Доступ до публічної інформації за законодавством україни

Частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»визначено, що публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право на:

 1. знання у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збирають, як, ким і з якою метою їх використовують, передають чи поширюють, окрім випадків, встановлених законом;
 2. доступ до інформації про неї, яку збирають та зберігають;
 3. вимоги виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
 4. ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
 5. відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію не залежно від того, стосується цяінформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувач має право оскаржити:

 1. відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 2. відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 3. ненадання відповіді на запит на інформацію;
 4. надання недостовірної або неповної інформації;
 5. несвоєчасне надання інформації;
 6. невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
 7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відмова та відтермінування в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 1. розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. інформація, яку запитують, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
 3. особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 4. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не за суттю запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний спрямувати цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається від дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 1. прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 2. дату відмови;
 3. мотивовану підставу відмови;
 4. порядок оскарження відмови;
 5. підпис.

Відмову в задоволенні запиту на інформацію надають у письмовий формі.

Відтермінування в задоволенні запиту на інформацію дозволене в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відтермінування доводять до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відтермінування в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 1. прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 3. причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
 4. строк, у який буде задоволено запит;
 5. підпис.

Право громадян на доступ до публічної інформації

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 • в офіційних друкованих виданнях;
 • на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
 • на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
 • на інформаційних стендах;
 • будь-яким іншим способом;

надання інформації за запитами на інформацію.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Конфіденційна інформація — інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Таємна інформація — інформація, доступ до якої обмежується відповідно до Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

 • Службова інформація –це та інформація, яка:
 • міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
 • зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

 • знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
 • доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
 • вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
 • на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
 • на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

ОБОВ’ЯЗКИ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ОСОБУ

 • надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
 • використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
 • вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
 • виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

Запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Читайте также:  Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

СТРОК РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

 1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 • розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
 • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 • дату відмови;
 • мотивовану підставу відмови;
 • порядок оскарження відмови;
 • підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 • дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 • причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
 • строк, у який буде задоволено запит;
 • підпис.

ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

 • ненадання відповіді на запит;
 • ненадання інформації на запит;
 • безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 • неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
 • надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 • нездійснення реєстрації документів;
 • навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, їх дій чи бездіяльності

останні оновлення: 16 грудня 2021 року

 • ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ:
 • Закони України (з посиланнями на офіційне джерело опублікування):
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації »
 • Закон України «Про звернення громадян»
 • Закон України «Про інформацію»
 • Закон України «Про запобігання корупції» 
 • Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
 • Закон України «Про телебачення і радіомовлення»
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права»
 • Закон України «Про інформаційні агентства»
 • Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»
 • Підзаконні нормативно-правові акти:
 • Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
 • Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
 • Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
 • До інформації з обмеженим доступом, розпорядником якої суб’єкт владних повноважень (далі – СВП), відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відносяться:
 • – конфіденційна інформація – надана СВП фізичною чи юридичною особою, яка встановила обмеження щодо її поширення. Відповідно до статті 11 Закону України «Про інформацію» до конфіденційної інформації, яка не підлягає поширенню, належать також дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження особи;
 • – таємна інформація – інформація, що містить державну, лікарську, банківську, комерційну, професійну таємницю, таємницю голосування та усиновлення, іншу передбачену законом таємницю, за незаконне поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність;
 • – службова інформація.
 • Відповідь на запит на інформацію надсилається на адресу, вказану запитувачем інформації та у запитуваній формі (у паперовому або електронному вигляді).
 • Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. 
 • У випадках, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, особа, визначена відповідальною за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів від дня отримання запиту. Інформація на запит надається безкоштовно.

 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації.
 2. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника інформації, вищого органу або суду.
 3. Запитувач має право оскаржити:
 4.      1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 5.      2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 6.      3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
 7.      4) надання недостовірної або неповної інформації;
 8.      5) несвоєчасне надання інформації;
 9.     6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”;
 10.      7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 11. Оскарження рішень, дій або бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 12. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
 13.     1) ненадання відповіді на запит;
 14.     2) ненадання інформації на запит;
 15.     3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 16.     4) не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону;
 17.     5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 18.     6) несвоєчасне надання інформації;
 19.     7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 20.     8) нездійснення реєстрації документів;
 21.     9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
 22.   Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.
 23. Надання публічної інформації управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.
 24. Форма запиту розміщена на сторінці управління офіційного вебсайту Волинської облдержадміністрації за посиланням:
Читайте также:  Проблеми процесів, пов`язаних з розірванням шлюбу, в період виходу з карантину

 https://voladm.gov.ua/article/forma-podannya-zapitu-na-otrimannya-publichnoyi-informaciyi/

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ

Письмово: 43027, м. Луцьк, вул. Київський майдан, 9,

 • Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації
 • (на конверті вказувати «Публічна інформація»);Телефон, факс: 740-132
 • Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надіслані на електронну пошту управління, здійснюється у загальному порядку.

Електронна пошта:  eco@voleco.voladm.gov.ua

Доступ до публічної інформації

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 • Запит на інформацію має містити:
 • 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Розпорядник інформації Виконавчий комітет Краматорської міської ради
Площа Миру, будинок 2, місто Краматорськ, 84313
Запитувач   ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб; найменування організації,
____________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних
____________________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
 
ЗАПИТ НА ОДЕРЖАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
      Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

 1. _____________________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________________
  (загальний опис запитуваної інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
 4. _____________________________________________________________________________
 5. у визначений законом строк
 6. (необхідне зазначити):
на поштову адресу адресу _____________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)
на електронну адресу _________________________________________________________
телефаксом _________________________________________________________
за телефоном _________________________________________________________
  ____________
(дата)
  ______________
(підпис)
 • Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 • У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної  для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 • У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк

Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

Розпорядження міського голови від 07.07.2021 № 89р “Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” на території Краматорської територіальної громади”

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 1. Відмова та відтермінування в задоволенні запиту на отримання публічної інформації
 2. Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
 3. розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
 • розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, яку запитують, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
 • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається від дня отримання запиту належним розпорядником.

 • За 2020 рік кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 866, з них 391 надійшли від юридичних осіб, 398– від фізичних осіб, 53 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 24 запитів.
 • Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 457 отримано електронною поштою, 313 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 22, передано особисто – 74.
 • За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 826, відмовлено – 8, надіслано за належністю – 16.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про стан довкілля, про фізичну особу тощо.

 1. За 9 місяців 2020 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 664, з них 302 надійшли від юридичних осіб, 309– від фізичних осіб, 39 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 14 запитів.
 2. Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 327 отримано електронною поштою, 262 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 17, передано особисто – 58.
 3. За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 628, відмовлено – 8, надіслано за належністю – 10.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про стан довкілля, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про фізичну особу тощо.

 • За 1 півріччя 2020 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 421, з них 196 надійшли від юридичних осіб, 190- від фізичних осіб, 28 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 7 запитів.
 • Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 208 отримано електронною поштою, 170 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 9, передано особисто – 34.
 • За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 381, відмовлено – 7, надіслано за належністю – 4.
Читайте также:  Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про стан довкілля, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про фізичну особу тощо.

 1. За 1 квартал 2020 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 234, з них 115 надійшли від юридичних осіб, 111- від фізичних осіб, 7 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 1 запита.
 2. Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 107 отримано електронною поштою, 103 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 3, передано особисто – 21.
 3. За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 209, відмовлено – 3, надіслано за належністю – 4.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про стан довкілля, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про фізичну особу тощо.

 • За 9 місяців 2021 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 733, з них 239 надійшли від юридичних осіб, 419– від фізичних осіб, 61 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 14 запитів.
 • Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 421 отримано електронною поштою, 107 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 37, передано особисто – 167.
 • За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 673, відмовлено – 10, надіслано за належністю – 38.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про стан довкілля, про фізичну особу тощо.

 1. За І півріччя 2021 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 582, з них 192 надійшли від юридичних осіб, 332– від фізичних осіб, 47 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 11 запитів.
 2. Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 319 отримано електронною поштою, 102 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 25, передано особисто – 136.
 3. За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 517, відмовлено – 10, надіслано за належністю – 33.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про стан довкілля, про фізичну особу тощо.

 • За І квартал 2021 року кількість запитів на публічну інформацію, отриманих Краматорською міською радою, складає 204, з них 61 надійшли від юридичних осіб, 123– від фізичних осіб, 16 – від об’єднань громадян без створення юридичної особи, засобами масової інформації та журналістами надіслано 4 запитів.
 • Із загальної кількості надісланих інформаційних запитів 118 отримано електронною поштою, 45 – поштою, надіслано іншими органами як належному розпоряднику інформації – 14, передано особисто – 27.
 • За результатами розгляду інформаційних запитів: задоволено – 184, відмовлено – 0, надіслано за належністю – 18.

Серед найбільш запитуваних документів: про надання копій документів, нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради; інформація щодо використання бюджетних коштів. За тематикою найчастіше запитуваною була інформація довідкового характеру, про проведення робіт, послуг, правова, статистична, про стан довкілля, про фізичну особу тощо.

Публічна інформація

Міністерство інфраструктури України працює над забезпеченням рівного доступу всіх до інформації, спираючись при цьому  на європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання у 2011 році Головою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до Закону України від 13.01.

2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом.

   • обов'язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, окрім випадків передбачених законом;
   • визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;
   • максимальним спрощенням процедури подання запиту і отримання інформації;
   • доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
   • здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
   • юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Надання публічної інформації Міністерством інфраструктури України здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

  Нормативно-правові акти

Презентація «Розгляд звернень громадян та задоволення запитів на інформацію. Порівняльний аналіз»

  

Запит на отримання інформації складається у довільній формі ( вказати посилання на Закон України «Про доступ до публічної інформації»).

При цьому необхідно вказати:

   • ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
   • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
   • підпис і дату.

Додатково:

   • у запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації;
   • відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем;
   • запит може бути поданий особисто до Міністерства в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку:

 Графік роботи:

Дні прийому Години прийому
понеділок-четвер з 9:00 до 18:00
пятниця з 9:00 до 16:45
субота-неділя вихідні дні
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Усно: телефон (044) 351-48-01

Письмово: Міністерство інфраструктури України: м. Київ, проспект Перемоги, 14, 01135  (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

Електронною поштою: miy@mtu.gov.ua

Факсом: (044) 351-48-45

Прийом запитувачів інформації здійснюється в приміщенні Громадської приймальні Міністерства інфраструктури України за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 14, к. 0107, де можна отримати зразок оформлення інформаційного запиту відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Бланк «Запит на інформацію»

 • Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 • У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
 • Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 • Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

Ссылка на основную публикацию