Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою

 • — які є родичами прямої лінії споріднення;
 • — рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра;
 • — двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.
 • — усиновлювач та усиновлена ним дитина.

Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.

За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

Закон визначає реєстраційну форму шлюбу. (схема — порядок укладення шлюбу)

Особам, які бажають зареєструвати шлюб, надано право подавати заяву до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану на свій вибір. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою і чоловіком особисто. Сімейний кодекс не містить вимог щодо документів, які потрібні для реєстрації шлюбу.

При зверненні до органу реєстрації актів цивільного стану потрібно мати паспорт, щоб засвідчити особу і перенести необхідні дані до заяви.

У разі коли жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

Сімейний кодекс закріплює таке поняття, як, наречені і надає йому певний правовий наслідок. Нареченими вважаються особи, які подали заяву про ре­єстрацію шлюбу.

За деяких обставин особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати іншій стороні затрати, понесе­ні нею в зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весіл­ля.

У разі відмови від шлюбу особи, яка одержала подарунок у зв’язку з майбутнім шлюбом, договір дарування за вимогою дарувальника може бути розірвано судом.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов’язаний ознайомити осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов’язками як майбутнього подружжя.

Закон надає особливого значення обізнаності наречених про стан здоров'я кожного з них, і вони зобов'язані повідомити одна одну про ці обставини. Для цього держа­ва забезпечує створення умов для медичного обстеження таких осіб.

Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим.

Приховування відомостей про стан здоров’я одним з наречених наслідком чого може стати порушення фізичного або психічного здоров’я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним.

На загальних підставах шлюб реєструється через місяць від дня подання заяви про реєстра­цію шлюбу.

Але коли є поважні причини, керівник державного органу реєстрації актів цивіль­ного стану дозволяє реєстрацію шлюбу раніше цього строку, а в разі вагітності нареченої, на­родження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза життю нареченої або наречено­го, шлюб реєструється в день подання відповідної заяви, або у будь – який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця (ст.32 СКУ).

Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність через три місяця від дня її подання.(ст. 32 СКУ)

Як правило, шлюб реєструється в приміщенні державного органу реєстрації актів цивіль­ного стану. За заявою наречених реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці.

За заявою наречених реєстра­ція шлюбу може відбутися в іншому місці: за місцем їх проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до державного органу реєстрації актів цивільного стану. (ст. 33 СКУ)

 1. Сімейний ко­декс регулює і по­рядок укладення шлюбного дого­вору.
 2. (глава 10, ст. 92 — 103)
 3. Шлюбний договір – договір, яким регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їх майнові права та обов'язки, а також можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків.
 4. Шлюбний дого­вір може бу­ти укладено особами, які пода­ли заяву про реєстрацію шлю­бу, а також подружжям.
 5. Цей договір укладається в письмо­вій формі й нотаріально засвід­чується.
 6. На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.
 7. Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їх майнові права та обов'язки, а також можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків.

Ним може бути визначене майно, яке дру­жина, чоловік передає для ви­користання на спільні потреби сім'ї, а разом з тим — правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу.

Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один із подружжя все­ляється в житлове приміщення, яке належить іншому з под­ружжя, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним та про надання утримання од­ному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби в матеріальній допомозі на умо­вах, визначених шлюбним дого­вором.

Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. Він не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені Сімейним кодексом, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.

Коли шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу. Якщо його укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.

У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, строки тривалості окремих прав та обов'язків, а також чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу. Шлюбний договір може бути змінено подружжям. Угода про зміну шлюбного договору нотаріально засвідчується.

На вимогу одного з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення.

Читайте также:  Розірвання шлюбу із засудженим

Одностороння відмова від шлюбного договору не допускається. Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору.

Шлюб є підставою для виникнення прав і обов'язків по­дружжя. Він не може бути підставою для надання особі пільг чи переваг, а також для обмеження її прав і свобод, встановле­них Конституцією та законами України. При деяких умовах шлюб може бути недійсним. (ст. 38 СКУ) (схема3.3)

 • Так, за заявою певної особи орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про шлюб у таких ви­падках:
 • — з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєст­рованому шлюбі;
 • — між особами, які є родичами по прямій лінії споріднен­ня,
 • — між рідними братом та сестрою;
 • — з особою, яка визнана недієздатною.

Шлюб може бути визнано недійсним у з моменту його укладення і тому він, як правило, не породжує прав та обов'язків осіб, які перебувають у такому шлюбі. Однак діти, зачаті або народжені в шлюбі, що визнаний не­дійсним, мають такі ж права й обов'язки, що й діти, наро­джені в дійсному шлюбі.

 1. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду у таких випадках:
 2. — шлюб був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка, зокрема, коли особа у момент реєстрації була в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, в ре­зультаті чого не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними;
 3. — шлюб є фіктивним, тобто він укладений без наміру створити сім'ю і набути права та обов'язки подружжя. (приклад)
 4. Крім того, за рішенням суду шлюб може бути визнаний недійсним у таких випадках:
 5. — між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною;
 6. — між двоюрідним братом та сестрою, між тіткою, дядь­ком та племінником, племінницею;
 7. — з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хво­робу, небезпечну для здоров'я іншого з подружжя і (або) їх нащадків;
 8. — з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб.
 9. Шлюб, однак, не може бути визнаний недійсним у разі вагітності дружини або народження дитини, крім випадку, коли мова йде про приховання тяжкої або небезпечної хвороби.
 10. Не може бути визнаний шлюб недійсним у разі якщо той, хто не досягав шлюбного віку, на момент розгляду справи досяг його або йому було надано право на шлюб у судово­му порядку.
 11. Недійсний шлюб не є підставою для виникнення у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов'язків под­ружжя, а також прав та обов'язків, які встановлені для под­ружжя іншими законами України.
 12. Якщо протягом недійсного шлюбу особи набули майно, воно вважається таким, що належить їм на праві спільної часткової власності.
 13. Якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважається та­кою, що одержана без достатньої правової підстави і підля­гає поверненню відповідно до Цивільного кодексу, але не більш як за останні три роки.
 14. Особа, яка поселилася в житловому приміщенні іншої особи у зв'язку з реєстрацією недійсного шлюбу, не набуває права на проживання у ньому і може бути виселена.
 15. Особа, яка в зв'язку з реєстрацією недійсного шлюбу змінила своє прізвище, вважається такою, що іменується ним без достатньої правової підстави.
 16. Наведені правові наслідки застосовуються до особи, яка знала про перешкоди до реєстрації шлюбу і приховала їх від іншої сторони і (або) від державного органу реєстрації актів цивільного стану.
 17. Якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, вона має право на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної сумісної власності подружжя, на проживання у житловому приміщенні, до якого вона все­лилася у зв'язку з недійсним шлюбом, на аліменти відповідно до Сімейного кодексу, на прізвище, яке вона обрала при реє­страції шлюбу.
 18. Недійсність шлюбу не впливає на обсяг взаємних прав та обов'язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі.

Шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої і (або) на­реченого, вважається неукладеним. Запис про такий шлюб у державному органі реєстрації актів цивільного стану ану­люється за рішенням суду за заявою зацікавленої особи, а також за заявою прокурора.

Припинення шлюбу(Гл. 11СКУ ст. 104 — 120)

 • Припинення шлюбу– це припинення правовідносин між подружжям, які викликаються настанням певних юридичних фактів.
 • Припинення шлюбу відбувається внаслідок : (схема3.2)
 • смерті одного з подружжя;
 • — оголошення одного з подружжя померлим;(приклад) ЦКУ
 • — розірвання шлюбу.
 • Закон визначає два порядки розірвання : в суді або у відділах реєстрації актів цивільного стану.
 • Шлюб може бути припинено шляхом його розірвання внаслідок волевиявлення обох, або одного з них, на піставі постанови органів РАЦС, або на підставі рішення суду.
 • Розірвання шлюбу у відділах реєстрації актів цивільного стану:
 • за спільною заявою подружжя коли подружжя не має дітей;

за заявою одного з подружжя.( Ст. 7 СКУ „ спрощенний порядок” – в органах РАЦС)

Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою

Розділ 1. ШЛЮБ

Перш ніж відповісти на питання, яким чином може створюватись шлюб, та як особи можуть вступити у нього, необхідно з'ясувати, значення цього поняття.

Відповідно до Сімейного кодексу України (СКУ) шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану (ст. 21 СКУ).

Якщо більш детально розглянути наведене визначення, то можна зробити такі висновки:

По-перше, шлюб є сімейним союзом жінки та чоловіка, тому в Україні укласти шлюб між собою можуть лише особи, які мають різну стать. Одностатеві шлюби в нашій державі не допускаються.

В результаті укладення шлюбу утворюється сім'я. Відповідно до українського законодавства сім'я є первиннимта основним осередком суспільства, який становлятьособи, що спільно проживають, пов'язані спільнимпобутом, мають взаємні права та обов'язки (ст. 3 СКУ).

Однак необхідно зазначити, що шлюб не є єдиною підставою для виникнення сім'ї. Як випливає зі ст. 3 СКУ, сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Читайте также:  Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін

Виникнення сім'ї на підставі кровного споріднення передбачено, наприклад, у ст. 4 СКУ, де сказано, що сім'ю може створити особа, яка народила дитину, незалежно від віку. Виходячи зі змісту ст. 127 СКУ, право утворення сім'ї належить чоловіку, який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини.

Це можливо у випадку, якщо такий чоловік подасть до державного органу реєстрації актів цивільного стану заяву про визнання себе батьком дитини, мати якої померла або оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав, або якщо мати дитини не проживає з нею не менш як шість місяців і не проявляє про неї материнської турботи та піклування. Для утворення сім'ї у зазначеному випадку на основі кровного споріднення необхідно також, щоб вихованням та матеріальним утриманням такої дитини опікувався чоловік, а також, щоб у нього (у чоловіка, який встановив своє батьківство) не було своєї сім'ї.

Як підставу створення сім'ї СКУ визначає і усиновлення.

Особливістю якого є те, що воно виключає наявність кровного споріднення, а встановлює між усиновлювачем та усиновленим такі правові відносини, які існують між батьками й дітьми.

Говорити про усиновлення як про підставу створення сім'ї можна лише в тому випадку, якщо воно здійснене одинокою особою. Коли усиновлення здійснюється сім'єю, то нова сім’я не утворюється, а збільшується.

Прикладом створення сім'ї на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать мо­ральним засадам суспільства, може бути проживання чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу (фактичні шлюбні стосунки).

СКУ не визнає можливості виник­нення між учасниками фактичних шлюбних відносин прав та обов’язків подружжя, однак сприймає це утво­рення як сім'ю. В ч. 2 ст.

21 СКУ зазначено, що прожи­вання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя.

По-друге, для того, аби сімейний союз між жінкою та чоловіком визнавався шлюбом, необхідно його за­реєструвати у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Релігійний обряд шлюбу (наприклад, вінчання) не має правового значення. Однак, держава визнає юри­дичну силу церковного шлюбу, якщо він відбувся до створення або відновлення державних органів реєстрації актів цивільного стану (ч. 3 ст. 21 СКУ).

Систему органів реєстрації актів цивільного стану складають:

 • — відділи реєстрації актів цивільного стану Голов­ного управління юстиції Міністерства юстиції Ук­раїни в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції;
 • — виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад.
 • Реєстрацію актів цивільного стану громадян Ук­раїни, які проживають за кордоном, проводять кон­сульські установи та дипломатичні представництва України.

Ознаки шлюбу:

1) добровільність, тобто наявність добровільної згоди обох з подружжя (ст. 24 СКУ);

2) досягнення шлюбного віку жінкою та чоловіком, які вступають в шлюб (ст. 22 СКУ). Для жінки шлюб­ний вік становить 17 років, для чоловіка — 18 років.

При цьому СКУ встановлює можливість вступу в шлюб особи, що досягла 14 років, для чого їй (йому) необхідно отримати рішення суду про надання права на шлюб, якщо судом буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Необхідно зазначити, що при укла­денні шлюбу особами, які не досягли шлюбного віку, вони набувають повної цивільної дієздатності, а це оз­начає, що вони можуть діяти без дозволу батьків (опікунів, піклувальників), і в той же час самостійно несуть відповідальність за свої вчинки;

3) спрямованість на утворення особистого сімей­ного союзу чоловіка і жінки.

Перешкодами для укладення шлюбу є:

1) перебування в іншому шлюбі. Українське сімей­не законодавство не допускає багатошлюбності, тобто для укладення шлюбу необхідно або припинити шлюб, або не перебувати у шлюбі;

2) наявність між особами, які бажають одружити­ся, родинних зв'язків прямої лінії споріднення.

По­няттям «родичі», яке вживається в СКУ, охоплюють­ся такі особи: баба, дід, прабаба, прадід, повнорідні брат і сестра. Відповідно до ст.

26 СКУ не можуть пе­ребувати у шлюбі між собою рідні брати, сестри — як повнорідні, так і неповнорідні, двоюрідні брати та сестри, а також рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;

3) наявність між особами, що бажають укласти шлюб, відносин усиновлення. Не можуть перебувати у шлюбі між собою особи, пов'язані відносинами уси­новлення. При цьому ч. 5 ст.

26 СКУ допускає мож­ливість укладення шлюбу між усиновлювачем та уси­новленою ним дитиною лише у разі скасування усиновлення.

Стосовно укладення шлюбу між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дити­ною, також між дітьми, які були усиновлені ним, — то право на укладення такого шлюбу може бути нада­не лише за рішенням суду;

4) недієздатність осіб (або особи), які бажають ук­ласти шлюб. У разі укладення шлюбу з особою, яка визнана у встановленому законом порядку недієздат­ною, такий шлюб визнається недійсним (ч. 3 ст. 39 СКУ). Це обумовлено тим, що:

— по-перше, недієздатна особа не може повністю усвідомити значення своїх дій та відповідно не може надати усвідомленої згоди на шлюб;

— по-друге, в більшості випадків захворюван­ня, що є підставами для визнання особи недієздатною, передаються спадково, тобто становлять загрозу для майбутніх нащадків.

Презентация на тему: Умови і порядок укладення та припинення шлюбу

1

Первый слайд презентации: Умови і порядок укладення та припинення шлюбу

Шлюб – це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану (далі – орган РАЦС).
Умови і порядок укладення та припинення шлюбу

Читайте также:  Укладення кредитного договору: особливості, нюанси, недійсність договору.

Изображение слайда

2

Слайд 2: Позитивні умови вступу до шлюбу

Умови (позитивні) вступу до шлюбу – це обставини, необхідні для того, щоб шлюб міг бути зареєстрованим і був визнаний дійсним.
1.Досягнення певного віку (для жінок – 17 років, для чоловіків – 18 років)
2.Добровільність шлюбу

Изображение слайда

3

Слайд 3: Негативні умови вступу до шлюбу

Перешкоди (негативні умови) – це обставини, за наявності яких реєстрація шлюбу не допускається.
1.Перебування жінки чи чоловіка в іншому зареєстрованому шлюбі.
2.Перебування жінки та чоловіка між собою в родинних звязках.
3.Тяжка хвороба або хвороба, небезпечна для одного з подружжя та їхніх нащадків.

Изображение слайда

4

Слайд 4

4.За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.
5.У шлюбі між собою не можуть перебувати усиновлювач та усиновлена ним дитина. Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.

Изображение слайда

5

Слайд 5: Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою

1.Родичі прямої лінії споріднення.
2.Рідні ( повнорідні, неповнорідні ) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька.
3.Двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.

Изображение слайда

6

Слайд 6: Порядок реєстрації шлюбу

● Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. Якщо реєстрація шлюбу встановлений день не відбулася, заява втрачає чинність після спливу 3 місяців від дня її подачі.
● Орган РАЦС зобо в ` язаний ознайомити осіб, які подали заяву, з їхніми правами та обов ` язками як майбутнє подружжя і батьків.

Изображение слайда

7

Слайд 7: Порядок реєстрації шлюбу

● Наречені зобов ` язані повідомити один одного про стан здоров ` я. Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим.
● Реєстрація шлюбу відбувається обов ` язково в присутності нареченої та нареченого.

Изображение слайда

8

Слайд 8: Місце проведення реєстрації шлюбу

Реєстрація відбувається, як правило, у приміщенні державного органу РАЦС, але за заявою наречених в урочистій обстановці може бути проведена в іншому місці :
● за місцем проживання
● за місцем надання стаціонарної медичної допомоги
● в іншому місці, якщо наречені не можуть з повноважних причин прибути до державного органу РАЦС

Изображение слайда

9

Слайд 9: Недійсність шлюбу

Недійсність шлюбу – це форма відмови держави від визнання укладеного шлюбу як юридично значущого акта, виражена в рішенні суду, винесеному в порядку цивільного судочинства у зв ` язку з порушенням встановлених законом умов укладання шлюбу, що є за своєю суттю заходом захисту.

Изображение слайда

10

Слайд 10: Недійсним є шлюб, зареєстрований :

● З особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі.
● Між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, рідним братом і сестрою.
● З особою, яка визнана недієздатною

Изображение слайда

11

Слайд 11: Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо :

● Він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка
● Він є фіктивним ( укладений без наміру створення сім ` ї)

Изображение слайда

12

Слайд 12: Шлюб може бути визнаним недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований :

● Між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною
● Між двоюрідними братом та сестрою ; між тіткою, дядьком та племінником, племінецею
● З особою, яка приховала свою тяжку хворобу
● З особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб

Изображение слайда

13

Слайд 13: Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання :
● За спільною заявою подружжя або одного з них на підставі постанови органу РАЦС
Умови розірвання шлюбу в порядку певної процедури:
● За заявою подружжя, яке не має дітей
● За заявою одного з подружжя, якщо другий визнаний безвісно відсутнім, визнаним недієздатним, засуджений за вчинення злочину до позбавлення влі на строк не менш як три роки

Изображение слайда

14

Слайд 14: Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання :
● За спільною заявою подружжя на підставі рішення суду
Умови розірвання шлюбу в порядку певної процедури :
● Подружжя яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом з письмовим договором про те, з ким будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо.

Изображение слайда

15

Слайд 15: Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання :
● За позовом одного з подружжя на підставі рішення суду
Умови розірвання шлюбу в порядку певної процедури :
● Позов про розірвання шлюбуможе бути пред ` явленим одним з подружжя. Але протягом вагітності дружини та одного року після народження дитини позов про розірвання шлюбу пред ` явленим бути не може.

Изображение слайда

16

Слайд 16: Розірвання шлюбу державним органом РАЦСу

У разі розірвання шлюбу державним органом РАЦСу шлюб припиняється в день винесення ним відповідальної постанови, якщо ж розірвання шлюбу відбувається в судовому порядку, то шлюб припиняється в день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.

Изображение слайда

17

Последний слайд презентации: Умови і порядок укладення та припинення шлюбу: Розірвання шлюбу за рішенням суду

Розівання шлюбу, здійснене за рішенням суду, має бути зареєстроване в державному орграні РАЦСу за заявою колишньої дружини або чоловіка. Засвідчується воно Свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Изображение слайда

Ссылка на основную публикацию