Обовьязок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка

Майнові правовідносини інших членів сім’ї… 163

малолітньої або неповнолітньої дитини, безвісно відсутньою

(ст. 43 ЦК) не завжди призводить до виникнення у її баби, діда

обов’язку щодо її утримання. Відповідно до положень ч. 4 ст. 44

 • ЦК за заявою заінтересованої особи опікун над майном фізичної
 • особи, яка визнана безвісно відсутньою (а також особи, місце пе:
 • ребування якої невідоме) надає за рахунок цього майна утриман:
 • ня особам, яких вони за законом зобов’язані утримувати. Закон
 • визначає обов’язок батьків утримувати своїх дітей до досягнення

ними повноліття (ст. 180 СК). У зв’язку з цим обов’язок баби,

 1. діда щодо утримання своїх онуків виникає тільки за відсутності
 2. у них матері, батька, визнаних у судовому порядку безвісно відсут:
 3. німи (або у випадку, коли їх місце перебування невідоме), майна,
 4. за рахунок якого може надаватися належне утримання їх дітям.
 5. При скасуванні рішення суду про визнання фізичної особи (бать:
 6. ка, матері дитини) безвісно відсутньою (ст. 45 ЦК) або про ого:
 7. лошення її померлою (ст. 48 ЦК) бабою, дідом (як зацікавлени:
 8. ми особами) може ставитись питання їх аліментного обов’язку
 9. щодо своїх онуків і покладення його на батьків дитини за умови
 10. їх можливості надавати їй належне утримання. У випадках, коли
 11. у дитини є батьки, позбавлені щодо неї або всіх своїх дітей (ч. 3
 12. ст. 164 СК) батьківських прав, вони не звільняються від обов’яз:

ку щодо її утримання (ч. 2 ст. 166 СК). Тому, якщо утримання,

 • яке надається дитині її батьками, позбавленими батьківських
 • прав, є належним, на бабу, діда не може бути покладений обов’я:
 • зок щодо утримання своїх онуків до досягнення останніми по:
 • вноліття.
 • Після досягнення повноліття, онуки, правнуки, у свою чергу,
 • зобов’язані утримувати своїх бабу, діда, прабабу, прадіда. Сімей:
 • не законодавство (ст. 266 СК) визначає умови виникнення тако:
 • го обов’язку. Баба, дід, прабаба, прадід повинні бути непрацездат:
 • ними і мати потребу у матеріальній допомозі. Вказаний обов’я:
 • зок онуків та правнуків виникає за умови відсутності у баби, діда,
 • прабаби, прадіда інших родичів або близьких. Це, зокрема, дру:
 • жина, чоловік, повнолітні дочка, син, які мають можливість нада:
 • вати своїм родичам (бабі, діду, прабабі, прадіду щодо їх онуків,
 • правнуків) належне утримання. Онуки та правнуки зобов’язані
 • утримувати своїх бабу, діда, прабабу, прадіда, якщо вони можуть
 • надавати їм матеріальну допомогу. Неможливість надання такої
Читайте также:  Обжалование решений налоговой - услуги адвоката

Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар станом на 28.09.2009 р. — Колектив авторів :: Режим чтения

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. СІМ'Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Глава 2. ЗДІЙСНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ СІМЕЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

Розділ II. ШЛЮБ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ

 • Глава 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Глава 4. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ
 • Глава 5. НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ
 • Глава 6. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ
 • Глава 7. ПРАВО ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА
 • Глава 8. ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ
 • Глава 9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ
 • Глава 10. ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР
 • Глава 11. ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ
 • Розділ III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МАТЕРІ, БАТЬКА ТА ДИТИНИ
 • Глава 12. ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ
 • Глава 13. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ
 • Глава 14. ПРАВА БАТЬКІВ НА МАЙНО
 • Глава 15. ОБОВ'ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
 • Глава 16. ОБОВ'ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКУ, СИНА ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
 • Глава 17. ОБОВ'ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА УТРИМУВАТИ БАТЬКІВ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
 • Розділ IV ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
 • Глава 18. УСИНОВЛЕННЯ
 • Глава 19. ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ
 • Глава 20. ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ
 • Глава 20-1. ПРИЙОМНА СІМ'Я
 • Глава 20-2. ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ
 • Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ТА РОДИЧІВ
 • Глава 21. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ТА РОДИЧІВ
 • Глава 22. ОБОВ’ЯЗОК ПО УТРИМАННЮ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ТА РОДИЧІВ
 • Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ УСИНОВЛЕННЯ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
 • Стаття 282. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України
 • Стаття 283. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України
 • Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні
 • Стаття 285. Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України
 • Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства
 • Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями
 • Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Ссылка на основную публикацию