СЛУХАЧУ

Головною метою підвищення кваліфікації є приведення фахової та посадово-функціональної компетентності працівників у відповідність до потреб та вимог суспільства, держави, ринку праці.

 

Курси підвищення кваліфікації (КПК) –  неформальна професійна освіта у системі післядипломної освіти, організована форма освіти дорослих. Освітній процес на курсах підвищення кваліфікації спрямовується на професійний розвиток фахівців шляхом набуття нових та/або удосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань, які забезпечують затребуваний суспільством та державою рівень професійної діяльності, а також задовольняють особистісні освітні запити працівника й зумовлюють його конкурентоздатність у професійній сфері.

 

Форми навчання на курсах підвищення кваліфікації

Основними формами навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників та інших категорій слухачів у  БІНПО є очна, очно-дистанційна, заочна, дистанційна та  індивідуальна (експериментальна). Можлива інтеграція різних форм або їх окремих елементів.

Очна форма передбачає навчання слухачів з відривом від виробництва або у вільний від основної роботи час.

Дистанційна форма – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який передбачає використання відповідної платформи та Інтернет-ресурсів. Особливості організації підвищення кваліфікації слухачів за дистанційною формою навчання визначаються окремим положенням.

Заочна форма – це форма організації навчання слухачів шляхом поєднання очної форми світи під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними, що передбачає кореспондентське навчання з використанням електронної пошти, матеріалів сайту, паперових носіїв (за вибором слухача).

Очно-дистанційна форма поєднує аудиторні заняття з можливостями дистанційного навчання.

 

Види курсів підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

довгострокове підвищення кваліфікації;

короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо).

Підвищення кваліфікації за програмою довгострокового підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення педагогічними працівниками спеціальних фахових, методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних, інформаційно-комунікаційних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.

Строки навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації визначаються формою навчання та встановлюються тривалістю від 75 до 210 навчальних годин.

За результатами довгострокового підвищення кваліфікації слухачам видається свідоцтво встановленого зразка.

Підвищення кваліфікації за програмами короткострокового підвищення кваліфікації передбачає комплексне вивчення сучасних проблем галузі освіти, науки, педагогіки, законодавства, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо, в т.ч. модульні курси підвищення кваліфікації.

За результатами короткострокового підвищення кваліфікації слухачам видаються відповідні сертифікати.

 

Контрольні заходи

Контрольні заходи – обов’язкова форма організації освітнього процесу. Їх основою є педагогічний контроль, суть якого полягає в одержанні інформації щодо результатів навчальної діяльності слухачів.

Вхідний контроль передбачає встановлення рівня соціально- гуманітарної та професійної підготовки слухачів, визначення їх стартового рівня знань та умінь і усвідомлення характеру власних прогалин. Проводиться на початку курсів підвищення кваліфікації методами комп'ютерного тестування.

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний (модульний) контроль проводиться з метою перевірки ступеня опанування слухачами змісту модулів, що винесені на самостійну роботу.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на курсах підвищення кваліфікації включає вихідний контроль, захист слухачами випускних робіт (проектів) при очно-дистанційній, заочній, дистанційній, індивідуальній формах навчання або  комплексний екзамен при очній формі навчання.

Вихідний контроль призначений для встановлення рівня знань слухачів за результатами підвищення кваліфікації. Слухачам надається можливість продемонструвати не тільки обсяг знань, а й здобуті під час навчання уміння вирішувати конкретні практичні завдання.

Проводиться на завершальному етапі курсів за тестами вхідного контролю з іншим розміщенням завдань. Організація та забезпечення такі самі, як при вхідному контролі.

Результати педагогічного контролю доводяться до відома слухачів, фіксуються у зведеній відомості обліку успішності та використовуються для конкретизації змісту навчання.

Самоконтроль слугує для самооцінювання слухачами ефективності особистої навчальної роботи щодо засвоєння змісту модулів (тем) програми, у першу чергу під час дистанційного етапу курсів підвищення кваліфікації. З цією метою у навчально-методичних комплексах курсів (методичних рекомендаціях, навчальних, навчально-методичних посібниках, конспектах лекцій тощо) передбачаються питання для самоконтролю. Засобом самоконтролю можуть виступати також контрольні тести та інструкції щодо порядку відповідей на завдання тесту, які пропонуються слухачам на паперових чи електронних носіях разом з іншими навчально-методичними засобами, передбаченими для вивчення конкретної навчальної дисципліни.

 

Випускна робота

Випускна робота – підсумковий результат діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Випускна робота виконується слухачами самостійно, рецензується та публічно ним захищається.

Вимоги до структури, змісту, рівня, порядку виконання та оформлення, обліку та зберігання випускних робіт слухачів визначаються окремим положенням, затвердженим в установленому порядку.

Кафедри розробляють і щорічно оновлюють переліки рекомендованих тем випускних робіт для кожної категорії слухачів.

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates