Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу

ПОМІРКУЙТЕ! Кого ви вважаєте своєю сім'єю?

ПРИГАДАЙТЕ! Який обов'язок покладений Конституцією України на учасників сімейних правовідносин? ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: сім'я, шлюб.

1. Які відносини врегульовує сімейне право

ЗАВДАННЯ 1. Цікава ваша думка! Ознайомтеся з наведеними висловлюваннями. Чи погоджуєтесь ви з ними? Чому? Чи підтверджує ці слова ваш особистий життєвий досвід? Як ви вважаєте, чому і в яких випадках держава має втручатися у сферу сімейних відносин?

• Видатний український педагог В. Сухомлинський стверджував: «Я твердо впевнений у тому, що сім'я — це та казкова морська піна, з якої народжується краса».

• Досліджуючи проблеми формування правосвідомості школярів, юрист Л. Корнієнко зауважила: «У сім'ї дитина отримує перший соціальний досвід.

Тут закладаються основи її світогляду, моральних настанов і характер.

Моральне обличчя батьків, їх поведінка й переконання, ставлення до суспільних обов'язків, а також рівень сімейного виховання визначають морально-правовий розвиток особистості».

Сімейне право — сукупність правових норм, які регулюють особисті немайнові й пов’язані з ними майнові відносини громадян, що виникають із шлюбу та належності до сім’ї.

Основними джерелами сімейного права є Конституція України, Сімейний кодекс України та інші нормативно-правові акти. Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права й обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів.

Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу

 • Сімейний кодекс України встановлює такий перелік суб’єктів сімейних правовідносин:
 • 1) подружжя;
 • 2) батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені;
 • 3) баба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки;
 • 4) рідні брати, рідні сестри;
 • 5) мачуха, вітчим, падчерка, пасинок. Виходячи з того, що об’єктом сімейного права є особисті немайнові та майнові відносини між його суб’єктами, то, відповідно, об’єктом сімейних правовідносин можуть бути:
 • • особисті немайнові блага;
 • • майнові блага (речі);
 • • дії, у тому числі послуги.
 • Зміст сімейних правовідносин становлять суб’єктивні сімейні права й обов’язки.
 • Суб’єктивні сімейні права — це міра можливої поведінки суб’єкта сімейних правовідносин.
 • Суб’єктивний сімейний обов’язок — це міра необхідної поведінки суб’єкта сімейних правовідносин.

Залежно від об’єкта сімейних правовідносин суб’єктивні сімейні права та обов’язки можуть мати особистий немайновий чи майновий характер. Для суб’єктивних сімейних прав та обов’язків характерною ознакою є їх невідчужуваність, тобто неможливість передачі їх іншим особам.

Підставами виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин у сімейному праві є юридичні факти.

ПРИГАДАЙТЕ! Що таке юридичний факт?

 1. Залежно від наслідків, які вони породжують, у сімейному праві виділяють такі юридичні факти:
 2. • правоутворюючі (укладення шлюбу, визнання батьківства, встановлення факту материнства або батьківства, усиновлення дитини);
 3. • правозмінюючі (зміна прізвища дружиною при укладенні шлюбу, відновлення шлюбу);
 4. • правоприпиняючі (припинення шлюбу, позбавлення батьківських прав, скасування усиновлення, припинення договору про патронат).
 5. 2. Що таке сім'я і шлюб із точки зору права

Сім'я — первинний та основний осередок суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Шлюб — сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ

Умови укладення шлюбу Порядок укладення шлюбу
 • • Вільна згода осіб, які укладають шлюб.
 • • Досягнення шлюбного віку — 18 років; за спеціальним рішенням суду може бути знижений до
 • 16 років, якщо буде встановлено, що це відповідає
 • інтересам особи.
 • • Відсутність перешкод для укладення шлюбу:
 • 1) перебування в іншому шлюбі;
 • 2) наявність між особами, що бажають одружитися, родинних зв'язків прямої лінії споріднення;
 • 3) наявність між особами, що бажають укласти шлюб, відносин усиновлення;
 • 4) недієздатність осіб (або особи), які бажають укласти шлюб
 1. • Звернення до державного органу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) жінки та чоловіка, що бажають укласти шлюб.
 2. • Ознайомлення осіб, які бажають зареєструвати шлюб, із їхніми правами та обов'язками.
 3. • Прийняття державними органами РАЦС заяви за наявності всіх необхідних документів.
 4. • Державна реєстрація шлюбу.
 5. Особи, що укладають шлюб, можуть укласти шлюбний договір, яким регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте в парах. Розгляньте таблицю «Умови та порядок укладення шлюбу» та з'ясуйте такі питання:

1) За яких умов може бути укладено шлюб?

2) Які етапи включає порядок укладення шлюбу?

3) Чи не порушує держава права людини на створення сімейного союзу, чітко унормовуючи процедуру та встановлюючи певні обмеження? Чому ви так вважаєте?

За загальним правилом шлюб реєструється після закінчення одного місяця з моменту подачі заяви про реєстрацію шлюбу. Із поважних причин реєстрація може бути здійснена раніше цього строку. Зокрема, у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, безпосередньої загрози для життя нареченого чи нареченої шлюб реєструється в день подачі заяви.

 • Із метою забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства встановлена державна реєстрація шлюбу. Особи, які подали
 • заяву про державну реєстрацію, зобов’язані повідомити одне одного про стан свого здоров’я.
 • При здійсненні реєстрації шлюбу нареченим надається право на вибір прізвища:
 • • обрати прізвище одного з наречених як спільне прізвище або залишити свої дошлюбні прізвища;
 • • приєднати до прізвища нареченого (нареченої) прізвище нареченої (нареченого) та за взаємною згодою визначити порядок їх приєднання. При цьому складання більш ніж двох прізвищ не допускається, за винятком, коли таке складання дозволяється за звичаями національної меншини, до якої належить наречений (наречена);
 • • змінити одну з частин подвійного прізвища, яке є в нареченого (нареченої), на прізвище другого з них (наприклад, при реєстрації шлюбу Петра Михайленка та Олени Івано-вої-Сидоренко, наречена обрала собі прізвище Іванова-Михайленко).
 • 3. Які особисті немайнові та майнові права та обов'язки мають подружжя

ПРИГАДАЙТЕ! Які права відносять до особистих немай-нових?

Зрозуміло, що далеко не всі відносини з тих, які виникають у сім’ї між подружжям, підлягають правовому регулюванню. Із них ви

бираються тільки ті, що визначені законом найбільш важливими як для кожного з подружжя, членів його сім’ї, так і для суспільства в цілому. Серед інших, правовому регулюванню підлягають і деякі особисті немайнові та майнові відносини.

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ

Права подружжя
Особисті немайнові Майнові
 1. Право на материнство та батьківство
 2. Право на повагу до своєї індивідуальності
 3. Право на духовний розвиток
 4. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу
 5. та зміну його, перебуваючи у шлюбі
 6. Право на розподіл обов'язків та спільне вирішення
 7. питань життя сім'ї
 8. Право на свободу та особисту недоторканність
 • • Право на особисту приватну власність
 • • Право на плоди та доходи від речей, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка
 • • Володіти спільно нажитим майном на правах спільної сумісної власності
 • • Той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, має право на утримання
 • за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу
 • • Право на укладення шлюбного договору
Обов'язки подружжя
Особисті немайнові Майнові
Спільно піклуватися про побудову сімейних стосунків між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги Утверджувати в сім'ї повагу до матері та батька Нести відповідальність один перед одним, перед іншими членами сім'ї за свою поведінку в ній Спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї Утримуватися від дій, спрямованих на примушування до припинення шлюбних відносин • Дружина і чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного Дружина і чоловік взаємно зобов'язані брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого з подружжя

ЗАВДАННЯ 3. Ознайомтеся з таблицею «Особисті не-майнові та майнові права й обов'язки подружжя». Чи надає закон переваги комусь із подружжя в наділенні

правами та обов'язками? Свою відповідь аргументуйте конкретними положеннями. Який конституційний принцип при цьому реалізовано?

4. Як укласти шлюбний договір

Шлюб є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя. Подружжя може укласти шлюбний договір. Шлюбний договір укладається в письмовій формі й засвідчується нотаріусом. Договір, укладений до реєстрації шлюбу, набуває чинності з моменту державної

реєстрації шлюбу, укладений після неї — із моменту нотаріального посвідчення.

ЗАВДАННЯ 4. Попрацюйте із джерелом права. Спираючись на положення статті 93 Сімейного кодексу України, складіть текст шлюбного договору.

Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу

5. Коли шлюб визнається недійсним

Недійсним визнається шлюб, якщо відсутня добровільна згода на одруження, реєстрація шлюбу відбулася під примусом або під впливом обману.

Ми вже розглянули підстави, що унеможливлюють укладення союзу між чоловіком і жінкою. Шлюб, укладений попри зазначені в законі перешкоди, вважається недійсним.

Якщо шлюб визнається недійсним, у подружжя не виникає жодних особистих та майнових прав, які випливають із шлюбу. Наприклад, не виникає права мати спільне прізвище, права на аліменти, права на частину спільного майна тощо. Так, якщо особа отримувала аліменти від того, із ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів

Читайте также:  Початок дії шлюбного договору

вважається такою, що одержана без достатніх підстав, і підлягає поверненню відповідно до Цивільного кодексу України. Проте негативні наслідки застосовуються лише до особи, яка знала про перешкоди до реєстрації шлюбу і приховала їх від другої сторони і (або) від державного органу РАЦС.

Визнання шлюбу недійсним відбувається в судовому порядку. Шлюб, визнаний судом недійсним, вважається таким від часу його укладення. Визнання шлюбу недійсним не впливає на права дітей, які народилися в такому шлюбі. Діти, зачаті або народжені в шлюбі, визнаному недійсним, мають ті самі права та обов’язки, що й діти, народжені в дійсному шлюбі.

 1. 6. За яких умов припиняється шлюб
 2. Як уже зазначалося, підставою припинення сімейних правовідносин є припинення шлюбу. У свою чергу, підставами припинення шлюбу
 3. є смерть одного з подружжя або розірвання шлюбу.
Підстави припинення шлюбу
Смерть одного з подружжя або оголошення його померлим
 • Розірвання шлюбу:
 • • органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей;
 • • органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя, якщо один із подружжя:
 • 1) визнаний безвісно відсутнім;
 • 2) визнаний недієздатним;
 • • судом за спільною заявою подружжя, яке має дітей;
 • • судом за позовом одного з подружжя

Для того щоб орган РАЦС виніс постанову про розірвання шлюбу, необхідно виконання двох умов: подружжя не має неповнолітніх дітей; існує взаємна згода подружжя на розірвання шлюбу. У разі розірвання шлюбу

органом РАЦС шлюб припиняється в день винесення ним відповідної постанови.

Якщо подружжя має дітей, розірвання шлюбу відбувається за рішенням суду. У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється в день набуття чинності цього рішення суду.

 1. ВИСНОВКИ
 2. • Основні принципи регулювання сімейних відносин визначені Конституцією України:
 3. • шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки й чоловіка;
 4. • кожен із подружжя має рівні права та обов'язки у шлюбі та сім'ї.

Значна частина сімейних відносин, особливо особистих немайнових відносин подружжя, лежить поза межами права. Вони не підлягають зовнішньому впливу, а отже, і правовому регулюванню..

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять: «сім'я», «шлюб».

2. Подайте у вигляді схеми склад сімейних правовідносин.

3. Проаналізуйте ситуації з правової точки зору. Укажіть, про які правовідносини йдеться в кожній ситуації; якими нормативно-правовими актами вона регулюється; як саме має бути вирішена. Аргументуйте свою відповідь положеннями зазначених вами нормативно-правових актів.

1) 17-річна Тетяна М. узяла шлюб із 20-річним Андрієм К. До реєстрації шлюбу майбутнє подружжя уклало шлюбний договір. Тетяна, як неповнолітня, дістала для цього письмову згоду батьків.

Через три місяці вона отримала у спадок земельну ділянку, у зв'язку із чим подружжя вирішило внести зміни до шлюбного договору. Батьки Тетяни були проти.

Вони стверджували, що без їхньої згоди дівчина, як неповнолітня, не має права змінювати шлюбний договір.

Чи потрібна в такій ситуації згода батьків?

2) Після укладення шлюбу подружжя вирішило залишити свої дошлюбні прізвища. Згодом, коли в них народилася дитина, кожен із батьків хотів дати їй власне прізвище.

Що ви порадите батькам у цій ситуації?

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум поглиблений рівень

Зміна прізвища після одруження: що важливо знати?

Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу

Зміна прізвища після одруження є одним із найактуальніших питань серед молодят. Незважаючи на те що українське законодавство передбачає право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу (ст. 35 Сімейного кодексу України), більшість наречених все ж обирають прізвище чоловіка.

Як повідомляють у РАЦСах столиці, при одруженні 80% жінок-наречених беруть прізвище чоловіка, або міняють на подвійне. 

Так зробила Наталія, змінивши дівоче прізвище Шевченко на прізвище чоловіка. Дівчина не сумнівалась, адже вважає, що їхня нова сім’я має бути пов’язана одним прізвищем. Проте цікавилась, чи не доведеться проходити складну процедуру переоформлення всіх документів.

 • Тож, для всіх новоспечених молодят хочу зазначити, що при зміні прізвища після вступу в шлюб необхідно провести заміну документів, які пов’язані з особистістю громадянина.
 • Законодавство виділяє такий перелік документів:
 • паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; ІПН; водійське посвідчення.
 • Після зміни прізвища насамперед доведеться замінити паспорт громадянина України.
 • Відповідно до пункту 24 глави 2 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, якщо особа під час державної реєстрації шлюбу змінила прізвище, то на першій сторінці паспорта громадянина України у формі книжечки робиться відмітка про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при державній реєстрації шлюбу.

Недотримання встановленого строку тягне за собою ряд юридичних наслідків: неможливість здійснення будь-яких юридичних дій, а також згідно зі ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн).

 1. Для зміни прізвища в паспорті Вам необхідно подати в орган Державної міграційної служби України такі документи:
 2. заяву про заміну паспорта та паспорт, що підлягає обміну; довідку про реєстрацію місця проживання з органу реєстрації; оригінал свідоцтва про реєстрацію шлюбу та його копію; квитанцію про сплату адмінзбору з мокрою печаткою банку, де Ви зазначені як платник; оригінал та копію ІПН.
 3. Заява розглядається протягом одного місяця, після чого видається новий паспорт.

Змінивши прізвища в паспорті громадянина необхідно замінити ідентифікаційний номер платника податків (ІПН). Старий номер у вас залишається, але вже під новим прізвищем.

Процедура заміни ідентифікаційного номера платника податків здійснюється державними податковими інспекціями (ДПІ) за місцем проживання, отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування, а також Головним управлінням державної фіскальної служби в областях та м. Києві. Процес обміну ідентифікаційного коду займає мінімум часу, строк видачі довідки про присвоєння ІПН становить 5 робочих днів.

 • Порядок обміну ідентифікаційного номера платника податків передбачає подачу таких документів:
 • — заяву за формою 5ДР;
 • — оригінал довідки ІПН (форма № 1ДР);
 • — український паспорт (оригінал і копія);
 • — свідоцтво про шлюб (оригінал + копія).
 • Наступний крок – це зміна паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Після заміни паспорта громадянина України доведеться змінювати паспорт для виїзду за кордон. Із старим прізвищем він дійсний тільки один місяць з дня його зміни. Крім того, відразу після зміни прізвища в Державну прикордонну службу та Інтерпол надається інформація про недійсність Вашого старого закордонного паспорта.

 1. Для отримання нового закордонного паспорта необхідно подати до територіального органу/підрозділу ДМС України або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи центру обслуговування «Паспортний сервіс» ДП «Документ» необхідні документи:
 2. — заяву-анкету (друкується працівником, який приймає документи);
 3. — паспорт громадянина України;
 4. — документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.
 5. Термін розгляду заяви
 6. Паспорт для виїзду за кордон видається:
 7. — не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;
 8. — не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.
 9. Для заміни посвідчення водія вам потрібно звернутися до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України.
 10. Ось список документів, які необхідні для заміни водійського посвідчення після зміни особистих даних (прізвище, ім’я та по батькові):
 11. — паспорт та ІПН;
 12. — медична довідка + права;
 13. — свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Відповідно до п. 2.26 «Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія» обмін водійських прав у зв’язку зі зміною ПІБ власника, в тому числі після заміжжя, проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну.

Повторних іспитів здавати не потрібно.

Якщо Вам необхідна додаткова правова консультація, звертайтесь до правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» за телефоном гарячої лінії 0800 213 103.

Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу та його зміну: що варто знати

     Найбільш поширеною підставою для зміни прізвища є укладення шлюбу.

     Відповідно до ст. 32 Сімейного кодексу України наречені мають право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу.

 •      Наречена та наречений при реєстрації шлюбу мають право:
 •      — обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя;
 •     — надалі іменуватися дошлюбними прізвищами;
 •      —  приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої.
 •      Якщо наречені обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися.
 •      Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.
 •      Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.
 •      Прізвище, одержане при реєстрації шлюбу, подружжя зберігає протягом усього життя.
 •      Відповідно до норм законодавства подружжя має право на зміну прізвища не лише при реєстрації, а й у будь-який час після реєстрації шлюбу.
 •      Так, стаття 53 Сімейного кодексу України передбачає, що якщо при реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про обрання прізвища одного з них як їхнього спільного прізвища або приєднання до свого прізвища другого з подружжя.
Читайте также:  Заява про реєстрацію шлюбу

     Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України за формою, наведеною в додатку 4 до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5 подається:

 1.      — до відділу ДРАЦС за місцем проживання заявника;
 2.      — або до відділу ДРАЦС за місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб.
 3.      Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу ДРАЦС за межами цієї території на їх вибір.
 4.      Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу ДРАЦС на їх вибір.
 5.      Громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом ДРАЦС України, до дипломатичного представництва або консульської установи України.
 6.      Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається особою, щодо якої складено актовий запис.
 7.      Право на зміну прізвища може бути здійснене дружиною або чоловіком тільки в тому разі, якщо шлюб між ними не було розірвано та обидва з подружжя є живими.
 8.      Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається органом ДРАЦС в строк, що не перевищує 3 місяці.
 9.      Однак, якщо заяву подано до відділу, де зберігається в архіві перший примірник актового запису, в який потрібно внести зміни, а саме, до відділу в якому був зареєстрований шлюб, а також якщо заявлені в заяві відомості не потребують перевірки, то така заява розглядається у строк, що не перевищує 15 робочих днів.
 10.      У разі зміни прізвища орган ДРАЦС видає нове Свідоцтво про шлюб.
 11.      Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим не створює для іншого обов'язку змінити прізвище.

     Поновити дошлюбне прізвище особа вправі при розірванні шлюбу. Так, відповідно до ст. 113 Сімейного кодексу України передбачено, що особа, яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

     Документом, що засвідчує розірвання шлюбу органами ДРАЦС є свідоцтво про розірвання шлюбу, а у разі розірвання шлюбу в судовому порядку – рішення суду, яке набрало законної сили.

     Своє бажання відновити дошлюбне прізвище особа повинна викласти в заяві, що подається до орану ДРАЦС (якщо розірвання шлюбу відбувається через органи ДРАЦС) або в позовній заяві до суду (якщо розірвання шлюбу здійснюється в судовому порядку).

     За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися до Бережанського бюро правової допомоги за адресою: м. Бережани, вул. Банкова, 6. Тел.: (03548) 2 39 99.

Бережанське бюро правової допомоги

Зміна прізвища після одруження: процедура і терміни заміни документів

Зміна прізвища при вступі у шлюб є одним з найактуальніших питань серед молодят. Незважаючи на те, що українське законодавство передбачає право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу (ст.

35 Сімейного кодексу), будь то залишення дошлюбного прізвища або складання подвійного, більшість наречених все ж переходить на прізвище чоловіка.

Втім, деякі чоловіки після одруження беруть прізвище дружини, законодавством це не забороняється.

Які документи підлягають обміну після заміжжя?

За загальним правилом, при зміні прізвища (після вступу в шлюб або з інших причин) необхідно провести заміну документів, пов’язаних з особистістю громадянина. При цьому, для оновлення деяких паперів законодавець встановив обов’язковий термін, пропуск якого загрожує штрафом. Отже, обов’язковому обміну підлягають наступні документи:

 • український паспорт
 • ідентифікаційний код (ІПН)
 • паспорт для виїзду за кордон
 • водійське посвідчення (права)

Крім вищевказаного списку, є ряд документів, в які теж необхідно внести зміни:

 • трудова книжка
 • дані в реєстрі виборців
 • дисконтні та членські карти
 • медичні картки і страховий поліс
 • реєстрація та страхування автомобіля
 • банківські договори, картки та рахунки
 • заповіт і реєстраційні документи підприємця
 • студентський, читацький квитки і залікова книжка

Заміна паспорта при зміні прізвища після заміжжя

Зміна паспорта після заміжжя (одруження) є обов’язковою процедурою у разі зміни прізвища у шлюбі.

Незважаючи на існуючу в народі думка щодо тривалості та важкості процесу обміну паспорта громадянина України, все набагато простіше, ніж здається на перший погляд.

На сьогоднішній день порядок заміни паспорта, кількість необхідних документів, терміни їх подання та обробки строго регламентовані на законодавчому рівні.

Як і де поміняти паспорт після одруження?

Процедура заміни українського паспорта мало чим відрізняється від його первинного отримання. Послуги з обміну паспортів надають відділи Державної міграційної служби України (ДМС), в т.ч. Центри надання адмінпослуг. Адреси, телефони і графік прийому — на сайті установ.

Зверніть увагу, що з 01.10.2016 року в Україні припинили видачу паспортів у вигляді книжечки. Згідно з міжнародними стандартами паспорт громадянина України виготовляється у форматі пластикової ID-картки. Термін дії нового паспорта становить 10 років.

Який термін заміни паспорта після реєстрації шлюбу?

Термін, відведений українським законодавством для обміну національного паспорта при зміні прізвища обумовленої заміжжям (одруженням), становить 1 місяць з дати укладення шлюбу (п. 24 гл. 2 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Недотримання встановлених строків тягне за собою неможливість здійснення юридичних дій (укладати договори, оформляти доручення, приймати спадщину, здійснювати банківські операції). Крім того, згідно зі ст.

197 Кодексу про адміністративні правопорушення, використання недійсного паспорта або проживання без нього передбачає накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

Проте, варто відразу зазначити, що часові рамки на зміну паспорта встановлені не тільки для громадян України, а й для посадових осіб, уповноважених проводити його заміну.

Так, відповідно до пункту 12 Постанови ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України», видача та обмін паспорта проводиться в місячний термін за місцем постійного проживання.

Строк виготовлення нового документа обчислюється з дня прийняття всіх необхідних документів.

Які документи потрібні для заміни паспорта?

При одруженні і зміні прізвища для обміну паспорта потрібен наступний перелік документів:

 • заява про видачу паспорта
 • паспорт, що підлягає обміну
 • свідоцтво про реєстрацію шлюбу
 • 2-3 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см

У ряді випадків може знадобитися додатковий пакет документів, що включає в себе:

 • військовий квиток (для військовозобов’язаного заявника)
 • свідоцтва про народження дітей, які не досягли 14 років
 • документи, що підтверджують реєстрацію за місцем проживання

Заміна ІПН при зміні прізвища після одруження

Ідентифікаційний номер платника податків присвоюється людині раз і назавжди і не змінюється ні за яких обставин. Тому під заміною ІПН при зміні прізвища мається на увазі видача нового Свідоцтва про постановку на податковий облік, тобто старий номер запишуть на нове прізвище.

Як і де поміняти ІПН при зміні прізвища?

Процедура заміни картки платника податків здійснюється державними податковими інспекції (ДПІ) за місцем проживання, отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування, а також головним управлінням державної фіскальної служби в областях та м.Києві. Процес обміну ідентифікаційного коду займає мінімум часу, термін видачі довідки про присвоєння ІПН становить 5 р.д.

Які документи потрібні для заміни ІПН?

Відповідно до українського законодавства порядок обміну ідентифікаційного номера платника податків (ІПН) передбачає подачу наступних документів:

 • заява за формою 5ДР
 • оригінал довідки ІПН (форма № 1ДР)
 • український паспорт (оригінал і копія)
 • свідоцтво про шлюб (оригінал + копія)
Читайте также:  Риски покупки и пригона авто из-за границы: договора

Зверніть увагу, що заміна ідентифікаційного коду проводиться після обміну паспорта.

Заміна закордонного паспорта при зміні прізвища після одруження

Згідно з чинним законодавством України, закордонний паспорт засвідчує особу громадянина за межами рідної країни. Таким чином, при зміні (з будь-яких причин) особистих даних повинен здійснюватися обмін паспорта для виїзду за кордон.

Як і де обміняти закордонний паспорт?

Обмін паспорта для виїзду за кордон у зв’язку зі зміною інформації, внесеної в нього (в тому числі зміна прізвища, імені, по батькові), здійснюється підрозділами ДМС в порядку, встановленому для його оформлення (Постанова Кабінету Міністрів України № 152 від 07.05. 2014 «Про порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення»).

Строк заміни закордонного паспорта після зміни прізвища становить 1 місяць. Документи для обміну паспорта для виїзду за кордон можуть подаватися в день подачі документів для обміну паспорта громадянина України. При цьому закордонний паспорт визнається не дійсним у разі:

 • неподання документів для обміну закордонного паспорта одночасно з наданням документів на заміну національного паспорта — Державна міграційна служба визнає паспорт для виїзду за кордон недійсним, про що протягом доби інформує Держприкордонслужбу і українське бюро
 • неподання протягом місяця з дати зміни інформації, внесеної до паспорта громадянина України, документів для обміну закордонного паспорта — при наявності в ДМС відомостей з Держреєстру актів цивільного стану про реєстрацію шлюбу

Які документи потрібні для заміни закордонного паспорта?

Відповідно до п. 30 Постанови Кабміну «Про порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення» для зміни закордонного паспорта у 2018 році необхідно подати такий перелік документів:

 • заяву-анкету
 • свідоцтво про вступ у шлюб
 • паспорт громадянина України
 • закордонний паспорт, що підлягає обміну
 • документ про здійснення встановлених законодавством платежів

Заміна прав при зміні прізвища після вступу в шлюб

Часто задають питання: «Чи потрібно в Україні міняти права при зміні прізвища?». Відповідь на це питання досить неоднозначна. Обов’язок заміни водійського посвідчення в разі зміни прізвища існує, а ось відповідальность за несвоєчасну заміну прав відсутня.

Більш того, багато жінок роками їздять з правами на старе (дівоче) прізвище, беручи з собою нотаріально завірену копію свідоцтва про шлюб. Таким чином, змінювати чи не змінювати водійські права вирішувати вам.

З юридичної точки зору обмін водійського посвідчення допоможе уникнути ряду проблем, наприклад, зі страховими виплатами або оплатою штрафів.

Як і де в Україні обміняти водійські права?

Процедура заміни водійського посвідчення регламентована Постановою Кабміну № 340 від 08.05.

1993 року «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами».

Оформлення, видача, повернення і обмін водійських прав проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі — сервісний центр МВС) у встановлені законодавством терміни.

Послідовність дій одержувача нових прав, в т.ч. міжнародних, включає в себе наступний алгоритм:

 • подача в сервісний центр МВС повного пакету документів
 • здійснення оплати за надання адміністративної послуги
 • отримання водійського посвідчення на нове прізвище заявника

Чи потрібно здавати іспити при заміні прав у 2018 році?

Згідно норм пункту 25 Порядку видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, обмін діючих прав проводиться без складання додаткових іспитів. При отриманні нового посвідчення водія на право керування автомобілем, старі права вилучаються.

Який перелік документів потрібен для обміну прав?

Обмін посвідчення водія у зв’язку із зміною особистих даних (прізвище, ім’я, по батькові) проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання (прописки) або перебування особи за умови подання таких документів:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує особу, громадянство або спецстатус
 • водійські права, що підлягають обміну
 • копія ідентифікаційного коду
 • свідоцтво про шлюб
 • медична довідка
 • Яка вартість і термін заміни водійського посвідчення?
 • Вартість обміну в Україні посвідчення водія на право керування транспортними засобами в зв’язку зі зміною особистих даних (ПІБ) в 2018 році становить 201 гривню, термін заміни прав — 5 робочих днів з дня подачі всіх необхідних документів.
 • При цьому в зміні прав може бути відмовлено на таких підставах:
 • подача в сервісний центр МВС неповного пакета документів
 • заявник був позбавлений права керування транспортними засобами
 • в ході перевірки було встановлено, що заявник перебуває в розшуку

Заміна документів приватного підприємця в зв’язку зі зміною прізвища після заміжжя

Жінки, які займаються підприємницькою діяльності, повинні мати на увазі, що, перейшовши на прізвище чоловіка, крім заміни вищевказаних документів, їм необхідно пройти додаткові процедури:

Крок 1. Внесення змін до ЄДР. Для цього необхідно звернутися до держреєстратора з підготовленим пакетом документів (перелік наведено нижче):

 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
 • квитанція про сплату адміністративного збору в розмірі 160 грн. (0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

Документи можуть подаватися особисто, через поштове відділення (цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) або в електронному вигляді через «Кабінет електронних сервісів».

Зверніть увагу, що дані про зміну прізвища ФОП вносяться в електронному вигляді і для отримання паперової виписки з ЄДР необхідно зробити запит.

Крок 2. Перереєстрація платником ПДВ. Відповідно до п. 183.15 ст. 183 Податкового кодексу України, приватним підприємцям, які змінили П.І.Б.

або місце знаходження (проживання), слід пройти перереєстрацію платником ПДВ. Для цього треба подати до податкової інспекції реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація».

На процедуру перереєстрації жінкам відводиться 10 р.д. з дати зміни даних про платника податків.

Крок 3. Зміна ЕЦП. Складно уявити електронний документообіг без використання цифрового підпису, що засвідчує особу підписанта та підтверджує цілісність даних в електронній формі. Отже, якщо жінка — підприємець використовує у своїй діяльності ЕЦП, необхідно поміняти його на нове прізвище.

Крок 4. Відкриття нового банківського рахунку. Відповідно до п. 20.2 «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» № 492 від 12.11.

2003 року, фізичним особам — підприємцям, які змінили П.І.Б. належить закрити поточний рахунок в банку.

Відкриття рахунку на нове прізвище проводиться при подачі пакета документів, передбаченого вищевказаної інструкцією.

Юридический портал Украины

Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу | БУГ

 • Принцип побудови сімейних відносин на паритетних засадах, закріплений в статті 1 Сімейного кодексу України та відображено у статті 35 цього ж кодексу,  відносно визначення нареченими прізвища під час реєстрації шлюбу.
 • Повідомляє Начальник Нововолинського МВ ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області.      
 • Наречені мають право:
 • 1) обрати собі дошлюбне прізвище одного із наречених за спільне шлюбне прізвище;
 • 2) приєднати до свого дошлюбного прізвища прізвище іншого нареченого та носити об’єднане прізвище;
 • 3) обрати спільне подвійне прізвище;
 • 4) надалі іменуватися своїм дошлюбним прізвищем;
 • 5) у випадку, якщо дошлюбне прізвище вже є подвійним, змінити одну складову такого прізвища на прізвище нареченого/нареченої.

Процедура зміни прізвищ нареченими спрощена. У заяві про реєстрацію шлюбу міститься пункт, в котрому особи зазначають, яким прізвищем вони будуть іменуватися після реєстрації шлюбу. Протягом місячного строку наречені можуть змінити своє рішення щодо шлюбного прізвища, про що повинні повідомити орган реєстрації актів цивільного стану.

Наречена або наречений можуть обрати собі як шлюбне подвійне прізвище. Обираючи собі шлюбним прізвищем подвійне прізвище, наречена або наречений мають об’єднати своє прізвище з прізвищем іншого з наречених.

Запозичення для подвійного прізвища будь-якого іншого, третього прізвища або приєднання будь-якого слова забороняється.

Приєднуючи до свого дошлюбного прізвища прізвище іншого з подружжя, наречений або наречена повинні вирішити, з якого прізвища буде починатися подвійне шлюбне прізвище.

Наречені можуть обрати собі спільне подвійне шлюбне прізвище, шляхом об’єднання своїх дошлюбних прізвищ, розділених дефісом. У випадку обрання спільного подвійного прізвища наречені мають дійти згоди, з якого прізвища буде починатися їх шлюбне прізвище. Об’єднувати більше ніж два прізвища заборонено.

Україна демократична країна, в якій проживають представники різних націй, народностей, віросповідань. Враховуючи це, в ч. 2 ст. 35 СК закріплена можливість обрати шлюбне прізвище виходячи з традицій та звичаїв національної меншини, до якої належить наречений або наречена.

В Україні досить часто зустрічаються подвійні прізвища. Тому, якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

Ссылка на основную публикацию