Очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації організується в три етапи.

Перший етап – організаційно - настановна сесія. Форма проведення – очна або в режимі он-лайн. Основними завданнями цього етапу є:

-  ознайомлення слухачів з організацією, порядком та змістом підвищення кваліфікації;

-  вхідний контроль;

- інструктивно-методичні заняття;

- проведення занять переважно настановного характеру для інформаційного та методичного забезпечення самостійної роботи слухачів;

-  інформування слухачів про основні напрями державної політики у сфері освіти, ознайомлення з передовим досвідом професійної діяльності.

Основні форми роботи:

- лекції, практичні та семінарські заняття, спецкурси за вибором, факультативи та ін.;

- консультації.

Тьютор призначається в кожну навчальну групу з числа викладачів відповідної кафедри з метою організації та координації навчальної роботи.

Другий етап  - дистанційний.

Основне завдання етапу - якісне забезпечення та супровід самостійної роботи слухачів з використанням технологій дистанційного навчання.

Основні форми роботи:

- самостійна робота слухачів;

- проведення семінару (форум, чат);

- консультування;

- поточний контроль;

- виконання навчального практикуму;

- виконання випускної роботи.

Третій етап - залікова сесія. Форма проведення – очна.

Основні завдання етапу:

- систематизація та удосконалення знань і вмінь слухачів;

- оцінювання індивідуальної успішності навчання слухачів;

- моніторинг якості підвищення кваліфікації.

Основні форми роботи:

- практичні заняття;

- семінарські заняття;

- «круглі столи»;

- конференції з обміну досвідом;

- тренінги;

- виїзні заняття;

- спецкурси;

- вихідний контроль;

- консультування;

- атестація;

- анкетування слухачів.

Зміст етапів підвищення кваліфікації для кожної категорії слухачів визначається відповідними робочими навчальними програмами, а послідовність та порядок їх вивчення - навчальними та навчально-тематичними планами.

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates