Застосування аналогії закону та аналогії права

 • Прогалини у законодавстві — повна або часткова відсутність (пропуск) необхідних юридичних норм у чинних законодавчих актах, якими, виходячи з принципів права, мають бути врегульовані певні суспільні відносини.
 • Причини виникнення прогалин у законодавстві:
 • 1) невміння відобразити в нормативних актах усе різноманіття сучасних життєвих ситуацій, що потребують правового регулювання і можуть бути врегульовані правом;
 • 2) відставання нормотворчості від розвитку суспільних відносин як наслідок невміння передбачити появу нових життєвих ситуацій;
 • 3) наявність деформацій у процесі нормотворчості, спричинених, наприклад, лобіюванням голосування в парламенті в інтересах певних бізнесових груп;
 • 4) технічні помилки законодавця, допущені при розробці нормативних актів та застосуванні прийомів юридичної техніки.
 • Прогалини в законодавстві виникають зазвичай там, де існує: а) неповнота правових норм; б) суперечність норм однакової юридичної сили, коли одна з них «знищує» іншу; в) повна відсутність правової норми[59].
 • Види прогалин в законодавстві за часом виникнення: первинні — виявляються у момент видання нормативного акта; вторинні — виникають після видання нормативно-правового акта у зв’язку з появою нових суспільних відносин або в результаті виникнення потреби врегулюванні явищ і процесів, які раніше не викликали необхідності регламентації.
 • Способи переборення прогалин в законодавстві:
 • Усунення — відбувається через нормотворчу діяльність шляхом внесення змін і доповнень у закони, видання нових, досконаліших юридичних актів чи створення юридичного прецеденту, або укладання нормативного договору.
 • Подолання — здійснюється в процесі правозастосовної діяльності за допомогою аналогії закону й аналогії права, а також субсидіарного застосування права (міжгалузевої аналогії).
 • За наявності прогалин у законодавстві, законодавець пропонує правозастосувачу різну поведінку:
 • 1) у галузі кримінального законодавства і законодавства про адміністративні правопорушення аналогія не допускається. У цьому разі правозастосувач має керуватися принципом, відомим ще з часів римського права: «Немає злочину і немає вини, немає покарання і немає стягнення, якщо немає закону»;
 • 2) у галузі цивільного, сімейного, трудового законодавства прогалини переборюються такими способами: аналогія закону; аналогія права; субсидіарне застосування норм права (міжгалузева аналогія).

Аналогія закону — застосування до неврегульованих суспільних відносин правової норми, яка регулює подібні суспільні відносини і міститься в приписах (положеннях) законодавчих актів. Аналогія виключається, якщо вона прямо заборонена законом або закон пов’язує настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм.

Аналогія права — застосування до суспільних відносин, не врегульованих нормативно-правовими актами, принципів права, загальних засад і змісту законодавства («духу» права).

Це означає використання таких принципів права, як справедливість, гуманізм, рівність перед законом і судом, відповідальність за вину тощо, які закріплені в конституції держави або в законах, у їх загальних положеннях. У ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на справедливий суд) і ч. 9 ст.

8 Цивільного процесуального кодексу України забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини. Черговість застосування аналогії закону і аналогії права передбачена законодавцем у п. 7 ст.

8 ЦПК України: якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого — суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права).

 1. При вирішенні справи за аналогією необхідно додержуватися таких умов:
 2. 1) аналогія допустима лише за умови повної відсутності або неповноти правових норм, їх нечіткості, суперечливості;
 3. 2) суспільні відносини, до яких застосовується рішення за аналогією, повинні бути врегульовані хоча б у загальній формі, тобто перебувати у сфері правового регулювання;
 4. 3) наявність подібності (аналогії) аналізованих обставин і обставин, передбачених наявною нормою, повинна бути в істотних, юридично рівнозначних ознаках; розбіжність — у деталях, у неістотному;
 5. 4) пошук норми, яка регулює аналогічний випадок, має здійснюватися спочатку в актах тієї самої галузі права, у разі відсутності такої — в іншій галузі та у законодавстві в цілому;
 6. 5) вироблене в ході використання аналогії правове рішення не повинно суперечити дії приписів закону, його меті;
 7. 6) обов’язково має бути вмотивоване пояснення причин застосування рішення за аналогією до даного випадку.
 8. Субсидіарне застосування норм права {лат. subsidium — допомога, підтримка, захист; subsidiarius — допоміжний) — вирішення справи або окремого юридичного питання за відсутності норми в певній галузі права відбувається за допомогою додаткового використання

норм іншої спорідненої галузі права (міжгалузева аналогія). Наприклад, у ст.

8 Сімейного кодексу субсидіарність виражається в такому: майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами, які не врегульовані Сімейним кодексом, регулюються відповідними нормами Цивільного кодексу України, якщо це не суперечить суті сімейних відносин. У ст.

12 Сімейного кодексу також закріплюється необхідність використання правозастосувачем приписів Цивільного кодексу при визначенні строків, установлених у Сімейному кодексі. Тут міжгалузева аналогія не забороняється.

Потрібно знати, що в деяких галузях права субсидіарне застосування норм цивільного права скасовано самим законодавцем, а в інших випадках, незважаючи на відсутність прямої заборони в законодавстві, воно припустиме.

Так, до норм власне трудового, сімейного, екологічного права загальні положення цивільного права в порядку субсидіарності не можна застосовувати.

Субсидіарне застосування можливе лише до правових норм, включених як додаткові до приписів законодавчих актів про сімейні, трудові і деякі інші відносини.

Практика свідчить, що регулювання суспільних відносин будь- якою галуззю права здійснюється здебільшого лише власними галузевими засобами. Субсидіарне застосування норм права є винятком із загального правила.

Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права

Цивільне законодавство – загальне і спеціальне. Загальне застосовується, якщо немає спеціального законодавства. Спеціальне застосовується, якщо існують спеціальні норми, що регулюють окремі правовідносини; загальні норми законодавства в цьому випадку не приймаються до уваги.

Навіть найдосконаліша система права не може охопити всю різноманітність суспільних відносин, які потребують цивільно-правового регулювання.

Так, безпосередньо в Цивільному кодексі України, незважаючи на регулювання ним широкого кола приватних відносин, відсутня правова регламентація питань, які виникають на практиці у зв'язку з медичним обслуговуванням, функціонуванням закладів громадського харчування та іншими видами повсякденного обслуговування, тобто ці відносини залишилися поза полем правового регулювання. Суспільні відносини, які залишаються поза полем правового регулювання, утворюють прогалини в праві. Під прогалиною в праві звичайно розуміютьвипадки, коли певні суспільні відносини потребують правового регулювання, але воно не передбачене конкретним законом, правовою нормою. Засобом усунення прогалин є прийняття нових норм або редагування застарілих. Однак життя не стоїть на місці, і учасники цивільних відносин не можуть чекати, поки прогалину в праві усуне законодавець. Вихід полягає в тому, що суб'єктам цивільних правовідносин і суду надається право вирішувати справи такого роду за допомогою аналоги.

Перший вид аналогії (за відсутності закону, який регулює спірні відносини) носить назву аналогія закону.

Сутність цього виду полягає в тому, що певні цивільні відносини, не регульовані Цивільним кодексом України, іншими актами цивільного законодавства чи договором, можуть регулюватися тими правовими нормами цих актів, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини.

Аналогія закону має місце, якщо: • відносини, щодо яких виник спір, за своїм характером потребують цивільно-правового регулювання;

• ці відносини не регулюються якимись конкретними нормами права;

• є закон, який регулює схожі відносини і який може бути застосований за аналогією, вирішуючи справу шляхом використання аналогії закону, суд повинен не лише покластися на конкретну нормузакону, а й обґрунтувати, чому він вважає за можливе її застосувати. У певних випадках законодавець з метою «нормативної економії» сам вказує на необхідність застосування аналогічного закону. Так, до відносин за договорами контрактації, міни, не врегульованих правилами щодо цих договорів, застосовують загальні положення про договір купівлі-продажу і правила про договори поставки, якщо інше не передбачено договором, законом або іншими нормативно-правовими актами. Трапляються і більш суттєві прогалини в законі, коли відсутні не лише прямі, а й аналогічні норми. Такі прогалини заповнюють за допомогою аналоги права, їх сутність полягає в тому, що у разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до принципів цивільного законодавства. При використанні аналогії права необхідно визначити, якими засадами і змістом цивільного законодавства суд керується, оскільки без такого детального аргументування рішення суду вважається необґрунтованим. Слід підкреслити, що положення Цивільного кодексу України застосовують до врегулювання відносин, які виникають у сфері використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.

 • Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.
 • Значення судової практики

Роль судової практики залежить від системи приватного права. У англо-американській системі вона належить до джерел (форм) цивільного права, в інших системах приватного права відіграє до­поміжну роль. Українська традиція приватного права належить до континен­тальних систем, і тому судовий прецедент офіційно не є джерелом цивільного права в Україні.

Водночас не можна недооцінювати значення судової практики, а роль її потребує спеціального розгляду.

Передусім слід звернути увагу на те, що поняття «судова прак­тика» має декілька аспектів.

По-перше, під цим терміном розуміють керівні роз'яснення вищих судів щодо застосування цивільного законодавства.

Такі роз'яснення містяться в постановах Пленуму Верховного Суду Ук­раїни, а також листах Президії Вищого арбітражного (господар­ського) суду України.

Вони приймаються на основі аналізу і уза­гальнення судової практики, даються в порядку судового тлума­чення і є обов'язковими при вирішенні цивільних спорів у спра­вах відповідної категорії.

Таким чином, виникає ситуація, коли, з одного боку, формаль­но судовий прецедент не визнаний, але, з іншого — всі державні органи, насамперед суди, зобов'язані керуватися тлумаченням норм, яке дав Верховний Суд. У зв'язку з цим питання про приро­ду керівних роз'яснень судів є спірним: одні автори вважають, що керівні роз'яснення Верховного Суду містять норми права, Інші -це заперечують.

Для відповіді на зазначене запитання звернімося до встановлен­ня суті керівних постанов Пленуму Верховного Суду України.

Повноваження Верховного Суду з цього питання визначені За­коном України від 7 лютого 2002 р. «Про судоустрій України». Він передбачає, що Верховний Суд вивчає і узагальнює судову практи­ку, аналізує судову статистику і дає керівні роз'яснення судам з пи­тань застосування законодавства, які виникають при розгляді судо­вих справ.

На відміну від попереднього Закону, прийнятого 5 червня 1981 р., де встановлювалося, що керівні роз'яснення Пленуму Вер­ховного Суду України є обов'язковими для судів, інших органів і посадових осіб, котрі застосовують закон, щодо якого дане роз'яс­нення (ст.ст.40, 45), новий Закон «Про судоустрій України» не міс­тить таких положень.

Проте важко уявити керівні роз'яснення, які не мали б обов'яз­кової сили. В іншому разі це вже будуть не керівні роз'яснення, а рекомендації, пропозиції тощо. Звідси випливає, що керівні роз'яс­нення Пленуму Верховного Суду України, формально не створюю­чи нових норм права, водночас фактично мають обов'язкову силу.

Про обов'язковість цих роз'яснень свідчить вимога, згідно з якою у мотивувальній частині рішення у цивільній справі мають містити­ся в необхідних випадках посилання на відповідні керівні роз'яс­нення Пленуму Верховного Суду (абзац 4 п.6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1976 р. № 11 «Про судове рі­шення»).

Таким чином, хоча формально постанови пленумів вищих судів покликані лише тлумачити і роз'яснювати сенс цивільного законо­давства, але фактично вони є джерелами (формами) цивільного права.

По-друге, термін «судова практика» використовується для поз­начення багаторазового, уніфікованого розв'язання судами однієї і тієї ж категорії справ.

Судова практика, якщо тлумачити її як сукупність судових рі­шень, не є джерелом цивільного права.

Кожен суддя, вирішуючи справу, в якій є судова практика, що склалася, водночас не зв'яза­ний висновками, зробленими іншими судами з подібної категорії справ.

Він виносить рішення, грунтуючись на своєму внутрішньо­му переконанні, яке склалося внаслідок правової оцінки встанов­лених судом обставин справи.

Водночас судова практика, що складається таким чином, відобра­жає тенденції тлумачення і застосування законодавства і може спричинити непрямий вплив на рішення в кожному окремому випадку. Тому вивчення і аналіз практики судів різних рівнів, що складається, безумовно, корисне для юриста, особливо для практикуючого.

Відповідно до ст. 40 Закону України від 5 червня 1981 р. «Про судоустрій України»'.

Верховний Суд України вивчає і узагальнює судову практику, аналізує судову статистику і дає керівні роз'яснення судам з питань застосування законодавства, що виникають при розгляді судових справ, які є обов'язковими для судів, інших органів і посадових осіб, що застосовують закон, з якого було дано роз'яснення.

За своєю сутністю керівні роз'яснення вищих судових інстанцій України є тлумаченням чинного законодавства, яке підлягає застосуванню судовими органами, і ці положення не можуть розглядатися як джерело права.

Цивільні відносини звичайно регулюються нормами законодавства або угодою сторін. У тих же випадках, коли ці відносини, що складаються у сфері підприємництва, не врегульовані законодавством або угодою сторін, вони можуть регулюватися звичаями ділового обороту.

 1. Звичай ділового обороту — це правило поведінки, яке не передбачене актами законодавства, але є усталеним і таким, що широко застосовується у певній сфері підприємництва.
 2. Звичай ділового обороту, що суперечить цивільному законодавству або договору, застосуванню не підлягає. Норми моралі самі по собі теж не є джерелом права, але їх роль при застосуванні цивільно-правових норм не можна зменшувати, оскільки відповідно до вимог чинного законодавства при здійсненні прав і виконанні обов'язків суб'єкти
 3. права повинні виконувати не тільки закони, а й моральні принципи суспільства.
 4. У тих випадках, коли норми моралі закріплюються в нормативних актах, які входять до складу цивільного законодавства, вони стають правовою (юридичною) нормою і джерелом права.
 5. Є й інша думка з цього питання, сутність якої полягає в тому, що керівні роз'яснення вищих судових інстанцій слід визнавати джерелом права

Аналогия закона и аналогия права в гражданском праве

Определение 1

Аналогия закона – это решение определенного конкретного юридического дела, основанное на правовой норме, регулирующей подобные отношения и обстоятельства.

Аналогию закона используют в ситуациях, когда общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, не урегулированы законами или соглашением сторон, в отношении них отсутствует применение обычая делового оборота. В таких случаях применяется гражданское законодательство, которое регулирует подобные отношения.

Условия применения аналогии закона:

 • наличие общественного отношения, входящее в предмет гражданского права (имущественное или личное неимущественное);
 • наличие общественного отношения, не урегулированного нормами гражданского права, обычаем делового оборота или соглашением сторон; правовое регулирование данного общественного отношения не предусмотрено нормами гражданского права и не урегулировано расширительным толкованием определенной нормы гражданского права;
 • есть норма права, которая регулирует сходное общественное отношение.

Сложность и широта общественных отношений, регулируемых гражданским правом могут обусловить наличие ситуаций, которые прямо не урегулированы гражданско-правовыми нормами. Все пробелы разрешаются с помощью аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК).

Аналогия закона используется, когда: в законодательстве существует пробел, не восполняемый предусмотренными законом средствами, в том числе обычаи имущественного оборота; есть законодательное регулирование подобных отношений; использование аналогичного закона к общественным отношениям не должно противоречить их существу (к примеру, нельзя применять общие положения о сделках к большей части личных неимущественных отношений).

Аналогией закона не является установленная законодательным порядком отсылка к регламентации подобных отношений. К примеру, распространение правил о статусе обществ, имеющих ограниченную ответственность на общества с дополнительной общественностью. В данном случае говорится не о пробеле в законодательстве, а об особом способе регулирования, о юридически-техническом приеме.

Аналогия права

Определение 2

Аналогия права – это решение, основанное на общих принципах права.

Аналогия права применяется, когда нельзя применить аналогию закона. При этом права и обязанности сторон определяются на основе общих начал и содержания гражданского законодательства.

Условия применения аналогии закона:

 • имеется общественное отношение, которое по признакам входит в предмет гражданского права, является имущественным или личным неимущественным;
 • общественное отношение не урегулировано нормами гражданского права, обычаем делового оборота или соглашением сторон; правовое регулирование отношения не предусмотрено гражданским законодательством, не охватывается его смыслом, общественное отношение нельзя урегулировать путем расширительного толкования норм гражданского права;
 • отсутствует норма права, которая регулирует подобное общественное отношение.

В случаях, когда для конкретного общественного отношения отсутствует сходное правовое регулирование используется аналогия права (п. 2 ст. 6 ГК).

Содержание аналогии права лежит в обозначении прав и обязанностей сторон правоотношений, базирующихся на общих началах гражданского законодательства, на требованиях разумности, справедливости и добросовестности, а не на конкретных правовых нормах.

Общие начала гражданского законодательства – это основные принципы гражданско-правового регулирования; смысл гражданского законодательства – отраслевые особенности, которые определялись спецификами метода и предмета гражданского права.

Замечание 1

Аналогия права допускается при наличии пробела в законодательстве, который нельзя было восполнить с помощью аналогии закона (при отсутствии нормы, регулируемой подобными отношениями). В судебной практике аналогия права применяется в исключительных случаях, очень редко.

Соотношение аналогии права и аналогии закона

В гражданском кодексе выделяют понятия аналогии закона и аналогии права. К аналогиям закона и права обращаются в случаях, когда какое-либо отношение не может быть урегулировано договором или нормативными актами. В первую очередь применяют аналогию закона. В случаях, когда результат достигнут быть не может, используют аналогии права.

Правила об аналогии закона и аналогии права в гражданском праве применяются только при рассмотрении федеральных законов. Они не распространяются на действие подзаконных нормативных актов, и не могут заполнить имеющиеся в них пробелы.

Условия применения аналогии закона, а также аналогии права в ГК:

 • отсутствие обычая делового оборота;
 • неурегулированность общественных отношений законом и соглашением сторон;
 • наличие схожих норм права и законодательных актов;
 • непротиворечие законодательства сущности соответствующих отношений.

Институт аналогии в гражданском праве – это процесс применения относительно общественных отношений, правовых норм, прямо не предусмотренных законом и регулирующих сходные отношения, общих начал, принципов отправления правосудия по гражданским делам.

В судебной практике часто стоит необходимость заполнять в правовом урегулировании процессуальной деятельности пробелы, связанные с процессуальной деятельностью отношения между субъектами судопроизводства с помощью аналогии закона или права.

Аналогия – это распространение нормы права, комплекса норм на ситуации, не предусмотренные в этой норме (комплексе норм), но имеющие значительные сходства. Субъект правоприменительной деятельности, преодолевая пробелы в праве, не создает новые нормы права, а пытается разрешить конкретное дело, основываясь на действующих положений в законодательстве.

В гражданском судопроизводстве аналогия права и аналогия закона необходима и возможна при выработке судом процедур, не урегулированных федеральным законом, при рассмотрении категорий дел, которые не укладывались в общую процедуру при осуществлении некоторых процессуальных действий, при создании процессуальных документов. Решение является законным, если оно принято при соблюдении норм процессуального права в соответствии с нормами материального права, подлежащие применению к этому правоотношению.

Аналогия права является исключительным средством применения права, она используется только тогда, когда все другие средства урегулирования общественных отношений были исчерпаны. Применение права аналогии вызывает в деятельности судей определенные трудности. Появление аналогии права обусловлено тем, что при его применении в судебной практике часто встречаются ошибки.

Принцип применения права по аналогии

Юридическая аналогия применяется в ряде ситуаций, когда существует пробел в праве и до того, как соответствующий правотворческий орган издал новые правовые нормы. Важность наличия данных юридических операций связана с потребностями правоприменительной практики.

Аналогию используют для того, чтобы обеспечить наиболее эффективное функционирование всех юридических организаций, так как не во всех ситуациях получается экстренно удалить пробелы в праве.

Если бы не было возможности использовать аналогии в ряде судебных органов, то можно было бы увидеть большое скопление дел, которые ожидали бы действия законодателей относительно устранения пробельности права и которые не имели бы оперативного разрешения.

Замечание 1

Важно обратить внимание на тот аспект, что аналогия выступает только в качестве юридического приема, который позволяет только преодолеть, но не искоренить пробел. Если говорить о общей неурегулированности данного дела, то она остается, но при использовании аналогии в ряде конкретных ситуаций, ее допустимо преодолеть.

Для правоприменителя на основании общего правила недопустимо восполнять пробелы. Ему необходимо преодолевать данные препятствия в решении дел, но он не в силах их устранить.

Нельзя отказывать в решении дел по причине того, что отсутствуют нормы, которые предусматривают эти фактические обстоятельства. В ситуациях, когда существует пробел в законе, для правоприменителя определен круг разного поведения в зависимости от направленности дела.

Если говорить об уголовном и административном праве, то там применяется принцип «нет правонарушения и нет наказания без закона». Таким образом, в деятельности правоохранительного характера, и в первую очередь в области публичного права, применять аналогию недопустимо.

Так, УК РФ содержит полный список преступлений, при которых недопустимо привлекать к уголовной ответственности по аналогии. Единственное решение для практиков, если нет норм, это отказ в том, чтобы возбуждать производство по делам, выносить оправдательный приговор.

В ряде отношений, которые не имеют отношения к признанию действий преступными или административными правонарушениями, применим иной порядок.

В гражданском законодательстве допустимо появление гражданских прав и обязанностей из общих начал и сути гражданского законодательства.

Исходя из этого, при ссылке на отсутствие конкретных законов, недопустимо отказывать в правосудии. В качестве средства преодоления пробелов в данной ситуации выступает аналогия.

Юридическая аналогия: определение и виды

Определение 1

Под аналогией понимается сходство разных предметов, процессов и явлений в определенных свойствах.

Во время умозаключения по аналогии ряд знаний, полученных в процессе рассмотрения определенного объекта, переходит на тот, что менее изучен, но схож по ряду существенных свойств, качеств и признаков объект.

Определение 2

В качестве юридической аналогии выступает разрешение случаев, которые непосредственно не урегулированы правом, но обязательно находятся в области правового регулирования, при помощи использование правовых норм, которые регулируют схожие по направленности отношения (речь идет об аналогии закона), или, основываясь на общих началах и смысле законодательства (речь идет об аналогии права).

Нужна помощь преподавателя? Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!

Исходя из этого, в юриспруденции есть два вида аналогии. Это аналогия закона и аналогия права. Для аналогии закона свойственно использоваться в тех ситуациях, когда важно решить определенное юридическое дело, когда нет норм права, которые регулируют эти общественные отношения, но в законодательстве все же можно найти ряд норм, которые регулируют похожие, аналогичные отношения.

Определение 3

Под аналогией права понимается принятие решений по конкретным делам, основываясь при этом на общих началах, принципах права, сути законодательства.

В данной ситуации, как и в предшествующей, есть необходимость в том, чтобы разрешить определенный юридический вопрос, также нет норм права, которые непосредственно регулируют эти общественные отношения.

Но при аналогии права нет и аналогичных норм, то есть норм, которые регулируют схожие общественные отношения.

Таким образом, появляется необходимость в обращении к ряду общих принципов права, уже непосредственно сформулированных в законодательстве, или выработанных научным правосознанием.

Для аналогии права не свойственно в строгом смысле выступать в качестве умозаключения по аналогии, так как нет норм, которые регулировали бы схожие отношения. Тут мы, скорее всего, говорим о самостоятельных источниках права – принципах права. Об этом уже довольно давно говорили в отечественной юридической науке, но учебная литература это положения не поддержала.

Основные отличия правоприменительной юридической деятельности и правоохранительной юридической деятельности

При применении аналогий, важно видеть разницу между правоприменительной юридической деятельностью (суть которой заключается в установлении прав и обязанностей сторон) и правоохранительной юридической деятельностью (которая определяет ряд мер юридической ответственности). Правоустановительная деятельность, в частности в области частного права, очень связана с аналогией. Речь об этом идет даже в законодательстве.

Так, в ситуациях, когда ряд гражданско-правовых отношений не урегулированы законодательством или соглашениями сторон и нет применимого к ним обычая делового оборота, к данным отношениям, если это соответствует их существу, важно применять гражданское законодательство, которое регулирует схожие отношения. В ситуациях, когда невозможно применение права по аналогии, обязанности сторон определяют на основании общих начал и смысла гражданского законодательства и ряда требований справедливости, добросовестности и разумности. Речь об этом идет в ст.6 ГК РФ.

Если же отсутствует ряд норм процессуального права, которые регулируют ряд отношений, которые возникают во время гражданского судопроизводства, для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей важно использовать нормы, которые регулируют похожие отношения. Если же отсутствуют данные нормы, важно действовать на основании принципов реализации правосудия в России. Речь об этом идет в ч.4 ст.1 ГПК РФ.

В большинстве ситуаций аналогию применяют в пределах одного направления права. Это гарантирует сходство правовых норм, так как в пределах отрасли есть единый предмет правового регулирования, одинаковый способ правового регулирования. Но существуют ситуации и межотраслевого применения юридических аналогий.

Заимствовать нормативный материал характерно, в первую очередь, для молодых отраслей права, использующих нормы соответствующих профилирующих направлений. Данную аналогию называют «субсидиарной» аналогией.

Она заключается в том, что если в определенном направлении права нет нужных юридических оснований для того, чтобы применить аналогию закона или права к ситуациям, которые по своей сути допустимо отнести к ряду отношений, регулируемых данным направлением, допустимо обратиться к ряду норм и принципов иного направления права или к ряду общих начал, принципов права в общем. Примером этого может служить ст.4,5 СК РФ.

Специфика требований относительно использования аналогий

Принципом законности обозначены некоторые требования относительно использования аналогий:

 • Решать дела по аналогии можно исключительно в ситуациях, когда нет или не в полной мере есть правовые нормы.
 • Схожесть обстоятельств, которые анализируются, и обстоятельств, которые предусмотрены имеющимися нормами, должна быть в равных и существенных признаках в правовом отношении.
 • Нельзя принимать решения по аналогии, если она ее запрещает закон или в ситуациях, когда закон проводит связь между наступлением юридических последствий и наличием определенных норм.
 • Ряд исключительных норм и изъятие из общих правил, допустимо принимать во внимание исключительно в тех ситуациях, когда ряд рассматриваемых обстоятельств тоже имеет исключительный характер.
 • Результаты применения аналогий не должны противоречить никаким действующим предписаниям закона.
 • Решения по аналогии подразумевают поиск норм, в первую очередь, в ряде актов того же направления права, и только в ситуациях, когда таковых нет, допустимо обращаться к иным отраслям и законодательству в общем.

В гражданском законодательстве допустимо как средство преодоления пробелов в гражданском праве использовать ряд требований разумности, добросовестности и справедливости.

Аналогия права и аналогия закона. Субсидиарное применение правовых предписаний

Восполнение пробелов в правоприменительной практике является казуальным восполнением. Различают два способа казуального восполнения пробелов в праве: аналогию закона (analogia legis) и аналогию права (analogia juris).

Аналогия закона применяется тогда, когда отсутствует нормативное предписание, предусматривающее соответствующую ситуацию, но существует такое предписание, которое регулирует сходные случаи.

Когда правоприменитель не находит нормативное предписание, регулирующее сходное отношение, решение по делу выносится на основании аналогии права, т.е. руководствуясь общими началами и смыслом зак-ва.

Аналогия закона применяется при условии, что существующий в зак-ве пробел не может быть восполнен с помощью предусмотренных законом средств, в том числе с помощью обычаев делового оборота. Кроме того, применение закона по аналогии к регулируемым отношениям не должно противоречить их существу. Не является аналогией закона отсылка, содержащаяся в норме закона к другой норме.

При отсутствии сходного правового регулирования для конкретного отношения может использоваться аналогия права (п. 2 ст. 6 ГК). Суть аналогии права состоит в том, что права и обязанности сторон в возникшем правоотношении будут определяться исходя из общих начал и смысла гражданского зак-ва и требований добросовестности, разумности и справедливости.

 • Правила об аналогии закона и аналогии закона применяется только при применении федеральных законов и не могут распространяться на действие подзаконных актов. Применение аналогии закона и аналоги права на практике встречается крайне редко
 • Аналогия закона представляет собой применение к отношениям, которые не урегулированы зак-вом или договором, норм гражданского права, регулирующих сходные отношения.
 • Условиями применения аналогии закона являются:
 • Отсутствие регламентации данных отношений зак-вом;
 • Отсутствие соглашения между сторонами по данному вопросу;
 • Отсутствие противоречий между применяемой нормой права и отношением, подлежащим урегулированию.

Применение аналогии закона вызвано тем, что зак-во не всегда успевает сформироваться в отношении уже существующих гражданских правовых отношений.

Аналогия права – это применение общих начал и смысла гражданского зак-ва к урегулированию прав и обязанностей исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости.

Аналогия права применяется только при невозможности использования аналогии закона.

При этом требования добросовестности следует понимать как добросовестные действия сторон (исправное исполнение своих обязательств), требования разумности предполагают учет жизненных обстоятельств, конкретной обстановки, возможных последствий и др. (Н, устранение недостатков товара в разумный срок). Требование справедливости подразумевает учет интересов обеих сторон.

Субсидиарное применения норм права — решение дела или отдельного юридического вопроса при отсутствии нормы в определенной области права происходит с помощью дополнительного использования норм другой родственной отрасли права (межотраслевая аналогия). Например, в ст.

8 Семейного кодекса субсидиарности выражается в следующем: имущественные отношения между супругами, родителями и детьми, другими членами семьи и родственниками, которые не урегулированы Семейным кодексом, регулируются соответствующими нормами Гражданского кодекса Украины, если это не противоречит существу семейных отношений. В ст. 12 Семейного кодекса также закрепляется необходимость использования Правоприменителя предписаний Гражданского кодекса при определении сроков, установленных в Семейном кодексе. Здесь межотраслевая аналогия не возбраняется.

Нужно знать, что в некоторых отраслях права субсидиарное применение норм гражданского права отменены самим законодателем, а в других случаях, несмотря на отсутствие прямого запрета в зак-ве, оно допустимо.

Так, с нормами собственно трудового, семейного, экологического права общие положения гражданского права в порядке подчиненности нельзя применять.

Субсидиарное применение возможно лишь в правовых норм, включенных как дополнительные к предписаний законодательных актов о семейных, трудовых и некоторые другие отношения.

Практика показывает, что регулирование общественных отношений любой отраслью права осуществляется в основном лишь собственными отраслевыми средствами. Субсидиарное применения норм права является исключением из общего правила.

70.Понятие, основные признаки и содержание интерпретационной практики.

Интерпретационная практика — это деятельность по установлению и разъяснению содержания и формы правового предписания, взятая в единстве с накопленным юридическим опытом.

Для нее характерны следующие признаки:

1. Интерпретационная практика представляет разновидность юрид. практики. Поэтому ей присущи многие черты, характерные для юрид. практики.

2. Она занимает одно из ведущих мест в правовой системе общества. Правотворческая практика, как известно, направлена на изменение сферы (пределов) правового регулирования путем создания новых, изменения действующих или отмены ненужных нормативно-правовых предписаний.

3. Интерпретационная практика образует существенную часть правовой культуры индивидов, социальных групп и слоев населения, общества в целом.

Поражаешься, порой, насколько искусными в толковании были древнеримские юристы, что свидетельствует о высоком уровне их правосознания, общей и правовой культуре, развитии юрид. науки и практики.

Многие сформулированные ими положения и в настоящее время могут служить в качестве исходных начал интерпретационной практики.

4. Она связана с уяснением и разъяснением правовых явлений, устранением противоречий, неточностей и иных погрешностей в предписаниях, с установлением четкости и ясности в правовом регулировании общественных отношений, с приращением новых юрид. и общесоциальных знаний.

5. Интерпретационная практика представляет собой диалектическое единство деятельности по установлению содержания и формы правовых явлений(динамическая ее сторона) иправового опыта(статический компонент).

Основания интерпретационной практики — это такие обстоятельства реальной жизни, которые с необходимостью требуют уяснения и разъяснения правовых явлений (понятий, предписаний и т.п.).Все основания интерпретационной практики можно разграничить на две большие группы.

Первую составляют нормативно-правовые предписания, закрепляющие полномочия (компетенцию) определенных субъектов на официальное толкование правовых актов. Условно их можно назвать нормативно-правовыми основаниями. Вторую группу составляют фактические основания интерпретационной практики.

В самом общем плане ее содержаниесостоит из интерпретационной деятельности и складывающегося на ее основе опыта. Элементами интерпретационной деятельности являются ее объекты, субъекты и участники, действия и операции, средства и способы их осуществления, результаты толкования. Рассмотрим каждый из указанных элементов.

Объект- это то, на что направлена интерпретационная деятельность. Все объекты юридического толкования можно свести к следующим основным группам. 1) законы (конституционные, обычные и др.) и подзаконные нормативные акты; 2) правоприменительные акты (см. ст. 206 ГПК РСФСР, ст.

179 АПК РФ) ; 3) договоры и иные индивидуальные правовые; 4) акты толкования. Так, в соответствии со ст. 83 закона «О Конституционном Суде РФ» решение Конституционного Суда может быть официально разъяснено самим Конституционным Судом; 5) права и обязанности (см. ст. 267-270 УПК РФ); 6) юрид.

термины, конструкции, доктрины, действия и другие правовые явления.

Субъектами интерпретационной практики могут быть любые лица, их коллективы и организации. Юридическое значение их разъяснений, однако, будет неодинаково. Поэтому в зависимости от юрид. последствий толкования различают два его вида: официальное (обязательное) и неофициальное (доктринальное, обыденное).

Интерпретационные действия(операции) представляют собой осмысленные и внешне выраженные акты субъектов и участников, связанные с познанием, оценкой, разъяснением, описанием и пр. какого-либо юридического явления.

В содержании интерпретационной практики существенную роль призвана играть интерпретационная техника и тактика.В литературе данный аспект проблемы рассматривается через категорию «способы толкования права». Обычно выделяются грамматический, логический, исторический (историко-политический), систематический и специально-юрид.

«способы» толкования (некоторые авторы пишут также о функциональном, телеологическом способах). Мы бы добавили философский и психологический, социологический и нравственный, математический и технический, другие способы и средства толкования.

То есть к ним относятся любые научные и обыденные знания, средства и способы, используемые в процессе интерпретационной практики

Ссылка на основную публикацию