Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

у 2015 році представлено у наступних наукових статтях фахових видань:

 1. Заславська С.І. Шляхи вдосконалення підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної освіти/ С.І. Заславська // Вісник післядипломної освіти в Україні : зб. наук. праць Університет менеджменту освіти НАПН України. – Атопол, 2015. –  Випуск № 15 (28) від 18.11.2015 р. – С. 63 – 74
 2. Клочко А.О. Якість підготовки фахівців – проблема сучасності / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип.36, Том ІІ (62) : Тематичний випуск «Вища світа України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 120 – 128.
 3. Коваль Л.Є. Методики дослідження професійного розвитку майстрів виробничого навчання професійних навчальних закладів. Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Випуск 133. – Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2016. – С. 80-84.
 4. Лукіянчук А.М. Структура професійної ідентичності майбутніх фахівців освіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до вип. 36, Том V (65) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 262-271.
 5. Ситніков О.П. Неперервна освіта – парадигма ХХІ століття / О.П. Ситніков // Вісник післядипломної освіти в Україні : зб. наук. праць Університет менеджменту освіти НАПН України – Атопол, 2015. – Випуск № 15 (28) від 18.11.2015 р. – С. 134-143.
 6. Торба Н.Г. Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання. / Н.Г.Торба // Вісник післядипломної освіти в Україні : зб. наук. праць Університет менеджменту освіти НАПН України – Атопол, 2015. – Випуск № 14 (27) від 18.11.2015 р. – С 241-249.
 7. Торба Н.Г. Безконфліктна взаємодія у педагогічному процесі – запорука формування духовності молодого покоління. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип 743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – С. 248 – 252.
 8. Торба Н.Г. Професійна самовизначеність та вибір професії майбутнього фахівця / Н.Г.Торба // Вісник післядипломної освіти в Україні : зб. наук. праць Університет менеджменту освіти НАПН України – Атопол, 2015. –  Випуск № 15 (28) від 18.11.2015 р. – С. 223 – 231.
 9. Торба Н.Г. Психологічні чинників виникнення та профілактики конфліктів у педагогічному процесі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» –  Додаток 1 до вип. 36, Том V (65) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 513 – 523.
 10. Торба Н.Г. Соціально-психологічний тренінг, як засіб профілактики конфліктів у педагогічному процесі. Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Випуск 128. – Серія: Психологічні науки – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2015. – С. 257  –  261.
 11. Торба Ю.І. Розвиток дистанційного навчання у професійній освіти. Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Випуск 133. – Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2016. – С.221 – 224.
 12.  Харагірло В.Є. Умови розвитку професійної готовності педагогів ПТНЗ до інноваційної діяльності. Випуск 133. – Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2016. – С.241 – 245.

Матеріали науково-практичних  конференцій і семінарів, які проводив   

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

у 2015 році представлено у наступних збірниках:

1. Впровадження інновацій у професійну підготовку кваліфікованих робітників : матеріали    Всеукраїнського    науково-практичного   семінару   7-8   жовтня   2015, Дніпропетровськ, Україна  / за ред. Ситнікова О.П. / БІНПО УМО НАПНУ – Біла Церква, 2015. – 184 с.

2. Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення : матеріали VI-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (24 березня – 24 квітня 2015 р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – (електронний збірник).

3. Психологічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції  (22 жовтня 2015 р.) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. – Біла Церква: БІНПО УМО НАПН України, 2015. – 230 с.

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates