Підтримка — зразок апеляційної скарги у цивільному процесі

Відповідно до частини п’ятої статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження і вирок було переглянуто судовою інстанцією вищого рівня згідно з законом.

Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішень суду Конституція України проголосила однією із основних засад судочинства (пункт 8 частини п’ятої статті 129).

Про те, як оскаржити вирок в апеляційній та касаційній інстанціях розповідає фахівчиня Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Морозенко.    

Хто має право на апеляцію

 • Предметом апеляційного оскарження можуть бути ухвалені судами першої інстанції вироки, які не набрали законної сили.
 • Апеляційна скарга може бути подана на обвинувальні і виправдувальні вироки, ухвалені судом першої інстанції.
 • Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) передбачає порядок подачі апеляційної скарги через суд, який ухвалив рішення (тобто через суд першої інстанції).
 • Відповідно до статті 393 КПК право на апеляційне оскарження мають:
 • 1)   обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його законний представник чи захисник − в частині, що стосується інтересів обвинуваченого;
 • 2)   обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, його законний представник чи захисник − в частині мотивів і підстав виправдання;
 • 3)   підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;
 • 4)   законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусового заходу виховного характеру, − в частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
 • 5)   законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру;
 • 6)   прокурор;
 • 7)   потерпілий або його законний представник чи представник − у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;
 • 8)   цивільний позивач, його представник або законний представник − у частині, що стосується вирішення цивільного позову;
 • 9)   цивільний відповідач або його представник − у частині, що стосується вирішення цивільного позову;
 • 91)  представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, − у частині, що стосується інтересів юридичної особи;
 • 92)       фізична або юридична особа − у частині, що стосується її інтересів під час вирішення питання про долю речових доказів, документів, які були надані суду; третя особа − у частині, що стосується її інтересів під час вирішення питання про спеціальну конфіскацію;
 • 93) викривач − у частині, що стосується його інтересів під час вирішення питання виплати йому винагороди як викривачу та інші особи.

На вирок можуть одночасно подати апеляцію прокурор і обвинувачений, або будь-хто з перелічених вище осіб. Вирок може бути оскаржений повністю або частково (щодо окремих осіб, додаткової міри покарання, цивільного позову тощо).

Особливості апеляційного оскарження

Слід звернути увагу на те, що законодавець, надаючи право на апеляційне оскарження, разом з цим встановив також і межі оскарження.

Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень передбачені статтею 394 КПК.

Так, наприклад, вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами спрощеного провадження в порядку, передбаченому статтями 381 та 382 КПК, не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.

Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК.

Хто може подати апеляцію на вирок суду першої інстанції на підставі угод

 1. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути оскаржений в апеляційному порядку:
 2. 1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п’ятою – сьомою статті 474 КПК, в тому числі не роз’яснення йому наслідків укладення угоди;
 3. 2) потерпілим, його представником, законним представником, виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; не роз’яснення йому наслідків укладення угоди; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 КПК;
 4. 3) прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 КПК угода не може бути укладена.
 5. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:
 6. 1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК, в тому числі не роз’яснення йому наслідків укладення угоди;
 7. 2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК угода не може бути укладена.

Строк апеляційного оскарження

 • Апеляційна скарга на вирок, якщо інше не передбачено КПК, може бути подана протягом 30-ти днів з дня її проголошення.
 • Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
 • Якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, у спрощеному провадженні щодо кримінального проступку, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Вимоги щодо апеляційної скарги  

 1. Апеляційна скарга подається в письмовій формі, в якій зазначаються:
 2. 1) найменування суду апеляційної інстанції;
 3. 2) прізвище, ім’я та по батькові (найменування), місце проживання (перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 4. 3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив;
 5. 4) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґрунтування із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;
 6. 5) клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження доказів;
 7. 6) перелік матеріалів, які додаються;
 8. 7) документ, що підтверджує повноваження захисника, представника потерпілого (якщо апеляційна скарга подається такою особою);
 9. 8) копії апеляційної скарги та доданих до неї письмових матеріалів в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга (цей обов’язок не поширюється на обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом або тримається під вартою).
 10. Якщо особа не бажає брати участь у апеляційному розгляді, вона зазначає це в апеляційній скарзі.
 11. Відповідно до статті 400 КПК подання апеляційної скарги на вирок суду зупиняє набрання ним законної сили та його виконання, крім випадків, встановлених КПК.

Оскарження в касаційному порядку

При здійсненні правосуддя важливого значення набуває забезпечення права на оскарження рішення суду першої інстанції після його перегляду в апеляційному порядку, а також судового рішення суду апеляційної інстанції, постановленого щодо відповідного рішення суду першої інстанції, в касаційному порядку.

Так, на відміну від кримінального провадження у суді першої та апеляційної інстанцій, суд касаційної інстанції при дослідженні питання щодо правильності застосування судами норм матеріального чи процесуального права та наданої ними правової оцінки обмежений у встановленні фактичних обставин справи, оскільки не наділений правом досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були досліджені, встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Хто має право на касацію

Відповідно до статті 425 КПК право на касаційне оскарження (право подати касаційну скаргу) мають: засуджений, його законний представник чи захисник − у частині, що стосується інтересів засудженого; виправданий, його законний представник чи захисник −у частині мотивів і підстав виправдання, а також інші особи, які мали право на оскарження вироку в апеляційній інстанції (крім фізичних та юридичних осіб щодо їх інтересів під час вирішення питання про долю речових доказів, документів, які були надані суду, та викривачів).

Касаційна скарга на судові рішення може бути подана безпосередньо до суду касаційної інстанції (Верховного Суду) протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, – в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення (стаття426 КПК).

Що має бути зазначено в касаційній скарзі

 • В касаційній скарзі зазначаються:
 • 1) найменування суду касаційної інстанції;
 • 2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 • 3) судове рішення, що оскаржується;
 • 4) обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;
 • 5) вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції;
 • 6) перелік матеріалів, які додаються;
 • 7) документ, що підтверджує повноваження захисника, представника потерпілого (якщо апеляційна скарга подається такою особою);
 • 8) копії судових рішень, які оскаржуються, з додатками в кількості, необхідній для надіслання сторонам кримінального провадження і учасникам судового провадження, однак ця вимога не поширюється на засудженого, який тримається під вартою.
 • Якщо особа не бажає брати участі у касаційному розгляді, вона зазначає це в касаційній скарзі.
 • Засуджений підлягає обов’язковому виклику в судове засідання для участі в касаційному розгляді, якщо суд визнає обов’язковою його участь, а засуджений, що тримається під вартою, − також у випадках, якщо про це надійшло його клопотання (частина четверта статті 430 КПК).
Читайте также:  Письмовий договір про утримання дитини - ЗРАЗОК

Підтримка - ЗРАЗОК Апеляційної скарги у Цивільному процесі

Апеляційна скарга на рішення суду зразок — апеляційне оскарження по адміністративним, цивільним, кримінальним справам в Києві

Підтримка - ЗРАЗОК Апеляційної скарги у Цивільному процесі

Замовити

Складання та подання апеляційної скарги Київ

Рішення суду першої інстанції заперечується тільки в апеляційних судах. Для подібних судових розглядів будуть потрібні апеляційні скарги.

Подати апеляційну скаргу від свого імені можуть:

Щоб звернутися у вищу судову інстанцію з апеляцією буде потрібна не тільки незгода позивача із судовим вердиктом. Адже, як відомо, у подібних суперечках висновок суду першої інстанції буде розглядатися вищим судом, як найбільш відповідним вимогам українського законодавства.

Тому юрист, що береться за складання апеляційної скарги, повинен відповідно до законів та норм, які діють на території України, написати необхідну заяву так, щоб суд зміг побачити всі аспекти невірно ухваленого рішення. Грамотно й правильно скласти апеляцію може не кожен юрист, не говорячи вже про звичайних громадян, необізнаних у юридичних справах.

Саме тому потрібно вибирати професійного юридичного фахівця, який дійсно допоможе вам із цим.

Позивач може подати скаргу в Апеляційний суд тільки тоді, коли в документі буде присутня вся необхідна інформація й реквізити, а саме:

Прикладом для заповнення може бути зразок апеляційної скарги. Але врахуйте, що зразок апеляційної скарги не завжди відповідатиме вашій конкретній ситуації. Вами або вашим юристом можуть бути внесені деякі виправлення: додані нові вимоги або новий список доданих документів.

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції

Подібна претензія подається самим позивачем, відповідачем або третьою особою, яка брала участь у попередньому судовому процесі. Згідно ЦПК України, строк подання апеляції – до 10 діб після винесеного судом рішення. Скарга на вирок суду повинна подаватися тільки у вищу судову інстанцію.

 • У подібній скарзі обов'язково повинна бути висвітлена конкретна інформація, що допоможе з'ясувати:
 • Складається подача апеляції із двох етапів:
 • Стандартна форма документу присутня на даній сторінці нашого сайту і ви можете ознайомитися з нею прямо зараз.

Апеляційне скарга на ухвалу адміністративного суду

Потрібна апеляційна скарга на ухвалу адміністративного суду в тому випадку, коли винесений вирок необхідно оскаржити (на думку позивача, винесене рішення – необ'єктивне стосовно нього, його прав та інтересів).

Також апеляція на рішення суду може знадобитися для повного скасування попереднього рішення або винесення нового.

Допомога юриста в складанні й поданні скарги

Увага! Наші юристи в Києві допоможуть вам вирішити питання з апеляційною скаргою протягом двох місяців (не рахуючи деяких складних випадків), а вартість наших послуг вас приємно здивує! Багато суперечок по оскарженню судових рішень вирішуються з позитивним результатом для наших клієнтів, без їхньої особистої присутності і будь-якої участі в неприємному процесі.

Якщо вам необхідно законно оскаржити рішення суду або деякі його пункти, то для цього існують чітко встановлені терміни. Приміром, апеляційні скарги в господарських процесах подаються в Господарський апеляційний суд протягом 10 діб після винесеного судом рішення.

Такі ж терміни актуальні для будь-якої цивільної справи. Найбільший термін оскарження судового рішення першої інстанції – в карних розглядах, який становить один місяць. Апеляційне оскарження рішення суду в будь-яких інших справах відбувається протягом одного тижня.

Успіх розгляду й прийняття кожної апеляційної скарги залежить від того, як вона написана. Адже навіть незначні помилки можуть призвести до того, що її не розглянуть, або відхилять. Саме із цієї причини варто доручити написання скарги в Апеляційний суд досвідченим юристам.

У нас ви завжди зможете отримати тільки якісні юридичні послуги зі складання апеляційних скарг, а також по захисту ваших прав та інтересів у тому чи іншому Апеляційному суді.

Як написати та подати апеляційну скаргу у цивільній справі

 • Підтримка - ЗРАЗОК Апеляційної скарги у Цивільному процесі
 • Як показує судова статистика апеляційні суди не рідко скасовують або змінюють судові рішення.
 • Тому, якщо Ви не згодні з рішенням суду, вважаєте його незаконним та необгрунтованим, варто його оскаржити.
 •  Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
 • Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
 •  Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:
 1. на рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;
 2. на ухвали суду – якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.
 1. Апеляційна скарга подається до суду апеляційної інстанції через суд, який виніс рішення або безпосередньо до апеляційного суду.
 2. Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
 3. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:
 1.  найменування суду, до якого подається скарга;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;
 3. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 4. рішення або ухвала, що оскаржуються;
 5. в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);
 6. нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
 7. клопотання особи, яка подала скаргу;
 8. дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
 9. перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.

До апеляційної скарги додаються:

 1. довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи раніше не подавалися;
 2. копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи;
 3. документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону;
 4. докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності).

Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

Потрібна допомога адвоката? Не затягуйте з вирішенням проблеми – записуйтесь на консультацію за тел. 096-203-18-51.Інформація про вартість консультації та інших послуг

Читайте більше про те, як відбувається судовий процес тут

Переглядів: 3162

Як скласти відгук на апеляційну скаргу: зразок

Для того щоб грамотно скласти скаргу на рішення суду, яке суперечить нормам права та відзив на апеляційну скаргу, необхідні не тільки знання чинного законодавства, але і практичний досвід у складанні процесуальних документів. Стаття дає конкретні поради щодо написання відгуку тим, хто наважився складати його самостійно.

Відгук? Не зовсім…

В юриспруденції зустрічаються два різних документа, під назвою «відгук». У статті даються рекомендації щодо складання відзиву у значенні «заперечення на апеляційну скаргу. Написану і відправлену скаргу сторона, яка її подала, в будь-який момент до початку розгляду справи, може відкликати, подавши до канцелярії відповідного суду заяву на відкликання апеляційної скарги.

Читайте также:  Из Налогового кодекса уберут лишние налоговые проверки

У статті увага буде приділена відгуками першого виду.

Хто має право подавати апеляційні скарги та відгуки на них?

Апеляційну скаргу подає сторона-учасник судового розгляду, яка з якихось причин вважає, що рішення (яке прийнято не на її користь) суперечить і нормам права і обставинам справи, і ще чого-то на її розсуд.

Відповідно, відзив на апеляційну скаргу пише і подає друга сторона процесу, яку прийняте рішення цілком влаштовує, а апеляційна скарга зовсім не подобається. Для чого необхідно писати відгук, буде розглянуто нижче.

Як оформляється відгук?

Наприклад, позовна заява або текст апеляційної скарги зобов’язані відповідати вимогам, прописаним у процесуальних кодексах. Законодавством не регламентується та не пред’являється жорстких умов до складання документа під назвою «відзив на апеляційну скаргу».

Зразок його можна знайти на просторах всесвітньої мережі і скласти його в письмовому вигляді самостійно. Відгук складається простіше. Але, тим не менш, деякі реквізити для успішного розуміння його суті суддями, які будуть в неї вчитуватися, повинні бути присутніми.

У судовій практиці найбільш часто зустрічається відзив на апеляційну скаргу відповідача, не згодного з постановленим рішенням суду. Як було згадано раніше, документ повинен бути складений у письмовому вигляді.

Атрибути відкликання

Документ повинен містити в собі наступне:

 • У правому верхньому куті аркуша пишеться назва судового органу, який розглядатиме апеляційну скаргу.
 • Нижче – відомості про особу, подаючому відзив на апеляційну скаргу, повністю ім’я, прізвище, по батькові, місце реєстрації та місце фактичного проживання для отримання кореспонденції, що направляється з суду, засоби зв’язку (телефон та електронну адресу).
 • Відомості про прийняте рішення суду та поданої апеляційної скарги.
 • Правова позиція по справі, чому слід рішення суду залишити в силі, а апеляційну скаргу відхилити.
 • Список документів, що додаються (якщо вони є).
 • Підпис і розшифровка підпису особи, яка подає відгук.
 • Четвертий пункт, основний, пишеться у вільній формі. При його складанні необхідно сконцентруватися на тому, щоб у суду склалося чітке уявлення про те, чого хоче досягти особа, каламарна відзив на апеляційну скаргу. Зразок наводиться нижче. Наведений приклад документа схематичний, дані вписуються в залежності від конкретних обставин і особливостей справи.

  Як і коли подавати відгук?

  Після того, як скарга буде взята в роботу, суд розішле всім учасникам розгляду і запропонує написати відгук. Слід зауважити, що законодавець не зобов’язує сторону подавати відгуки, але написання його набагато полегшить процес, суду буде більш зрозуміла позиція сторін, що скоротить час судових засідань. Документ надсилається до суду, який розглянув справу.

  Приклад відзиву на апеляційну скаргу

  • Документ може виглядати наступним чином:
  • В ____________________________
  • (назва суду, який розглядав апеляційну скаргу)
  • Від: ___________________________
  • (повністю, без скорочень
  • ім’я, по батькові та прізвище особи,
  • подає відгук, адреса реєстрації та фактичного місця проживання)
  • Відзив на апеляційну скаргу

  «___»_________ ____ р. судом _________ (наводиться назва суду, який постановив рішення) винесено рішення по суті справи _________ (зазначаються дані про рішення, його реквізити, номер справи), яким _________ (вказується підсумок розгляду справи, позов задоволено або відхилено (у задоволенні вимог було відмовлено).

  На зазначене рішення суду відповідачем подана апеляція. Сторона, яка її подала, посилається на норми матеріального і процесуального законодавства, які на думку відповідача нібито були порушені судом при постановленні рішення.

  1. Вважаю зазначені доводи апелянта необґрунтованими та безпідставними _________ (наводяться мотиви і докази, чому апеляція неспроможна, прописуються заперечення).
  2. На підставі вищевикладеного, керуючись ЦПК РФ,
  3. Прошу:
 • Врахувати обставини і докази, зазначені у відгуку.
 • Залишити прийняте рішення суду першої інстанції без змін.
 • Залишити апеляцію _________ (дані особи, яка подала апеляцію без задоволення.
 • Дата і підпис особи, що склала відзив на апеляційну скаргу.

  ЦПК РФ і АПК РФ (процесуальні кодекси, які наказують, як потрібно вести судовий процес) дещо по-різному регламентують складання документів. У ЦПК складання відзиву, або, по-іншому, заперечень, є правом, а не обов’язком. Подається він у суд, що постановив рішення (першої інстанції). В АПК має свої відмінності, які розглянемо нижче.

  Арбітраж. Відзив на апеляційну скаргу

  Арбітражний процес, на відміну від цивільного, зобов’язує сторону подати відзив на скаргу. Більше того (в цивільному процесі така норма відсутня), з АПК відзив на апеляційну скаргу можна подати в електронному вигляді, скориставшись інтернетом. Таким же способом додаються необхідні документи.

  Для чого відгук необхідний?

  Навіть якщо судовий процес виграно, розслаблятися ще рано. Як було сказано вище, опонент, незгідний з постановленим рішенням, всіма силами буде намагатися рішення скасувати з допомогою подачі апеляційної скарги в вищестоящий суд.

  Щоб максимально захистити свою позицію у справі та постановлене рішення суду, винесене судом першої інстанції, відгук або заперечення подавати необхідно. Інакше може виникнути така ситуація, що апеляційний суд розгляне скаргу з підстав, що надані противником в процесі.

  Чим ще може бути корисний документ? До відкликанню можна додати клопотання про витребування документів (доказів), які не були розглянуті раніше, але мають значення для правильного розгляду суті спору. Не зайвим буде докласти до відзиву практику, що склалася у справі або, навіть, думку компетентного фахівця або експерта.

  Повірте, суд прийме такі доводи до уваги! І наостанок, технічний момент – до відкликання треба додати її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, що розглядається.

  Яким би простим не здавався справа та підготовка документів для нього, все ж найкращим варіантом буде звернення за консультацією та допомогою до фахівця в галузі права – юриста або адвоката. Такий крок допоможе уникнути прикрих промахів і збереже душевну рівновагу.

  Відзив на апеляційну скаргу про усунення від прав на спадкування

   Послуги адвоката у справах про спадкування -0443611684

  Даний відзив написаний на апеляційну скаргу , що написана на рішення суду, яким відмовлено у задоволенні позову про усунення від спадкування. Апеляційна скарга, зокрема, ґрунтується на таких обставинах : невірна оцінка судом висновку фахівця в галузі судово-медичної експертизи про можливість померлої самообслуговуватися, суд не врахував що Відповідач не допомагав ні фізично, ні матеріально в здійсненні поховань та організації поминок

  Консультації юриста з приводу усунення від спадкування та інших спадкових питань…

  До Апеляційного Суду м. Києва

  Судді: Усувач  О.І.

  • Справа № 000/00000/00-ц
  • апеляційне провадження № 00-ц/000/000000/0000
  •  Судова практика з питань спадкування…
  • Відповідач:
  • Особа  Підлягає  Усуненню

  вул. Нотаріальна 00, кв. 000, м. Київ, 00000

  Позивач (апелянт):

  Усувач Усіх Спадкодавців.

  пр.-т. Усунення  00, кв. 00, м. Київ, 00000

  1. Третя особа 1:
  2. Головне територіальне управління юстиції у м. Києві
  3. провулок Музейний 2-Д, м. Київ, 01001
  4. Тел.: 270-58-40
  5. Третя особа 2:
  6. Шістнадцята київська державна нотаріальна контора
  7. Харківське шосе 172, м. Київ, 02091
  8. Тел.: 563-42-26

  Відзив на апеляційну скаргу

  про усунення від права на спадкування

  У провадженні Апеляційного суду м. Києва, судді: Усувача О.І,. знаходиться цивільна справа за позовом Усувача Від Спадкування (особа яка подала апеляційну скаргу) до Усунений Від Спадкування, треті особи: Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, Шістнадцята київська державна нотаріальна контора, про усунення від права на спадкування.

  У порядку ст 360 Цивільно процесуального кодексу України, маю право подати відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі.

  Враховуючи викладене, я заперечую проти апеляційної скарги Усувач Від Спадкування щодо усунення мене від права на спадкування в повному обсязі після смерті Усунений  В.О., оскільки вимоги, викладені в позові та апеляційній скарзі є незаконними та необґрунтованими, що підтверджується наступним.

  Апеляційна скарга позивача ґрунтується на наступних обставинах:

  1. Дарницький районний суд міста Києва невірно оцінив докази – висновок фахівця в галузі судово-медичної експертизи.

  На спростування цього твердження позивача, зазначаю що експерт робив висновок відповідно до медичних документів (довідок, виписок, епікризів, тощо), які витребовувала позивач із різних судових установ.

  Висновок експерта звучав наступним чином: Наявні симптоми захворювань негативно впливали на якість життя Усунененого О.О. та її здатність до самообслуговування. Чіткого висновку, що померла Спадкодавиця В.О.

  не мала змоги самостійно самообслуговуватись експерт не надав.

  Експерту ставилися чіткі питання, але чіткої відповіді на них не було отримано. Навпаки ж експерт стверджує, що хвороби померлої є хронічними та такими що притаманні літнім людям, але жодного твердження що при таких хворобах померла потребувала постійного стороннього догляду немає.

  Спростування висновку експерта було вчинене поясненнями під час судового засідання.

  1. Суд безпідставно не поклав в основу рішення про задоволення позову – висновок спеціаліста.
  Читайте также:  Визнання материнства за рішенням суду

  На спростування зазначаю, що окрім перелічених хвороб Спадкодавця В.О. спеціаліст вказав що перераховані хвороби негативно впливали на якість життя. Але спеціаліст не дав і не міг дати чіткої відповіді, що померла потребувала допомоги, що вона її просила у Відповідача та що він умисно ухилявся від надання такої допомоги.

  1. Щодо неналежної оцінки численних медичних документів.

  Звертаю увагу Суду, що оцінка доказів була належна і судом визнано наявність хвороб у спадкодавці, але наявність самих хвороб не є підставою для усунення від права на спадкування.

  1. Суд не оцінив покази свідків.

  Щодо свідків. Так свідки заявили про хвороби померлої, але яким саме чином вона потребувала допомоги та яким саме чином відповідач ухилявся від надання такої допомоги.

  1. Суд не врахував що Відповідач не допомагав ні фізично, ні матеріально в здійсненні поховань та організації поминок.

  Звертаю увагу Суду що позивач на власний розсуд вирішив самостійно зайнятися похованням померлої та не мав бажання отримувати допомогу.

  Питання матеріальних витрат на лікування та поховання взагалі не стосується предмету спору і відповідно не має відношення до справи.

  1. Позивачка посилається на свою допомогу померлій в оголошенні померлим її сина Спадкоємця Ю.М.

  Хочу звернути увагу суду, що даний випадок мав місце у 2000 році та не стосується сутті спору щодо усунення від права на спадкування. Оскільки визнання сина померлим не стосується безпорадного стану спадкодавиці.

  1. Суд не врахував доказів, що Відповідач ухилявся від надання дороги померлій, хоча така допомога їй була потрібна, а він міг її надавати.

  А ось тут саме цікаве твердження Апелянта. Про які саме докази йде мова? У судовій справі відсутні докази, що я мав можливість надавати допомогу померлій. Я також людина похилого віку і теж потребую допомоги. Із сестрою зв’язок я підтримував, сварок непорозумінь у нас не було.

  Позивачкою не доведено факт мого ухилення від надання допомоги покійній.

  Усі обставини, що зазначені в позовній заяві стосуються хвороб померлої. Але наявність хвороб у похилому віці є досить поширеним явищем та не може слугувати обставиною для усунення мене відправа на спадкування.

  Відповідно до ст. 1224 Цивільного кодексу України, повинно бути встановлено факт ухилення особи від надання спадкодавцеві допомоги, так і факт перебування спадкодавця в безпорадному стані через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво та потребу спадкодавця в допомозі цієї особи.

  Для задоволення пред’явлених позовних вимог про усунення мене від права на спадкування позивач має довести те, що спадкодавець потребував моєї допомоги, а я мав можливість її надати, проте ухилявся від обов’язку її надання.

  Ухилення особи від надання допомоги спадкодавцеві, який її потребував, полягає в умисних діях чи бездіяльності особи, спрямованих на уникнення від обов’язку забезпечити підтримку та допомогу спадкодавцю. Тобто ухилення, пов’язане з виною поведінки особи, яка усвідомлювала свій обов’язок, мала можливість його виконувати, але не вчиняла необхідних дій.

  Крім того, підлягає з’ясуванню судом обставин, чи потребував спадкодавець допомоги від спадкоємця за умови отримання її від інших осіб, чи мав спадкоємець матеріальну та фізичну змогу надавати таку допомогу.

  Таким чином, для задоволення позовних вимог у справах про усунення від права на спадкування відповідно ч. 5 ст.

  1224 ЦК України має значення сукупність обставин: ухилення особи від надання спадкодавцеві допомоги при можливості її надання, перебування спадкодавця в безпорадному стані, потреба спадкодавця в допомозі саме цієї особи.

  Лише при одночасному настанні наведених обставин і доведеності зазначених фактів в ії сукупності спадкоємець може бути усунений від спадкування.

  У матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази звернення до мене покійної за матеріальною чи фізичною допомогою, а також того, що я свідомо ухилявся від надання такої допомоги.

  Згідно ч. 1 ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

  Вказана норма закону повністю кореспондує положення частини 1 ст.

  3 ЦПК України, відповідно до якої, кожна особа має право в порядку встановленим цим Кодексом звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

  Вищезазначені норми матеріального та процесуального права слід розуміти так, що кожна особа вправі звернутися до суду за захистом свого порушеного права (інтересу) у випадку порушення, оспорювання або невизнання такого права іншою особою, при чому факт порушення, оспорювання або невизнання такого права зобов’язана довести особа, яка звернулася до суду.

  За таких обставин доцільно зазначити, що посилання Позивачем в своєму позові на усунення мене від права на спадкування є безпідставними, оскільки:

  1. Позивачем не доведено моє ухилення від надання спадкодавцеві допомоги при можливості її надання;
  2. Позивачем не доведено потреби Спадкодавця Самого Справжнього отримання допомоги від мене.

  За таких обставин апеляційна скарга є неогрунтованою, недоведеною, а викладені у ній вимоги – надуманими та такими, що не відповідають передбаченим чинним законодавством способами захисту цивільного права або інтересу, а також не знаходять свого відображення у матеріалах цивільної справи.

  Виходячи із вищенаведеного, прошу у задоволенні апеляційної скарги особи Усувача Від Спадкування. до Особи Підлягає Усуненню, треті особи: Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, Шістнадцята київська державна нотаріальна контора, про усунення від права на спадкування, відмовити, а рішення суду першої інстанції залишити в силі.

  00.00.2000 р.                                                                                     ____________ Усунений М.О.

  Апеляційна скарга на рішення суду зразок

  При незгоді з судовою ухвалою учасниками цивільної справи подається апеляційна скарга на рішення суду. Апеляційному оскарженню підлягають всі судові постанови, винесені у першій інстанції. Загальний термін подачі апеляційної скарги становить 1 місяць з дня проголошення рішення.

  До змісту та порядку подання заяви про апеляційне скарги в законі встановлено спеціальні вимоги, без дотримання яких вона не буде прийнята судом. Для складання скористайтеся поданим зразком і ознайомтеся з рекомендаціями юристів.

  Апеляційна скарга на рішення суду (17,0 KiB 5 643 hits)

  В Московський обласний суд

  АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА НА РІШЕННЯ СУДУ

  від 15 жовтня 2015 року з цивільній справі № 2-1254 / 2015

  15 жовтня 2015 року Долгопрудненського міським судом Московської області було прийнято рішення у цивільній справі за позовом Константинова І.О. до Єгорову С.А. про визнання угоди купівлі-продажу недійсною, витребування майна з чужого незаконного володіння.

  Рішенням суду вимоги Константинова І.О. задоволені, угода купівлі-продажу між Константіновим І.О. і Єгоровим С.А. визнана недійсною, спірне майно витребувано на користь позивача, право власності Єгорова С.О. над майном припинено.

  З рішенням суду я не згоден, вважаю його незаконним і необгрунтованим з наступних підстав.

  Суд невірно визначив обставини, що мають значення для справи, встановивши, що раніше між сторонами був укладений договір застави майна, а угода купівлі-продажу по суті була вдаваною. Однак договір застави ніякого відношення до цієї суперечки не має, є самостійною угодою.

  В судовому засіданні першої інстанції не було встановлено, що угода купівлі-продажу була укладена, доказів цього суду представлено не було.

  Висновки суду про те, що угода була укладена, а майно перейшло у власність відповідача, не відповідають обставинам справи. В матеріали цивільної справи представлені документи, які підтверджують, що фактично спірне майно знаходиться у володінні та користуванні третьої особи Петрової О.Ю., з якої і була фактично здійснена операція.

  Суд неправильно застосував норми матеріального права, а саме статті 182, 971 ЦК України, не врахував, що представник за дорученням не набуває майно за укладену ним угоді від імені іншої особи в свою власність.

  Справа була розглянута в незаконному складі, оскільки прийнято Долгопрудненського міським судом з порушенням правил підсудності. Фактично ціна позову становить 30000 руб. (Вартість оспорюваного майна), тому позов має бути розглянутий мировим суддею за місцем проживання відповідача.

  Справа була розглянута під час відсутності третьої особи, яка не була повідомлена про час і місце судового засідання, відомості про це в матеріалах справи відсутні.

  При ознайомленні зі справою я звернув увагу, що рішення було підписано не тим суддею, який розглядав справу. Та обставина, що суддя, який виніс рішення, знаходиться на тривалому лікуванні, не дає підстав іншому судді підписати рішення замість нього. Крім того, в матеріалах справи відсутній протокол судового засідання від 15.10.2015 року.

  Вважаю, що допущені істотні порушення норм матеріального та процесуального права, неправильне визначення істотних обставин, невідповідність висновків фактичним обставинам не дозволяють визнати рішення суду законним і обгрунтованим, воно підлягає скасуванню з підстав, перелічених у статті 330 ЦПК РФ.

  Керуючись статтями 320-322, 328 ЦПК РФ,

  Ссылка на основную публикацию