох параметрах: різниця у вимирі часу та різниця в розташованості. Дана модель відноситься до класу інституціолізованих моделей. Модель сприяє тому, що слухач будує свою особисту стратегію вчення, використовує особисті можливості та можливості освітнього середовища. Взаємодію  «слухач – куратор» закладено в логіку матеріалів курсу. Дану модель також розглянуто на засіданнях творчої групи по вдосконаленню дистанційної форми навчання, членамі якої є: Коваль Л.Є. – керівник, Денисова А.В. – зав.навчальним відділом, Коваль Д.О. – зав.відділом ІТЗНП, Красний С.І., ст. викладач кафедри ТНОП та Д, Кулішов В.С., к.пед.н., ст. викладач кафедри МПО та СГД. Проаналізувавши досвід використання дистанційного навчання, можна виділити характерні особливості, важливі для використання ДО на курсах підвищення кваліфікації: гнучкість, адаптивність, модульність, інтерактивність, відкритість і масовість, доступність, економічна ефективність. Також відзначено, що застосування дистанційних технологій навчання на курсах підвищення кваліфікації є найбільш оптимальним у сучасних умовах розвитку післядипломної освіти педагога. Дистанційне навчання – це синтетична, інтегральна, гуманістична форма навчання, що базується на використанні широкого спектру традиційних та нових інформаційних технологій, які використовуються для самостійного вивчення навчального матеріалу, організації діалогового обміну між викладачем і слухачем.

Від кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну виступили в.о. завідувача кафедри, кандидат історичних наук Даценко Артем Станіславович та старший викладач Красний С.І.

foto7

 Даценко А.С. розповів про важливість зворотного зв’язку зі слухачами для врахування їх потреб у підвищенні професійного рівня, зробивши наголос на кафедральних дослідженнях, метою яких є визначення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників ПНЗ в різних регіонах України.

Красний С.І. розповів про вивчення викладачами кафедри питань теоретичного обґрунтування моделей підвищення кваліфікації з інформаційно-комунікаційної компетентності та можливості їх використання в роботі.

Copyright © 2018. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates