Оскарження порушень права на доступ до публічної інформації

Частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»визначено, що публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право на:

 1. знання у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збирають, як, ким і з якою метою їх використовують, передають чи поширюють, окрім випадків, встановлених законом;
 2. доступ до інформації про неї, яку збирають та зберігають;
 3. вимоги виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
 4. ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
 5. відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію не залежно від того, стосується цяінформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувач має право оскаржити:

 1. відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 2. відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 3. ненадання відповіді на запит на інформацію;
 4. надання недостовірної або неповної інформації;
 5. несвоєчасне надання інформації;
 6. невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
 7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відмова та відтермінування в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 1. розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. інформація, яку запитують, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
 3. особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 4. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не за суттю запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний спрямувати цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається від дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 1. прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 2. дату відмови;
 3. мотивовану підставу відмови;
 4. порядок оскарження відмови;
 5. підпис.

Відмову в задоволенні запиту на інформацію надають у письмовий формі.

Відтермінування в задоволенні запиту на інформацію дозволене в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відтермінування доводять до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відтермінування в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 1. прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 3. причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
 4. строк, у який буде задоволено запит;
 5. підпис.

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, їх дій чи бездіяльності

останні оновлення: 16 грудня 2021 року

 • ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ:
 • Закони України (з посиланнями на офіційне джерело опублікування):
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації »
 • Закон України «Про звернення громадян»
 • Закон України «Про інформацію»
 • Закон України «Про запобігання корупції» 
 • Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
 • Закон України «Про телебачення і радіомовлення»
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права»
 • Закон України «Про інформаційні агентства»
 • Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»
 • Підзаконні нормативно-правові акти:
 • Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
 • Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
 • Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
 • До інформації з обмеженим доступом, розпорядником якої суб’єкт владних повноважень (далі – СВП), відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відносяться:
 • – конфіденційна інформація – надана СВП фізичною чи юридичною особою, яка встановила обмеження щодо її поширення. Відповідно до статті 11 Закону України «Про інформацію» до конфіденційної інформації, яка не підлягає поширенню, належать також дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження особи;
 • – таємна інформація – інформація, що містить державну, лікарську, банківську, комерційну, професійну таємницю, таємницю голосування та усиновлення, іншу передбачену законом таємницю, за незаконне поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність;
 • – службова інформація.
 • Відповідь на запит на інформацію надсилається на адресу, вказану запитувачем інформації та у запитуваній формі (у паперовому або електронному вигляді).
 • Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. 
 • У випадках, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, особа, визначена відповідальною за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів від дня отримання запиту. Інформація на запит надається безкоштовно.

 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації.
 2. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника інформації, вищого органу або суду.
 3. Запитувач має право оскаржити:
 4.      1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 5.      2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 6.      3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
 7.      4) надання недостовірної або неповної інформації;
 8.      5) несвоєчасне надання інформації;
 9.     6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”;
 10.      7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 11. Оскарження рішень, дій або бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 12. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
 13.     1) ненадання відповіді на запит;
 14.     2) ненадання інформації на запит;
 15.     3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 16.     4) не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону;
 17.     5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 18.     6) несвоєчасне надання інформації;
 19.     7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 20.     8) нездійснення реєстрації документів;
 21.     9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
 22.   Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.
 23. Надання публічної інформації управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.
 24. Форма запиту розміщена на сторінці управління офіційного вебсайту Волинської облдержадміністрації за посиланням:
Читайте также:  Виїзд дитини за кордон без згоди батьків

 https://voladm.gov.ua/article/forma-podannya-zapitu-na-otrimannya-publichnoyi-informaciyi/

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ

Письмово: 43027, м. Луцьк, вул. Київський майдан, 9,

 • Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації
 • (на конверті вказувати «Публічна інформація»);Телефон, факс: 740-132
 • Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надіслані на електронну пошту управління, здійснюється у загальному порядку.

Електронна пошта:  eco@voleco.voladm.gov.ua

Право громадян на доступ до публічної інформації

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 • в офіційних друкованих виданнях;
 • на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
 • на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
 • на інформаційних стендах;
 • будь-яким іншим способом;

надання інформації за запитами на інформацію.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Конфіденційна інформація — інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Таємна інформація — інформація, доступ до якої обмежується відповідно до Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

 • Службова інформація –це та інформація, яка:
 • міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
 • зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

 • знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
 • доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
 • вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
 • на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
 • на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

ОБОВ’ЯЗКИ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ОСОБУ

 • надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
 • використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
 • вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
 • виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

Запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

СТРОК РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

 1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 • розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
 • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 • дату відмови;
 • мотивовану підставу відмови;
 • порядок оскарження відмови;
 • підпис.
Читайте также:  Как у нашего клиента завод угнали. В лучших традициях украинского рейдерства

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 • дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 • причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
 • строк, у який буде задоволено запит;
 • підпис.

ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

 • ненадання відповіді на запит;
 • ненадання інформації на запит;
 • безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 • неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
 • надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 • нездійснення реєстрації документів;
 • навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

 • Проєкти рішень чергової сесії Долинської районної ради сьомого скликання
 • Про надання дозволу на списання транспортного засобу, що знаходиться на балансі відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації.
 • Про надання дозволу на списання  транспортного засобу, що знаходиться на балансі Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Долинської районної ради»
 • Проєкт рішення «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл району»
 • Про призначення Романюк Любов Іванівни на посаду директора Комунального закладу «Новогригорівська Друга  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Долинської районної ради»
 • Про перейменування, реорганізацію закладів, що входять до Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» та про розширення їх автономії (доопрацьований)
 • Про звернення депутатів Долинської районної ради до голови Кіровоградської ОДА
 • Про внесення змін та доповнень до  Програми економічного і соціального розвитку Долинського району на 2020 рік 
 • Про затвердження Порядку обрання, призначення на посаду та звільнення керівників закладів загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл району
 • Порядок призначення та звільнення керівників закладів загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл району (доопрацьований)
 • Про внесення змін до районної комплексної програми соціального захисту населення району на 2018-2021 роки
 • Про перейменування Комунального закладу «Новогригорівська Перша загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради»
 • Про зміну освітнього рівня та найменування Комунального закладу «Новогригорівська Перша загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» (доопрацьований)
 • Про внесення змін та доповнень до районної Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Долинської районної ради» на 2019-2021 роки
 • Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Долинська центральна районна лікарня Долинської районної ради»
 • Про створення Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Долинської районної ради» (доопрацьований)
 • Про внесення змін до рішення районної ради від 03 червня 2020 року № 586
 • Про хід виконання Програми зайнятості населення Долинського району на 2018-2020 роки
 • Про хід виконання районної програми збереження історичної пам’яті про Перемогу у Другій світовій війні 1939-1945 років на 2011 – 2020 роки  
 • Про хід виконання районної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки
 • Про надання згоди  на безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл району  у комунальну власність Братолюбівської сільської ради ОТГ   

Про призначення Романченко Т.О. на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Долинської районної ради» (доопрацьований)

Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл району доопрацьований

Про виконання районного бюджету за січень – вересень  2020 року

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».

Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Президент поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього закону.

Надання публічної інформації Кіровоградською обласною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати.

(Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)3) підпис і дату. Для оформлення інформаційного запиту звертатись за адресою: 28500, м. Долинська, Кіровоградської області, вул. Соборності України, 28, (на конверті вказувати «Публічна інформація»); Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді (зразок) електронна пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Про запити на публічну інформацію 

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 09 червня 2011 року №505-р «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядженням  голови районної державної адміністрації від 25 червня 2011 року № 585-р «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» затверджено план заходів. На виконання вищезазначених заходів та з метою доступу до публічної інформації та її збереження створено систему обліку документів, визначено відповідальних осіб за організацію доступу до публічної інформації, забезпечено надання доступу для роботи із документами за запитами.

 1. До  райдержадміністрації та її структурних підрозділів надійшло:
 2. впродовж І кварталу 2019 року – 13  запитів на публічну інформацію,
 3. впродовж ІІ кварталу 2019 року – 15 запитів на публічну інформацію
 4. впродовж ІІI кварталу 2019 року –  19  запитів на публічну інформацію
 5. впродовж ІV кварталу 2019 року –  19  запитів на публічну інформацію
 6. на які відповідно до чинного законодавства надано відповіді заявникам.
 7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Читайте также:  Поновлення батьківських прав

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 • Система обліку публічної інформації, яка є у володінні Долинської районної державної адміністрації
 • Розпорядження голови райдержадміністрації
 • Розпорядження № 404-р від 10 грудня 2014 рПро переліки відомостей службової та конфіденційної інформації
 • ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію  Долинської районної державної адміністрації, якій присвоюється гриф «Для службового користування»
 • ПЕРЕЛІК конфіденційної інформації, володільцем якої є Долинська районна державна адміністрація
 • Про виконання районного бюджету за 2019 рік  
 • Про районний бюджет на 2019 рік
 • Постанова  КМУ від 19 серпня 2015 року №604 «Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту
 • Рішення про затвердження технічної документації і нормативно грошової оцінки земель сіл Гурівка та Благодатне 
 • Про хід виконання програми «Питна  вода Долинського району» на 2006-2020 роки
 • Наказ начальника фінансового управління Долинської районної державної адміністрації від 10 жовтня 2019 року № 11-р «Про внесення змін до наказу начальника фінансового управління Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 29 жовтня 2018 року №62-р»
 • Наказ начальника фінансового управління Долинської райдержадміністрації від 29 жовтня 2018 року №62-р «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»
 • ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЗОНІНГ СЕЛА БОГДАНІВКА ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
 • ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: «ОНОВЛЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ЗОНІНГ СЕЛА МАРФІВКА ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
 • ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЗОНІНГ СЕЛА ФАЛЬКОВЕ ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом у Шосткинській міській раді та її виконавчих органах

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації – Шосткинської міської ради та її виконавчих органів – надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації – Шосткинської міської ради та її виконавчих органів із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 • Письмовий запит подається в довільній формі або за запропонованою формою.
 • Запит на інформацію повинен містити:
 • 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 • З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному сайті міської ради.
 • У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 • Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 • У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 • Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:
 2. 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 3. 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 4. 3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
 5. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 • У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
 • 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 • 2) дату відмови;
 • 3) мотивовану підставу відмови;
 • 4) порядок оскарження відмови;
 • 5) підпис.
 • Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 1. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
 2. 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 3. 2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 4. 3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
 5. 4) строк, у який буде задоволено запит;
 6. 5) підпис.
 7. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 8. Запитувач має право оскаржити:
 9. 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 10. 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 11. 3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
 12. 4) надання недостовірної або неповної інформації;
 13. 5) несвоєчасне надання інформації;
 14. 6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
 15. 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 17. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
 18. 1) ненадання відповіді на запит;
 19. 2) ненадання інформації на запит;
 20. 3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 21. 4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
 22. 5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 23. 6) несвоєчасне надання інформації;
 24. 7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 25. 8) нездійснення реєстрації документів;
 26. 9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
 27. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом. 
Ссылка на основную публикацию