Скасування усиновлення

Окрім визнання усиновлення недійсним законодавство перед­бачає можливість скасування усиновлення (ст. 238 СК України). Як і визнання усиновлення недійсним, скасування усиновлення може бути проведене лише за рішенням суду. Водночас перед­бачені законом підстави скасування усиновлення є іншими по­рівняно з підставами визнання усиновлення недійсним.

Якщо визнання усиновлення недійсним в кожному окремому випадку слід розглядати як санкцію за допущене в ході здій­снення усиновлення порушення законодавства (передбачених законом умов усиновлення), то скасування усиновлення слід розцінювати як необхідний регулятивно-правовий захід, здій­снений судом з метою забезпечення інтересів усиновленого, а також усиновлювача.

Права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами, у разі скасу­вання усиновлення припиняються на майбутнє, починаючи від дня набрання чинності рішенням суду.

Певний проміжок часу, тобто з дня набрання чинності рішенням суду про усиновлення і до дня набрання чинності рішенням суду про його скасування, усиновлення вважається дійсним, але з тих чи інших причин мети забезпечення інтересів дитини, стабільних та гармонійних умов її життя не досягнуто.

Відповідно до ст. 240 СК України право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення мають батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Згідно з правилом ст. 238 СК України скасування усинов­лення не допускається після досягнення дитиною повноліття. Після досягнення дитиною повноліття усиновлення може бути скасоване, якщо протиправна поведінка усиновленого, усинов­лювача загрожує життю, здоров'ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім'ї. Цей виняток із загального правила — єдиний у чинному законодавстві.

Як відомо, законодавство допускає усиновлення повноліт­ніх осіб. Скасування усиновлення повнолітньої особи також допускається. Усиновлення повнолітньої особи може бути ска­соване судом за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.

 • Відповідно до ст. 238 СК України усиновлення скасовується, якщо:
 • 1) воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейне виховання;
 • 2) дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення;
 • 3)  між усиновлювачем і дитиною склалися незалежно від волі усиновлювача стосунки, які роблять неможливим їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх бать­ківських обов'язків.

Факт скасування усиновлення відновлює права та обов'язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням. З дня набрання чинності рішенням суду про скасування усинов­лення дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо — на опікування органові опіки та піклування.

Особливими є правові наслідки скасування усиновлення у випадку, коли воно визнано таким, що суперечило інтересам дитини, не забезпечило їй сімейного виховання (п. 1 ч. 1 ст. 238 СК України).

У разі скасування усиновлення з цієї підстави, якщо дитина не передається, за нею зберігається право на про­живання у житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення.

Крім цього, якщо дитина не передається батькам, суд може постановити рішення про стягнення алімен­тів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, за умови, що остання може надавати матеріальну допомогу.

У разі скасування усиновлення дитина має право на збере­ження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням. За бажанням дитини їй присвоюється прізвище, ім'я, по батькові, які вона мала до усиновлення (п. 5 ст. 239 СК України).

Після набрання чинності рішенням суду про скасування уси­новлення суд у місячний строк зобов'язаний надіслати копію рішення до державного органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. На підставі рішення суду про скасування усиновлення державний орган реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до актового запису про народження дитини.

Усиновлення (удочеріння) дітей. скасування усиновлення. поняття, правові наслідки, умови і порядок. таємниця усиновлення

Порядок усиновлення (удочеріння) дитини і правові наслідки усиновлення (удочеріння) регламентовані гл. 19 СК.

Усиновлення ( удочеріння ) — одна з форм влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків.

Стаття 124 СК визначає тих дітей, щодо яких допускається усиновлення та удочеріння. Так, усиновлення (удочеріння) дитини допускається лише у відношенні неповнолітніх дітей, які втратили батьківське піклування, і тільки в їхніх інтересах, а також з урахуванням можливостей забезпечити дітям повноцінний фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток.

 • Інтереси дитини — створення для нього сприятливих умов для виховання та всебічного розвитку в психічному, фізичному, розумовому і духовному відношенні.
 • Усиновлення (удочеріння) братів і сестер різними особами не допускається, винятками є випадки, коли усиновлення відповідає інтересам дітей.
 • Російським законодавством міжнародне усиновлення дітей іноземними громадянами або особами без громадянства допускається тільки у випадках, якщо не представляється можливим передати цих дітей на виховання в сім'ї громадян Російської Федерації, які постійно проживають на території Російської Федерації, або на усиновлення родичам дітей незалежно від громадянства і місця проживання цих родичів.
 • Діти можуть бути передані на усиновлення після закінчення шести місяців з дня надходження відомостей про таких дітей у федеральний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків:
 • — громадянам Російської Федерації, які постійно проживають за межами території Російської Федерації;
 • — іноземним громадянам;
 • — особам без громадянства, які не є родичами дітей.

Статтею 127 СК встановлено перелік осіб, які мають право бути усиновлювачами. Дані особи можуть бути обох статей, повнолітні, однак винятком є наступний перелік осіб:

 • 1) визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
 • 2) подружжя, один з яких визнано судом недієздатним або обмежено дієздатним;
 • 3) позбавлені по суду батьківських прав або обмежені судом у батьківських правах;
 • 4) відсторонені від обов'язків опікуна (піклувальника) за неналежне виконання покладених на них законом обов'язків;
 • 5) колишні усиновителі, якщо усиновлення скасовано судом з їхньої вини;
 • 6) які за станом здоров'я не можуть здійснювати батьківські права. Перелік захворювань, при наявності яких особа не може усиновити дитину, взяти її під опіку (піклування), взяти в прийомну сім'ю, встановлюється Урядом РФ;
 • 7) які на момент встановлення усиновлення не мають доходу, що забезпечує усиновлюваної дитини прожитковий мінімум, встановлений в суб'єкті РФ, на території якого проживають усиновителі (усиновитель);
 • 8) не мають постійного місця проживання;
 • 9) мають або мали судимість, що піддаються або піддавалися кримінальному переслідуванню (за винятком осіб, кримінальне переслідування відносно яких припинено за реабілітуючими підставами) за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності особи (за винятком незаконного приміщення в психіатричний стаціонар, наклепу і образи), статевої недоторканності і статевої свободи особистості, проти сім'ї та неповнолітніх, здоров'я населення і суспільної моралі, а також проти громадської езопасності;
 • 10) мають незняту або непогашену судимість за тяжкі або особливо тяжкі злочини;
 • 11) не пройшли підготовку в порядку, встановленому пунктом 4 цієї статті (крім близьких родичів дитини, а також осіб, які є або були усиновлювачами і щодо яких усиновлення не було скасовано, і осіб, які є або були опікунами (піклувальниками) дітей і що не були відсторонені від виконання покладених на них обов'язків);
 • 12) складаються в союзі, укладеному між особами однієї статі, визнаному шлюбом і зареєстрованому відповідно до законодавства держави, в якому такий шлюб дозволений, а також осіб, які є громадянами зазначеного держави і не перебувають у шлюбі.
Читайте также:  Позовна заява про визнання права власності на частину квартири

Обмеження, зазначені в п. 7, 11 наведеного переліку не поширюється на усиновлення (удочеріння) дитини вітчимом або мачухою.

 1. При винесенні рішення про усиновлення дитини з урахуванням інтересів усиновлюваної дитини і заслуговують уваги обставин суд вправі відступити від даного положення.
 2. Спільне усиновлення (удочеріння) одного і того ж дитину неприпустимо особами, які не перебувають між собою в шлюбі.
 3. Переважне право при усиновлення (удочеріння ) дитини надається родичам дитини за умови обов'язкового дотримання вище вказаних вимог і інтересів усиновлюваної дитини (в разі, коли є кілька осіб, які бажають усиновити / удочерити дитину).

СК встановлює різницю у віці між усиновлювачем, не перебувають у шлюбі, і дитиною, яку усиновлюють не менше 16 років, проте суд, прийнявши до уваги обгрунтовані доводи, має право скоротити цю різницю. На випадки усиновлення дитини одного з подружжя, які перебувають у шлюбі, іншим чоловіком вказане обмеження не поширюється.

Облік дітей, які підлягають усиновленню, а також залишились без батьківського піклування, та осіб, які бажають усиновити дітей, згідно зі ст. 126 СК ведеться за допомогою реєстрації в базі даних дітей на усиновлення або удочеріння або в державному банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків.

Безпосередньо облік осіб, які бажають усиновити дітей, здійснюється в порядку, визначеному органами виконавчої влади суб'єктів РФ, а іноземних громадян і осіб без громадянства, які бажають усиновити дітей, які є громадянами Російської Федерації — органами виконавчої влади суб'єктів РФ або федеральним органом виконавчої влади.

Порядок усиновлення та удочеріння дитини проводиться відповідно до ст. 125 СК. Так, усиновлення (удочеріння) дитини провадиться судом за заявою осіб (особи), які бажають усиновити дитину.

 • Справи про встановлення усиновлення дітей розглядаються в судовому порядку з обов'язковою участю самих усиновителів, органів опіки та піклування, а також прокурора, а розгляд справ про встановлення усиновлення дитини провадиться судом у порядку окремого провадження за правилами, передбаченими цивільним процесуальним законодавством.
 • Для встановлення усиновлення (удочеріння) дитини необхідно висновок органу опіки і піклування про обгрунтованість усиновлення, його відповідність інтересам усиновлюваної дитини із зазначенням відомостей про факт особистого спілкування усиновителів (усиновителя) з дитиною, яку усиновлюють.
 • З моменту вступу в законну силу рішення суду про встановлення усиновлення дитини виникають права і обов'язки усиновлювача та усиновленої дитини.

Протягом трьох днів з дня набрання законної сили рішенням суду про встановлення усиновлення дитини суд зобов'язаний направити витяг з цього рішення суду до органів загсу за місцем винесення рішення. Державна реєстрація проводиться в порядку, встановленому для державної реєстрації актів цивільного стану.

Неприпустимість посередницької діяльності з усиновлення дітей визначена ст. 126.1 СК. Посередницькою діяльністю може бути будь-яка діяльність інших осіб з метою підбору і передачі дітей на усиновлення від імені і в інтересах осіб, які бажають усиновити дітей, за винятком діяльності:

 • — органів опіки та піклування і органів виконавчої влади щодо виконання покладених на них обов'язків щодо виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків;
 • — спеціально уповноважених іноземними державами органів або організацій з усиновлення дітей, яка здійснюється на території РФ в силу міжнародного договору РФ або на основі принципу взаємності. Маються на увазі органи і організації, не переслідують у своїй діяльності комерційні цілі.

Урядом РФ визначається порядок передачі дітей на усиновлення, а також здійснення контролю за умовами життя і виховання дітей:

 • — в сім'ях усиновителів на території РФ;
 • — діяльності органів і організацій іноземних держав з усиновлення дітей на території РФ (за поданням Міністерства юстиції РФ і Міністерства закордонних справ РФ).

Встановлені Сімейним кодексом недопущення в посередницької діяльності не виключають можливість особи (осіб), яка бажає усиновити (удочерити) дитину, залучити свого представника, права і обов'язки якого встановлені цивільним і цивільним процесуальним законодавством, а також користуватися в необхідних випадках послугами перекладача, однак особисту участь особи ( осіб) обов'язково. Законодавством РФ передбачена відповідальність за здійснення посередницької діяльності з усиновлення дітей.

Згода на усиновлення і удочеріння може бути отримано від певного кола осіб:

 • — батьків дитини (відповідно до ст. 129 СК для усиновлення дитини необхідна згода її батьків. При усиновленні дитини неповнолітніх батьків, які не досягли віку 16 років, необхідно також згода їхніх батьків або опікунів / піклувальників, а при їх відсутності — згода органу опіки та піклування);
 • — осіб, які їх замінюють;
 • — самої дитини, яка досягла 10-річного віку;
 • — дружина усиновителя (в разі усиновлення дитини одним з подружжя).
 1. Заява про згоду батьків на усиновлення дитини нотаріально засвідчується або засвідчується керівником організації, в якій знаходиться дитина, яка залишилася без піклування батьків, або органом опіки та піклування за місцем виробництва усиновлення дитини або за місцем проживання батьків, а також може бути виражене безпосередньо в суді при виробництві усиновлення.
 2. Згода батьків на усиновлення може бути дана конкретній особі або без його вказівки після народження усиновлюваної (удочеряє) дитини.
 3. Усиновлення дитини без згоди батьків може бути вироблено згідно ст. 130 СК у випадках, якщо вони:
 • — невідомі або визнані судом безвісно відсутніми;
 • — визнані судом недієздатними;
 • — позбавлені судом батьківських прав;
 • — з причин, визнаних судом неповажними, більше шести місяців не проживають разом з дитиною і ухиляються від його виховання і утримання.

Згода на усиновлення дітей опікунів (піклувальників), прийомних батьків, керівників організацій, в яких перебувають діти, які залишилися без піклування батьків, проводиться відповідно до ст. 131 СК виключно в письмовій формі.

Відповідно, порядок усиновлення дітей, які перебувають в прийомних сім'ях, передбачає згоду в письмовій формі прийомних батьків, а для усиновлення дітей, які залишилися без піклування батьків і перебувають у виховних установах, лікувальних установах, закладах соціального захисту населення та аналогічних організаціях, необхідна згода в письмовій формі керівників цих організацій, проте в інтересах дитини суд вправі винести рішення про її усиновлення без згоди опікунів (піклувальників).

Важливою вимогою для визначення особи, яка бажає стати усиновлювачем, є проходження спеціальної підготовки, передбаченої п. 4 ст. 127 СК (здійснюється органами опіки та піклування за рахунок і в межах коштів, які передбачаються на ці цілі в бюджеті суб'єкта РФ).

Справа про скасування усиновлення дитини розглядається виключно в порядку позовного провадження з обов'язковою участю прокурора і представника органу опіки та піклування, без терміну позовної давності.

Відповідно до ст.

141 СК усиновлення дитини може бути скасовано у випадках, якщо усиновителі ухиляються від виконання покладених на них обов'язків батьків, зловживають батьківськими правами, жорстоко поводяться з усиновленою дитиною, є хронічними алкоголіками або наркоманією. Зазначений перелік підстав не є вичерпним, і суд має право скасувати усиновлення дитини і по інших підставах виходячи з його інтересів і з урахуванням його думки.

Згідно п. 19 постанови Пленуму ВС РФ від 20.04.

2006 № 8 «Про застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення (удочеріння) дітей» суд має право скасувати усиновлення дитини і при відсутності винного поведінки усиновителя, коли за обставинами, як залежних, так і не залежних від усиновителя, нс склалися відносини, необхідні для нормального розвитку і виховання дитини. До таких обставин відносяться: відсутність взаєморозуміння в силу особистих якостей усиновлювача та (або) усиновленого, в результаті чого усиновлювач не користується авторитетом у дитини або дитина не відчуває себе членом сім'ї усиновителя; виявлення після усиновлення розумової неповноцінності або спадкових відхилень у стані здоров'я дитини, істотно ускладнюють або роблять неможливим процес виховання, про наявність яких усиновитель не було попереджено при усиновленні.

Читайте также:  Як самостійно звернутися до суду та підготувати позовну заяву

У зазначених випадках суд вправі скасувати усиновлення виходячи з інтересів дитини та з урахуванням думки самої дитини, якщо вона досягла віку 10 років. При скасуванні усиновлення не з вини усиновителя ця обставина має бути відображено в рішенні суду.

 • Правом вимагати відміни усиновлення дитини мають його батьки, усиновителі, сам усиновлена дитина, яка досягла віку 14 років, орган опіки та піклування і прокурор.
 • Скасування усиновлення дитини не допускається, якщо до моменту пред'явлення вимоги про скасування усиновлення усиновлена дитина досягла повноліття, за винятком випадків, коли на таке скасування є взаємна згода усиновлювача та усиновленої дитини, а також батьків усиновленої дитини, якщо вони живі, не позбавлені батьківських прав або не визнані судом недієздатними.
 • Копія рішення про скасування усиновлення протягом трьох днів з дня набрання рішенням законної сили повинна бути надіслана до органу загсу за місцем державної реєстрації усиновлення.
 • При скасуванні судом усиновлення дитини взаємні права та обов'язки усиновленої дитини та усиновителів (родичів усиновлювачів) припиняються і відновлюються взаємні права та обов'язки дитини та її батьків (його родичів), якщо цього вимагають інтереси дитини.
 • При скасуванні усиновлення дитина за рішенням суду передається батькам, але при їх відсутності або ж якщо передача дитини батькам суперечить його інтересам, вона передається на опікування органу опіки.
 • Особливістю сімейного законодавства є той факт, що виходячи з інтересів дитини суд вправі зобов'язати колишнього усиновителя виплачувати кошти на його утримання.
 • В результаті того, що усиновлення (удочеріння) дитини це юридичний акт між усиновлювачем (усиновлювачами), його родичами й усиновлення (удочеріння) дитиною, ст. 137 СК передбачено низку правових наслідків, з нього випливають, таких як:
 • — усиновлені діти та їх потомство по відношенню до усиновителів та їх родичам, а усиновителі та їх родичі по відношенню до усиновленим дітям та їхнім нащадкам прирівнюються в особистих немайнових і майнових правах та обов'язках до родичів за походженням;
 • — усиновлені діти втрачають особисті немайнові та майнові права і звільняються від обов'язків по відношенню до своїх батьків (своїм родичам);
 • — за бажанням матері при усиновленні дитини однією особою особисті немайнові та майнові права і обов'язки можуть бути збережені, якщо усиновлювач чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновитель жінка;
 • — на прохання батьків померлого батька (дідуся чи бабусі дитини) можуть бути збережені особисті немайнові та майнові права і обов'язки по відношенню до родичів померлого батька, якщо цього вимагають інтереси дитини (відзначається судом в рішенні про усиновлення дитини);
 • — дитина, що має до моменту свого усиновлення право на пенсію і посібники, належні йому у зв'язку зі смертю батьків, згідно зі ст. 138 СК зберігає це право і при його усиновлення.

Таємниця усиновлення дитини відповідно до ст. 139 СК охороняється законом і спочатку містить конституційну норму про право громадян на особисте і сімейне життя.

Статтею 155 КК встановлена відповідальність суддів, які винесли рішення про усиновлення дитини, або посадових осіб, що здійснили державну реєстрацію усиновлення, а також осіб, іншим чином обізнаних про усиновлення, за недотримання збереження таємниці усиновлення дитини. В судовому порядку при наявності обґрунтованих доводів також може бути стягнута компенсація моральної шкоди.

Ім'я, по батькові та прізвище усиновленої дитини відповідно до ст.

134 СК можуть бути збережені, проте в цілях забезпечення таємниці усиновлення на прохання усиновителя всиновленої дитини присвоюються прізвище усиновителя, а також вказане їм ім'я, в такому випадку по батькові усиновленої дитини визначається за іменем усиновителя (якщо усиновитель чоловік), при усиновленні дитини жінкою — на ім'я особи, зазначеного сю як батька усиновленої дитини. З цією ж метою реєструючими органами за заявою усиновлювачів відповідно до ст. 135 СК можуть бути змінені дата народження усиновленої дитини, але не більше ніж на три місяці, а також місце його народження.

При досягненні дитиною 10-річного віку зміна імені, прізвища, по батькові, зміна дати і місця його народження, а також внесення запису в акти громадянського стану усиновителів як батьків виробляються за його згодою, однак суд має право при наявності певних обставин прийняти рішення, що є винятком з даного правила.

Українське сімейне право — Ромовська 3.В. — Скасування усиновлення

Усиновлення, визнане судом недійсним, анулюється з моменту його здійснення. У цьому разі настає складна система юридичних наслідків. Насамперед ім'я усиновлювача виключається з актового запису про народження дитини, якщо він був записаний ЇЇ батьком (матір'ю). У цьому разі відновлюється той запис, який був до усиновлення.

Усиновлювач позбавляється прав та обов'язків матері, батька дитини. Родичі усиновленого перестають бути для нього бабою, дідом, братом, сестрою, втрачаючи ті права та обов'язки, яких вони набули в результаті усиновлення.

Усиновлена дитина втрачає ті права щодо усиновлювача та його родичів, яких вона набула на підставі рішення суду.

У наведеному вище випадку з Я. визнання його усиновлення недійсним має викликати виключення його з числа осіб, які приватизували квартиру, тобто позбавлення його права на частку у спільній власності. Ця обставина мала б зумовити ще глибші роздуми щодо законності рішення суду.

У зв'язку із визнанням усиновлення недійсним відновлюються «батьківські правовідносини» між дитиною та її рідними батьками, якщо, звичайно, вони є. Якщо ж батьків немає, їй повертається статус «державної дитини».

Відновлення правового зв'язку між дитиною та її рідними батьками, іншими родичами ще не засвідчує влаштування її подальшого життя. Орган опіки та піклування має визначити подальшу долю дитини, яка після визнання усиновлення недійсним залишилася без піклування старших.

У частині 5 ст. 237 СК передбачено відновлення попереднього імені дитини. Поряд із цим, дитині надано право й надалі іменуватися прізвищем, ім'ям та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням.

Тобто, якщо дитині було присвоєно прізвище та по батькові чоловіка, який як усиновлювач був записаний її батьком, цей запис в актовому записі про народження та у свідоцтві про народження, за її бажанням чи за бажанням опікуна, органу опіки та піклування, має бути збережений.

Цей запис, однак, не створюватиме для колишнього усиновлювача жодних правових наслідків.

З метою охорони інтересів дитини з колишнього усиновлювача можуть бути присуджені аліменти терміном на два роки, якщо дитина не має батьків або останні не мають змоги утримувати її.

Законом не обумовлена можливість визнання усиновлення недійсним після досягнення дитиною повноліття. Але цю обставину не слід сприймати як заборону такого визнання. Якщо, наприклад, усиновлення було фіктивним, однак це було виявлено лише після досягнення повноліття дитини, усиновлення може бути визнано недійсним на загальних підставах.

 • Недійсним може бути визнане усиновлення і повнолітньої особи.
 • На вимоги про визнання усиновлення недійсним позовна давність не поширюється.
 • У разі визнання усиновлення недійсним водночас скасовується попереднє рішення суду, яким це усиновлення було здійснене.
Читайте также:  Розподіл бізнес-активів між подружжям

Скасування усиновлення

За статтею 45 Кодексу 1926 р., скасувати усиновлення міг «опікунський орган» на прохання батьків, якщо усиновлення було проведене без їхньої згоди. Державні, громадські організації та «приватні особи» мали право звернутися до «органів опіки» з проханням скасувати усиновлення, якщо цього вимагали інтереси дитини. Подання такої заяви до суду здійснювалося цими органами опіки.

У статті 123 Кодексу 1969 р. містилися два різні підходи: «усиновлення скасовується» і «усиновлення може бути скасоване». Перший стосувався ситуації, коли усиновлення суперечило інтересам дитини. Другий — якщо усиновлення було проведено без згоди батьків чи самої дитини, другого з подружжя за умови, що скасування усиновлення не суперечило інтересам дитини.

При розгляді судом справи мало бути враховано бажання усиновленого, якщо він досяг 10- річного віку.

Не допускалося скасування усиновлення, якщо до моменту пред'явлення вимоги до суду усиновлений досяг повноліття.

Законом України від 30 січня 1996 р.

стаття 124 Кодексу була доповнена частиною другою, за якою скасування усиновлення після досягнення усиновленим повноліття стало можливим, якщо діяння усиновленого або усиновителя загрожували життю або здоров'ю усиновителя чи усиновленого, другому з подружжя або їхнім дітям. Підставою для такого доповнення було кілька звернень до Верховної Ради України від громадян, що потерпали від протиправної поведінки повнолітніх осіб, які у свій час були ними усиновлені.

З моменту набрання рішенням суду про скасування усиновлення законної сили поновлювалися усі права та обов'язки між дитиною та її батьками й іншими родичами за походженням.

За дитиною зберігалося право на утримання від колишнього усиновителя, якщо підставою скасування усиновлення було неналежне виконання ним своїх обов'язків, а в дитини немає батьків або останні не мають можливості утримувати ЇЇ.

Підстави скасування усиновлення, що визначені у статті 238 СК, мають істотні відмінності. Насамперед, серед них немає процедурних порушень; відсутність згоди тих осіб, які визначені законом, є підставою для визнання усиновлення недійсним. І це правильно, оскільки забезпечена єдність підходів до скасування (припинення) певного правового явища і визнання його недійсним (анулювання).

Запозиченням законодавчого досвіду інших держав є норма пункту 2 ч. І ст. 238 СК, згідно з якою усиновлення може бути скасовано, якщо виявилося, що дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення.

Новелою є можливість скасування усиновлення, якщо між усиновлювачем і дитиною, незалежно від волі усиновлювача, склалися стосунки, які роблять їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх обов'язків неможливим.

Подружжя С. усиновиш 12- річного хлопчика, який виховувався у школі — інтернаті, оскільки його батьки були позбавлені батьківських прав. Спершу відносини між ними були нормальними.

Та згодом він почав викрадати гроші, потрапив під поганий вплив, почав вживати спиртні напої, ображав своїх батьків І навіть підняв на матір руку. Змінити поведінку дитини їм не вдалося.

Хлопчик приводив додому сумнівне товариство.

Згодом на вимогу П. усиновлення було скасовано.

Л. була усиновлена з пологового будинку подружжям Т. Коли їй виповнилося 15 років, вони почали готувати документи для виїзду в Німеччину, на свою етнічну батьківщину. Л.

, знаючи про факт усиновлення, відмовилася від виїзду і звернулася до органу опіки та піклування з проханням подати до суду позов про скасування усиновлення. В суді Л.

картала своїх усиновителів за те, що не зберегли таємниці усиновлення, в результаті чого вона весь час вважала себе приниженою.

У цій ситуації Л. має право сама обирати своє місце проживання. Ніхто силоміць вивезти її за кордон не зможе. Оскільки подальше спільне проживання Л. зі своїми усиновлювачами стало неможливим, суд скасував усиновлення.

У Сімейному кодексі збережено можливість скасування усиновлення після досягнення дитиною повноліття з тих же підстав, що існували й раніше.

Як і в Кодексі 1996 р., збережено, хоча і з деяким редакційним уточненням, загальну підставу скасування усиновлення: суперечність інтересам дитини, незабезпечення їй сімейного виховання.

Якщо усиновленою була повнолітня особа, таке усиновлення може бути скасоване судом за спільною заявою усиновлювача та усиновленої особи або на вимогу когось із них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.

Скасування усиновлення відновлює правовий зв'язок особи зі своїми родичами за походженням.

У статті 239 СК посилено охорону майнових інтересів дитини: якщо усиновлення було скасоване через його суперечність інтересам дитини і вона не передається батькам, за нею зберігається право на проживання в житловому приміщенні, у якому вона проживала після усиновлення. Тобто, йдеться про сервітутне право дитини на проживання, яке визначено у ст. 405 ЦК.

Якщо дитину не повернули батькам, з колишнього усиновлювача можуть бути присуджені їй аліменти

8. Позбавлення усиновлювача батьківських прав9. Правові наслідки смерті усиновлювачаГЛАВА 2. Опіка та піклування над дітьмиДавня історіяКодекс 1926 р.Кодекс 1969 р.Сімейний кодексПраво на опікуПризначення опіки та опікунаХто може бути опікуном

Скасування усиновлення: порядок та судова практика

Усиновлення в Росії припиняється у відповідності зі ст. 140 СК. Процедура здійснюється в судовому органі. Положення, яке визначало порядок скасування усиновлення, діяло і раніше. Дане питання регулювалося статтею 111 Кпшс. Однак сьогодні правила, за якими припиняється усиновлення в Росії має суттєві відмінності від діючих раніше. Розглянемо їх більш докладно.

Сучасні реалії

У колишньому законодавстві припинялося усиновлення дитини, дозволене адміністративним органом. Зокрема, мова йде про постанови місцевого глави муніципального освіти, а за участю іноземного громадянина в якості піклувальника – виконавчого органу регіону РФ. Зараз може бути припинено усиновлення дитини, дозволене ухвалою суду відповідно до гол. 291 ЦПК та ст. 125 СК.

Загальні правила

Підстави і порядок скасування усиновлення регламентуються ЦПК. При цьому враховуються правила, які передбачені в ст. 140-142 СК. В них, зокрема, встановлено підстави скасування усиновлення. У статтях також наведено особи, які мають право пред’являти такого роду вимоги. Скасування усиновлення дитини за загальними правилами можлива тільки до досягнення нею повноліття.

Суб’єктний склад

Скасування усиновлення здійснюється за рішенням суду, прийнятого в рамках позовного провадження. Органи опіки та піклування обов’язково повинні брати участь у розгляді таких справ.

Це обумовлено тим, що скасування усиновлення відноситься до категорії спорів, що стосуються виховання дітей.

Вимога про обов’язкову участь зазначених органів у вирішенні спірної ситуації випливає з їх завдань, визначених цивільним та сімейним законодавствами.

Основний з них, зокрема, виступає забезпечення необхідного захисту інтересів і прав усиновлених дітей. Органу опіки та піклування слід обстежити умови життя опікуваного.

Виконавши цю процедуру, він повинен надати висновок суду про відповідність припинення усиновлення інтересам утриманця. Аналогічний документ по суті розгляду після дебати сторін слухання дає також і прокурор. У відповідності зі ст.

140 (п. 2) СК йому також належить брати участь в справі.

Важливий момент

Сімейний кодекс, на відміну від Кпшс, не передбачає визнання недійсності рішення про усиновлення. Однак дана дія може стосуватися рішень, прийнятих до введення чинного СК, згідно ст. 112 Кпшс. Вона, зокрема, говорить, що усиновлення визнається недійсним у випадках, коли:

 • Воно грунтувалося на підроблених документах.
 • В якості усиновителя виступала особа, яку визнано обмежено або повністю недієздатною або позбавлена батьківських прав.
 • Воно є фіктивним.
Ссылка на основную публикацию