Позовні заяви з цивільних правовідносин

Позовні заяви з цивільних правовідносин

 • Вимоги до форми і змісту позовної заяви у цивільних справах
 • Вимоги щодо форми і змісту позовної заяви наведені у статті 119 Цивільного процесуального кодексу України.
 • Позовна заява подається в письмовій формі.
 • Позовна заява повинна містити:
 • 1) найменування суду, до якого подається заява;
 • 2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;
 • 3) зміст позовних вимог;
 • 4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;
 • 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
 • 6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
 • 7) перелік документів, що додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом. До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

 1. До позовної заяви, що подається у випадках, визначених частиною третьою статті 118 Цивільного процесуального кодексу України, мають бути додані копії ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про скасування судового наказу.
 2. У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.
 3. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.
 4. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.
 5. Статтею 120 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.
 6. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.
 7. Форма і зміст зустрічної позовної заяви регламентується статтею 124 Цивільного процесуального кодексу України.

Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред'явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 119 і 120 Цивільного процесуального кодексу України. До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, застосовуються положення статті 121 Цивільного процесуального кодексу України.

Відповідач має право пред'явити зустрічний позов до початку розгляду справи по суті.

Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися, або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в одне провадження з первісним позовом.

© Закон і Бізнес

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

 • Братель Олександр Григорович,
 • докторант, кандидат юридичних наук, доцент
 • голова Інституту цивільних првовідносин ГОСЛ

Пред’явлення позову є визначальною стадією цивільного процесу мета якої полягає у формуванні спору про право.

Пред’явлення позову, на відміну від пред’явлення претензії, являє собою синтез матеріально-правової вимоги (вимоги до порушника суб’єктивних цивільних прав про певну поведінку) і вимоги до юрисдикційних органів (вимоги до суду про спонукання порушника до певної поведінки).

Отже, пред’явлення позову, виступаючи одночасно юридичним фактом цивільного права і процесуальним юридичним фактом, призводить до юридичних та процесуальних наслідків.

Юридичні наслідки пред’явлення позову, як самостійної юридичної дії, проявляються в тих випадках, коли до моменту його вчинення спір про право вже повністю сформувався.

Така ситуація відбувається, наприклад, коли сторони намагаються вирішити спір у позасудовому порядку, проте надіслана претензія не отримує належного задоволення з боку боржника.

Таким чином, юридичним наслідком пред’явлення позову є захист порушених суб’єктивних цивільних (сімейних, трудових та інших) прав.

Особливої уваги в теорії та практиці цивільного процесу заслуговують процедурні наслідки пред’явлення позову, адже даний процесуальний акт тягне, принаймні, виникнення елементарних процесуальних відносин між судом та позивачем.

В подальшому, виникнення вже складних процесуальних правовідносини пред’явлення позову призведе тільки за умови відповідності позову названим в процесуальному законодавстві вимогам (форма і зміст позовної вимоги, сплата судового збору, дотримання підсудності цивільної справи).

Відповідно до ч. 1 ст. 118 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) позов пред’являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції. Позовна заява повинна подаватись у письмовій формі (ч. 1 ст. 119 ЦПК України).

В пункті 7 постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12.06.2009 р.

«Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» зазначається, позовна заява подається до суду в письмовій формі і за змістом повинна відповідати вимогам статті 119 ЦПК України.

У зв’язку з цим суди мають звертати особливу увагу, зокрема, на те, що у позовній заяві повинні не лише міститися позовні вимоги, а й бути викладені обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, і зазначені докази, що підтверджують кожну обставину.

Відповідно до ч. 2. ст.

119 ЦПК України позовна заява повинна містити: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі; 3) зміст позовних вимог; 4) ціну позову щодо вимог майнового характеру; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування; 7) перелік документів, що додаються до заяви.

Ознайомившись зі змістом вищеперерахованих пунктів виникає питання: чи зможе особа без відповідної юридичної освіти належним чином викласти зміст позовної заяви та правильно її оформити? З впевненістю можна сказати – ні, адже, складання тексту позовної заяви потребує не лише наявності юридичних знань, але й знань «юридичного звичаю», який протягом багатьох років сформувався в сфері процесуальної діяльності.

Спробуємо проаналізувати так звану «специфіку» написання позовної заяви, як симбіоз правових норм та звичаю в цивільному процесуальному праві.

Позовна заява як і рішення суду (ст. 215 ЦПК України) має свою структуру. Якщо рішення суду складається з таких частин як: вступна, описова, мотивувальна і резолютивна, про що прямо зазначається в ст. 215 ЦПК України, то позовна заява також містить відповідні частини: вступна, описова, мотивувальна і прохальна.

Вступна частина.

У вступній частині позовної заяви у правому верхньому куті аркушу зазначаються найменування суду, до якого подається заява; ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі; ціна позову, якщо позовні вимоги містять матеріальні вимоги.

Для того, щоб правильно вказати найменування суду слід знати зміст ст. 107-111, 113,114 ЦПК України та інформацію з указу Президента України від 20.05.2011 р. «Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів», або інформацію з офіційного веб-порталу: www.court.gov.ua.

Далі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові ім’я позивача і відповідача (відносно юридичних осіб – їх найменування), а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником.

Якщо у справі братимуть участь треті особи, слід також зазначити їх дані. При цьому не потрібно зазначати дату народження вказаних осіб та паспортні відомості. Така інформація в ЦПК України не вимагається.

Обов’язково зазначається місце проживання (перебування) вказаних осіб або їх місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі.

Такі вимоги до позовної заяви створені для перевірки судом правильності визначення підсудності справи, для направлення позивачеві передбаченої процесуальним законодавством кореспонденції, а номери засобів зв’язку можуть бути потрібні для здійснення термінових викликів чи повідомлень.

Завершується написання вступної частини зазначенням ціни позову (ст. 80 ЦПК України), якщо позовні вимоги містять матеріальні вимоги, зокрема, позивач просить стягнути суму боргу або просить визнати недійсним договір купівлі-продажу будинку.

Описова частина. У вказаній частині здійснюється виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та зазначаються докази, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування.

В практичному аспекті описова частина позовної заяви починається із назви документа, який подається до суду, наприклад, «Позовна заява про визнання недійсним договору».

Далі, в чіткій хронологічній послідовності вказуються обставини, які стали підставою звернення до суду.

При цьому, позивач повинен описати обставини, за яких відбулося порушення його прав, свобод чи інтересів з посиланням на докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом для ухвалення законного рішення у справі.

Читайте также:  Заява про повідомлення суд про причини неявки у судове засідання

Мотивувальна частина. У мотивувальній частині позовної заяви позивач наводить обґрунтування своєї правової позиції, вимог до відповідача.

У цій частині позивач посилається на конкретні фактичні обставини справи та юридичні факти, які підтверджують його вимоги.

При написанні даної частини позовної заяви у пересічних громадян та у юристів виникає питання: чи потрібно посилатись на конкретні норми права, які порушені відповідачем?

Аналіз ч. 2 ст. 119 ЦПК України підтверджує, що позивач не зобов’язаний вказувати у мотивувальній частині позовної заяви конкретні норми матеріального права, які, на його думку, порушені відповідачем. Вказана вимога міститься лише в ч. 2 ст. 54 Господарського процесуального кодексу України.

Разом з тим, саме при написанні мотивувальної частини позовної заяви і проявляється «юридичний звичай», адже кожний поважаючий себе юрист намагається як змога змістовно викласти мотивувальну частину пославшись на всі норми матеріального права, які на його думку порушені відповідачем не забувши при цьому послатись на норми процесуального права, що визначають зміст та форму позовної заяви.

Вкотре необхідно наголосити, що особи без відповідних юридичних знань, які самостійно готують позовну заяву, не зобов’язані в мотивувальній частині посилатись на норми матеріального та процесуального права у підтвердження своїх позовних вимог.

Прохальна частина. У вказаній частині містяться безпосередньо позовні вимоги та зазначається ціна позову щодо вимог майнового характеру (п. 3, 4 ч. 2 ст. 119 ЦПК України).

Зміст позовних вимог може бути різноманітним: зобов’язання відповідача вчинити певні дії; утриматися від вчинення певних дій; відшкодування шкоди, завданої незаконними діями або бездіяльністю відповідача; стягнення аліментів, розірвання шлюбу, визнання недійсним договору, відшкодування моральної шкоди. Якщо крім вказаних вимог позивач має до відповідача вимоги матеріального характеру то розмір стягнення чи відшкодування повинен бути викладений як у цифровому виразі, так і прописом.

Завершується написання позовної заяви зазначенням переліку документів, що додаються до неї (п. 7 ч. 2 ст. 119, ст. 120 ЦПК України). Позовна заява повинна бути обов’язково підписана позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.

Глава 3. Цивільні процесуальні правовідносини

§ 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин

Цивільні процесуальні правовідносини визначають роль і значення механізму застосування права на врегульовані ними суспільні відносини, розкривають соціальну спрямованість норм цивільного процесуального права, виступають процесуальним засобом судового захисту цивільних, трудових, сімейних та інших прав, державних і громадських інтересів.

Вони обумовлюються дією норм цивільного процесуального права, які впливають на поведінку осіб шляхом закріплення сукупності кореспондуючих між собою суб'єктивних цивільних процесуальних прав і обов'язків суду та учасників процесу, реалізація яких спричиняє виникнення, розвиток і припинення цього виду правовідносин.

Отже, цивільні процесуальні правовідносини — це врегульовані нормами цивільного процесуального права відносини, що виникають між судами як між собою, так і з учасниками процесу — громадянами і організаціями в цивільному судочинстві.

Цивільні процесуальні правовідносини виникають і розвиваються на диспозитивній основі внаслідок вольових дій осіб, які звертаються до суду із заявою за захистом свого права чи охоронюваного законом інтересу. Або виникають на публічній основі, коли на захист прав та інтересів таких осіб порушена цивільна справа в суді за заявою прокурора, органів державної влади, профспілок та ін. (п.

2 ст. 5, ст. 121 ЦПК). Процесуальні дії прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, інших осіб після подання заяви до суду будуть юридичними фактами, які спричиняють виникнення цивільних процесуальних правовідносин не тільки між такими особами і судом, а й між судом і особами, на захист прав яких була порушена цивільна справа в суді.

Незалежно від того, за ініціативою яких осіб виникли цивільні процесуальні правовідносини, їх об'єктивною основою виступають матеріальні правовідносини — необхідність захисту суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів, які виникають з порушених і спірних цивільних, трудових, сімейних, кооперативних правовідносин.

Вольовий характер цивільних процесуальних правовідносин полягає також у тому, що вони забезпечують правовий зв'язок двох осіб між собою — одна має право вимагати від іншої вчинення певних процесуальних дій, а інша зобов'язана діяти відповідним чином або утриматися від дій.

Але права і обов'язки суду у відносинах з іншими суб'єктами характеризуються особливістю, яка полягає в тому, що вони відображають їх владні повноваження як державних органів судової влади, які здійснюють правосуддя.

Суд керує процесом розгляду справи, спрямовує діяльність осіб, які беруть участь у справі, — роз'яснює їм права і обов'язки, попереджає про наслідки їх вчинення і сприяє у здійсненні ними прав, постановляє обов'язкові для виконання рішення, якими розв'язано цивільний спір і здійснено захист їх прав та інтересів.

Отже, суд, як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин, виступає як орган судової влади держави, на якого покладено функцію вирішення цивільної справи по суті, а також розв'язання окремих правових питань, що виникають у судочинстві по її розгляду.

В судочинстві по конкретній цивільній справі виникає не одне складне комплексне правовідношення1, а система численних процесуальних правовідносин між його суб'єктами за схемою суд — позивач, суд — відповідач, суд — прокурор, суд — свідок тощо2. Цивільний процес не можна звести до одних комплексних цивільних процесуальних правовідносин.

Залежно від завдань суб'єкта і виконуваних ним цивільних процесуальних функцій визначаються його процесуальні права і обов'язки. Сторона взаємодіє із судом з приводу захисту свого права, прокурор — державного інтересу, профспілки — громадського інтересу, свідок — з приводу відомих фактів, які необхідні судові для правильного вирішення справи тощо.

Процесуальному праву сторони відповідає обов'язок суду і, навпаки. Аналогічно кореспондують права і обов'язки суду і прокурора, профспілки і суду, суду і свідка. Між судом і кожним з цих суб'єктів виникають окремі самостійні цивільні процесуальні правовідносини.

При цьому, виникнувши спочатку між судом і особою, яка звернулася з вимогою до суду про захист порушеного права, вони стають юридичною основою для виникнення процесуальних правовідносин між судом і відповідачем, судом і третьою особою, судом і свідком тощо.

Виникнувши в суді першої інстанції, вони розвиваються в процесі провадження по розгляду і вирішенню справи й припиняються з постановленням і проголошенням судом рішення. У випадку апеляційного оскарження рішення суду в наступній стадії цивільного судочинства виникають нові процесуальні правовідносини між особою, яка оскаржила рішення, і судом апеляційної інстанції.

Тут не відбувається заміна судових органів, дії по оскарженню не викликають переходу від одного суду до другого процесуальних прав і обов'язків. Кожний з них виконує покладені на нього функції.

Коли вважати, що в наступних стадіях не виникають нові цивільні процесуальні правовідносини, а триває розвиток правовідносин попередніх стадій, то незрозуміле, як особа, що не брала участі в провадженні суду першої інстанції, стане суб'єктом процесуальних правовідносин у суді апеляційної інстанції, без визнання того, що внаслідок її процесуальних дій по оскарженню судового рішення між нею і судом апеляційної інстанції виникнуть цивільні процесуальні правовідносини. Концепція одного комплексного правовідношення не спроможна пояснити характер правових зв'язків численних цивільних процесуальних прав і обов'язків багатьох суб'єктів процесуальних правовідносин. Вона підривається її авторами поділом правовідносин на головні, додаткові і службово-допоміжні, який свідчить про їх диференціацію. Основні — такі правовідносини, без яких не може виникнути і розвиватися цивільне судочинство в конкретній справі (між судом і сторонами). Додаткові — виникають між судом і особами, які не беруть участь у кожній справі (треті особи, прокурор). Службово-допоміжні — виникають між судом і особами, які виконують у процесі службово-допоміжні функції (свідки, експерти, перекладачі). Система численних правовідносин була сприйнята окремими авторами з модернізацією, що правовідносини при класифікації за суб'єктом не є одиничними, а комплексними — учасники процесу як громадяни, так і організації вступають в правовідносини із судом декілька раз: у стадії порушення справи, підготовки її до розгляду, в стадії розгляду і вирішення справи тощо3. Така концепція структури цивільних процесуальних правовідносин ігнорує їх стадійність: виникнення, розвиток, припинення, її недоліком є те, що особа, не перебуваючи постійно в правовому становищі конкретного суб'єкта процесуальних правовідносин, може виконувати процесуальні дії, визначені законом для такого суб'єкта в наступній стадії розвитку судочинства. Спірним питанням структури цивільних процесуальних правовідносин є положення про існування процесуально-правових зв'язків поза судом між сторонами в судочинстві по справі4. Це правовідносини: між стороною і представником з приводу надання обсягу і оформлення процесуальних повноважень (статті 112—115 ЦПК); між сторонами по відшкодуванню збитків, заподіяних забезпеченням позову (ст. 158 ЦПК); забороною провадити операції по вкладах або цінних паперах на пред'явника (ст. 284 ЦПК); між сторонами по відшкодуванню судових витрат і винагороди за втрату робочого часу (статті 75, 77 ЦПК); між позивачем і особою, яка завдала збитки невиконанням ухвали про забезпечення позову (ст. 153 ЦПК). Якщо в перших правовідносинах кореспондують між собою процесуальні права і обов'язки особистого характеру сторони і процесуального представника, то в інших — процесуальні права і обов'язки сторін майнового характеру, які визначають процесуально-правову відповідальність за цивільні процесуальні правопорушення. Таким чином, цивільні процесуальні правовідносини характеризуються наступними ознаками: виникають на підставі норм цивільного процесуального права в результаті їх реалізації; створюються між учасниками суспільних відносин — судом і кожним з учасників цивільного процесу під час судочинства в цивільній справі; юридичне закріплюють взаємну поведінку зазначених суб'єктів через їх суб'єктивні цивільні процесуальні права і обов'язки; реалізація суб'єктивних цивільних прав і виконання суб'єктивних обов'язків забезпечується заходами правового впливу — санкціями цивільного процесуального, кримінального, адміністративного і трудового права. Залежно від прийнятого в юридичний науці поділу норм права на регулятивні і охоронні в науці цивільного процесу була проведена аналогічна класифікація цивільних процесуальних правовідносин, яка одержала певну модифікацію5, але виявила неспроможність пояснити численні спірні положення теорії цивільних процесуальних правовідносин і не сприяла її розвитку.

Читайте также:  Абоненське обслуговування

§ 2. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин

Незважаючи на велике практичне значення цих питань в теорії цивільних процесуальних правовідносин вони залишаються найменш розробленими. Частково розглядаються тільки процесуальні передумови виникнення правовідносин, до яких належать норми права, процесуальна правоздатність, юридичні факти. Додатково називаються ще матеріальні правовідносини і підвідомчість справи судові6.

Зазначені обставини, дійсно, є передумовами виникнення цивільних процесуальних правовідносин, але, як було зазначено з цього приводу, посилання на них є зайвим, тому що коли йти по шляху їх перерахування, то вони наведені не всі, а коли керуватися їх процесуальною суттю, то в одному переліку не можна наводити різнопланові правові категорії, які нерідко поглинають одна одну7.

Виникнення процесуальних правовідносин правильно пов'язується з необхідністю наявності процесуальної норми права, яка передбачає дані правовідносини, а також щоб його суб'єкти були учасниками процесу в даній справі.

Але для того, щоб бути учасником процесу, необхідні певні передумови, які не ідентичні для участі стороною, третьою особою, іншим суб'єктом в суді першої інстанції, апеляційної і касаційної інстанції та в стадії звернення рішення до виконання8.

Отже, вказівка на норму права як передумову виникнення цивільних процесуальних правовідносин має загальний характер і означає наявність сукупності норм, якими участь у цивільному процесі конкретних суб'єктів обумовлюється наявністю або відсутністю певних обставин (наприклад, для участі сторонами по справі такі обставини в систематизованому вигляді визначені ст. 136 ЦПК).

Тому вказівка на норму права як передумову правовідносин має загальне значення для теорії правових відносин і конкретизується для теорії цивільних процесуальних правовідносин. Для виникнення цивільних процесуальних правовідносин необхідною є наявність: а) підстави, б) приводу, в) процесуальних передумов.

Стосовно чинного цивільного процесуального законодавства України підставами виникнення цивільних процесуальних правовідносин є факти, з настанням і завдяки настанню яких виникає цивільний процес: пред'явлення позовної заяви (встановлених законом форми і змісту) в справах позовного провадження; заяви і скарги у справах з адміністративно-правових відносин і окремого провадження (ст. 5 ЦПК). Цивільні процесуальні правовідносини виникають з приводу необхідності захисту порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу в справах позовного провадження і у справах з адміністративно-правових відносин. У справах окремого провадження — необхідності встановлення певних обставин — юридичних фактів, зміни юридичного становища громадянина чи його майна, з наявністю чи відсутністю яких закон пов'язує виникнення, зміну, припинення суб'єктивних майнових і особистих немайнових прав. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин — це обставини процесуально-правового характеру (юридичні факти), наявність (відсутність) яких є необхідною для реалізації права на звернення до суду за захистом порушеного або оспорюваного суб'єктивного матеріального права чи охоронюваного законом інтересу, тобто для порушення справи в суді першої інстанції, в стадіях апеляційного і касаційного провадження, по перегляду рішень у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Передумови реалізації права на пред'явлення позову були широко розроблені в науці цивільного процесу, їх систему становлять обставини, передбачені ст. 136 ЦПК: правоздатність сторін, підвідомчість справи судові; відсутність рішення, що набрало законної сили, у справі між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав або ухвали суду про прийняття відмови позивача від позову чи про затвердження мирової угоди сторін; відсутність договору між сторонами про передачу даного спору на вирішення третейського суду; додержання встановленого попереднього позасудового порядку розгляду спору; відсутність у провадженні суду тотожної справи; підсудність справи судові; дієздатність особи, яка подає заяву; наявність повноваження у представника на подачу заяви від імені заінтересованої особи. До цього переліку в літературі включаються додатково такі передумови, як процесуальна заінтересованість сторін, правовий характер вимоги, наявність спору про право цивільне, відсутність прямої заборони на судовий захист9. Щодо останньої передумови, то вона охоплюється підвідомчістю справи, а попередні три характеризують наявність приводу для виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Передумови реалізації права на порушення в суді справ з адміністративно-правових відносин і окремого провадження, а, отже, — і виникнення цивільних процесуальних правовідносин не були предметом самостійного і глибокого дослідження. В своїй основі вони збігаються з обставинами, передбаченими ст. 136 ЦПК, за винятком передумови — відсутності договору про передачу даної справи на вирішення третейського суду, оскільки третейські суди не компетентні розглядати такі справи. Зовсім інші передумови для виникнення цивільних процесуальних правовідносин у стадії провадження справ у касаційній інстанції. Ними будуть: подача касаційної скарги, подання в письмовій формі відповідного змісту, передбаченого ст. 322 ЦПК; подача скарги, подання право-дієздатною особою, яка брала участь у справі в суді першої інстанції, або її представником; подача скарги, подання її за підсудністю — до суду, рішення якого оскаржується, в межах трьох місяців з дня про оголошення рішення; відсутність встановленої законом заборони в оскарженні рішень, постановлених по даній категорії справ (статті 320, 321, 323 ЦПК). Для виникнення цивільних процесуальних правовідносин у стадії перегляду в зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами рішень, ухвал суду необхідними є такі передумови: подача заяви особою, яка брала участь у справі, або прокурором (ст. 34?з ЦПК); подача заяви, до суду рішення, ухвала, якого переглядаються (ст. 3474 ЦПК); подача заяви у межах трьох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду рішення, ухвали, постанови цим способом (ст. 3473 ЦПК). Різним складом передумов характеризується виникнення цивільних процесуальних правовідносин не тільки в окремих стадіях процесу, а й між судом і окремими учасниками цивільного процесу. Для виникнення цивільних процесуальних правовідносин з третіми особами без самостійних вимог необхідною є наявність у провадженні суду справи, тобто існування процесуальних правовідносин між судом і сторонами; наявність заяви про вступ чи притягнення до участі в справі, правоздатності третьої особи, а для особистої участі — також дієздатності. Отже, склад і зміст передумов для виникнення цивільних процесуальних правовідносин у справах різного виду провадження, різних стадіях розвитку судочинства і між різними учасниками процесу не збігаються.

Тема 18. Позовні заяви у цивільних правовідносинах

Опис
теми.

Проект позовної
заяви про припинення права на частку у
спільному майні за вимогою інших
співвласників. Проект про визнання
договору купівлі-продажу дійсним і
визнання права власності на квартиру.
Проект позовної заяви про захист честі,
гідності фізичної особи.

Проект позовної
заяви про розподіл спадкового майна.
Проект позовної заяви про продовження
строку на прийняття спадщини та про
встановлення факту прийняття спадщини.
Проект позовної заяви про відшкодування
шкоди. Проект позовної заяви про
стягнення моральної шкоди.

Проект позовної заяви про визнання правочину,
вчиненого особою, цивільна дієздатність
якої обмежена, недійсним. Проект позовної
заяви про визнання недійсним правочину,
вчиненого неповнолітнім. Проект позовної
заяви про визнання дійсним договору
купівлі-продажу будинку.

Проект позовної
заяви про витребування майна з чужого
незаконного володіння.

Основні
поняття
: позовна
заява,спільне майно, договір, фізична
особа,спадкове майно, відшкодування
шкоди.

Тема 19. Позовні заяви у трудових правовідносинах

Опис
теми.

Проект позовної
заяви про поновлення на роботі, стягнення
середньої заробітньої плати за час
вимушеного прогулу та стягнення моральної
шкоди. Проект заяви про видачу судового
наказу на стягнення нарахованої, але
не виплаченої зоробітньої плати.

Проект позовної заяви про стягнення середнього
заробітку за час вимушеного прогулу у
зв’язку із затриманням трудової книжки.
Проект позовної заяви про стягнення
заподіяної матеріальної шкоди. Проект позовної заяви про стягнення боргу по
заробітній платі та стягнення середньої
заробітньої плати за час затримання
розрахунку.

Проект позовної заяви про
визначення наказу незаконним та
повернення незаконно утриманих коштів.

Основні
поняття
: позовна
заява, стягнення, моральна шкода, судовий
наказ.

Тема 20. Позовні заяви у житлових правовідносинах

Опис
теми.

Читайте также:  Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей

Проект позовної
заяви проусунення перешкод у здійсненні
права власності та про виселення. Проект позовної заяви про стягнення з члена
ЖБК заборгованості за платежами на
погашення банківського кредиту. Проект позовної заяви про стягнення з члена
ЖБК заборгованості за платежами у
рахунок покриття витрат на експлуатацію
та капітальний ремонт житлового будинку.

Проект позовної заяви про визнання
особи такою, що втратила право на жиле
приміщення. Проект позовної заяви про
визнання ордера недійсним та виселення.
Проект позовної заяви про стягнення
боргу за водозабезпечення. Проект заяви
про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням,
та про виселення з квартири без надання
іншого житла.

Основні
поняття
: позовна
заява, проект позовної заяви.

ЗМІСТОВИЙ
МОДУЛЬ5

Тема 21. Позовні заяви у земельних правовідносинах

Опис
теми.

Проект позовної
заяви про усунення перешкод в користуванні
земельною ділянкою. Проект позовної
заяви про поділ земельної ділянки, яка
належала фермерському господарству на
праві сумісної власності.

Проект позовної заяви про усунення перешкод
в користуванні земельною ділянкою.
Проект позовної заяви про встановлення
межі між суміжними земельними ділянками.

Проект позовної заяви про виділення
земельної ділянки, що перебуває у
спільній частковій власності.

Основні
поняття
: позовна
заява, проект позовної заяви.

Цивільний процес_Мозолюк-Боднар Л.М._hm: ЗРАЗКИ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ З ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 • Головна
  • Сторінки сайту
  • Курси
   • НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ПІДРОЗДІЛИ
    • Базова структура (м.Київ)
     • ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
      • * Спеціальності й академічні групи
      • Кафедра автомобільного транспорту та соціальної бе…
      • Кафедра дизайну
      • Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій
      • Кафедра технології харчування
     • ІНСТИТУТ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

      • * Спеціальності та академічні групи
      • Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та і…
      • Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та і…
      • Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та і…
      • Кафедра фармації
      • НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
      • Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та і…
     • ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

      • * Спеціальності й академічні групи
      • Кафедра фінансів та обліку
      • Кафедра управління та адміністрування
      • Репозитарій кваліфікованих робіт
     • ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

      • * Спеціальності й академічні групи
      • Кафедра інформаційних технологій та програмування
      • Кафедра комп’ютерної інженерії
      • НАПРЯМОК КІБЕРБЕЗПЕКА
      • РЕПОЗИТАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
       • Бакалаври
        • 121 Інженерія програмного забезпечення
        • 123 Комп'ютерна інженерія
        • 122 Комп'ютерні науки
       • Магістри

        • 121 Інженерія програмного забезпечення
        • 123 Комп'ютерна інженерія
        • 122 Комп'ютерні науки
     • ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

      • * Спеціальності й академічні групи
      • Кафедра галузевого права та загальноправових дисци…
      • Кафедра міжнародних відносин та політичного консал…
     • ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

      • * Спеціальності й академічні групи
      • Кафедра соціальної роботи та педагогіки
      • Кафедра психології
      • Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного…
     • ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ І МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

      • * Спеціальності й академічні групи
      • Кафедра української мови і літератури, іноземних м…
      • Кафедра туризму, документних та міжкультурних кому…
      • Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфі…
     • КОЛЕДЖ «ОСВІТА»

      • *Спеціальності і академічні групи
      • 1 КУРС. Предмети, що викладаються в коледжі «Освіта»
      • 2 КУРС. Предмети, що викладаються в коледжі «Освіта»
     • ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГР…

      • * Спеціальності й академічні групи
      • Дисципліни, що викладаються в підготовчому відділенні
    • Білоцерківський інститут економіки та управління +…

     • * Спеціальності та академічні групи
     • Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної сп…
     • Кафедра Фінанси
     • Кафедра права та соціально-поведінкових наук
     • Циклова комісія правових дисциплін
     • Циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін
    • Броварський коледж

     • *Спеціальності й академічні групи
     • Циклова комісія дизайну
     • Циклова комісія загальних дисциплін
    • Васильківський коледж

     • *Спеціальності й академічні групи
     • Силабуси навчальних дисциплін
     • Циклова комісія загально-гуманітарних та природнич…
    • Вінницький соціально-економічний інститут + КОЛЕДЖ

     • *Спеціальності й академічні групи інституту
     • Кафедра правознавства
     • Кафедра економіки та менеджменту
     • Кафедра соціальних технологій
     • Кафедра реабілітаційних технологій
     • Кафедра психології
     • * Спеціальності й академічні групи коледжу
     • Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та …
     • Циклова комісія з правознавства_в
     • Програми підвищення кваліфікації
     • Репозитарій кваліфікаційних робіт випускників
     • СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ІНСТИТУТУ
     • СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КОЛЕДЖУ
    • Дніпровський фаховий коледж

     • *Спеціальності й академічні групи
     • Силабуси навчальних дисциплін
     • Кафедра психології та гуманітарних дисциплін
     • Кафедра економіки та менеджменту
    • Дубенська філія + КОЛЕДЖ

     • *Спеціальності та академічні групи
      • спеціальності та академічні групи філія
      • спеціальності та академічні групи фаховий коледж
     • КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

     • КАФЕДРА ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

     • КАФЕДРА ПРАВА

     • ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРАВОЗНАВСТВА

     • ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

     • РЕПОЗИТАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ВИПУСКНИКІВ

    • Житомирський економіко-гуманітарний інститут

     • *Спеціальності й академічні групи
      • МІКЦ
      • Денна форма навчання
      • Заочна форма навчання
     • Кафедра менеджменту та туризму

      • МІКЦ
      • 073 Менеджмент
       • Методичні рекомендації до проходження практики
       • Методичні рекомендації до написання курсових та кв…
      • 242 Туризм

       • Методичні рекомендації до проходження практики
     • Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

      • ОС Магістр
      • 227 Фізична терапія,ерготерапія
       • Методичні рекомендації до проходження практики
       • Методичні рекомендації до написання курсової роботи
      • 231 Соціальна робота

       • Методичні рекомендації проходження практики
     • Архів

    • Західноукраїнська філія (м. Львів)

     • *Cпеціальності та академічні групи
     • Інформаційні технології (122 КН + 123 КІ)
     • Фінанаси, банківська справа та страхування
     • Менеджмент
    • Івано-Франківська філія

     • *Cпеціальності та академічні групи
     • Кафедра права та гуманітарних дисциплін
     • Кафедра інформаційних технологій та програмування
     • Циклова комісія журналістики
     • Силабуси навчальних дисциплін
     • ККР
     • Репозитарій кваліфікаційних робіт випускників
    • Карпатський інститут підприємництва + КОЛЕДЖ

     • *Спеціальності й академічні групи
     • Кафедра економіки та менеджменту
     • Кафедра соціальної роботи
     • Циклова комісія з права Карпатський коледж
    • Луцький інститут розвитку людини + КОЛЕДЖ

     • *Спеціальності й академічні групи
     • Кафедра інформаційної діяльності та туризму
     • Кафедра фізичної реабілітації та соціального забез…
     • Кафедра права та фінансів
     • Силабуси навчальних дисциплін 2020-2021 н.р.
     • Силабуси навчальних дисциплін 2021-2022 н.р.
     • Курси підвищення кваліфікації
     • Репозитарій кваліфікаційних робіт випускників
    • Мелітопольський інститут екології і соціальних тех…

     • * Спеціальності та академічні групи
     • Кафедра соціальної роботи
     • Кафедра фізичної терапії, ерготерапії
     • Кафедра екології
     • Силабуси навчальних дисциплін
     • Репозитарій кваліфікаційних робіт випускників
    • Миколаївський інститут розвитку людини + КОЛЕДЖ

     • * Спеціальності та академічні групи інституту
     • Кафедра економіки та інформаційних технологій
     • Кафедра права
     • Кафедра підприємництва, управління та адміністрування
     • Кафедра психології, спеціальної освіти та здоров'я…
     • * Спеціальності та академічні групи коледжу
     • Циклова комісія із права та соціально-інформаційни…
     • Циклова комісія з економіки та підприємництва
     • Електронна бібліотека (праці викладачів)
     • Репозитарій кваліфікаційних робіт випускників
     • Силабуси навчальних дисциплін
    • Новокаховський гуманітарний інститут

     • *Спеціальності і академічні групи
     • Кафедра інформаційних технологій
     • Кафедра психології
     • Кафедра управління та адміністрування
     • Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
     • Кафедра права
     • Репозитарій кваліфікаційних робіт випускників
     • Силабуси навчальних дисциплін
     • Курсове навчання
    • Полтавський інститут економіки і права + КОЛЕДЖ

     • * Спеціальності та академічні групи
     • Кафедра правознавства та фінансів
     • Кафедра соціальної роботи та спеціальної освіти
     • Кафедра філології та соціально-гуманітарних дисциплін
     • Циклова комісія правознавства
     • Репозитарій кваліфікаційних робіт випускників
    • Рівненський інститут + КОЛЕДЖ

     • *Спеціальності та академічні групи
     • Кафедра економіки, фінансів, обліку та оподаткування
     • Кафедра психології, соціальної роботи та гуманітар…
     • Циклова комісія права та суспільно-гуманітарних ди…
     • Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін
     • Репозитарій кваліфікаційних робіт випускників
     • Силабуси навчальних дисциплін
    • Сторожинецький коледж

     • *Спеціальності й академічні групи
     • ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
     • Циклова комісія соціальної роботи та гуманітарних …
     • Дисципліни вільного вибору
     • Силабуси навчальних дисциплін
    • Тернопільський коледж

     • *Спеціальності й академічні групи
     • Циклова комісія візуальних та соціальних комунікацій
     • Циклова комісія інформаційної справи, природничих …
     • ККР_tr
    • Хмельницький інститут соціальних технологій + КОЛЕДЖ

    • Центральноукраїнський (Кіровоградський) інститут р…

     • *Спеціальності й академічні групи
     • Кафедра фізичної терапії, ерготерапії
     • Кафедра права та соціально-економічних відносин
     • Центральноукраїнський фаховий коледж
    • Чернігівська філія

     • *Спеціальності й академічні групи
     • * Курси чернігівської філії
     • Кафедра Курси Чернігівської філії
    • 061

    • Екологія 101

    • 171

    • ACS

    • Конкурс електронних курсів

   • МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ

    • Šiaulių Universitetas, Lietuva
    • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Ameryka…
     • ДИПЛОМНІ РОБОТИ
     • СПЕЦІАЛЬНОСТІ
     • Дипломатія та міжнародні стосунки — Dyplomacja i S…
    • Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna, Polska

    • The preparatory department for foreign students

    • English

   • ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ

    • Відділення доуніверситетської підготовки
    • КОЛЕДЖІ
    • Професійна освіта
    • Інші програми
    • Культура ділового мовлення
   • БІБЛІОТЕКА

   • ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

    • НМО
    • Освітні програми, навчальні плани 2020-2021
    • Освітні програми та навчальні плани 2018-2019 н.р
     • 01 Освіта
     • 02 Культура і мистецтво
     • 03 Гуманітарні науки
     • 05 Соціальні та поведінкові науки
     • 06 Журналістика
     • 07 Управління та адміністрування
     • 08 Право
     • 09 Біологія
     • 10 Природничі науки
     • 12 Інформаційні технології
     • 16 Хімічна та біоінженерія
     • 17 Електроніка та телекомунікації
     • 18 Виробництво та технології
     • 22 Охорона здоров`я
     • 23 Соціальна робота
     • 24 Сфера обслуговування
     • 27 Транспорт
     • Зразки ОПП та НП
    • Освітні програми та навчальні плани 2017-2018 н.р.

    • Освітні програми та навчальні плани 2016-2017 н.р.

     • 01 Освіта
     • 02 Культура і мистецтво
     • 03 Гуманітарні науки
     • 05 Соціальні та поведінкові науки
     • 06 Журналістика
     • 07 Управління та адміністрування
     • 08 Право
     • 09 Біологія
     • 10 Природничі науки
     • 12 Інформаційні технології
     • 16 Хімічна та біоінженерія
     • 17 Електроніка та телекомунікації
     • 18 Виробництво та технології
     • 22 Охорона здоров’я
     • 23 Соціальна робота
     • 24 Сфера обслуговування
     • 27 Транспорт
    • Стандарти вищої освіти та НП 2015

     • 0101 Педагогічна освіта
     • 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини
     • 0201 Культура
     • 0202 Мистецтво
     • 0203 Гуманітарні науки
     • 0301 Соціально-політичні науки
     • 0302 Міжнародні відносини
     • 0303 Журналістика та інформація
     • 0304 Право
     • 0305 Економіка та підпирємництво
     • 0306 Менеджмент і адміністрування
     • 0401 Природничі науки
     • 0501 Інформатика і обчислювальна техніка
     • 0502 Автоматика та управління
     • 0508 Електроніка
     • 0513 Хімічна технологія та інженерія
     • 0515 Видавничо-поліграфічна справа
     • 0517 Харчова промисловість та переробка сільського…
     • 0601 Будівництво та архітектура
     • 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура
     • 1301 Соціальне забезпечення
     • 1401 Сфера обслуговування
    • Додатки до диплому європейського зразка

   • ККР

   • Підготовка до ЗНО

   • Резюме студентів та випускників

Ссылка на основную публикацию