Як відбувається стягнення аліментів за минулий час?

Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за мину­лий час, але не більш як за три роки, що передували пред’явленню вико­навчого листа до виконання.

Якщо за виконавчим листом, пред’явленим до виконання, алімен­ти не стягувалися у зв’язку з розшуком платника аліментів або у зв’язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.

Заборгованість за аліментами, які стягуються відповідно до статті 187 СК, погашається за заявою платника шляхом відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем їх одер­жання або стягується за рішенням суду.

Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку, передбаченому статтею 199 Сімейного Кодексу, – до досягнення нею двадцяти трьох років.

Положення частин першої – третьої цієї статті, а також ста­тей 195-197 СК застосовуються і до стягнення аліментів іншим особам, які визначені цим Кодексом.

Як відбувається стягнення аліментів за минулий час?

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто задають питання: Як стягнути аліменти? Чи стягується заборгованність по аліментам на дитину після досягнення нею повноліття? Який термін дії виконавчого листа щодо стягнення аліментів?

На нашому сайті advokat-family.com.ua Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Як відбувається стягнення аліментів за минулий час?

Позов про стягнення аліментів

Згідно з теорією цивільного процесу, а саме – поділом позовів на ви­ди, позов про стягнення аліментів належить до позовів про присудження.

Рі­шення у цій категорії справ виконуються державною виконавчою службою на підставі виконавчого листа.

З метою комплексного аналізу даної норми слід звернутися й до інших нормативних актів, зокрема до ст. 74 Закону України «Про виконавче про­вадження», оскільки у цій нормі регламентується процедура стягнення аліментів державною виконавчою службою.

Слід зазначити, що положен­ня ст. 74 Закону тісно переплітаються з коментованою нормою.

У даній нормі йдеться про:

 • стягнення аліментів за минулий час;
 • стягнення заборгованості за аліментами.

Насамперед слід звернути увагу фахівців на деяку неясність положень даної норми.

Так, у ч. 1 йдеться про те, що аліменти можуть бути стягнуті за минулий період на підставі виконавчого листа, але не більше ніж за три роки, що передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.

З цього положення закону (як і з назви самої норми) не зрозуміло, яким ор­ганом можуть бути стягнуті аліменти за минулий період на підставі вико­навчого листа, але не більше ніж за три роки, що передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.

Як відбувається стягнення аліментів за минулий час?

Приклад стягнення аліментів

За частиною 2 ст. 191 Сімейного кодексу присудити алі­менти за минулий час (але не більш як за три роки до дня пред’явлення по­зову) може суд.

Тоді виходячи з аналізу ч. 1 коментованої норми слід ска­зати, що стягнути аліменти за минулий період на підставі виконавчого лис­та може тільки державний виконавець.

У даній нормі міститься застере­ження: «але не більш ніж за три роки, що передували пред’явленню вико­навчого листа до виконання».

Тому ми вважаємо за необхідне зупинитися на аналізі цього положення закону з урахуванням стадії виконання рішення суду про стягнення аліментів.

Наприклад:

 1. Судом 09.06.2007 року ухвалено рішення про стягнення аліментів, зокрема за минулий час (наприклад, заяву про стягнення аліментів пода­но до суду 10 травня 2007 року, аліменти стягнено з 10 травня 2004 ро­ку);
 2. Крім того, суд допускає негайне виконання цього рі­шення (п. 1 ч. 1 у межах суми платежу за один місяць);
 3. На підставі рішення виписується виконавчий лист, який передається у державну виконавчу службу за місцем проживання боржника для вико­нання та контролю;
 4. Якщо виконавчий лист, було пред’явлено до виконання 10.06.2007 ро­ку, тобто своєчасно, то фактично встановлена судом дата сплати аліментів за минулий період збігається з датою пред’явлення виконавчого листа до виконання, тому стягнення за минулий період фактично почнеться з 10 травня 2004 року шляхом погашення заборгованості. При цьому мають стягуватися аліменти за поточний період, тобто з дня пред’явлення позову;

Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами

Особа може звернутися до суду з вимогою про стягнення алі­ментів протягом усього строку існування права на аліменти, незалеж­но від того, скільки часу минуло з моменту його виникнення. Згідно з ч. 1 ст.

191 СК аліменти на дитину присуджуються за рішенням су­ду від дня пред'явлення позову.

За минулий час аліменти можуть бути присуджені тільки за певних умов, а саме — якщо позивач надасть су­ду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з від­повідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати (ч. 2 ст. 191 СК).

Таким чином, позивач має довести, що мали місце: а) дії відповідача щодо ухилення від надання утримання дитині чи непрацездатній особі; б) свої власні дії, спрямовані на одержання аліментів. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені судом не

більше ніж за три роки.

Під ухиленням від сплати аліментів у юридичній науці розуміють як пряму відмову від надання утримання, так і різні дії (бездіяльність) зобов'язаної особи, спрямовані на повне чи часткове ухилення від спла­ти аліментів: приховання особою дійсного розміру свого заробітку (до­ходу), майна; зміну роботи чи місця проживання з метою запобігання сплаті аліментів; приховання свого місцеперебування; інші дії, що свід­чать про намір особи ухилитися від виконання обов'язків щодо утри­мання. Ухилення від сплати аліментів завжди припускає винні навмис­ні дії (бездіяльність). Тому позивач має надати суду докази того, що відповідач свідомо прагнув у той чи інший спосіб ухилитися від вико­нання обов'язків щодо утримання.

Заходи позивача щодо одержання аліментів можуть полягати у спробах установити місцеперебування, місце роботи зобов'язаної особи, укласти договір про сплату аліментів тощо.

Причини, за яких позивач раніше не звертався за примусовим стягненням аліментів, не мають значення і не з'ясовуються. Разом з тим можливість стягнення алімен­тів за минулий час обмежується трьома роками.

При визначенні розмі­ру аліментів за минулий час застосовуються загальні правила, які за­кріплено в статтях 182, 184 СК.

Стягнення аліментів за минулий час необхідно відрізняти від спла­ти заборгованості за аліментами.

Особливості визначення і стягнення заборгованості залежать від причин її виникнення, порядку сплати алі­ментів (добровільний чи за рішенням суду), а також способу визначен­ня судом розміру аліментів (у частці від доходу або у твердій грошовій сумі).

Аліменти можуть бути стягнені за виконавчим листом за мину­лий час, але не більш як за три роки, що передували пред'явленню ви-іесь минулий час, якщо аліменти не сплачувались у зв'язку з розшу-сом платника або його перебуванням за кордоном. Якщо виконавчий

I ист не пред'являвся до виконання, стягнення аліментів за минулий іеріод провадиться в межах трирічного строку, що передував пред'яв-іенню виконавчого листа до виконання.

Як правило, стягнення заборгованості за аліментами ставить плат-шка в досить скрутне положення.

Тому в законі передбачається мож-іивість установлення строку сплати заборгованості (відстрочка абс юзстрочка сплати), а також повне або часткове звільнення від її сплати Ді питання вирішуються судом за позовом особи, зобов'язаної сплачу іати аліменти.

Суд може відстрочити сплату заборгованості за алімен­тами, враховуючи матеріальний та сімейний стан платника аліментів Ікщо той з батьків, який зобов'язаний сплатити заборгованість дове іе, що зможе це зробити через певний час (наприклад, отримає певн: сошти внаслідок продажу свого майна), суд може врахувати цю обста-зину і відстрочити сплату заборгованості на певний час. Платник алі­ментів може просити суд надати йому можливість сплатити заборго­ваність певними частками, а не повністю, тобто розстрочити платеж ч. 1 ст. 197 СК).

Повне чи часткове звільнення від сплати заборгованості можливе ікщо вона виникла у зв'язку з: а) тяжкою хворобою платника алімен :ів; б) іншою обставиною, що має істотне значення (ч. 2 ст.

197 СК) Заборгованість може утворитися внаслідок призупинення виконавчогс іровадження через перебування боржника на лікуванні в стаціонарній іікувальній установі.

До інших обставин, що мають істотне значен ія, можна віднести перебування в місцях позбавлення волі та пов'яза-

Як відбувається стягнення аліментів за минулий час?

ii з цим труднощі з влаштуванням на роботу, призупинення виконав юго провадження у випадку визнання одержувача недієздатним абс іроходження строкової військової служби в Збройних Силах У країн* тощо.

Відповідно до ч. З ст. 197 СК суд може повністю звільнити платни-са від сплати заборгованості, якщо вона виникла внаслідок непред'яв іення одержувачем аліментів без поважної причини виконавчого лис а до виконання.

Норми про стягнення аліментів за минулий час і заборгованості з< іліментами застосовуються до відносин щодо утримання між батькали і повнолітніми дітьми (ч. 5 ст. 194, ст. 201 СК).

У СК вперше встановлена відповідальність за прострочення спла ги аліментів. Вона спрямована на певну компенсацію одержувачу алі дентів його витрат і має необхідний стимулюючий, превентивний вплиі іа особу, що порушила свої аліментні обов'язки.

При виникненні засонавчого листа до виконання (ч. 1 ст. 194 СК). Разом із тим закон до-тускає можливість стягнення заборгованості за весь минулий час бес 5удь-яких обмежень.

Це можливо, якщо за виконавчим листом, пред'яв-іеним до виконання, аліменти не стягувалися у зв'язку з: а) розшукол' платника чи б) його перебуванням за кордоном (ч. 2 ст. 194 СК). Від-ювідно до ч. 4 ст.

194 СК заборгованість за аліментами стягується не-іалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку, передбаче­ному статтею 199 СК, — до досягнення нею двадцяти трьох років.

СК досить детально регулює порядок визначення заборгованостізг шіментами, присудженими у частці від заробітку (доходу) (ст.

195 СК) кодексом передбачено також особливості стягнення заборгованостізг шіментами, що підлягають сплаті відповідно до ст. 187 СК у добровіль-юму порядку.

Заборгованість погашається за заявою платника шля­хом відрахувань з його заробітної платні, пенсії, стипендії за місцем ї> одержання або стягується за рішенням суду (ч. З ст. 194 СК).

Читайте также:  Нотариус - соучастник или жертва? Как восстановить аннулированное нотариальное свидетельство

Умови і порядок стягнення заборгованості за аліментами відмін­ні від стягнення аліментів за минулий час за такими основними мо­ментами.

По-перше, при стягненні аліментів за минулий час одержувач ви­магає сплатити аліменти за період, що передує пред'явленню позову Гобто позов про стягнення аліментів на утримання дитини пред'явля­ються вперше і управомочена особа раніше не зверталася до суду з від-ювідною вимогою.

При цьому утворення заборгованості в принципі ще іе є можливим, оскільки розмір аліментів, що підлягають сплаті, судо& визначений не був.

У свою чергу утворення заборгованості за алімен­тами відбувається у випадку, коли особа вже звернулася до суду, суді схвалив рішення щодо стягнення аліментів на дитину, але за певних об­ставин це рішення не виконувалося.

Тому вимога особи про сплату за-іоргованості є похідною від обсягу первісної вимоги, за якою вже прий-ште рішення суду. Виняток становить випадок утворення заборгованос-і за аліментами, що підлягають відрахуванню відповідно до ст. 187 СК

По-друге, аліменти за минулий час можуть бути стягнені лишезг шови винної поведінки відповідача, що полягала в ухиленні від їхньої :плати.

Стягнення заборгованості відбувається в усіх випадках, а не ільки за умови її утворення в результаті винного поводження платни-са аліментів.

Виникнення заборгованості за аліментами може бути гю-ґязане не тільки з недобросовісною поведінкою платника, а й з певни­ми об'єктивними обставинами, наприклад, призупиненням виконавчо-о провадження тощо.

І, по-третє, аліменти за минулий час можуть бути присуджені строге межах трирічного строку. В свою чергу заборгованість стягуєтьсязгборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рі­шенням суду, до неї застосовується спеціальна форма відповідальнос­ті — стягнення неустойки (пені). Згідно з ч. 1 ст.

196 СК одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Зазначена норма міститься в главі 15 СК, яка регулює відносини щодо утримання дитини, але застосовується і до відносин щодо утриман­ня батьками своїх повнолітніх дочки, сина (ст. 201 СК).

Стягнення не­устойки можливе лише у випадку виникнення заборгованості з вини особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, наприклад, якщо особа ухи­лялася від сплати аліментів, змінювала з цією метою місце свого про­живання, перебувала у розшуку тощо. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів (ч. 2 ст. 196 СК).

Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів неповнолітній (ч. З ст. 196 СК).

Стягнення неустойки вперше передбачене сімейним законодав­ством і спрямоване на підвищення захисту майнових прав дітей.

Доне­давна відсутність у сімейному праві такого способу забезпечення ви­конання зобов'язання як сплата неустойки, розглядалася як особлива риса сімейного права і підстава для його виокремлення з цивільного права.

Зміни останнього часу довели можливість і доцільність засто­сування до сімейних відносин норм цивільного законодавства. Тому включення в СК положення про стягнення неустойки (пені) за неви­конання аліментного зобов'язання є цілком виправданим.

Стягнення аліментів — Розлучення онлайн ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ви вирішили стягувати аліменти в судовому порядку. Після того, як ви визначили розмір аліментів на дитину, який плануєте стягувати, варто з’ясувати для себе момент з якого розпочнеться нарахування аліментів.

Отже, сплата аліментів за рішенням суду відбувається від дня подання позовної заяви. Позовна заява може бути подана особисто стороною чи її представником через канцелярію суду.

У такому випадку вона вважатиметься поданою в день відповідної реєстрації в канцелярії.

З якого моменту стягуються аліменти

Позивачеві варто одержати відмітку канцелярії суду на своєму примірнику позову про дату його реєстрації. Окрім цього, позовна заява з додатками може бути надіслана поштою чи іншим, засобами зв’язку.

У тому випадку, коли позовна заява надсилається через пошту чи передається іншими засобами зв’язку, то днем подачі позову вважається день відповідного відправлення, який підтверджується відповідною відміткою відправлення (квитанція про відправку рекомендованого чи цінного листа, штемпель на конверті тощо).

До речі, стягувати аліменти можна не залежно від того чи подали ви документи на розірвання шлюбу чи перебуваєте в шлюбі. Також можна стягувати аліменти і на повнолітніх дітей, які продовжують навчання.

Як відбувається стягнення аліментів за минулий час?

інфографіка

Стягнення аліментів за минулий час

Якщо Ви вирішили стягувати аліменти через декілька років після розлучення, тоді варто знати наступне. Стягнення аліментів за минулий час дозволяється, але лише якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів від відповідача та не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати.

Суд, залежно від обставин справи, може постановити рішення про те щоб стягнути аліменти за минулий час, але не більш як за 10 останніх років. У даному випадку, важливе значення має доказування факту ухилення відповідача від сплати аліментів.

Отже,якщо особа за власним бажанням не здійснювала право на одержання аліментів, а відповідач не створював до цього перешкод, аліменти за минулий час не можуть бути стягнені.

В який суд подавати позов про стягнення аліментів

Коли вирішено питання за який період будуть стягуватись аліменти необхідно не лише коректно скласти позовну заяву, а і правильно визначити суд у який її необхідно падати.

Позов може бути поданий за місцем проживання позивача (стягувача аліментів) або відповідача (статті 27, 28 ЦПК України).

Якщо позовна заява подана безпосередньо до суду, позов вважається поданим від дня його прийняття.

Аліменти на утримання дитини можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за десять років, що передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.

Все про аліменти: як розрахувати, як стягнути, як припинити виплати | ЮРЛІГА

 • Загальні положення
 • Відповідно до Сімейного кодексу батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, тобто 18 років.
 • Також існує обов'язок батьків сплачувати аліменти на повнолітню дитину до досягнення нею 23 років за умови, що та потребує матеріальної допомоги або продовжує навчання, а батьки мають можливість надати таку допомогу.
 • Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Розмір аліментних зобов'язань батьки можуть визначити добровільно. В іншому випадку аліменти можна стягнути через суд.

Звернення до суду

Якщо згоди не досягнуто, аліменти на дитину в Україні стягуються судом. Для цього той з батьків, з ким проживає дитина подає позовну заяву до суду. Позов про стягнення аліментів може подати самі дочка, син, які продовжують навчання. Разом з заявою надаються:

 1. — копія свідоцтва про шлюб батьків (копія свідоцтва про розірвання шлюбу);
 2. — копія свідоцтва про народження дитини;
 3. — докази про наявність доходів у відповідача;
 4. — документ, що підтверджує спільне проживання разом з дитиною;
 5. — копія паспорта та ІНН позивача.

Судовий збір за такий позов платити не потрібно. Всі витрати стягуються з відповідача.

Встановлена судом сума грошових виплат може бути змінена при необхідності.

Це питання врегульовано нормами Сімейного кодексу та Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів».

Змінити розмір аліментів можна лише з вагомої причини, зокрема, у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із нихта в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом.

 • Які обставини враховує суд при визначенні розміру аліментів
 • При визначенні розміру аліментів суд враховує:
 • — стан здоров'я та матеріальне становище дитини та платника;
 • — наявність у платника аліментів на інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків;
 • — наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
 • — доведені стягувачем витрати платника, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує 20070 грн (десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи), якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
 • — інші обставини, що мають істотне значення.
 • Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів, якщо останній має необгрунтовані його заробітком витрати та не підтвердив джерело походження коштів для їх оплати.
 • З яких доходів утримуються аліменти

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткових винагород як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом (перелік встановив Кабмін, проте він не є вичерпним). Аліменти можуть утримуватися з стипендії; пенсії; допомоги по державному соціальному страхуванню, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також допомоги по безробіттю тощо.

 1. З яких доходів аліменти не утримуються
 2. Постановою Кабміну визначено перелік видів доходу, з яких аліменти не утримаються:
 3. — вихідної допомоги при звільненні і сум неоподаткованого розміру матеріальної допомоги;
 4. — компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;
 5. — допомоги на лікування;
 6. — допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;
 7. — матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;
 8. — одноразової допомоги при народженні дитини;
 9. — державної допомоги на поховання;
 10. — допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 11. — допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;
 12. — допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми;
 13. — соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
 14. — державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю, а також надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю, що передбачені Законом «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
 15. — допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років;
 16. — тимчасової державної допомоги, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину та інші.
 17. Як сплачувати аліменти
 18. Аліменти можуть сплачуватися:
 19. — у частці від доходу матері, батька;
 20. — в твердій грошовій формі.
 21. Розмір аліментів не може бути меншим від половини прожиткового мінімуму, визначеного для дітей відповідної вікової категорії.
Читайте также:  Подати заяву на розлучення

З 1 липня 2019 року до 30 листопада 2019 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 1699 грн., для дітей віком від 6 до 18 років — 2118 грн., для осіб від 18 до 23 років — 2007 грн.

Таким чином, для дітей віком до 6 років мінімальний розмір аліментів дорівнює 849,5 грн. (50% від прожиткового мінімуму). Для дітей віком від 6 до 18 років мінімум — 1059 грн.

Нагадуємо, зараз розмір прожиткового мінімуму встановлюється Законом про Держбюджет на відповідний рік. Дізнатися його розмір можна в модулі «Довідники» ІПС ЛІГА:ЗАКОН. Переконайтесь у зручності подання інформації, замовивши тестовий доступ.

 • Коли батьки не зобовя'зані утримувати дитину
 • Суд може звільнити батьків від обов'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.
 • Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.
 • Чи можна стягнути аліменти за минулий час
 • Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за десять років, що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання.
 • Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв'язку з розшуком платника аліментів або у зв'язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.
 • Які наслідки прострочення сплати аліментів
 • У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 % суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 % заборгованості.
 • Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.
 • Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.
 • Звертаємо увагу, що у Калькуляторі штрафів, який входить до складу Інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН, можна зручно та легко розрахувати суму несплачених аліментів.
 • Чи можна перестати платити аліменти
 • Коментар експерта
 • Як зауважила суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду Ірина Дундар, існує законодавчо врегульована можливість припинення сплати аліментів на дитину у зв'язку з набуттям нею права власності на нерухоме майно.
 • Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

 1. Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.
 2. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.
 3. У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.
 4. Ольга Баранова, ЮРЛІГА

Розмір аліментів на дитину у 2020 році | Юридичний самозахист

Стаття актуальна на 2021 рік

У статті «Які є способи стягувати аліменти в Україні» ми говорили про те, що існують два способи вирішення питання утримання дитини: за договором між батьками або в примусовому порядку через суд.

У цій же статті ми розглянули, як укласти договір про аліменти, що в ньому можна прописати.

У разі відсутності домовленості про добровільну виплату аліментів або у разі відмови від такої виплати, той з батьків, з ким проживає дитина, має право звернутися до суду.

З липня 2017 року набув чинності новий закон України про аліменти. Якщо говорити точніше, в старі закони були внесені зміни, які повинні прискорити та спростити процедуру стягнення аліментів через суд.

У цій статті ми детально розповімо: який розмір аліментів у 2020 році встановлено новим законом про аліменти, які передбачено аліменти на 2 дітей, трьох дітей і більше, і, головне, як швидко і легко отримати аліменти в судовому порядку.

Порядок стягнення аліментів

До прийняття нового закону України про аліменти потрібно було подавати позов і судитися, як мінімум, півроку. Тепер стягнення аліментів відбувається не за рішенням суду, а за судовим наказом про стягнення аліментів, що набагато швидше і простіше.

Для отримання наказу на аліменти до суду потрібно подати заяву. У заяві про видачу наказу про стягнення аліментів має бути зазначено: найменування суду, дані сторін і дитини / дітей, виклад обставин справи, дата і підпис заявника.

Видача судового наказу про стягнення аліментів проводиться без присутності сторін протягом 3 днів з моменту прийняття судом рішення про те, що заява відповідає встановленим вимогам.

Наказ видається в тому випадку, якщо заяву на аліменти на утримання дитини правильно складена і містить вимогу про виплату мінімального розміру аліментів, який передбачений законодавством України (про розмір аліментів в Україні читайте нижче). Іншими словами, отримати аліменти можна за прискореною процедурою тільки в тому випадку, якщо ви не вимагаєте більше встановленого мінімуму, а також за умови, що батьківство (материнство) не заперечується.

Наказ на аліменти не можна оскаржити в апеляції (на відміну від судового рішення). Разом з тим, якщо платник не згоден з розміром аліментів, присуджених у частці від його доходу, він може звернутися до суду з позовом про зменшення аліментів.

Мінімальні аліменти

Аліменти сплачуються або у фіксованому розмірі, або в частині від заробітної плати або від іншого доходу платника аліментів. Новим у виплаті аліментів є те, що раніше просити про виплату аліментів у фіксованій сумі можна було тільки в тому випадку, якщо платник не мав постійного доходу. Тепер же вибір залишають за вами.

Якщо ви хочете стягнути аліменти у фіксованій сумі, то повинні знати, що мінімальні аліменти в Україні в 2018 році становлять 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Подивитися цей прожитковий мінімум можна в законі про державний бюджет на відповідний рік.

У 2018 році прожитковий мінімум для дитини до 6 років становив: з 1 травня -1 426 грн., а з 1 грудня – 1 492 грн. Для дитини від 6 до 18 років прожитковий мінімум становить: з 1 травня – 1 777 грн., а з 1 грудня – 1 860 грн. Залежно від віку вашої дитини, ви можете підрахувати, скільки буде складати 50 відсотків від зазначених сум.

Якщо ви хочете стягнути аліменти на дитину у частці від доходу платника, то розмір виплати буде залежати від кількості дітей, на утримання яких потрібні аліменти.

Які суми можна просити, щоб отримати судовий наказ

Аліменти на першу дитину можна просити в розмірі ¼ частини доходу, на двох дітей – 1/3, трьох і більше дітей – ½ частини доходу, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Якщо ви хочете отримати аліменти в більшому розмірі, ніж вищевказаний мінімум, то потрібно подавати позов про стягнення аліментів, а це вже інша процедура і терміни розгляду.

Суд може присудити аліменти в іншому розмірі, ніж мінімальний, з урахуванням конкретних обставин: хвороби дитини або платника аліментів, наявності у платника інших дітей або осіб на утриманні (наприклад, непрацездатних батьків). Суд повинен враховувати також і майновий стан дитини і платника.

У будь-якому випадку кожну обставину (про здоров’я, наявності інших дітей) потрібно підтверджувати документально як стягувачу, так і платнику аліментів.

Аліменти нараховуються з моменту подачі заяви або позову.

До якого віку виплачуються аліменти

Виплати за рішенням суду або за судовим наказом відбуваються до досягнення дитиною повноліття, а якщо дитина продовжує навчатися у вищому навчальному закладі – до 23 років. Про те, як отримати аліменти на повнолітню дитину, яка продовжує навчання, читайте в статті «Що таке аліменти на повнолітню дитину, яка продовжує навчання».

При наявності двох і більше дітей, аліменти стягуються до повноліття старшої дитини. Після цього, якщо ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів заново, то від загальної суми аліментів віднімається розмір аліментів, який виплачувався на старшого з дітей. Решта суми продовжує виплачуватися до досягнення повноліття усіма дітьми.

Чи можна стягнути аліменти за минулий період

Якщо ви отримали виконавчий лист, але не подавали його в виконавчу службу, то заборгованість можна стягнути лише за 3 роки до моменту, коли ви його нарешті подали.

Якщо заборгованість виникла не з вашої вини (не тому що ви не зверталися до виконавчої служби), а через платника (він переховувався), то заборгованість можна стягнути за весь термін поки аліменти не стягувалися.

Відповідальність за несплату аліментів

На суму заборгованості по аліментах налічується неустойка в розмірі 1% від місячної заборгованості за кожен день, однак не більше 100% розміру заборгованості.

Державний виконавець зобов’язаний зробити розрахунок заборгованості за заявою, як платника, так і одержувача аліментів. У разі спору про розмір заборгованості доведеться звертатися до суду.

Підводимо підсумки по темі розміру аліментів на дитину та їх отриманні:

 1. В Україні внесено зміни до законів про сплату аліментів, які спрощують процедуру стягнення аліментів в судовому порядку.
 2. Нове про аліменти – це можливість отримання аліментів за судовим наказом, якщо ви згодні отримувати мінімальний розмір аліментів на утримання дитини.
 3. Просити аліменти можна на вибір у фіксованій сумі або у частці від доходу платника аліментів.
 4. Фіксований мінімальний розмір аліментів становить 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
 5. Мінімальні аліменти становлять наступні розміри в частині від доходу платника: на одну дитину – ¼ частина від доходу платника аліментів, 1/3 частина – на 2 дітей і ½ частина – на 3 і більше дітей.
 6. Стягнення заборгованості по аліментах – дуже складний процес, як у випадках, коли ви стягувати, так і у випадках, коли аліменти стягують з вас. Тому при виникненні заборгованості варто звернутися за допомогою до юриста.
Читайте также:  Обовьязок баби, діда утримувати внуків

Стягнення аліментів на дитину

Ми гарантуємо високу якість послуг за розумну ціну.

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЗВОРОТНИЙ ДЗВІНОК

Примусове стягнення аліментів за рішенням суду на утримання неповнолітньої дитини — одна з найбільш поширених категорій справ в україні, з якою дуже часто стикаються і фахівці «легал солюшнз».

Це пов'язано зі збільшенням кількості розлучень та низьким рівнем відповідальності батьків дитини (але інколи зустрічаються випадки, коли дитина залишається з батьком, а аліменти стягуються з матері).

Ми не будемо з’ясовувати подробиці виникнення зазначених явищ, нехай цим займаються психологи — це їхній хліб.

Погано, коли через інфантильність батьків страждає дитина, оскільки вона не тільки більше не відчуває сімейного тепла і необхідної близькості з батьками, але і не отримує матеріальних благ, які раніше були у неї в надлишку. Батьки зайняті лише собою, а у мами чи тата швидко з'являється нова сім'я. Як бути?

Держава захищає інтереси дитини, а аліменти потрібні для того, підтримувати належний рівень життя дитини та задовольняти її потреби. Не має значення, з ким із батьків проживає дитина, оскільки вона має право на те, щоб другий з батьків брав участь у її долі, має право бачитися з ним, а також зі своїми родичами.

Стаття 27 конвенції оон про права дитини, а також ст. 8 закону україни «про охорону дитинства» гарантує дітям право на гідний (належний) рівень життя. Дитина не повинна зазнавати страждань при розлученні батьків.

Більш того, в деяких випадках, аліменти виплачуються і на утримання повнолітньої дитини (якщо вона навчається у вузі і не працює). Це цілком нормальна практика, але мало хто знає про наявність такої норми у законодавстві.

З урахуванням того, що в більшості випадків, навчання відбувається на платній основі, це справедливо, оскільки студент денної форми повинен вчитися, а не забезпечувати себе.

Одним із способів захисту інтересів дитини є її фінансове утримання після розлучення. Аліментні зобов'язання виникають з моменту народження дитини до досягнення нею повноліття, а в ряді випадків, вони можуть поширюватися на повнолітню дитину до досягнення нею 23 років.

Як подати в суд на аліменти?

У разі, якщо між батьками не було досягнуто домовленості щодо виплати аліментів, той, з ким проживає дитина, подає позов до районного суду про їх примусове стягнення. Не забороняється подання позову шляхом відправлення рекомендованого листа поштою.

Також можливе примусове стягнення аліментів за минулий період, але не більше, ніж за 10 попередніх років. В суд подається:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копії паспорта та іпн позивача;
 • копія рішення суду про розлучення.

Не забувайте, що обов'язок обох сторін полягає в доказуванні тих обставин, на які вони посилаються. Сторони можуть робити це самостійно, або за допомогою адвоката.

Адвокат може бути присутнім в залі судового засідання та захищати інтерес конкретної сторони, або здійснювати захист у суді за відсутності клієнта. Для цього вам необхідно лише скласти довіреність на ім'я вашого захисника.

Тим самим ви зможете уникнути зустрічі з колишнім чоловіком (дружиною), яка, як правило, не обіцяє нічого позитивного, оскільки справа вже дійшла до суду.

Питання сплати держмита при розгляді справ про стягнення аліментів

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 5 закону україни «про судовий збір», позивачі звільняються від сплати судового збору при розгляді даної категорії справ. Витрати на забезпечення процесу підлягають стягненню з відповідача.

Мінімізація витрат стосується не тільки сум судового збору. З самого початку, позивач.

Не повинен оплачувати складання позову до суду та інші послуги юриста або адвоката, однак ці витрати можуть бути частково або повністю стягнуті з відповідача.

Який відсоток від доходу батьків припадає на аліменти?

Зазвичай на одну дитину — це 25% від доходу, на двох дітей — 33%, на трьох і більше — 50%, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Зверніть увагу, що доходи від продажу нерухомості й автомобіля також приймаються в розрахунок.

Якщо сума виражена в конкретному грошовому еквіваленті, а не у відсотках, тоді ви повинні зібрати докази з належним обґрунтуванням, інакше суд прийме рішення відраховувати аліменти від офіційного доходу відповідача.

Якщо є докази, що у власності відповідача є квартира, будинок, дача, автомобіль, то сміливо пред'являйте ці докази, особливо, якщо відповідач приховує свої доходи, працює неофіційно, але при цьому робить дорогі великі покупки.

Тверда грошова сума, замість відсотка від доходу, може бути призначена судом в якості аліментів і тоді, коли дитина потребує постійного лікування, оздоровлення. Для цього необхідно пред’явити медичні виписки.

Якщо дитина обдарована, відвідує курси, гуртки, спортивні секції, басейн, курси підготовки до вступу до внз, візьміть документи, які це підтверджують. Оскільки на оплату навчання вам потрібні додаткові кошти, ви маєте повне право отримати аліменти на дитину в більшій сумі, ніж гарантований або рекомендований мінімум, адже за ці гроші дитину можна тільки нагодувати, і навіть не завжди вдасться придбати необхідний одяг, особливо в холодну пору року.

Якщо дитині потрібна особлива дієта, вона страждає на хронічні захворювання, акцентуйте на цьому увагу юриста, а в судовому засіданні-судді.

Суд обов'язково враховує наявність у відповідача свого бізнесу, акцій, інших цінних паперів.

Якщо безробітний має неофіційний дохід, платити аліменти потрібно тільки у фіксованому розмірі. Через відсутність офіційного працевлаштування, безробітним не встановлюється відсоток суми виплат від заробітку. Наявність нерухомості не є прямим доказом високого доходу аліментника, але береться до уваги судом при розгляді справи.

Аліменти можуть стягуватися за виконавчим листом за минулий час, але не більше ніж за три роки, що передували пред'явленню виконавчого листа.

Зверніть увагу! Досягнення повноліття дитиною — не перешкода для звернення до суду. Примусове стягнення аліментів за рішенням суду можливо і в цьому випадку.

Які передбачено штрафи за прострочення виплати аліментів?

Несплата аліментів на утримання дитини за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа карається суспільно корисними роботами на строк від 120 до 240 годин.

Таке покарання передбачено, якщо протягом 3-х місяців не сплачуються аліменти на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка має такі діагнози: важкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні або онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч та ін. Повторне правопорушення протягом року карається 240-360 годинами громадських робіт.

Від виплат, призначених судом, складно відмовитися, тому що це порушить права неповнолітнього. Якщо є заборгованість по аліментах, це може стати перешкодою для виїзду за кордон. Також злісному аліментнику суд може заборонити керування транспортними засобами, правом користування мисливською зброєю, правом полювання.

З іншого боку, якщо буде доведено, що аліменти витрачаються не на дитину, а на потреби того з батьків, з ким вона проживає, то їх розмір може бути зменшений.

Заявник має право відмовитися від позовних вимог. В даному випадку також необхідно обґрунтувати своє рішення, пояснити причину відмови.

Проживання батьків порізно не знімає з батьків відповідальності за дитину. Ми закликаємо урегулювати питання про аліменти мирним шляхом.

Угода про аліменти — найшвидший, цивілізований і мирний спосіб оформити аліменти. У нотаріально завіреному документі перераховуються умови виконання зобов'язань по аліментах.

Мінімальний розмір аліментів, визначений угодою про аліменти, повинен бути не нижче визначеного законодавством..

Вам дуже пощастило, якщо не дивлячись на розлучення, ви змогли домовитися з колишнім чоловіком / дружиною.

До ваших послуг платні або безкоштовні юристи. Останні надають допомогу малозабезпеченим категоріям громадян, таким, як інваліди, пенсіонери.

Але якщо не вдалося врегулювати питання таким шляхом, ми допоможемо звернутися до суду тому з батьків, з яким проживає дитина. Всі нюанси, що стосуються аліментів, ви зможете дізнатися у юристів з сімейного права:

 • по телефону;
 • по електронній пошті;
 • через онлайн-чат.
 • ЗАМОВИТИПОСЛУГУ
 • Залиште нам заявку і минезабаром
 • зв'яжемося з Вами!
 • Захист прав людини в Європейському суді з прав людиниПройшовши всі судові інстанції своєї країни та не отримавши задоволення законних вимог, кожен індивідуум може звернутися до міжнародної судової інстан…
 • Оскарження комісій з перевірки пожежної безпекиНа сьогоднішній день в Україні повноваження з перевірки дотримання на підприємстві вимог пожежної безпеки належать Державній службі з надзвичайних сит…
 • Антимонопольні правилаРозвиток сучасного ринку, висока конкуренція в лавах його учасників дає змогу вдосконалювати антимонопольні умови і правила, порядок поглинання або ж …
 • Оскарження рішень амку в судіЯкщо ви займаєтеся підприємницькою діяльністю в україні, вам необхідно дотримуватися норм, запропоновані антимонопольним комітетом україни (амку), нор…
 • Оскарження дій монополістів в амкуВ українській державі спостерігається ситуація щодо порушення монополістів ринку положень закону, що захищає конкуренцію в економічній сфері. Це негат…
Ссылка на основную публикацию