Як розрахувати Пеню (неустойку) за несвоєчасну сплату аліментів на дитину? (ЗРАЗОК Позовної заяви)

Не сплачуєте вчасно аліменти на дитину? Тоді будьте готові до різного роду обмежень.

На горе-батьків чекають цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальності.

Також одним із дієвих засобів впливу на боржників є загроза накладення фінансових санкцій, які полягають у вигляді штрафів.

Так, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 1 рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20 % суми заборгованості.

Якщо ж заборгованість становить 2 роки — накладається штраф у розмірі 30 % від такої суми.

А для заборгованостей в 3 роки та більше застосовується штраф у розмірі 50% від суми несплачених платежів.

Усі ці кошти перераховуються на користь дитини!

Також, зазначаємо, що у разі прострочення сплати аліментів стягувач також має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 % суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

При цьому, повинні бути в наявності дві складові для застосування вказаної відповідальності:

— заборгованість виникла зі сплати аліментів, встановлених рішенням суду або за домовленістю між батьками (нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів на дитину згідно ч. 1 ст. 189 СК України);

— наявність винних дій особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, що призвели до виникнення заборгованості.

Тобто, якщо заборгованість виникла з незалежних від останнього обставин (хвороба, помилка бухгалтера, фактична неможливість здійснювати виплати з інших поважних причин), пеню на неї нараховувати не можна.

Якщо ж вина платника наявна, можна сміливо робити розрахунок неустойки за аліментами і подавати позов про її стягнення.

При цьому для суду не має значення форма вини платника (умисел чи необережність).

Також, у випадку, коли утримання надається на підставі договору про сплату аліментів і в ньому прямо не передбачена відповідальність за несвоєчасне виконання покладених на сторони зобов’язань, тобто надання утримання, неустойка не може бути стягнута.

У всіх інших випадках стягувач має право звернутись з позовною заявою до суду про стягнення неустойки за несплату (пені) аліментів.

На підставі даних про обчислення виконавцем розміру аліментної заборгованості, стягувач повинен самостійно розрахувати розмір неустойки.

Відповідно до правової позиції Великої палати Верховного Суду від 03 квітня 2019 року по справі № 333/6020/16-ц розмір пені за місячним платежем розраховується так: заборгованість зі сплати аліментів за конкретний місяць (місячний платіж) необхідно помножити на кількість днів заборгованості, які відраховуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому мали бути сплачені, але не сплачувалися аліменти, до дня їх фактичної виплати (при цьому день виконання зобов'язання не включається до строку заборгованості) та помножити та 1 відсоток.

Тобто, заборгованість за місяць х кількість днів заборгованості х 1 %.

Позови до боржника пред'являються в суд за місцем його проживання або перебування. Також можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Позивачі у справах про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Як розрахувати Пеню (неустойку) за несвоєчасну сплату аліментів на дитину? (ЗРАЗОК Позовної заяви)

Взыскание неустойки по алиментам — порядок действий и судебная практика, госпошлина, куда подавать иск

Взыскание неустойки по алиментам — вид финансового наказания, направленный на мотивацию должника своевременно платить по обязательствам и в дальнейшем не затягивать с переводом положенной суммы.

Процедура проходит с учетом условий соглашения, если оно оформлено, или через суд.Ниже рассмотрим правовые особенности взыскания неустойки по алиментным платежам, приведем особенности расчета суммы и дадим пошаговую инструкцию к действию.

Параллельно рассмотрим важные моменты и судебную практику по этому вопросу.

Основания для взыскания

В СК РФ (ст. 115) предусмотрено два основания, позволяющие подать иск о взыскании неустойки по алиментам. Рассмотрим их особенности:

 1. Задолженность образовалась по условиям договора, заключенного между сторонами. Процедура проводится с учетом указанных в документе условий. Санкции, применяемые к нарушителю соглашения, законом не ограничиваются и могут быть любыми. Способ расчета также указывается в документе.
 2. Неустойка взимается на основании СК РФ (ст. 115). Размер пени в таком случае фиксированный и равен 0,1% (ранее 0,5%) от размера долга. Расчет применяется по факту выигранного суда и полученного решения.

Исковое заявление по взысканию неустойки в отношении долгов по алиментам подается в ситуации, когда есть формальные основания. Иными словами, истец должен доказать суду актуальность действий. Здесь выделяется ряд факторов:

 1. Заявитель попытался решить вопрос мирным путем, но должник не пошел на соглашение.
 2. Соблюдаются условия, касающиеся срока давности. По закону долг по алиментам можно истребовать в течение трех лет.
 3. Задолженность появилась из-за действий или бездействия плательщика. Иск удовлетворяется в том случае, если ответчик может заплатить необходимую сумму, но не делает этого.

Суд занимает сторону ответчика и идет на взыскание неустойки по алиментам при подаче искового заявления, если имеются факторы уклонения от обязательств. К таковым можно отнести:

 • просрочки в выплатах
 • прямой отказ перечислять средства на содержание несовершеннолетнего
 • попытки спрятаться от правосудия
 • сокрытие реальных доходов
 • привлечение к ответственности по статьям КоАП или УК РФ
 • игнорирование предупреждений работника ФССП о возможности открытия дела

Рассмотренные выше признаки показывают на вину ответчика и позволяют взыскать с него необходимую сумму.

Правила расчета

Главной сложностью считается вычисление размера долга. В зависимости от обстоятельств формула берется из договора между сторонами или общих правил расчета неустойки. В соглашении могут указываться разные принципы расчета, но базовая формула всегда имеет такой вид — Ч.Д.х П.Н.х Р. З., где:

 • Ч. Д. — число дней с момента появления задолженности
 • П. Н. — процент неустойки
 • Р. З. — размер задолженности на день вычисления неустойки

Сразу отметим, что до 10 августа 2018 года пеня составляла 0,5%, а после этого была снижена до 0,1%. Таким образом, для задолженности, появившейся до 10.08.2018 года, действует старый процент. Впоследствии расчет ведется по новому показателю.

К примеру, человек должен заплатить 20 000 рублей. Со дня выплаты прошло 20 дней. В таком случае с должника взимается пеня размером 20000х20х0,1% или 400 рублей.

Практика взыскания неустойки по алиментам показывает, что процесс нередко затягивается на несколько месяцев. В таких обстоятельствах размер задолженности может вырасти еще больше. При этом сумма долга, которая набежала за время просрочки, прибавляется к начисленной с помощью формулы пене. Исключением являются случаи, когда иное условие прописано в договоре между сторонами.

Как взыскать неустойку по алиментным долгам

Самый простой путь — обсудить вопрос возникшей задолженности с плательщиком и попытаться решить вопрос мирным путем.

Во время общения необходимо сделать упор на право отстаивать интересы в суде и готовность идти на такой шаг. Во многих случаях должники не хотят судебных разбирательств и переводят необходимую сумму.

Если же человек отказывается от обязательств, единственный путь — подача иска.

Что необходимо

После внесения изменений в СК РФ (ст. 114 и 115) могут возникнуть трудности в вопросе взыскания пени (неустойки) по алиментам. Для решения вопроса в свою пользу важно самому разобраться с нюансами законодательства или обратиться к юристу. Для успешного завершения дела необходимо:

 1. Заполнить и передать исковое заявление с указанием проблемы, требованием выплаты долга и размером неустойки.
 2. Доказать судебному органу, что долги появились из-за безответственности плательщика, а не из-за финансовых трудностей.

От правильности построения обвинения зависит решение судебного органа. Такой же принцип действует и для второй стороны (ответчика), но он должен доказать уважительность просрочки.

Исковое заявление

Практика по взысканию неустойки по алиментам подтверждает важность правильного оформления иска. При составлении документа необходимо соблюдать требования ГПК РФ. В нем должны быть следующие сведения:

 1. Наименование судебного органа. Указывается с учетом текущей подсудности.
 2. Данные о сторонах разбирательства (должнике и истце). Сюда входит ФИО, адреса и телефонные номера для связи.
 3. Обстоятельства по делу и доводы, подтверждающие законность позиции.
 4. Требование к суду взыскать задолженность и пеню с учетом количества дней просрочки.
 5. Перечень документов, прикладываемых к исковому заявлению в виде доказательной базы.
 6. Ссылки на нормативные акты (законы).
 7. Подпись и день составления.

Если заявление о взыскании неустойки по алиментам не содержит любого из атрибутов, иск может остаться без рассмотрения.

Требуемые документы

Для подкрепления позиции вместе с иском передается ряд документов. В базовый пакет входит:

 • паспорт истца
 • документ о рождении ребенка
 • бумаги, подтверждающие обязательства ответчика платить алименты
 • вычисление неустойки
 • чек об уплате пошлины
 • доказательства просрочки
 • прочие документы, необходимые для подкрепления позиции в суде
Читайте также:  Александр Строкань: к чему готовиться предпринимателям. v Международный форум по защите бизнеса.

Упомянутый пакет можно расширить для закрепления своей позиции в судебном органе.

Пошаговая инструкция

В идеале необходимо обсудить со второй стороной возможность погашения долга и продолжения выплат на старых условиях. Если это не сработало, применяется следующий порядок взыскания неустойки:

 1. Подготовка пакета документов для судебного разбирательства.
 2. Обращение за помощью к работнику ФССП для расчета долга. Формулу для вычисления необходимо указать в исковом заявлении.
 3. Оформление иска и его передача в канцелярию судебного органа.
 4. Оплата пошлины с учетом требований законодательства.
 5. Участие в заседания и получение решения.

Как только постановление получено, его можно передать в ФССП.

Куда обращаться

Много вопросов касается места, где необходимо решать вопрос по алиментным платежам и подавать исковое заявление для взыскания алиментов. Чтобы не терять времени, важно учитывать требования законодательства.

Подсудность

По ГПК РФ (ст. 29) истец вправе сам выбирать суд, в том числе в привязке к месту проживания.

Если сумма долга не больше 50 000 рублей, иск подается только мировому судье. В остальных случаях заявление передается в районный суд.

При этом закон не запрещает судиться с должником по месту его прописки, но такой подход не всегда удобен.

Сроки взыскания

По законам РФ срок давности в вопросе семейных дел ранее не применялся. Это правило продолжает действовать и сегодня. Следовательно, задолженность можно взыскать за срок, превышающий трехлетний период. При этом за ответчиком сохраняется право заявить об истечении периода давности.

В таких обстоятельствах долг платится только за последние три года с индивидуальным расчетом по каждой задолженности.Ответчик остается должен по алиментам даже в том случае, если ребенок достиг совершеннолетия. Если задолженность не была погашена до окончания этого периода, работник ФССП не может закрыть производство.

При этом долг остается «висеть» за неплательщиком.

Расходы на судебный процесс

В вопросе затрат на судебное разбирательство имеется ряд противоречий. В частности, исковое заявление по взысканию неустойки относится к имущественным спорам, поэтому по условиям НК РФ (ст. 333.19) пеня не взимается.

Но здесь же уточняется, что при получении долга по алиментам необходимо заплатить 100 рублей. Чтобы исключить трудности, лучше уточнить вопрос пошлины в судебном органе, куда планирует обратиться истец.

Во избежание отклонения заявления рекомендуется внести 100 рублей, а впоследствии доплатить, если это необходимо.

FAQ

Для лучшего понимания темы выделим несколько вопросов и ответов, касающихся подачи искового заявления и разбирательств в суде.Как проходит суд?Во время заседания судья изучает полученные документы и слушает участников процесса. По результатам рассмотрения дела он принимает решение.

В случае позитивного вердикта истец получает исполнительный лист с указанной в нем суммой для взыскания. По истечении месяца решение вступает в силу и может быть передаваться в ФССП для исполнения.

Может ли ответчик уменьшить пеню по алиментам?Снижение размера выплат возможно в ситуации, когда должник подтверждает уважительность появления просрочки. К таковым можно отнести появление новых иждивенцев, уменьшение размера зарплаты, тяжкое заболевание или инвалидность.Кто считает неустойку?По нормам СК РФ (ст.

113) функция расчета неустойки возлагается на работника ФССП. Это означает, что считать сумму самостоятельно нет смысла, ведь пристав все равно будет делать перерасчет. Расчет можно сделать для получения ориентировочной суммы задолженности.

Какая предусмотрена ответственность за долги?Если плательщик алиментов не платит по обязательствам, к нему могут быть применены разные меры воздействия. Так, собственность должника описывается и пускается с торгов. Злостных неплательщиков могут направить на исправительные работы.

В каждой из ситуаций решение принимается работником ФССП исходя из материального положения должника и текущей ситуации.Стоит ли привлекать к помощи юриста?При составлении иска, сборе документов и в судебных заседаниях потребуется поддержка юридически подкованного специалиста. В таком случае шансы на положительное для себя решение возрастают.

Примеры из практики

В судебной практике встречается много ситуаций, касающихся взыскания неустойки. Суд во время разбирательства изучает все факторы в комплексе и учитывает позицию каждой стороны. Если долг появился не из-за вины плательщика, в удовлетворении заявления могут отказать.Примеры из практики:

 1. Иванова А.А. обратилась в суд с просьбой взыскать неустойку и долг за 12 месяцев просрочки. Доказательством стала выписка по счету, куда ранее проводились платежи. Ответчик заявил, что не платил по обязательствам из-за потери работы. Суд пошел навстречу истцу, постановив выплатить полную сумму и неустойку.
 2. Петров В. В. подал иск в суд и потребовал от матери выплатить задолженность. Он заявил, что в течение пяти лет не получал от матери, лишенной родительских прав, ни копейки. Ответчица на заседание не пришла. Суд постановил взыскать долг и неустойку за последние три года.

Во всех случаях суд ориентироваться на несколько факторов — финансовое положение ответчика, актуальность требований истца и срок давности. Несмотря на возможность истребования долга даже по истечении десяти лет задолженность можно получить только за последние три года.

Итоги

Для взыскания неустойки и задолженности по алиментам важно ответственно подойти к процессу, собрать необходимые документы и правильно оформить иск. При этом расчетом пени занимается ФССП.

Если возникают трудности на любом из этапов можно обратиться за консультацией к юристам или привлечь специалиста для получения помощи.

В таком случае вероятность получения позитивного решения суда значительно возрастает.

Консультация профессиональных юристов по вопросам взыскания неустойки по алиментам

Юридическую помощь связанную с алиментами можно получить у нашего дежурного юриста. Заполните форму ниже и специалист свяжется с Вами в ближайшее время для предоставления бесплатной консультации!

Нові правила розрахунку пені за прострочення сплати аліментів | ЮРЛІГА

Законодавство України дає отримувачу аліментів чіткі гарантії для стягнення з боржника неустойки (пені) у разі виникнення заборгованості по їх сплаті, що накопичилась внаслідок винних діянь боржника. При чому, не має значення спосіб стягнення аліментів — за рішенням суду або за домовленістю між батюшками.

Відповідно до ст.196 Сімейного кодексу (надалі — СК) України, розмір пені становить 1 % суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, починаючи від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пеніале не більше 100 % заборгованості.

Верховний Суд України (далі — ВСУ) неодноразово змінював підхід до порядку розрахунку пені.

Так, відповідно до постанов від 11 вересня 2013 року у справі № 6-81цс13, від 1 жовтня 2014 року у справі № 6-149цс14, від 25 листопада 2015 року у справі № 6-2022цс15 пеня обчислювалася «…виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення…». Згодом, ВСУ дещо відступив від зазначених висновків та вказав, що «…пеня нараховується на торбу заборгованості за тією місяць, в якому не проводилося стягнення аліментів. …торба заборгованості за аліментами за попередні місяці не додається до заборгованості за наступні місяці, а кількість днів прострочення обчислюється, виходячи з того місяця, в якому аліменти не сплачувались…» (ухвали від 1 липня 2015 року у справі № 6-94цс15, від 16 березня 2016 року у справі № 6-300цс16, від 2 листопада 2016 року у справі № 6-1554цс16).

Відповідно до зазначених правових позицій ВСУ [всі правові позиції доступні у модулі «Судова практика» Інформаційно- правових систем ЛІГИ :ЗАКОН], раніше пеня за один місяць розраховувалася так: заборгованість по аліментах за місяць помножена на 1 % пені і помножена на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна торба пені визначалася шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів за кожен місяць.

У 2018 році Велика Палата Верховного Суду (далі — ВС) суттєво змінила існуючий підхід та своєю постановою від 25 квітня 2018 року у справі № 572/1762/15-ц (далі — Постанова) відступила від усталеної практики ВСУ, запропонувавши новий порядок розрахунку пені за прострочення сплати аліментів.

Так, Постанова містить правовий висновокщо зобов'язання зі сплати аліментів носити періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення пені на підставі ч. 1 ст.

196 СК України суд повинний з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити рядків, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням встановленого — обчислити розмір пені, виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені. Далі потрібно підсумувати розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначити загальну торбу пені за увесь період заборгованості шляхом додавання показників за кожен місяць.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 % від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується торба несплачених аліментів та кількість днів прострочення.

Читайте также:  Establishment of the fact of marriage registered in crimea

Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, рядків виконання цього зобов'язання буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною, поклад від кількості днів у місяці.

Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на усю торбу несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення.

 • Відповідно до висновків Великої Палати ВС, загальна торба пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за такою формулою:
 • p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn)де:
 • p — загальна торба пені за несплату або прострочення сплати аліментів (обраховується позивачем на момент пред'явлення покличу);
 • A1 — нарахована торба аліментів за перший місяць;
 • Q1 — кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;
 • A2 — нарахована торба аліментів за другий місяць;
 • Q2— кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;
 • An— нарахована торба аліментів за останній місяць перед пред'явленням покличу;
 • Qn— кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць.
 • Розглянемо приклад розрахунку за новим підходом:

існує заборгованість по аліментах: 1600 грн. — за жовтень 2018 року; 1600 грн. — за листопад 2018 року. Позов про стягнення пені пред'явлений 30 листопада 2018 року.

Розрахунок:

1) (1600х1%х61) =976 грн. (1600 грн.-торба несплачених аліментів за жовтень 2018 року, 61 — кількість днів прострочення);

2) (1600х1%х30) = 480 грн. (1600 грн.- торба несплачених аліментів за листопад 2018 року, 30 — кількість днів прострочення).

Таким чином, загальна торба пені за жовтень та листопад 2018 року складає 1456 грн. (976 грн.+480 грн.)

Для порівняння, відповідно до минулого підходу ВСУ торба пені була б майже на третину меншою, ніж заразом. Отже, нова формула розрахунку пені дозволяє у більшій мірі захистити право дитини на отримання аліментів.

Підхід ВС до розрахунку пені, встановлений у Постанові від 25 квітня 2018 року, вже увійшов у практику національних судів, зокрема, був застосований в постановах Касаційного цивільного суду від 12 вересня 2018 у справі № 759/9457/15-ц, від 17 жовтня 2018 року у справі № 359/9950/16-ц, від 5 грудня 2018 року у справі № 372/264/15-ц. Попри це, у практиці ВС усе ще трапляються випадки неоднакового застосування положень ч.1 ст. 196 СК та порядку розрахунку пені. Так, у постанові Касаційного цивільного суду від 3 жовтня 2018 року у справі № 239/306/17попри здійснене посилання на правову позицію Великої Палати, викладену в Постанові від 25 квітня 2018 року, розрахунок пені здійснено за раніше існуючим підходом. У даній справі існує Окрема думання судді Крата В. І.який вказав на невідповідність висновків суду позиції Великої Палати.

Таким чином, потрібно констатувати, що викладена правова позиція Великої Палати Верховного Суду щодо порядку нарахування пені спрямована на усунення проблеми правової невизначеності щодо даного питання.

Новий порядок розрахунків дає можливість більш ефективно захистити порушені майнові права одержувачів аліментів у разі неналежного виконання платником своїх обов' язків, а також стимулює останнього своєчасно та у повному обсязі здійснювати належні платежі.

Однак, з огляду на чимдалі існування в практиці Верховного Суду різних підходів до застосування ч.1 ст. 196 СК України, необхідно визнати, що дана правова проблема наразі не може вважатися в повній мірі вирішеною.

 1. Таліна Кравцова,
 2. адвокат, старший юрист ЮФ Asters
 3. Зверніть увагу: всі судові рішення можна знайти у Verdictum.
 4. Швидко розрахувати пеню можна в «Калькуляторі штрафів»реалізованому в Інформаційно- правових системах ЛІГИ :ЗАКОН.

Позовна заява про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів

31 березня 2011

До ______________ міськрайонного суду _________________області   Позивач:                                                           яка проживає за адресою: ______________ ______________ обл., поштовий індекс _____   Відповідач:                           який проживає за адресою: ______________ ______________ обл., поштовий індекс _____   Ціна позову:                     гр.
Позовна заява про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів
______________  року я уклала шлюб з __________, який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану _____________ міськвиконкому, і прожила з ним до __________ року,  після чого ми розлучилися. Від шлюбу ми маємо сина — ______________, ___________ року народження, який після розірвання шлюбу залишився проживати разом зі мною. На підставі постанови _____________ міського суду від _______________ року відповідач зобов’язаний  виплачувати аліменти на мою користь на утримання нашого сина  у розмірі ¼ частки з усіх видів свого заробітку (доходу), але не менше половини неоподаткованого мінімуму доходів громадян щомісяця.       Однак внаслідок зловживання спиртними напоями його ______________ року звільнили з роботи і з того часу він ніде не працює і матеріальної допомоги на утримання сина мені не надає. Внаслідок цього на ____________ року за ним утворилася заборгованість по виплаті мені аліментів в сумі _______________ гр., що підтверджується доданим до заяви розрахунком державного виконавця. Згідно з ч. 1 ст. 196 Сімейного кодексу України при   виникненні   заборгованості   з   вини   особи,  яка зобов'язана  сплачувати  аліменти  за  рішенням  суду,   одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка  від   суми   несплачених   аліментів   за   кожен   день прострочення За моїми розрахунками за період з _____________ року по ________________ року сума неустойки, яку відповідач зобов’язаний сплатити на мою користь складає ___________гр. Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами. На підставі викладеного й у відповідності із ст. 196 СК України, керуючись ч. 1 ст. 88 ЦПК України                                                                                                                                                      прошу:                                                             1. Стягнути з ____________________ на мою користь неустойку за прострочення сплати аліментів в сумі _____________ гр.                                                             2. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.   Додатки: 1.      Дві копії свідоцтва про розірвання шлюбу. 2.      Дві копії свідоцтва про народження сина. 3.      Дві копії постанови судді про стягнення аліментів. 4.      Довідка з місця проживання. 5.      Копія довідки з місця проживання. 6.      Дві копії розрахунку державного виконавця. 7.      Квитанція про сплату судового збору. 8.      Копія квитанції про сплату судового збору. 9.      Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.  10.  Копія квитанції про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 11.  Копія позовної заяви.
                            „____”___________2011р.                                                                                                                                                                               Підпис
Infonarium
океан информации
 • Выборы на Украине: майдан умер, да здравствует майдан Вот и завершились выборы президента Украины. Они стали крахом режима П. Порошенко, но стали ли они крахом идей режима Порошенко? …
 • Возможный роспуск Рады, «нормандский формат» и встречи с мировыми лидерами: Первые политические события Зеленского Президентские выборы в Украине подходят к концу, и имя будущего президента почти не вызывает сомнений. По результатам обработки 99,81% электронных …
 • Народовластие в «Стране мечты»: Предвыборная программа Владимира Зеленского По словам Владимира Зеленского, на сегодняшний день Украина нуждается не просто в новых лицах, а в новых идеях. Рассмотрим детальнее, …
 • Поражение Порошенко: Франкенштейн убил своего создателя Все-таки Порошенко проиграл с разгромным, просто позорным счетом. Итоговый отрыв Зеленского будет троекратен, как и предсказывали опросы. А ведь еще …
 • С преЗЕдентом, Украина! Сокрушительный крах Порошенко – это крах киевского режима и его западных покровителей Выборы на Украине состоялись. Бюллетени посчитаны, итоговые протоколы …

Розрахунок неустойки по аліментах на дитину: як правильно розрахувати, як написати позов про стягнення — зразок

Неустойка по аліментах є одним з видів санкцій, що застосовуються до тих громадян, які не виконують свої обов'язки.

Неустойка дозволяє стимулювати платника здійснювати платежі для здійснення фінансової підтримки дитини, яке було вирішено відповідно до суду. У зв'язку з цим розрахунок неустойки за аліментах є необхідною процедурою, що передує стягненню заборгованості.

Правила стягнення аліментів

Сучасні батьки або матері, які залишили сина або дочку під опікою іншого з батьків, часто забувають про необхідність матеріально підтримувати свою дитину. Розмір виплат за прострочення по аліментах призначається судом, тому ухилятися від покладених обов'язків людина не має права.

Читайте также:  Виселення боржників по іпотеці: що робити, якщо банк забирає квартиру за борги

Якщо ж подібна ситуація помічена, то потрібно якомога швидше відновити справедливість і зробити якісь заходи по стягненню прострочених сум і нарахованої на них неустойки.

Розрахунки неустойки неважко провести не вдаючись до допомоги юристів. Буде потрібно 0,5% доходу за місяць помножити на тривалість прострочення по аліментах в днях. Отримана сума — це і є та неустойка, яку необхідно зажадати з неплатника.

Також можна звернутися до спеціальних сайтах, на яких призначений для розрахунку пені по аліментах калькулятор допоможе вивести суму боргу.

З уже відомими результатами розрахунків потрібно відправитися в суд для подачі позову. Форма заяви визначена Сімейним кодексом РФ, так само як і способи стягнення і залучення до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов'язків.

Для прийняття заяви судом потрібно докласти додаткові документи, які будуть доказом наявності підстав для визначення стягнень.

Хто повинен розраховувати неустойку

Як розрахувати неустойку за аліментами, добре відомо судовим приставам. Тільки вони зможуть підготувати документи, які стануть повноцінним підставою для звернення до мирового судді.

Але крім того, що подібне звернення є обов'язком, розрахунок співробітником органів стане перевагою для самого звертається. Такі працівники ведуть розрахунки вже довгий час, тому прекрасно знають, як правильно розрахувати неустойку за аліментами, і володіють додатковою інформацією про боржника.

Увага! Самостійний розрахунок можна робити тільки для того, щоб заявник зміг окреслити собі приблизний розмір майбутніх відрахувань. Тому варто знати формулу, по якій ведуться розрахунки. Для суду подібні відомості будуть абсолютно марні.

Неустойка — пені для кожного громадянина, який не перераховує гроші в установлені терміни. Розрахунок прострочення по аліментах проводиться щодня.

 • Якщо боржник володіє офіційною роботою, то суми будуть нараховуватися на підставі частки від заробітку в тих місцях.
 • Фіксовані виплати набагато простіше, так як розрахунок ведеться виходячи з фіксованої суми.
 • Якщо ж виплати відраховуються від прожиткового мінімуму або зарплати по країні в середньому, то розмір виплат змінюється щоквартально.

Розмір неустойки за договором або за законом

Сума неустойки буде прямо залежати від способу укладеною домовленістю з виплати аліментів:

 1. Договірної: батьки дитини складають угоду, що містить повні дані (розмір, термін, правила виплат, відповідальність, санкції і так далі). Всі дані можуть бути встановлені абсолютно індивідуально, залежно від бажань кожного боку.
 2. Згідно із законом: діє для всіх громадян, що не склали договір. Розмір виплат вказано в статті 115 СК РФ і дорівнює 0,5% від платежу, що перераховується щомісяця, що нараховуються щодня.

Але незалежно від способу пені нараховуються з першого дня прострочення по аліментах. Збільшення пені відбувається до того дня, поки борг не буде покритий повністю.

Приклад розрахунку неустойки

 1. Для розрахунку прострочення по аліментах застосовуються дві формули.

 2. Сума боргу за місяць * кількість днів у місяці * відсоток неустойки
 3. Приклад розрахунку неустойки по першій формулі:
 • заборгованість в червні — 15 000;
 • заборгованість в липні — 20 000;
 • заборгованість в серпні — 25 000.

Пені за прострочення по аліментах за кожен місяць (якщо виплата не надходила повний місяць):

 • в червні 15 000 * 31 * 0,5% = 2 325;
 • в липні 20 000 * 30 * 0,5% = 3 000;
 • в серпні 25 000 * 31 * 0,5% = 3 875.

Загальна сума пені за прострочення по аліментах складе 9 200 рублів.

 • Незалежно від способу пені нараховуються з першого дня прострочення по аліментах.
 • Сума боргу за місяць * загальна кількість днів прострочення * відсоток неустойки
 • Приклад розрахунку по першій формулі:
 • заборгованість в червні — 15 000;
 • заборгованість в липні — 20 000;
 • заборгованість в серпні — 25 000.

Пені за прострочення по аліментах (якщо виплата не надходила повний місяць):

 • в червні 15 000 * 92 * 0,5% = 6 900;
 • в липні 20 000 * 61 * 0,5% = 6 100;
 • в серпні 25 000 * 31 * 0,5% = 3 875.

Загальна сума пені за прострочені виплати дитині складе 16 875 рублів.

Увага! Незалежно від того, як розраховується неустойка за прострочення по аліментах, якщо суд винесе рішення про примусове відшкодування збитків і боргів, то відповідач буде зобов'язаний це зробити.

Сума неустойки буде прямо залежати від способу укладеною домовленістю з виплати аліментів.

Як стягнути неустойку

Алгоритм для допомоги у стягненні пені:

 1. Скласти заяву приставам, яке буде служити підстава для розрахунку пені.
 2. Підготувати додаткові документи.
 3. Відправитися в мировий суд із заявою та документами.
 4. Очікувати виклику в суд.
 5. З'явитися на засідання.
 6. Якщо позов був задоволений, то складається виконавчий лист з усією необхідною інформацією.

Лист необхідно передати судовим приставам, вони самостійно почнуть виконавче провадження, яке орієнтоване на виконання всіх вимог, призначених судом. Неустойка перестане збільшуватися тільки після повного погашення боргу.

Документи, які потрібні для звернення до суду:

 1. Паспорт.
 2. Свідоцтво про народження дитини.
 3. Судовий наказ, якщо такий є.
 4. Розрахунок пені по аліментах.

Лист необхідно передати судовим приставам.

Позовна заява про стягнення неустойки по аліментах

Звернення до суду повинно супроводжуватися правильно заповненою заявою, до якої додаються інші документи. Зразок встановлюється законодавством РФ, але правила постійно змінюються, тому необхідно знаходити актуальну інформацію про спосіб заповнення заяви.

Стягнути неустойку можна, тільки якщо платник не дотримувався строків виплати, встановлених судом. Існує завірена величина неустойки, але її можна збільшити, якщо батьки склали між собою договір, де «покарання» збільшено.

Позов про необхідність стягнення неустойки за аліментних платежах має подаватися мировому судді. Кожен позов має різну вартість, яка визначається в індивідуальному порядку. Держмито може змінюватися, якщо сума боргу вище розумних рамок. Точного визначення «розумних рамок» ні в одній регулюючому документі не вказується.

Позивач повинен розуміти, що виплачена держмито НЕ буде зменшена або зовсім знята після досконалої виплати. Тому рекомендується, щоб позивач сам робив будь-які заходи для приведення боргу до розумних рамок. Для цього найкраще скористатися послугами юридичної компанії, вони зможуть допомогти в складанні позову і буде вести протягом усього справи.

як заповнюється позовну заяву , Якщо є прострочення по аліментах:

Позов про стягнення неустойки по аліментах — зразок.

Це цікаво! Як подати на аліменти в шлюбі : перелік документів

Особливості стягнення неустойки

Величина неустойки за прострочення по аліментах визначається судовими приставами. Після виведених розмірів компенсації виноситься відповідна постанова. Позивач відшкодує не тільки прострочені платежі, компенсацію, а й має право запросити оплату збитків, розмір яких буде визначатися на підставі індексу споживчих цін.

Коли дитина, якій повинні були виплачуватися кошти, досяг повнолітнього віку, то у нього з'являється право на особисте звернення з позовом про стягнення неустойки по аліментах. Поки дитині менше чотирнадцяти років, документи подаються за місцем проживання позивача. Коли дитині виповнилося чотирнадцять років, документи подаються за місцем проживання дитини.

Стягнення аліментних сум і пені допускається, тільки якщо громадянин навмисно не робив виплати. Якщо гроші з його рахунку утримувалися або дитина з кожним з батьків зникли, не повідомивши про нові реквізити для переказу грошей, то відповідальність на платника не лягає.

Увага! У батька є можливість звернення по крайней дати платежу вже наступного день. Обмеження на терміни виплат прибираються тільки після досягнення дитиною повноліття.

Стягнення аліментних сум і пені допускається, тільки якщо громадянин навмисно не робив виплати.

Відповідальність за невиплату

Боржнику доведеться не лише погасити свої борги і сплатити штрафи, але також покрити збитки, які довелося понести позивачеві через не отриманих вчасно коштів. Але для цього позивач зобов'язаний надати суду докази прямої безпосереднього зв'язку збитків і недоотриманих аліментів.

Але навіть докази можуть бути оскаржені другою стороною, якщо існували поважні причини, які не дозволяли здійснити процедуру виплати раніше. Поважні причини:

 • тяжке захворювання;
 • перебування в точці світу, звідки неможливо здійснити платіж;
 • скрутне фінансове становище;
 • затримана зарплата;
 • вплив зовнішньої сили (аварії, урагани, вихори і інші);
 • інші.

Це цікаво! Сума утримання дітей: розмір аліментів на одну дитину

Відео: Розрахунок неустойки по аліментах — як правильно розрахувати неустойку?

Розрахунок неустойки за аліменти — це проста процедура, де головна складність виникає в нарахуванні самих штрафів і покриття інших виплат. Наявність нюансів показує, що двом сторонам необхідно спочатку постаратися вирішити питання мирно, тільки після відсутності будь-якого реагування можна звертатися до суду з позовом.

Це цікаво! Чи можна і як дізнатися заборгованість по аліментах на прізвище

Ссылка на основную публикацию