Позовна заява про скасування усиновлення

Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо:

 • воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання;
 • дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку не­виліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час уси­новлення;
 • між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі уси­новлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне прожи­вання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов’язків.Скасування усиновлення не допускається після досягнення дити­ною повноліття.

Позовна заява про скасування усиновлення

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто ставлять питання: Як відмовитися від усиновлення в Україні? Як скласти позовну заяву про скасування усиновлення? Чи може бути скасоване усиновлення, якщо виявиться, що дитина страждає на психічний розлад?

На нашому сайті advokat-family.com.ua Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Позовна заява про скасування усиновлення

Підстави для скасування усиновлення

Усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повно­ліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача за­грожує життю, здоров’ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім’ї.

Усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано судом за взаємною згодою усиновлювача та усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.

Усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 238 СК та Постанови Пленуму Верховного Су­ду України «Про практику застосування судами законодавства при розг­ляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківсь­ких прав» від 30 березня 2007 р. № 3 усиновлення може бути скасовано або визнано недійсним тільки за рішенням суду.

Слід відрізняти підстави та порядок визнання усиновлення недійсним від підстав і порядку його скасування.

У СК визначено як підстави, з яких усиновлення обов’язково має бути визнане недійсним, так і підстави, за на­явності яких суд вирішує це питання на свій розсуд.

Відповідно до час­тин 1, 2 ст. 236 СК суд обов’язково визнає усиновлення недійсним, якщо воно було здійснене без згоди дитини і батьків, яка була необхідна, або як­що усиновлювач не бажав настання прав та обов’язків, що виникають вна­слідок усиновлення (фіктивне усиновлення).

Позовна заява про скасування усиновлення

Позов про визнання усиновлення недійсним

Згідно з частинами 3, 4 ст. 236 СК суд може, але не зобов’язаний визна­ти недійсним усиновлення, здійснене на підставі підроблених документів або за відсутності згоди осіб, зазначених у статтях 220-222 СК.

За наяв­ності підстав для задоволення позову про визнання усиновлення недійсним суд у кожному конкретному випадку повинен вирішити питання про пере­дачу дитини її батькам або іншим родичам, а якщо буде встановлено обста­вини, які свідчать про неможливість цього, – на опікування органу опіки та піклування.

Щодо підстав скасування усиновлення, передбачених у ст. 238 СК, то, на нашу думку, до них можна віднести пункти 1, 3 ч. 1 даної норми.

Так, усиновлення може бути скасовано, якщо воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання; між усиновлювачем і дити­ною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять не­можливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов’язків.

Що ж до п. 2 ч. 1 ст. 238 СК, де йдеться про недоумство, психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг зна­ти на час усиновлення, то рішення суду про усиновлення слід переглядати у зв’язку з новими обставинами.

Зовсім іншим за змістом є скасування усиновлення у разі, якщо воно су­перечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання (п. 1 ч. 1 ст. 238 СК).

Тут, на нашу думку, варто мати на увазі, що ці підстави для скасування усиновлення можуть виникнути і бути встановлені лише через проміжок часу, що дасть можливість говорити про те, що рішення про уси­новлення було обґрунтованим, але нові обставини свідчать про невідповід­ність усиновлення інтересам дитини.

Тому при скасуванні усиновлення та­кож повинне бути враховане бажання усиновленої дитини, якщо сімейні відносини між нею та усиновлювачем не склалися.

Загальними підставами для скасування усиновлення, на нашу думку, повинні бути такі самі умови, які передбачено для поз­бавлення батьківських прав (ст. 164 СК), але з деякими особливостями, властивими усиновленню, тобто такими, що виникнуть після усиновлення і підпадають під дію положення ч. 1 ст. 238 СК.

Підставою для скасування усиновлення може стати випадок, якщо ди­тина не може забути батьків чи братів і сестер і це заважає процесу її ви­ховання, спілкування в сім’ї, нормальному розвитку, негативно на неї впливає, що позначається на взаємовідносинах між усиновлювачем та дитиною.

Отже, такий процес відповідатиме новим обставинам справи, тому і рі­шення повинне мати самостійне значення, оскільки такі обставини у судо­вому процесі щодо усиновлення передбачити неможливо.

Позовна заява про скасування усиновлення

Судове рішення щодо скасування усиновлення

Тому скасування усиновлення буде набирати сили з моменту вступу судового рішення в за­конну силу.

Альтернативним варіантом, спрямованим на попередження такого результату усиновлення, може бути лише більш тривалий час спіл­кування усиновителя з дитиною, яка підлягає усиновленню, до судового розгляду, подання висновку психолога про можливість і доцільність уси­новлення конкретним усиновителем.

 • У частині 2 коментованої норми закріплено положення про те, що ска­сування усиновлення не допускається після досягнення дитиною пов­ноліття. У цій частині норми закріплено виняток із загального правила, що усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує жит­тю, здоров’ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім’ї.
 • У частині 3 коментованої норми міститься положення, яке також слід вважати своєрідним винятком із загального правила щодо усиновлення повнолітньої особи. Таке усиновлення може бути скасовано судом за взаєм­ною згодою усиновлювача та усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.

Щодо взаємної згоди усиновлювача та усиновленого на скасування уси­новлення у зв’язку з тим, що сімейні відносини між ними не склались, то таке скасування згідно з даною нормою має здійснюватися судом, проте ви­никає запитання, у якому виді провадження цивільного судочинства така справа має розглядатися?

На нашу думку, така спільна заява усиновлювача та усиновителя про скасування усиновлення у порядку ч. 3 ст.

238 СК має розглядатися у окремому провадженні (за аналогією як справа про розірвання шлюбу за взаємною заявою подружжя, яке має ді­тей).

Заява усиновлювача чи усиновленого про скасуван­ня усиновлення на тій підставі, що відносини між ними не склалися, розг­лядається у позовному провадженні.

Усиновлення скасовується з дня набрання чинності рішення суду про його скасування (ч. 4 ст. 238 СК), тобто після закінчення строку.

Позовна заява про скасування усиновлення

Сімейний адвокат при скасуванні усиновлення

У вирішенні справи про скасування усиновлення більш оптимальним є звернення до сімейного адвоката з усиновлення, який допоможе Вам швидко і якісно вирішити справу на Вашу користь.

Наші адвокати спеціалізуються на вирішенні справ у сфері сімейного права, тому знають тонкощі та нюанси, які допоможуть прискорити процес.

Перевагами звернення до юристів з сімейного права є:

 • оперативність вирішення справи про скасування усиновлення;
 • швидка підготовка документів для їх подачі в суд;
 • економія матеріальних і часових ресурсів у вирішенні справи;
 • можливість вирішувати питання онлайн.

Кращий спосіб заощадити час і гроші при скасуванні усиновлення — звернутись за консультацією до хорошого сімейного адвоката!

Для вирішення справи потрібно зателефонувати або написати нашим сімейним адвокатам і ми надамо Вам всю необхідну інформацію найближчим часом!

Позовна заява про скасування усиновлення

Найчастіші питання адвокату

Чи може бути скасоване усиновлення після досягнення дитиною повноліття? У ч. 2 ст. 238 СК закріплено положення про те, що ска­сування усиновлення не допускається після досягнення дитиною пов­ноліття.

У цій частині норми закріплено виняток із загального правила, що усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує жит­тю, здоров’ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім’ї.

Читайте также:  Новый ЗУ «О предотвращении и противодействии отмыванию доходов»: теперь все гораздо серьезнее

Чи може бути скасоване усиновлення, якщо виявиться, що дитина страждає на психічний розлад? Так, усиновлення може бути скасоване, якщо дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку не­виліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час уси­новлення.

Чи обов'язково суд визнає усиновлення недійсним, якщо з'ясується, що документи для усиновлення було підроблено? Згідно з частинами 3, 4 ст. 236 СК суд може, але не зобов’язаний визна­ти недійсним усиновлення, здійснене на підставі підроблених документів або за відсутності згоди осіб, зазначених у статтях 220-222 СК.

Чи потрібна особиста присутність Клієнта в суді? Ні. Ми цінуємо час наших Клієнтів і супроводжуємо судові процеси «під ключ» без їх участі. В результаті Ви отримуєте рішення суду, яке набуло законної сили. Який у Вас досвід роботи у сімейних справах? Наша юридична компанія успішно практикує на ринку юридичних послуг з 2007 року.

Яка вартість юридичних послуг у Вашій компанії? Вартість послуг залежить від складності та специфіки конкретної сімейної справи. Наші ціни є доступними, конкурентними та завжди окупаються для наших Клієнтів.

Якщо стаття “Скасування усиновлення” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію в сфері сімейного права, а також про актуальні зміни в законодавстві України.

Корисні матеріали сайту advokat-family.com.ua:

 • гугл
 • як відмовитися від усиновлення в Україні
 • скасування усиновлення Україна
 • скасування усиновлення судова практика
 • скасування усиновлення за ініціативою усиновителя
 • скасування усиновлення дитини дружини
 • скасування усиновлення повнолітньої
 • чи можна повернути дитину, якщо його всиновили
 • відмова від усиновлення повнолітньої дитини
 • ЯНДЕКС
 • правові наслідки скасування усиновлення
 • скасування усиновлення правові наслідки скасування усиновлення
 • скасування усиновлення судова практика
 • умови скасування усиновлення
 • судова практика у справах про скасування усиновлення
 • позбавлення усиновлювача батьківських прав
 • позовну заяву про скасування усиновлення
 • підстави та порядок припинення усиновлення

Проверила Виктория 10.06.21

Позовна заява, що стосується скасування усиновлення

Позов щодо скасування усиновлення традиційно подається, згідно з нині існуючими законами, а також сформованої судової практики, такими особами, як:

      

 • самі усиновителі або ж одним з них;
 •     

 • усиновлена особа, якщо її вік — чотирнадцять років;
 •     

 • органи опіки;
 •     

 • прокурор.

Справжні причини для подачі такого позову

У разі, якщо це заява щодо скасування усиновлення подається усиновлювачем, то він повинен переконати суд, що ця дія відбувається лише на благо самої дитини. В даний момент суд важливими причинами визнає:

      

 • важку хворобу самого усиновлювача, він фізично або ж психічно не здатен виконувати власні батьківські обов'язки в повному обсязі;
 •     

 • неможливість налагодити нормальний контакт з дитиною, якщо дорослим були вичерпані всі способи для подальшого його встановлення;
 •     

 • судове рішення щодо відновлення в правах кровних батьків неповнолітнього;
 •     

 • повне одужання батьків неповнолітнього, раніше важко хворих.

Іншими особами при:

      

 • ухиленні (особливо злісному) усиновителя від того, щоб виконувати свої батьківські обов'язки, які були покладені на нього, неналежне їх виконання;
 •     

 • з причини алкоголізму чи наркоманії;
 •     

 • у разі жорстокого поводження, вчинення інших протиправних і повністю незаконних дій щодо нього;
 •     

 • інших дій, які реально порушують права та інтереси такої дитини.

Якщо такого роду позов подається неповнолітнім самотужки, то йому також знадобиться довести суду обгрунтованість власної заяви. Тобто, простих тверджень щодо того, що йому живеться погано в новій сім'ї, якихось голослівних тверджень щодо порушення його прав тут буде недостатньо.

Звернемося до змісту позову

Ця заява містить, бажано, не тільки одні установчі дані від заявника, але також і безпосередньо адресу проживання, повні дані про довірених осіб (у разі, якщо такі є), дані на усиновлену, причому, в тексті заяви докладно описуються причини подання такого позову.

Якщо будуть присутні документарні свідчення, які будуть підтверджувати конкретні обставини, на які буде посилатися заявник, то знадобиться не тільки справити на них окреме посилання прямо по тексту, але також прикласти їх копії до заяви. Якщо є свідки, які будуть здатні цілком підтвердити факти, зазначені в такому позові, то треба також вказати їх установчі дані, телефон для зв'язку, адресу місця проживання, якщо вони не були відомі, місце його роботи.

Тепер підсумки

Виходячи з вищевикладеного, зробіть єдино розумний висновок відносно того, що якщо, в принципі, так раптом склалося, що прийшов той час і необхідно подати позовну заяву щодо скасування усиновлення, не варто то ніяк не можна затівати настільки складний і важкий у психологічному плані судовий процес без суттєвої підтримки знаючого юриста, буде краще, якщо він фахівець з сімейного права.

Зазначимо, що розірвання в суді практично будь-яких сімейних відносин, особливо пов'язаних із усиновленою дитиною, потребує надто багато часу, а також сил, радимо доручити цю делікатну справу справжнім юристам, це саме їх робота. Лише так можна бути справді впевненим в тому, що процес пройде законно. Тобто, права і неповнолітнього, і його дорослих усиновителів будуть повністю дотримані.

Позовна заява про скасування усиновленняБракоразводный процесс — профессиональная помощь юриста и психологаВашу голову буквально разрывает от количества вопросов, которые необходимо решить при разводе.Адвокатська допомога у справах про припинення батьківських правЮридичні наслідки для батьків досить серйозні: вони втратять право на можливе отримання від власних дітей матеріального утримання, коли досягнуть повноліття. Стягнення заборгованості через судЧасто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом позовну заяву від кредитора.Бракоразводный процесс, или как правильно оформить разводГрамотный юрист просто необходим в бракоразводном процессе, при разделе имущества и при определении места проживания ребёнка

Позовна заява про скасування усиновлення

До _______________________________
(найменування суду)
Позивач __________________________,
                 (П. І. Б. або найменування органу)

 • що проживає за адресою: ____________
 • (місцезнаходження: ________________)
 • Номер засобу зв'язку: ______________

Відповідач _______________________,
                                    (П. І. Б.)
що проживає за адресою: ___________
Номер засобу зв'язку: ______________

 1. ПОЗОВНА ЗАЯВА
  про скасування усиновлення

 2. (або про визнання його недійсним)
 3. «___»____________ 20__ р. ________________________________________
                                                                                    (найменування суду)
  прийняв рішення про усиновлення дитини _________________________________

                                                                                                    (П. І. Б.)

__________ року народження громадянином(кою) __________________________.
                                                                                                         (П. І. Б.)

На даний час усиновлення підлягає скасуванню (має бути визнаним недійсним) з наступних підстав ___________________________________________
______________________________________________________________________

(усиновлення було проведено на підставі підроблених документів або без наміру породити відносини, встановлені для батьків і дітей (фіктивне усиновлення), або особою, яка не може бути усиновителем; усиновлення суперечить інтересам дитини; усиновлення було проведено без згоди батьків усиновленого, самого усиновленого, другого з подружжя усиновителя тощо – див. ст. ст. 236 або 238 Сімейного кодексу України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 236, 237 (238, 239), 240 Сімейного кодексу України, ст. ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Скасувати (визнати недійсним)  усиновлення _______________________
                                                                                                            (П. І. Б.)

громадянином(кою) ____________________________________________________.
                                                                                  (П. І. Б.)

2. Викликати у судове засідання свідків ______________________________

______________________________________________________________________
                                                           (П. І. Б., місце проживання)

 • Додатки:
 • 1) Довідки, документи.
 • 2) Доказ оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у сумі ______ грн.
 • 3) Докази сплати державного мита (судового збору)
 • 4) ___________________________
 • ________________                                                                                     
 •            Дата                      
 • ____________________________________                                              ________________
 •                                                                                                                                               Підпис                                                                                   

Заява про усиновлення дитини. Інструкція щодо заповнення

Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду (ст.207 СК України). Пропонуємо зразок позовної заяви про усиновлення дитини дружини

Усиновленою може бути дитина. У виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування. У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, та інші обставини, що мають істотне значення.

Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Заява про усиновлення розглядається в порядку окремого провадження, за місцем проживання дитини.

Заява про усиновлення дитини повинна містити: найменування суду, до якого подається заява, ім'я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров'я дитини. Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір'ю або батьком дитини.

До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані такі документи:

 1. копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, — при усиновленні дитини одним із подружжя;
 2. медичний висновок про стан здоров'я заявника;
 3. довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
 4. документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
 5. інші документи, визначені законом.

Судовий збір складає 0,4 прожиткових мінімумів для працездатної особи, станом на 1 січня відповідного року.  

Зразок заяви

До __________(назва суду)
адреса: _________
Заявник 1:________(ПІБ), проживаю за адресою:______________________, тел.:__________________________
Заявник 2: ________(ПІБ), проживаю за адресою:______________________, тел.:__________________________
Заінтересовані особи:
 • Служба у справах дітей  _________ району .__________ міської ради  адреса:____________________
 • Відділ РАЦС _______ управління юстиції в місті ______адреса:__________
 • Усиновлювана дитина:
 • ____________ ______ року народження, що мешкає за адресою:____________

Судовий збір: ______

Заява про усиновлення

З «__» ______ ____ року ми, __________ та ______________ перебуваємо у шлюбі. Шлюб зареєстрований у _______ відділі РАЦС м_______, актовий запис № ____, від «_»_____ ____ року.

Від цього шлюбу дітей не маємо. Тому бажаємо усиновити дитину — ___________, «__» _______ ____ року народження, уродженця м. ______, що проживає ________.

Мати дитини ___________, «__» ______ _____ року народження покинула дитину у

Пологовому будинку № ___ міста ______ та заявила про відмову від неї, про що свідчить «Акт про дитину, покинуту в пологовому будинку» від «__» _______ _____ року № ______, підписаний оперуповноваженим _______ районного відділу ________ МУ УМВС України  ________ у присутності головного лікаря _________.

Відомості про батька внесено відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України, що підтверджується довідкою _______ відділу РАЦС м. __________ від «__» ______ ______ р. На цей час відомості про мати та батька дитини відсутні.

Я, ________,. працюю у _______ на посаді ______________, де одержую середню заробітну платню _______ грн. на місяць. Я, _______, працюю  у __________на посаді _______, де одержую середню заробітну платню ________ грн. на _______ місяць.

По місцю роботи і проживання ми характеризуємося позитивно, маємо добрий стан здоров'я. Спиртними напоями не зловживаємо. На наркологічному, психоневрологічному обліку не перебуваємо.

Маємо благополучну сім'ю, в якій може виховуватися дитина (що підтверджується характеристиками та довідками з місця проживання, та про стан здоров'я заявників).

Маємо у власності квартиру № __ у буд. № __ по вул._____у м . _____, маємо усі необхідні умови для виховання, розвитку та навчання дитини.

За Нашою заявою з «_» _____ _____ року ми перебуваємо на обліку в службі у справах дітей як кандидати в усиновлювачі, з правовими наслідками усиновлення ми ознайомлені. Можливість бути усиновлювачами, та реєстрація нас як кандидатів підтверджується висновками служби у справах дітей _______ районної адміністрації № ___ від __.__.________.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 207-208, 211, 214-215, 219, 222-223, 224, 229, 231, 233 СК України, ст. 293, 310-314 ЦПК України, —

ПРОСИМО:

 1. Дозволити усиновити дитину _________ «__» _______ _____ року народження, уродженця міста ______.
 2. Змінити прізвище дитини з _______ на ________.
 3. Змінити по-батькові дитини з ________ на _________.
 4. Зобов’язати ___________відділення РАЦС міста __________ внести зміни до Актового запису № _____ від «__» _______ ______ року про народження ____________, вказавши батьком дитини ________, матір’ю

Додатки:

 • Копія свідоцтва про шлюб заявників.
 • Копія свідоцтва про народження дитини.
 • Копія довідки-характеристики з місця проживання заявників.
 • Копія довідки про зарплату Заявника 1.
 • Копія довідки про зарплату Заявника 2.
 • Копія характеристики з місця роботи Заявника 1.
 • Копія характеристики з місця роботи Заявника 2.
 • Копія акту про можливість заявників бути усиновлювачами.
 • Копія заяв у службу у справах неповнолітніх про усиновлення.
 • Копія довідки про несудимість Заявника 1.
 • Копія довідки про несудимість Заявника 2.
 • Копія довідки про стан здоров’я Заявника 1.
 • Копія довідки про стан здоров’я Заявника 2.
 • Копія висновку про стан здоров'я усиновлюваної дитини.
 • Копія витягу з історії розвитку дитини.
 • Копія довідки РАЦС про народження та дані про батьків.
 • Копія заяви про відмову від дитини.
 • Копія акту про покинуту дитину.
 • Копія витягу з реєстру про право власності на квартиру Заявників.
 • Квитанція про сплату судового збору.

«___» _______ ______ року             /_____/ ___________

                                                                        /_____/____________

Оновлене: 04.02.2021

Prostopravo

Позов до суду про розірвання шлюбу

У разі відсутності спільних дітей та згоди обох з подружжя на розірвання шлюбу – шлюб розривається за спільною заявою обох з подружжя через органи РАЦС.

Позовна заява про розірвання шлюбу (зразок)

До Хмельницького міськрайонного суду

29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54

ПОЗИВАЧ:   Іванов Іван Іванович

29000, Хмельницька область, Хмельницький район,

м. Хмельницький, вул. Шевченка 1

 • тел. _____________
 • ВІДПОВІДАЧ: Іванова Івана Іванівна
 • 29000, Хмельницька область, Хмельницький район,

м. Хмельницький, вул. Шевченка 1

 1. тел. _____________
 2. Позовна заява
 3. про розірвання шлюбу

01 січня 2000 року ми уклали між собою шлюб, який був зареєстрований у відділі реєстрації актів громадянського стану ______________ районного управління юстиції м. __________________ , актовий запис № _________ від ____________р.

Від шлюбу  ми маємо дочку –  Іванову Івану Іванівну, 11 січня 2010 року народження.

На протязі останніх 6 (шести) років сімейне життя між нами поступово  погіршувалося, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення між нами шлюбних відносин.

Кожен з нас має діаметрально протилежні погляди на шлюб, сім’ю. Відповідач постійно нехтує сімейними цінностями, з його ініціативи між нами постійно виникають сварки, свідком яких нерідко стає наша дитина, що тяжким чином впливає на її психічний стан та кожен раз спричиняє мені та їй душевні страждання.

Відповідач не розуміє та не хоче розуміти сутності проблем, які виникають у мене та у сім’ї, він не здатен підтримувати нормальну моральну атмосферу в сім’ї, піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім’ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги.

Зважаючи на те, що добровільність шлюбу – одна з основних його засад.

Шлюб – це сімейний союз, при цьому  слово «сімейний» засвідчує, що шлюб створює сім’ю, а слово «союз», підкреслює договірну природу шлюбу, яка зумовлює його добровільний характер. Шлюб ґрунтується  на вільній згоді жінки та чоловіка.

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання. Розірвання шлюбу засвідчує стійкий розлад подружніх стосунків. Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

Для поваги до права дружини або чоловіка на пред’явлення вимоги про розірвання шлюбу потрібен прояв другим з подружжя власної гідності, поваги до себе.

На даний момент ведення між нами спільного господарства та сумісне проживання не припинено, та за моїм глибоким переконанням подальшого сенсу підтримувати сімейні відносини немає. У зв’язку з наведеними матеріалами, я керуючись ч.1 ст. 110, ст. 112 Сімейного кодексу України вирішила звернутися до суду з позовом про розірвання шлюбу.

 • Майнових спорів між нами немає.
 • Шлюб ми розриваємо вперше.
 • Дитина після розірвання шлюбу буде проживати з позивачем.
 • Вважаю, що причини, які спонукають мене наполягати на розірванні шлюбу, є обґрунтованими і подальше спільне життя нас із відповідачем як подружжя та збереження шлюбу суперечитиме нашим інтересам.

На підставі викладеного, у відповідності з ч. 2 ст. 104, ст. 105, ст. 110, ст.. 112 СК України,

 1.  Прошу:
 2. 1. Винести рішення про розірвання шлюбу, укладеного між нами ___________________                                                                                                                        (дата укладання шлюбу)
 3. у відділі реєстрації актів громадянського стану Хмельницького міськрайоннго управління юстиції по актовому запису № _______ від _____________р.

2. Судовий збір, який підлягає стягненню при поданні позовної заяви про розірвання шлюбу,  стягнути з відповідача.

   Додатки:

 1. Копія позовної заяви;
 2. Квитанція про сплату судового збору;
 3. Копія паспорта;
 4. Копія свідоцтва про одруження;
 5. Копія свідоцтва про народження дитини.

«____»  січня 2013р.                             ___________                   ________________

                                                           (підпис позивача)                             (ПІБ позивача)

1. Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі (ч.1 Ст.6 Закону України “Про судовий збір”).

 • Відповідно до Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
 • Згідно абзацу 4 статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 01 січня 2017 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1600,00 гривень.
 • Пільги щодо сплати судового збору (для активації потрібно натиснути на нього).

2. У разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру. (абз. 2 ч.3 Ст.6 Закону України “Про судовий збір”) .

3. Судовий збір за розірвання шлюбу  – 0,4 % мінімальної заробітної плати:

 1. січень – грудень 2017 року  = 640,00 грн.

4. Судовий збір при розірванні шлюбу про поділ майна – 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну особу:

 1. січень – грудень 2017 року = 1 відсоток ціни позову, але не менше 640,00 грн.та не більше 4 800,00 грн.

Які підстави є достатніми для скасування усиновлення: рішення КЦС ВС

11:16, 12 августа 2019

Скасування усиновлення завдає моральних страждань дитині. Усиновлення може бути скасовано до досягнення дитиною повноліття лише на підставі серйозних обставин, передбачених законом, — КЦС ВС.

Фабула справи № 381/4827/17: Усиновлювач звернувся до районного суду із позовом про скасування усиновлення. При цьому позивач зазначив, що між ним і дитиною склалися, незалежно від його волі, стосунки, які роблять неможливими їхнє спілкування, спільне проживання і виконання ним як усиновлювачем своїх батьківських обов'язків.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позовні вимоги залишено без задоволення.

При відмові у задоволенні позову суди зробили висновок, що обставини, передбачені статтею 238 СК України, для скасування усиновлення відсутні, оскільки позивачем належними, допустимими та достовірними доказами не доведено того, що між ним як усиновлювачем і усиновленою дитиною склалися, незалежно від його волі, стосунки, які роблять неможливим їх спільне проживання і виконання ним як усиновлювачем своїх батьківських обов'язків.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, позивач подав касаційну скаргу, яка мотивована тим, що суди неправильно застосували статтю 238 СК України, неправильно оцінили обставини, які свідчать про те, що між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків. Колишня дружина не пускає позивача до квартири, ховає дітей і вчиняє інші дії, які перешкоджають реалізації батьком своїх обов'язків. Він вказує, що скасування усиновлення не суперечитиме інтересам дитини, оскільки саме вона не бажає спілкуватися з батьком.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 25.04.2019 у справі № 381/4827/17 касаційну скаргу залишено без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін.

Позиція Верховного Суду

Згідно з частинами першою, другою статті 14 Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянута), ратифікованої Законом України № 3017-VI від 15 лютого 2011 року, усиновлення може бути скасовано або визнано недійсним лише за рішенням компетентного органу. Найвищі інтереси дитини завжди мають перевагу. Усиновлення може бути скасовано до досягнення дитиною повноліття лише на підставі серйозних обставин, передбачених законом.

У частині першій статті 238 СК України передбачено, що усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо: 1) воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання; 2) дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення; 3) між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків.

Щодо посилання у касаційній скарзі про те, що скасування усиновлення не суперечитиме інтересам дитини, оскільки саме вона не бажає спілкуватися з батьком, апеляційний суд зазначив, що скасування усиновлення завдає моральних страждань дитині, що є особливо небезпечним для дитини підліткового віку.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов'язаний із належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються.

Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (SERYAVIN AND OTHERS v.

UKRAINE, № 4909/04, § 58, ЄСПЛ, від 10 лютого 2010 року).

З постановою можна ознайомитись за посиланням.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про удосконалення урядом нормативно-правової бази щодо усиновлення.

Ссылка на основную публикацию