Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

останні оновлення: 16 грудня 2021 року

 • ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ:
 • Закони України (з посиланнями на офіційне джерело опублікування):
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації »
 • Закон України «Про звернення громадян»
 • Закон України «Про інформацію»
 • Закон України «Про запобігання корупції» 
 • Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
 • Закон України «Про телебачення і радіомовлення»
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права»
 • Закон України «Про інформаційні агентства»
 • Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»
 • Підзаконні нормативно-правові акти:
 • Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
 • Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
 • Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
 • До інформації з обмеженим доступом, розпорядником якої суб’єкт владних повноважень (далі – СВП), відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відносяться:
 • – конфіденційна інформація – надана СВП фізичною чи юридичною особою, яка встановила обмеження щодо її поширення. Відповідно до статті 11 Закону України «Про інформацію» до конфіденційної інформації, яка не підлягає поширенню, належать також дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження особи;
 • – таємна інформація – інформація, що містить державну, лікарську, банківську, комерційну, професійну таємницю, таємницю голосування та усиновлення, іншу передбачену законом таємницю, за незаконне поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність;
 • – службова інформація.
 • Відповідь на запит на інформацію надсилається на адресу, вказану запитувачем інформації та у запитуваній формі (у паперовому або електронному вигляді).
 • Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. 
 • У випадках, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, особа, визначена відповідальною за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів від дня отримання запиту. Інформація на запит надається безкоштовно.

 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації.
 2. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника інформації, вищого органу або суду.
 3. Запитувач має право оскаржити:
 4.      1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 5.      2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 6.      3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
 7.      4) надання недостовірної або неповної інформації;
 8.      5) несвоєчасне надання інформації;
 9.     6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”;
 10.      7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 11. Оскарження рішень, дій або бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 12. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
 13.     1) ненадання відповіді на запит;
 14.     2) ненадання інформації на запит;
 15.     3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 16.     4) не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону;
 17.     5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 18.     6) несвоєчасне надання інформації;
 19.     7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 20.     8) нездійснення реєстрації документів;
 21.     9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
 22.   Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.
 23. Надання публічної інформації управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.
 24. Форма запиту розміщена на сторінці управління офіційного вебсайту Волинської облдержадміністрації за посиланням:
Читайте также:  Где можно подать на развод

 https://voladm.gov.ua/article/forma-podannya-zapitu-na-otrimannya-publichnoyi-informaciyi/

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ

Письмово: 43027, м. Луцьк, вул. Київський майдан, 9,

 • Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації
 • (на конверті вказувати «Публічна інформація»);Телефон, факс: 740-132
 • Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надіслані на електронну пошту управління, здійснюється у загальному порядку.

Електронна пошта:  eco@voleco.voladm.gov.ua

Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

       1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 •        2. Запитувач має право оскаржити:
 • 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • 3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • 4) надання недостовірної або неповної інформації;
 • 5) несвоєчасне надання інформації;
 • 6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
 • 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

       3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 1. Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації
 2.        1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
 3. 1) ненадання відповіді на запит;
 4. 2) ненадання інформації на запит;
 5. 3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 6. 4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
 7. 5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 • 6) несвоєчасне надання інформації;
 • 7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 • 8) нездійснення реєстрації документів;
 • 9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

       2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

       1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

       2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

       3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): у статті 212 3: частину першу після слів «Про інформацію» доповнити словами «Про доступ до публічної інформації»; примітку викласти в такій редакції:

«Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212 26 цього Кодексу, притягаються до відповідальності за діяння, передбачені даною статтею, згідно із статтею 212 26″;

частину першу статті 212 26 після слів «Про інформацію» доповнити словами «Про доступ до публічної інформації»;

2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 — 26, ст. 131) слова «яка є власністю держави» замінити словами «яка знаходиться у володінні держави»;

3) частину десяту статті 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст.

79) доповнити двома реченнями такого змісту: «Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом»;

4) статтю 9 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст.

89) доповнити реченням такого змісту: «Забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів»;

5) статтю 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214) доповнити частиною п'ятою такого змісту: «5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення чи надання інформації на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 1.        4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 2. затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк, передбачені статтею 21 цього Закону;
 3. внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 4.        привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 5.        забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЯНУКОВИЧ
м. Київ 13 січня 2011 року N 2939-VI
Читайте также:  Недійсність усиновлення

Обіг інформації у публічній сфері. Методичні рекомендації (ч. 2)

У який строк треба розглядати та задовольняти запити на інформацію?

Відповідно до ст. 20 ЗУ № 2939 загальний строк відповіді — 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

За Законом клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. Тобто прямо у запиті має бути вказано, чому, на думку запитувача, є підстави у задоволенні його запиту за скороченою процедурою, та наведені якісь фактичні дані на підтвердження цього.

А ось якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Зразок повідомлення про продовження строку розгляду запиту на інформацію

Важливо!Про продовження строку для підготовки відповіді розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо цього «проміжного» повідомлення не зробити — це буде вважатися порушенням вимог щодо доступу до публічної інформації та тягтиме таку ж саму відповідальність, як і за несвоєчасне надання відповіді за запитом.

Не слід плутати можливість продовження строку для надання відповіді (ч. 4 ст. 20 ЗУ № 2939) із відстрочкою у задоволенні запиту (ч. 6-7 ст. 22 ЗУ № 2939).

 • Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається тільки у одному випадку — якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили.
 • Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
 • У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1 П. І. Б. та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації
2 дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку
3 причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений ЗУ № 2939 строк
4 строк, у який буде задоволено запит
5 підпис

Стягувати плату за надання відповідей на запити? Можна!

Хоча за загальним правилом інформація на запит надається безкоштовно, законодавець передбачає можливість стягнення плати за підготовку документів у відповідь на запит.

Зокрема, ч. 2 ст. 21 ЗУ № 2939 передбачено, що коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Однак розмір компенсації чітко регламентований законодавством та не може перевищувати меж, визначених Кабміном. До того ж, ви маєте затвердити по кожному своєму розпоряднику інформації відповідний документ, який передбачатиме можливість стягнення коштів (компенсацію фактичних витрат) за підготовку документів у відповідь на запити.

Закон прямо забороняє стягувати плату, якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк.

Важливо! При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується за жодних умов.

Граничні норми витрат, які можна стягувати, затверджені постановою КМУ від 13.07.11 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та визначаються залежно від виду послуги, що надається під час задоволення інформаційного запиту:

Послуга, що надається Граничні норми витрат
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

Зразок рішення ОМС з цього приводу:

Чи є законні підстави для відмови у доступі до публічної інформації?

Так. Вони передбачені ст. 22 ЗУ № 2939.

Згідно з ч. 1 цієї норми розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

Читайте также:  Реорганизация предприятия, юридического лица, бизнеса
1 розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит
2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ч. 2 ст. 6 ЗУ № 2939
3 особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені ст. 21 ЗУ № 2939 фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком
4 заявником не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч. 5 ст. 19 ЗУ № 2939

Важливо! Наведений вище перелік підстав для відмови є вичерпним!!!

Навіть якщо інформація, яку просять надати у запиті, є загальнодоступною, наприклад — опублікована у вашій газеті чи розміщена на офіційному сайті, відмовляти у задоволенні запиту з цих підстав не можна. Частиною 2 ст.

 22 ЗУ № 2939 передбачено, що відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Ще один важливий момент: розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Закон чітко регламентує, що саме має бути зазначено у відмові в задоволенні запиту на інформацію (ч. 4 ст. 22 ЗУ № 2939):

1 П. І. Б. та посада особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації
2 дата відмови
3 мотивована підстава відмови
4 порядок оскарження відмови
5 підпис

Відмова в задоволенні запиту на інформацію ЗАВЖДИ надається ТІЛЬКИв письмовий формі.

Зразок відмови в задоволенні запиту на інформацію:

Порядок оскарження та відповідальність

Статтею 23 ЗУ № 2939, як ви вже могли побачити зі зразка попереднього документа, передбачено, що заявник має право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Запитувач має право оскаржити:

1 відмову в задоволенні запиту на інформацію
2 відстрочку задоволення запиту на інформацію
3 ненадання відповіді на запит на інформацію
4 надання недостовірної або неповної інформації
5 несвоєчасне надання інформації
6 невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 ЗУ № 2939
7 інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень (ч. 1 ст. 24 ЗУ № 2939):

1 ненадання відповіді на запит
2 ненадання інформації на запит
3 безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію
4 неоприлюднення інформації відповідно до ст. 15 ЗУ № 2939
5 надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації
6 несвоєчасне надання інформації
7 необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом
8 нездійснення реєстрації документів
9 навмисне приховування або знищення інформації чи документів

За перелічені порушення передбачена адміністративна відповідальність:

Порушення права на інформацію та права на звернення (стаття 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
Норма Диспозиція (за що?) Санкція (покарання)
Частина 1 Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», «Про відкритість використання публічних коштів», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 — 1991 років» та «Про засади запобігання і протидії корупції» Штраф на посадових осіб від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 – 850 грн.)
Частина 2 Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації
Частина 8 Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою — другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню Штраф на посадових осіб від 60 до 80нмдг (1020 – 1360 грн.) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин

Особи, на думку яких, їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, також мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Як оформити обіг документації з питань доступу до публічної інформації?

Звісно, краще за все по кожному розпоряднику затвердити відповідну інструкцію чи порядок. Примірний зразок такого документа наводимо нижче.

  Ссылка на основную публикацию