КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ та СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 silaeva small

Сілаєва Ірина Євгенівна

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально - гуманітарних дисциплінзавідувач кафедри методики професійної освіти та соціально - гуманітарних дисциплін
 zaslavskaya small

Заславська Світлана Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи, доцент кафедри МПО та СГД
 foto soboleva small

Соболєва Світлана Василівна

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри МПО та СГД
 shevchuk small

Шевчук Світлана Степанівна

Старший викладач, секретар кафедри МПО та СГД
 kulishov

Кулішов Володимир Сергійович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри МПО та СГД

 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 Історія кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін (МПО та СГД), як основного структурного підрозділу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, починається з січня 1979 року.

За час існування кафедри в її складі працювали 42 співпрацівники, з яких 32 мають вчений ступінь кандидата наук та вчене звання доцента. Науковцями кафедри було видано 7 монографій, 20 навчально-методичних посібників, більше ніж 100 методичних рекомендацій з проблем удосконалення професійної та післядипломної педагогічної освіти.

З 1995 року науковцями кафедри під керівництвом Заславської С.О., Микуляка О.П. проведено фундаментальні наукові дослідження з впровадження інтегративно-модульної технології навчання у професійну підготовку фахівців будівельної галузі, за результатами яких підготовлено 20 підручників для системи професійно-технічної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

За всі роки існування Інституту діяльність науково-педагогічних працівників кафедри завжди була прогностичною, орієнтованою на впровадження освітніх інновацій. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Науково-дослідна робота кафедри є підґрунтям для:

- науково-обґрунтованого відбору змістового та про­це­су­аль­но­го компонентів процесу підвищення кваліфікації педагогічних пра­ців­ни­ків;

- розробки інноваційних моделей підвищення кваліфікації, які базуються на вза­ємодії традиційних і сучасних форм базової та післядипломної освіти та враховують специфіку фахової спеціалізації педагогів професійної шко­ли;

- розробки сучасного науково-методичного забезпечення навчального про­цесу із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій;

- впровадження інноваційних форм та засобів комунікації у міжкурсовий пе­ріод.

Дослідження проблем безперервної освіти педагогів професійної школи про­водяться науковцями кафедри з 1986 року. Позитивні результати попередніх досліджень дають підстави для пошуку шляхів подальшого підвищення ефективності системи підвищення ква­лі­фі­кації педагогічних працівників.

Науковцями кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітраних дисциплін проведено дослідження щодо виз­начення концептуальної моделі розвитку науково-методичної ком­пе­тент­нос­ті педагогічних працівників ПТНЗ. За результатами досліджень роз­роб­ле­но прогностичну модель інноваційної діяльності педагогів та структуру їх на­уково-методичної компетентності.

З 2011 року кафедрою виконується наукове дослідження «Реалізація ди­фе­ренційованого підходу до розвитку науково-методичної компетентності пе­дагогічних працівників професійної школи у системі підвищення ква­лі­фі­ка­ції». Актуальність дослідження обумовлена наявністю про­тиріччя між існуванням спектру рівнів розвиненості науково-методичної ком­петентності слухачів курсів підвищення кваліфікації і недостатнім врахуван­ням цього факту у традиційній моделі підвищення кваліфікації.

За результатами науково-дослідної роботи видані: монографія «Концептуальна модель розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи в системі неперервної післядипломної освіти» (автори: Ситніков О.П., Сілаєва І.Є., Загорний М.П., Шевчук С.С.); 6 збірників матеріалів відкритих міжнародних методологічних Веб-семінарів, практичних семінарів та Веб-конференцій , більше 30 наукових публікацій.

Провідними напрямами науково-організаційної діяльності кафедри є:

- проведення галузевих науково-методичних, у тому числі і відкритих,   Веб-семінарів з питань реалізації інноваційних технологій при навчанні професій;

- проведення науково-практичних семінарів з питань методики професійного навчання та реалізації новітніх технологій виробництва у навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів. За 2012 – 2014 рр. проведено 11 таких заходів для педагогічних працівників ПТНЗ;

- укладання договорів про співпрацю із провідними професійно-технічними навчальними закладами та вищими навчальними закладами України.

 НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра реалізує програму підвищення кваліфікації для таких категорій слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки, старші майстри професійно-технічних навчальних закладів, педагогічні працівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, персонал, що залучається до навчання в умовах виробництва. Підвищення кваліфікації здійснюється за навчальними модулями:

«Організаційно-методичні засади теоретичної підготовки фахівців»;

«Організаційно-методичні засади професійного навчання у ПТНЗ»;

«Інструктивно-методична діяльність керівника ПТНЗ»;

«Організаційно-методичні засади професійної підготовки в умовах виробництва».

 Особлива увага науковцями кафедри приділяється забезпеченню професіоналізації змісту навчальних модулів. Для цього створено й постійно поповнюється електронний ресурс новітніх технологій галузей виробництва і сфери послуг, що сприяє підвищенню ефективності навчання та дозволяє слухачам курсів використовувати отриману інформацію у навчально-виробничому процесі ПТНЗ. Розроблені сучасні електронні науково-методичні комплекси за фаховою спеціалізацією слухачів, що сприяє ефективності підвищення кваліфікації.

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Провідними напрямами методичної діяльності кафедри є:

  • Розробка, апробація і неперервне вдосконалення комплексного науково-методичного супроводу курсового та міжкурсового періодів підвищення кваліфікації пе­да­гогів професійної школи.
  • Розробка і підготовка до друку науково-методичних видань для системи післядипломної освіти педагогів професійної школи.
      •             У відповідності до концептуальної моделі розвитку науково-методичної ком­петентності педагогічних працівників до кожного навчального модуля ка­фед­ри розроблені електронні науково-методичні комплекси підвищення кваліфікації за оч­ною, очно-дистанційною та заочною формами.

Для забезпечення фахової спрямованості навчальних модулів кафедрою створено і постійно поповнюється електронний ресурс, який містить:

- інформацію про впровадження інноваційних технологій навчання у нав­чально-виробничий процес ПТНЗ;

- інформацію про новітні виробничі технології у галузях виробництва;

- матеріали галузевих науково-методичних семінарів.

Розроблено електронний науково-методичний комплекс для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ (фахова спеціалізація – Електрогазозварник).

З метою розв’язання проблем науково-методичного характеру кафедрою створено від­к­ри­тий кон­су­ль­та­цій­ний фо­рум для пе­да­го­гів про­фе­сій­ної шко­ли. Ме­тою заходу є ство­рен­ня вір­ту­а­ль­но­го ко­му­ні­ка­цій­но­го се­ре­до­ви­ща, у яко­му пе­­да­­го­­ги про­фе­сій­ної шко­ли мог­ли б от­ри­ма­ти ком­пе­тен­т­ні від­по­ві­ді на ак­ту­а­ль­ні за­пи­тан­ня що­до ме­то­ди­ки про­фе­сійної під­го­товки май­бут­ніх ква­лі­фі­ко­ва­них робіт­ни­ків та на ін­ші зна­чу­щі за­пи­тан­ня, які сто­су­ю­ть­ся їх про­фесій­но-пе­да­го­гіч­ної ді­я­ль­нос­ті. Ад­ре­са заходу:  hegelnet.narod.ru/study.

За період з 2010 року науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено понад 60 видів науково-методичної літератури, у тому числі: 20 навчальних підручників із грифом МОН України понад 10 методичних посібників та більше 40 методичних рекомендацій. Дана науково-методична література охоплює всю тематику навчальних модулів кафедри для всіх категорій слухачів. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням, доповненням та розробкою нового науково-методичного супроводу процесу підвищення кваліфікації у курсовий та між курсовий періоди.

 

 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 09100, м. Біла Церква, Київська обл., вул. Леваневського, 52/4

Тел. (приймальна директора):  (04563) 7-16-07

Сайт кафеди - http://methodica.inf.ua/

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates