Заява про встановлення факту родинних відносин

поділитися

10 березня 2021 правовим клубом PRAVOKATOR.Львів у партнерстві з Львівським місцевим центром з надання БВПД організовано та проведено онлайн-зустріч з експертом на тему “Встановлення факту родинних відносин”.

З наявністю споріднення між людьми виникає багато юридичних наслідків: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо.

І нерідко перешкодою  реалізації особистих чи майнових прав постає помилка в прізвищі чи імені людини в свідоцтві про народження чи паспорті, або втрата документу.

Тоді факт родинних відносин доводиться встановлювати через суд.

Жoдeн iз кoдифiкoвaниx aктiв, джepeл як пpивaтнoгo, тaк i пyблiчнoгo пpaвa (Ciмeйний кoдeкc Укpaïни (дaлi – CK Укpaïни), Цивiльний кoдeкc Укpaïни, Житлoвий кoдeкc УPCP , Kpимiнaльний пpoцecyaльний кoдeкc Укpaïни нe мicтить чiткoï дeфiнiцiï пpaвoвoï кaтeгopiï «poдиннi вiднocини». Taк, y ч. 2 cт. 9 CK Укpaïни йдeтьcя лишe пpo тe, щo ocoби, якi пpoживaють oднiєю ciм’єю, a тaкoж poдичi зa пoxoджeнням, вiднocини якиx нe вpeгyльoвaнi CK Укpaïни, мoжyть вpeгyлювaти cвoï ciмeйнi (poдиннi) вiднocини зa дoгoвopoм, який мaє бyти yклaдeний y пиcьмoвiй фopмi.

Родинні відносини (споріднення) – кровний зв’язок між людьми, з наявністю якого закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків.

Правове значення має як пряме споріднення так і не пряме (бокове), коли родинні зв’язки виникають за наявності спільного пращура (родоначальника). Стосунки між подружжям не є родинними.

Сiмeйнi вiднocини – цe вiднocини, якi виникaють мiж члeнaми ciм’ï, poдиннi ж вiднocини є вiднocинaми виключнo мiж poдичaми зa пoxoджeнням.

Пpи цьoмy зa кpитepiєм oбcягy ciмeйнi вiднocини є шиpшими зa вiднocини poдиннi: cyб’єкти poдин- ниx вiднocин зaвжди є cyб’єктaми вiднocин ciмeйниx, вoднoчac cyб’єкти ciмeйниx вiднocин нe y вcix випaдкax є poдичaми зa пoxoджeнням, тoбтo cyб’єктaми poдинниx вiднocин (нaпpиклaд, пoдpyжжя, ycинoвлювaч тa ycинoвлeнa ним дитинa тoщo).

Заява про встановлення факту родинних відносин

Велика Палата Верховного Суду зазначала, що справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, належать до юрисдикції суду за таких умов:

 • факти, що підлягають встановленню, повинні мати юридичне значення, тобто від них мають залежати виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян. Для визначення юридичного характеру факту потрібно з’ясувати мету встановлення;
 • встановлення факту не пов’язується з подальшим вирішенням спору про право. Якщо під час розгляду справи про встановлення факту заінтересованими особами буде заявлений спір про право або суд сам дійде висновку, що у цій справі встановлення факту пов’язане з необхідністю вирішення в судовому порядку спору про право, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює цим особам, що вони вправі подати позов на загальних підставах;
 • заявник не має іншої можливості одержати чи відновити документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення. Для цього заявник разом із заявою про встановлення факту подає докази на підтвердження того, що до її пред’явлення він звертався до відповідних організацій за одержанням документа, який посвідчував би такий факт, але йому в цьому було відмовлено із зазначенням причин відмови (відсутність архіву, відсутність запису в актах цивільного стану тощо);
 • чинним законодавством не передбачено іншого позасудового порядку встановлення юридичних фактів.

 Встановлення факту родинних відносин здійснюється судом  тільки в порядку окремого провадження.

Як i в бiльшocтi iншиx cпpaв пpo вcтaнoвлeння фaктiв, щo мaють юpидичнe знaчeння, зaявa пpo вcтaнoвлeння фaкту poдинниx вiднocин мiж фiзичними ocoбaми пoдaєтьcя дo cуду зa пpaвилaми виключнoï тepитopiaльнoï пiдcуднocтi – зa зapeєcтpoвaним у вcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку мicцeм пpoживaння aбo зa зapeєcтpoвaним у вcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку мicцeм пepeбувaння зaявникa. Пopяд iз цим у зaзнaчeнiй кaтeгopiï цивiльниx cпpaв oкpeмoгo пpoвaджeння зacтocoвуєтьcя пpaвилo пiдcуднocтi cпpaв зa Уxвaлoю Верховного суду, згiднo з яким пiд чac пoдaння вiдпoвiднoï зaяви гpoмaдянинoм Укpaïни, який пpoживaє зa ïï мeжaми, пiдcУднicть cпpaв пpo вcтaнoвлeння фaкту бaтькiвcтвa (мaтepинcтвa), a тaкoж фaкту визнaння мaтepинcтвa визнaчaєтьcя зa йoгo клoпoтaнням Уxвaлoю cуддi Bepxoвнoгo Cуду Укpaïни (ч. 2 cт. 257 ЦПK Укpaïни).

Доказування

До заяви про встановлення факту родинних відносин можуть додаватися такі документи та докази:

 1. докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту (акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, погосподарські книги, виписки з домових книг та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини осіб);
 2. довідки органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;
 3. пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померлого із заявником.

Kpiм тoгo, cлiд aкцeнтувaти увaгу нa тoму, щo cуд мaє пpaвo вcтaнoвити фaкт poдинниx вiднocин, який нe мaє юpидичнoгo знaчeння зa зaкoнoдaвcтвoм Укpaïни, якщo зa iнoзeмним зa- кoнoдaвcтвoм цeй фaкт тягнe пpaвoвi нacлiдки, i piшeння cуду є нeoбxiдним для зacтocувaння у вiднocинax iз гpoмaдянaми iншoï держави.

Заява про встановлення факту родинних відносин

В яких випадках суд може відмовити у розгляді справи?

Як зазначалось раніше підставою для відмови судді у відкритті провадження у справі є наявність спору про право. Якщо такий спір про право буде виявлений вже під час розгляду справи, то суддя залишає дану заяву без розгляду.

Це, перш за все, пов’язано з тим, що у порядку окремого провадження суд може вирішити спір про факт, про стан, але не спір про право. Оскільки метою такого судового розгляду є лише встановлення наявності або відсутності самого факту. Факт,  що встановлюється судом у порядку окремого провадження, повинен мати юридичне значення і безспірний характер.

Тому, якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, то такий спір вирішується в порядку позовного провадження.

Наприклад, для розгляду в порядку окремого провадження не може бути прийнята заява про встановлення факту родинних відносин, якщо заявник порушує справу з метою підтвердити в наступному своє право на житлове приміщення або на обмін приміщення, у випадку наявності інших спадкоємців у справі та спору між ними тощо.

Більш детальніше у навчальному відео:

Встановлення факту родинних відносин

Заява про встановлення факту родинних відносин

Справи щодо встановлення факту родинних відносин є досить поширеними, адже з наявністю споріднення між людьми виникає багато юридичних наслідків: право на спадщину, право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо. І нерідко на заваді реалізації особистих чи майнових прав постає помилка в прізвищі чи імені людини в свідоцтві про народження чи паспорті, або втрата документу. Тоді факт родинних відносин доводиться встановлювати через суд.

Порядок та підстави встановлення факту родинних відносин

Родинні відносини (споріднення) — кровний зв'язок між людьми, з наявністю якого закон пов'язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов'язків. Правове значення має як пряме споріднення так і не пряме (бокове), коли родинні зв'язки виникають за наявності спільного пращура (родоначальника). Стосунки між подружжям не є родинними.

 • Встановлення факту родинних відносин здійснюється судом в порядку окремого провадження.
 • Суд вправі розглядати справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо.
 • Суд не може відмовити в розгляді заяви про встановлення факту родинних відносин з мотивів, що заявник може вирішити це питання шляхом встановлення неправильності запису в актах цивільного стану.
 • Куди звернутись

Заява фізичної особи про встановлення факту родинних відносин, подається до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем її проживання. Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України.

 1. Хто може звернутись до суду
 2. Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.
 3. Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути:
 • спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом і для яких у зв’язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки;
 • особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;
 • інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб;
 • прокурор у порядку статей 56, 57 ЦПК України відповідно до ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» також має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин для осіб, інтереси яких він представляє за законом.

Водночас справи про встановлення факту родинних відносин з метою одержання спадщини не можуть розглядатися судами, якщо заявник відповідно до ст. 1224 ЦК України усунений від права на спадкування.

Читайте также:  Початок дії шлюбного договору

Разом із заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть брати участь і заінтересовані особи з метою захисту своїх інтересів або інтересів держави.

Заінтересованими особами у справах про встановлення факту родинних відносин залежно від мети встановлення цього факту можуть бути й інші особи, які мають право на спадщину (брати, сестри, онуки, особи, на користь яких складено заповіт, усиновлені, територіальна громада за відсутності інших спадкоємців за законом і заповітом).

 • Вартість
 • За подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду (у 2020 році – 420,40 грн.
 • Перелік необхідних документів

Заява про встановлення факту родинних відносин повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим ст. 175 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим ст. 318 ЦПК України.

Згідно із ст.318 ЦПК України у заяві повинно бути зазначено:

 • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 • докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

До заяви про встановлення факту родинних відносин можуть додаватися такі документи та докази:

 • докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту (акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, погосподарські книги, виписки з домових книг та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини осіб);
 • довідки органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;
 • пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померлого із заявником.

Підстави для відмови у відкритті провадження у справі

Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, — залишає заяву без розгляду.

Наприклад, для розгляду в порядку окремого провадження не може бути прийнята заява про встановлення факту родинних відносин, якщо заявник порушує справу з метою підтвердити в наступному своє право на жиле приміщення або на обмін жилого приміщення. У разі відмови в задоволенні вимог про визнання права на жилу площу або на обмін жилого приміщення, заінтересована особа має право звернутись до суду з відповідним позовом.

Важливо! Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.

Якщо Ви, або Ваші знайомі зіткнулися з правовими проблемами, просимо звертатися за безоплатною правовою допомогою до відділу «Вільногірське бюро правової допомоги»

Адреса: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 43 (2-й поверх).

Графік роботи: понеділок- четвер з 8.00 год. до 17.00 год.

п'ятниця з 8.00 год. до 15.45 год.

(без перерви на обід)

Телефон: +38 (098) 398-06-52,

Електронна пошта: vilnohirske@legalaid.dp.ua

 1. Всеукраїнська гаряча телефонна лінія – 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України).
 2. Ми допоможемо захистити Ваші права!
 3. Оксана Нужна
 4. Начальник
 5. відділу «Вільногірське бюро правової допомоги»
 6. « Повернутись

Як встановити факт родинних відносин

Заява про встановлення факту родинних відносин

Необхідність у зверненні до суду щодо встановлення факту родинних відносин часто виникає у наступних ситуаціях коли:

 • спадкоємці померлої особи мають право на спадщину, проте, не мають відповідних документів, що підтверджують кровний зв’язок із померлим;
 • особи, котрі мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким відмовлено в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;
 •  інші особи, якщо встановлення такого факту тягне за собою виникнення юридичних наслідків для цих осіб.

Суд не може відмовити в розгляді заяви про встановлення факту родинних відносин з мотивів, що заявник може вирішити це питання шляхом встановлення неправильності запису в актах громадянського стану.

Наявність факту родинних відносин можуть підтвердити наступні докази:
автобіографії, фотографії, листи, як ділового так і особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, господарські книги, домові книги, а також інші документи; листи органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану; покази свідків, котрі можуть підтвердити про взаємовідносини померлого із заявником.

Встановлення родинних відносин повинне мати для заявника юридичне значення в майбутньому. В протилежному випадку воно буде безпредметним, що зумовить відмову у відкритті провадження у справі про встановлення такого факту або ж закриття провадження у справі у випадку його помилкового відкриття.

Варто пам’ятати! Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів. Тобто, рішення суду про встановлення родинних відносин не може бути підставою для внесення виправлень, змін чи доповнень в актовий запис, видачі заявнику нового паспорта.

Потрібна допомога адвоката? Не затягуйте з вирішенням проблем – записуйтесь на консультацію за тел. 096-203-18-51. Інформація про вартість консультації та інших послуг

Переглядів: 1394

Чимало клієнтів звертається до Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за роз’ясненнями щодо особливостей встановлення факту родинних відносин.

З цього питання консультує головний спеціаліст відділу правової інформації та консультації Юлія Гула.

Встановлення факту родинних відносин дедалі частіше набуває важливого значення і стає все більш поширеним та актуальним в умовах сучасного суспільства. Воно є одним з факторів, що забезпечує охорону прав та законних інтересів особи, створює необхідні умови для реалізації особистих немайнових чи майнових прав.

На законодавчому рівні чітко регламентовано декілька можливих варіантів, які фізична особа може використати, як дієві та ефективні інструменти задля встановлення факту родинних відносин.

Одним із таких напрямків є право на звернення із заявою про видачу витягу із Державного реєстру актів цивільного стану громадян за місцем проживання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції.

Якщо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану така інформація відсутня, слід звернутися до місцевої державної архівної установи із заявою про отримання довідки про підтвердження родинних зв’язків (за місцем народження чи проживання спадкодавця).

Доказом родинних та інших відносин спадкоємців

зі спадкодавцем є:

 • свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану,
 • повний витяг з реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису,
 • копії актових записів,
 • копії рішень суду, що набрали законної сили, про встановлення факту родинних та інших відносин.

Останньою та найвищою формою захисту прав та законних інтересів є судове встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Цивільний процесуальний кодекс України у п.1 ч.1 ст. 256 передбачає можливість розгляду справи про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами. Заява подається за місцем проживання заявника.

Згідно ч.1 ст. 258 ЦПК України у заяві повинно бути зазначено: 1) який факт заявник просить встановити та з якою метою; 2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; 3) докази, що підтверджують факт.

Такими доказами можуть бути: паспорти; ідентифікаційні номери платників податків; документи, акти, листи ділового чи приватного характеру, які вміщують відомості про родинні відносини; довідку органів державної реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення свідоцтва Про народження або про шлюб заявника чи осіб, стосовно яких подана заява; квитанцію про сплату державного мита; копії заяви (за кількістю зацікавлених осіб).

Встановлення родинних відносин повинне мати для заявника юридичне значення в майбутньому, адже в протилежному випадку воно буде безпредметним, що зумовить відмову у відкритті провадження у справі про встановлення такого факту відповідно до п.1 ч.2 ст.122 ЦПК України, або ж закриття провадження у справі у випадку його помилкового відкриття з підстав, визначених п.1 ч.1 ст.205 ЦПК України.

За більш детальною інформацією можна звернутись до Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 64/53, каб. 109;

Тел.: (095)87-662-33, (0522) 32-08-24

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., та до Новгородківського бюро правової допомоги працює, яке знаходиться за адресою:смт. Новгородка, вул. Центральна, 1;

Читайте также:  Кредитний договір з банком (по довгостроковому кредитуванню населення на споживчі цілі)

тел. (099)45-74-038, (05241)2-03-44

Email: novhorodkivske@legalaid.gov.ua

Як встановити факт родинних відносин | ЮРЛІГА

Справи щодо встановлення факту родинних відносин є досить поширеними, адже з наявністю споріднення між людьми виникає багато юридичних наслідків: право на спадщину, право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо. І нерідко на заваді реалізації особистих чи майнових прав постає помилка в прізвищі чи імені людини в свідоцтві про народження чи паспорті, або втрата документу. Тоді факт родинних відносин доводиться встановлювати через суд.

 • Як треба діяти, роз'яснила фахівчиня Білоцерківського місцевого центру з надання БВПД Юлія Філоненко, повідомляє Мін'юст.
 • Куди треба звертатися для встановлення факту родинних відносин?
 • Розгляд справи про встановлення факту родинних відносин здійснюється районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом за місцем проживання фізичної особи — заявника в порядку окремого провадження та за участю заінтересованих осіб.

Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту родинних відносин визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду (частина друга статті 316 ЦПК).

При визначенні кола заінтересованих осіб у встановленні факту слід враховувати їх юридичний інтерес, а саме: тоді, коли факти, що підлягають встановленню, можуть вплинути на їх права та обов'язки; якщо це організації та установи, в яких заявник буде реалізовувати рішення про встановлення факту.

Однією з обов'язкових умов розгляду справ про встановлення факту родинних відносин є необхідність, щоб цей факт беззаперечно породжував певні юридичні наслідки для заявника в майбутньому (реалізація права на спадкування, отримання компенсацій, призначення пенсії по втраті годувальника, тощо). Інакше кажучи, вищевказаний факт повинен містити конкретно визначену мету його встановлення.

 1. Хто може подавати заяву?
 2. Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути:
 3. — спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом і для яких у зв'язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки, крім випадку, коли заявник усунений від права на спадкування;
 4. — особи, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника або інші компенсації чи передбачені чинним законодавством пільги і яким органи Пенсійного фонду України або інші установи чи організації, до яких безпосередньо звернувся громадянин, відмовили в їх призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;
 5. — інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб;
 6. — прокурор з урахуванням положень статей 56, 57 ЦПК та статті 23 Закону «Про прокуратуру», у тому числі у випадках, якщо особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.
 7. Що має бути в заяві?
 8. Заява про встановлення факту родинних відносин повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим статтею 318 ЦПК.
 9. У заяві обов'язково повинно бути зазначено:
 10. — який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 11. — причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт (довідка органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість відновлення втрачених документів, виправлення помилки, неможливість внесення змін і доповнень);
 12. — докази, що підтверджують викладені в заяві обставини та наявність цього факту (наприклад, листи та вітальні листівки, сімейні фотографії, ордери на жиле приміщення, виписки з домових книг, акти, анкети та інші документи, які містять відомості про родинні відносини осіб, пояснення свідків).
 13. Чи може суд відмовити у відкритті провадження у справі?

Так. Підставою для відмови судді у відкритті провадження у справі є наявність спору про право. Якщо такий спір про право буде виявлений вже під час розгляду справи, то суддя залишає таку заяву без розгляду.

Це, перш за все, пов'язано з тим, що в порядку окремого провадження суд може вирішити спір про факт, про стан, але не спір про право. Оскільки метою такого судового розгляду є лише встановлення наявності або відсутності самого факту.

Факт, що встановлюється судом у порядку окремого провадження, повинен мати юридичне значення і безспірний характер.

Тому якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, то такий спір вирішується в порядку позовного провадження.

Наприклад, для розгляду в порядку окремого провадження не може бути прийнята заява про встановлення факту родинних відносин, якщо заявник порушує справу з метою підтвердити в подальшому своє право на житлове приміщення або на обмін приміщення, у випадку наявності інших спадкоємців у справі та спору між ними тощо.

Чи треба потім, після встановлення судом факту родинних відносин, міняти документи?

Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами. Це рішення є тільки підставою для одержання цих документів.

Не втрачайте важливу інформацію в кризових ситуаціях! Будьте в курсі розкладу судових засідань та завантаженості суддів. Відстежуйте судові справи за контрагентами, аналізуйте правові позиції та судові рішення з понад 85 млн. Формуйте власну сильну позицію із Системою аналізу судових рішень VERDICTUM. Отримайте тестовий доступ за посиланням.

Нові виклики — нові можливості. Екосистема хмарних рішень LIGA360 повідомить про зміни в розкладі судових засідань, дозволить моніторити рішення конкретного суду чи навіть судді, сигналізуватиме про зміни в реєстрах щодо постачальників і партнерів. Час замовити тестовий доступ

 • Ви можете замовити повний тестовий доступ на 4 доби до LIGA360 за посиланням.
 • Читайте також:
 • Розірвання договору дарування: особливості процедури
 • Аліменти під час карантину: платити чи ні?

Юридична допомога — Заявав про встановлення факту родинних відносин

 •       До Єланецького районного суду
 •                                                                Миколаївської області
 •                              Заявник:        Лагочев Віктор Олександрович

                                                     адреса: вул.50 років Жовтня,10 кв.3

 1.                                                      смт.Єланець Єланецький район
 2.                                                      Миколаївська область,55501
 3.           Заінтересована особа:     Малоукраїнська сільська рада
 4.          юридична адреса : вул.Шкільна,2
 5.                                                       с. Малоукраїнка Єланецького району   
 6.                                                       Миколаївської області,55540
 7.                             З А Я В А
 8.                             про встановлення факту родинних відносин
 9. Я,Лагочев Віктор Олександрович, є рідним братом Лагачева Володимира Олександровича, який помер 08 березня 2013 року.
 10.          Після смерті мого брата відкрилася спадщина, яка складається із земельної ділянки площею 10,44 га ріллі, що посвідчена державним актом серії 1- МС № 045354 та знаходиться в межах  території Малоукраїнської сільської ради.

         Згідно ст..1225 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах,із збереженням її цільового призначення.

         На день смерті мій брат проживав один (самотньо) за адресою с.Малоукраїнка вул.Леніна,2 Єланецького району Миколаївської області, що підтверджується довідкою Малоукраїнської сільської ради №348 від 25 травня 2013 року.

Читайте также:  Викрадення дитини одним з батьків - як повернути дитину з-за кордону?

         Відповідно до ст..1262 Цивільного кодексу України я є спадкоємцем другої черги за законом спадкового майна Лагачева Володимира Олександровича.

         З метою реалізації свого права на спадкове майно та в строки встановлені нормами чинного законодавства, я звернувся до приватної нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини.

Під час звернення, нотаріус запропонував мені надати йому необхідні для вчинення нотаріальних дій документи. При вивчені наданих мною документів, нотаріус відмовився вчиняти нотаріальні дії, так як в наданих мною документах не підтверджуються родинні зв»язки зі спадкодавцем.

В зв»язку з цим,нотаріусом було запропоновано мені звернутися до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин.

Встановлення факту родинних відносин

Кількість переглядів: 2694

 • Встановлення факту родинних відносин.
 • Справи щодо встановлення фактів родинних відносин є одним з найпоширеніших звернень з якими звертаються клієнти до фахівців безоплатної правової допомоги.
 •  Що таке родинні відносини?

 Родинні відносини кровний зв'язок між людьми за певним ступенем споріднення (такими особами є  батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат та сестра, двоюрідні брати та сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник. А наприклад відносини чоловіка та дружини не вважаються родинними.

Оскільки чоловік та дружина не перебувають у кровному споріднені, у випадку необхідності, підтвердити їх сімейні зав’язки можна звернутись до суду щодо встановлення  факту реєстрації шлюбу чи факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу в залежності від обставин.

Родинні відносини зазвичай підтверджуються різними свідоцтвами, довідками та іншими документами. Однак бувають випадки коли документи які підтверджують родинні (кровні) відносини відновити не можливо або у таких документах існують розбіжності у прізвищі, імені, по батькові чи даті народження рідних людей. 

 1. Чому виникає потреба встановлення фактів родинних відносин?
 2. Потреба щодо встановлення таких фактів може виникнути наприклад при оформленні спадкових справ чи при оформленні пенсії у зв'язку із втратою годувальника, отриманні компенсації та в інших справах.
 3. Найбільш поширеними звернення клієнтів є спадкові справи, де необхідно підтвердити родинне споріднення.
 4. Адже у пункті 4 глави 10Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України визначено, що нотаріус  при видачі свідоцтва про право на спадщину за законом перевіряє наявність підстав для спадкування за законом осіб, які подали заяви про видачу свідоцтва.
 5. Документами, що підтверджують такі відносини є свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, Витяги з реєстру актів цивільного стану щодо актових записів, копії рішень суду, що набрали законної сили, про встановлення факту родинних.
 6. Яким чином можна вирішити такі справи?

Якщо родинні відносини неможливо підтвердити свідоцтвами та іншими документами, то за наявності відмови нотаріуса щодо вчинення нотаріальних дій чи за наявності відмови пенсійного фонду щодо призначення пенсії у зв'язку із втратою годувальника, необхідно звертатися до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин.

Такі справи розглядаються місцевими судами за місцем проживання заявника в порядку окремого провадження (окреме провадження є видом не позовного цивільного судочинства). Право на звернення до суду із  заявою про встановлення факту родинних відносин передбачені у пункті 1 частини 1 статті 315 Цивільного процесуального кодексу України.

 

Сторонами у таких справах є заявники та заінтересовані особи.

Заявниками можуть бути:

 • спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину і для яких у зв'язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки (напр. отримання свідоцтва про право на спадщину);
 • особи, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;
 • інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб.

Заінтересованими особами можуть бути й інші спадкоємці, а у випадку їх відсутності територіальні громади.

            У заяві про встановлення факту родинних  відносин заявнику необхідно зазначити причину неможливості  одержання чи  відновлення  документа, що посвідчує даний факт та якими доказами цей факт підтверджується.

Також до заяви додаються довідки  про  неможливість  одержання чи відновлення необхідних документів та зазначається мета, а саме для чого необхідно встановити такий факт.

У випадку не подання таких даних суддя вправі постановити ухвалу про залишення заяви без руху і надає заявникові строк для виправлення недоліків.   

Доказами, що підтверджують факт родинних відносин можуть бути документи, які містять відомості про родинні відносини осіб (напр. особові справи, автобіографії, листівки, сімейні фото, рішення судів, по господарські книги, виписки з будинкових книг та інші документи). Також доказами можуть бути пояснення свідків, які можуть підтвердити родинний зв'язок померлого із заявником.

Слід зазначити, що справи про встановлення факту родинних відносин із метою одержання спадщини не можуть розглядатися судами, якщо заявник відповідно до ст. 1224 Цивільного кодексу України усунутий від спадщини.

         При поданні до суду заяви про встановлення факту родинних відносин необхідно долучити підтверджуючий документ про сплату судового збору  у розмірі 420,40 грн. (тобто 0,2 відсотки розміру прожиткового мінімуму у 2020 році  для працездатних осіб, кожного року сума рожиткового мінімуму змінюється відповідно розмір судового збору також буде змінений).

Приклад із практики Монастириського бюро правової допомоги. До бюро звернувся чоловік якому нотаріус надав відмову щодо вчинення нотаріальних дій у зв’язку з відсутністю доказів родинних відносин з його батьком.

В чому полягала проблема? У свідоцтві про смерть батька ім’я померлого зазначено «Омелян», а у свідоцтві про народження сина померлого в графі батько зазначено ім’я «Олег». Як ми розуміємо згідно поданих документів це два різних імені, які не можна вважати тотожними.

Основними доказами у даній справі були копії по господарських книг та пояснення свідків, які підтвердили родинний зв'язок померлого із заявником. Судом на підставі доказів було винесено рішення про встановлення факту родинних відносин.

Спадкоємець дане рішення, яке набрало законної сили подав до нотаріуса та отримав свідоцтво про право на спадщину.  

 • Тут важливо є те, що рішення про встановлення факту родинних відносин не може бути підставою для внесення виправлень, змін чи доповнень в актовий запис.
 • Факт родинних відносин підтверджується в даному випадку копією рішення суду про встановлення такого факту.
 • Хочу звернути Вашу увагу, що похідним документом кожної людини є свідоцтво про народження від якого походять всі інші документи.

Якщо у Вас виникають подібні обставини, чи інші правові питання пам’ятайте, що правову консультацію можна отримати звернувшись до Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою вул. Бандери, 20 м. Чортків, 2-й поверх.

Наш телефон (03552) 2-09-50, моб. 067-130-01-73. 

Гаряча телефонна лінія правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово).

« повернутися

Заява про встановлення факту родинних відносин — Адвокатське бюро "Герасько и партнери"

Горохівський районний суд

Волинської області

Заявник:          ………….

с.  …………

Горохівський район

……………

…………

Заява

про встановлення факту родинних відносин

1952 року померла моя баба ……….., 1961 року помер мій дід …………

Моя мама, дівоча фамілія ……….. вийшовши заміж за…………… взяла його фамілію.

15 липня 1949 року народився я, ……….ч про що було видано свідоцтво від 29 вересня 2009 року серія II-ЛО № 651219 в якій вказано що моя мама …………, однак по всіх архівних документах вказана як…………

На даний момент  для визнання його статусу як жертви політичних репресій необхідна повна необхідність анкетних даних родинних зв’язків.

Вказана обставина перешкоджає мені документи для визнання мене як жертви політичної репресії та отримання встановлених законом пільг.

Відповідно п.6., ч.,1., ст.256 ЦПК України — суд розглядає справи належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті

Відповідно ч.,2., ст.256 ЦПК України — у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

На підставі викладеного й у відповідності з ч.ч.1.,2., ст.234., ст. 256-258 ЦПК України,-

прошу:

Встановити факт,що ……………. насправді являється моєю мамою .

Додатки:

 1. 1.      Фотокопія архівної довідки.
 2. 2.      Фотокопія свідоцтва про народження.
 3. 3.      Фотокопія свідоцтва про народження
 4. 4.      Фотокопія заяви.
 5. 5.      Фотокопія паспорта.
 6. 6.      Доказ сплати держмита.
 7. 7.      Доказ сплати ІТЗ.

„02” липня 2010 року                                                       ___________  ……………

Ссылка на основную публикацию